Het geslacht Bull - Pompe (slot)

Heemkronijk jaar:1977, jaargang:16, nummer:2-4, blz.15 -26

HET GESLACHT BULL - POMPE (slot) (vervolg van blz. 47 in vorig nr. van febr. 1976).

door: A.F.N. van Asten.

VIII-A. JOHANNES POMPE, (zie VII-A-5) was op 27.6.1757 te Wassenaar gedoopt en er op 20.12.1834 overleden. Hij was er smidsbaas en trouwde voor het gerecht te Wassenaar op 12.5.1793 met Cornelia van der Drift, ged. Wassenaar 9.2.1770 als dochter van Cornelis van der Drift en Catharina Jansdr. van der Lubbe.

Zij was met haar zonen na het overlijden van haar man het smidsbedrijf "exercerende". Cornelia overleed na 1842. Kinderen uit dit huwelijk te Wassenaar R.K. gedoopt:

1. Engelbertus Pompe, gedoopt 2.3.1794 (hij volgt IX-A).

2. Kaatje Pompe, gedoopt 18.10.1795, overleed te Wassenaar op 5.8.1833, zij trouwde aldaar op 22.5.1824 met Wenceslaus Smits, ged. te Sassenheim 7.9.1790, overleed 4.8.1833 (een dag voor zijn vrouw), zoon van Dirk en Jannetje Gardeman, Wenceslaus was arbeider en woonde in Wassenaar.

3. Ariaantje Pompe, gedoopt 19.9.1797, doopheffers, Pieter van Hoek en Neeltje Verhael.

4. Martinus Pompe, gedoopt 11.11.1799 (hij volgt IX-B).

5. Knelia Pompe, gedoopt 5.11.1800, trouwt te Wassenaar 27.4.1832 met Klaas Kortekaas, ged. te Wassenaar 14.9.1801, als zoon van Cornelis en Dirkje Moerkerk.

6. Agie Pompe, gedoopt 12.1.1802, doopheffers zijn Gerrit Jan Sneijders en Catharina Pompe, trouwt te Wassenaar 17.5.1822 met Henricus van Rein, ged. Wassenaar, 30.3.1781, "kruidenteelder" en zoon van Theodorus van Rein en Wilhelmina Groenendijk.

7. Gerritje Pompe, gedoopt 6.9.1803, overleden 17.9.1803. (aangegeven door de vader als overleden op 19 sept. in de vierde klasse fl. 3,-).

8. Lena Pompe, gedoopt 26.11.1804, trouwt te Wassenaar 18.8.1823 met Theodorus Schreuder, ged. Wassenaar 7.8.1792, "kleedermakersbaas" aldaar, zoon van Hendrik en Antje Olthuyzen.

9. Anna Pompe, gedoopt 30.5.1806, doopheffers Willem Mefout en Marijtje Pompe.

10. Pieter Pompe, gedoopt 21.1.1808, doopheffers Pieter en Esther Pompe, smidsknecht in het bedrijf van zijn moeder, hij overleed 18.6.1842, ongehuwd.

11. Cornelis Pompe, gedoopt 30.6.1810,  begraven 19.10.1810.

12. Cornelis Pompe, gedoopt 3.2.1812, was evenals zijn broeder Pieter, smidsknecht in het bedrijf van zijn moeder, hij overleed op 19.7.1840, ongehuwd.

13. Willem Pompe, gedoopt 10.10.1813, overleed 1.6.1814.

VIII-B   HENDRIK POMPE, (zie Vll-A-6) was op 2.4.1759 door de pastoor te Wassenaar gedoopt.  Hij is op 2.2.1787 te Leiden in ondertrouw en huwt aldaar voor de schepenen als jongeman van Wassenaar en smidsknecht met Alida Stiphout, jongedochter van Zandvoort. Hendrik wordt geassisteerd met zijn vader Engel Pompe; verder niets over Hendrik bekend.

VIII-C.  HENRICUS POMPE, (zie VII-B-7 gedoopt te Culemborg op 14.4.1773 en te Hilversum op 14.2.1838 overleden. Hij vestigde zich te Hilversum in de St. Vitus-parochie alwaar hij het beroep van bakker uitoefende. Op 20.10.1805 trouwde hij aldaar met Catharina Havakker (ook wel Haafakker geschreven). Zij was op 4.4.1785 te Hilversum gedoopt en aldaar op 1.7.1855 overleden als dochter van Cornelis Haafakker en Cornelia de Lee.
Kinderen van Hendrik en Catharina te Hilversum in de St. Vitus-parochie gedoopt:

1. Willem Pompe, ged. 24.11.1806.

2. Cornelis Pompe, ged. 7.5.1808. Hij werd priester en vierde in 1861 terwijl hij pastoor was van de parochie Maria Hemelvaart te Vianen, aldaar de vijf en twintigste verjaardag van zijn priesterwijding.   

In een in 1861 bij de Wed. J.P. van Rossum te Utrecht uitgegeven boekje van 30 blz. staat de Jubelrede die collega pastoor A.J. van Bemmel uit Usselstein bij die gelegenheid had uitgesproken.3. Wilhelmus Nicolaas Pompe, ged. 19.4.1810, hij huwde Maria Reyn. Er waren kinderen.

4. Anna Elisabeth Pompe, ged. 22.5.1812, zij huwde te Hilversum op 12.10.1830 met Johannes Henricus Clausman, 25 jaar, geboren te Wijk bij Duurstede.

5. Cornelia Henrica Pompe, ged. 20.4.1814.

6. Petrus Esther Pompe, ged. 13.5.1817 (hij volgt IX-E).

7. Gerardus Pompe, ged. 10.8.1819 (hij volgt IX-G).

8. Martinus Pompe, ged. 19.3.1821, zo luidt de naam volgens de burgerlijke stand; in het doopboek staat "Petrus" (hij volgt IX-H).

9. Engelberta Pompe, ged. 24.9.1825 en vóór 1903 overleden. Ze huwde te Hilversum op 27.5.1846 met Jan Reijn, geb. te Hilversum 12.5.1822 en aldaar overleden op 12.4.1852. Engelberta hertrouwde op 27.5.1862 met Henricus Martinus Werker, geb.17.2.1834.

10. Eva Pompe, ged. 27.9.1826.

VIII-D.  PETRUS POMPE (zie Vll-C-2) gedoopt te Wassenaar op 15.12.1770 en aldaar op 15.4.1822 overleden. Hij trouwt op 25.1.1807 te Wassenaar met Catharina Looijestein (trouwboek Wassenaar 16, blz. 1). Zij is op 8.11.1784 te Wassenaar gedoopt en na 1842 overleden als dochter van Dirk en Maria van der Doef. Catharina hertrouwde op 27.10.1826 te Wassenaar met Bartholomeus van den Barselaar, koopman en weduwnaar van Marijtje van der Kinderen uit dit huwelijk van Peter en Catharina:

1. Teuntje Pompe, ged. Wassenaar 28.11.1807, doopheffers Cornelis Tetteroo en Esther Pompe.

2. Dirk Pompe, ged. 17.8.1809, overleden 19.3.1827.

3. Marijtje Pompe, ged. 29.9.1812, overleden 12.5.1840. Ze trouwt 7.4.1837 met Bernardus Laarman, geb. Wassenaar 13.10.1814, arbeider, zoon van Jacobus en Wendelina Streur.

4. Wilhelmina Pompe, geb. 25.3.1815.

5. Jacobus Pompe, geb. 2.6.1816.

6. Anna Pompe, geb. 15.1.1818.

-   Dit gezin is na 1842 niet verder nagespeurd.

VIII-E. HENRICUS POMPE (zie VII-C-3) gedoopt te Wassenaar op 5.5.1773, doopheffers Josephus Pompe en Johanna van Bregt, arbeider, later bouwman, overleden nà 1842. Hij trouwt eerst te Wassenaar op 18.11.1810 met Maria Elisabeth Kootman geb. in Den Haag en wonend te Wassenaar (ARA Den Haag, trouwboek Wassenaar 16 blz. 16 verso). Zij is op 9.9.1777 in de R.K. kerk, Assendelftstraat te Den Haag gedoopt als dochter van Andries Koutman en Jacoba Oosterveen (GA Den Haag; D.T.B. fiches, nr. 357, blz. 253). Maria Elisabeth overleed op 18.1.1811 en Henricus Pompe hertrouwde in het laatst van 1811 met Marijtje van der Meer.

Uit het eerste huwelijk:

1. Kind geboren circa 1811, in leven bij dood van de moeder.

Uit het tweede huwelijk:

2. Jacobus Pompe, geb. Wassenaar 6.6.1812, jong overleden

3. Jacobus Pompe, geb. 6.9.1813, arbeider, geeft in 1839 het overlijden van zijn vader aan.

4. Maria Pompe, geb. 13.11.1815.

- Dit gezin is niet verder nagespeurd dan tot 1842.

VIII-K. HENRICUS FRANCISCUS POMPE (zie VII-K-3) gedoopt te Den Bosch op 12.12.1775 en aldaar op 17.6.1828 overleden als Pompe gezegd Bull. Hij trouwde met Anna Maria van Mackelenbergh. Ze woonden in de Waterstraat, wijk E498, hij was boekdrukkersknecht. Ze hebben te Den Bosch o.a. als kinderen:

1. Joannes Henricus Pompe, ged. 13.9.1806 (hij volgt onder IX-N).   

2. Gerardus J. Pompe, begraven 2.9.1808, 3 dagen oud.

3. Wilhelmus A. Pompe, geboren in 1813 en 25.4.1816 overleden.

4. Maria F. Pompe, geboren 22.12.1814.

VIII-M. JACOBUS POMPE (zie VII-K-4) gedoopt te Den Bosch op 27.9.1777 en aldaar op 8.2.1832 overleden. Hij was arbeider en huwde met Adriana Boll. Hun kind:

1. Hendrika Johanna Pompe, geboren 21.12.1815. De ouders woonde Uilenburg te Den Bosch.

- Deze tak is niet verder nagespeurd.

In Den Bosch vestigde zich trouwens rond 1848 nog een familie Pompe(n) waarvan Jacob en Adriaan Pompe(n) in 1848 te Den Bosch huwden. Zij kwamen uit Driel en stammen af van de Alemse Pompens. Ze hebben veel nakomelingen; hiervan huwde er een Adrianus P. in 1879 met Johanna Kies. Ze zijn helemaal niet verwant met dit geslacht Bull - Pompe.

VIII-P. THEODORUS HENRICUS POMPE (zie VII-M-1) gedoopt te Den Bosch op 30.10. 1788 met als doopheffers Theodorus van de Ven en Gertrudis Bull. Hij overleed te Den Bosch op 11.4.1865 (bidprentje).

Hij was o.a. commissionair en woonde op de Breede Haven, wijk G. nr. 7, bij het tegenwoordige Hotel Royal, in 1825 woonde hij Postelstraat, wijk H, nr. 21. Theodorus huwde met Maria Elisabeth Halewijn. Zij was op 31.3.1789 te Utrecht gedoopt en op 12.6.1871 volgens het bidprentje te Den Bosch overleden; ze werd ook wel Catharina genoemd. Uit hun huwelijk te Den Bosch geboren:

1. Hendrika Pompe, geboren 10.9.1814.

2. Franciscus Johannes Pompe, geboren 11.12.1815 en op 18.8.1884 te Den Bosch overleden, ongehuwd. Hij was onder meer wethouder van Den Bosch en majoor der dienstdoende schutterij, woonde Breede Haven 152a. Hij werd wegens zijn vele verdiensten voor de stad onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en van de Eikenkroon. Een der zalen van het Stadhuis is lange jaren gesierd geweest met een in groot formaat van hem geschilderd portret als wethouder der Stad. Het door hem gevoerde wapen vonden we in Rietstap, deel II.

 

Pompe - Bois Ie Duc;  
coupé: au 1 parti:
-a. d'azur à trois canettes demembrées d'arg;
-b. de gu. à trois fers-de-moulin dárg. au 2 parti:
-    d’or à trois bustes de Turc rangés en fasse, posés de front, hab. de gu, coiffés de turbans de méme.

 

3. Johannes Wilhelmus Pompe, geboren ± 1821. Hij huwde met Jacoba Meyer en overleed na 1872, woonde Vischmarkt.

4. Theresia H. Pompe, geboren 1.11.1823.

5. Lamberta M. Pompe, geboren 24.6.1825.

6. Martinus H.A. Pompe, geboren 29.5.1827.

7. Ludovicus Pompe, geboren 12.9.1831 (hij volgt IX-R)

IX-A. ENGELBERTUS POMPE (zie VIII-A-1) gedoopt te Wassenaar op 2.3.1794 met als doopheffers Joannes Pompe en Cornelia van der Drift. Hij was smidsbaas en overleed na 1842. Hij huwde op 25.11.1840 te Wassenaar met Neeltje Snelderwaard, gedoopt op 12.3.1811 te Wassenaar als dochter van Bart Snelderwaard en van Cornelia Kortekaas. Uit dit huwelijk o.a.:

1. Johannes Pompe, geboren 29.11.1841 te Wassenaar en aldaar reeds op 26.5.1842 overleden.

- Geen naspeuringen meer kunnen doen na 1842, daar de dubbelen van de registers van de Burgerlijke Stand te Wassenaar verbrand zijn bij het bombardement op het Bezuidenhout in maart 1945. Het andere exemplaar berust bij de Burg. Stand te Wassenaar en is niet toegankelijk.

IX-B. MARTINUS POMPE (zie VIII-A-4) gedoopt re Wassenaar op 11.11.1799 met als doopheffers Cornelis Borsboom en Kaatje van der Drift. Martinus was smid en huwde te Wassenaar op 11.11.1823 met Gerritje van der Kroft, zij was te Wassenaar op 1.3.1797 gedoopt en overleden na 1842. Uit dit huwelijk te Wassenaar geboren:

1. Cornelia Dina Pompe, geboren 19.8.1823; ze werd door het huwelijk van haar ouders gewettigd.

2. Willem Pompe, geb. 31.5.1825.

3. Johannes Pompe, geb. 2.10.1826. Hij had een smederij te Voorburg. Hij huwde met Maria Knijnenburg. Uit dit huwelijk te Voorburg geboren: 

a. Martinus Theodorus Pompe, geb. 19.7.1859. Deze Martinus huwde op 4.11.1891 met Agnes Elisabeth van der Hulst, geb. Hillegom 22.2.1867 als dochter van  Adrianus v.d. Hulst en Hendrika Gerardina van der Lande. Het is mogelijk dat Martinus en Agnes uit Voorburg zijn vertrokken naar Haarlem. We vonden als hun kinderen o.a.:

aa. Johannes Adr. Wilhelmus Pompe, geb.1.1.1893.

bb. Adrianus Johannes Pompe, geb. 17.4.1895.

cc. Maria Hendrica Jacoba Pompe, geb. 8.6.1896. 

In 1961 was er te Haarlem gevestigd de firma A.J. Pompe en Zn., glas- verf etc. Gierstraat 29 te Haarlem.

4. Gerardus Pompe, geb. 9.6.1828 te Wassenaar.

5. Anna Pompe, geb. 9.12.1832.

6. Hermanus Pompe, geb. 19.6.1835.

7. Hendrik Pompe, geb. 13.1.1838. Hij huwde met Johanna Visser. Uit dit huwelijk geboren:

a. Martinus Pompe, Wassenaar 28.10.1871.

8. Catharina Wilhelmina Pompe, geb. 11.3.1841.

- Ook deze tak is niet verder nagegaan. 

IX-E. PETRUS POMPE (zie Vlll-C-6) geboren op 13.5.1817 als Petrus Esther Pompe. Hij was koopman in granen. Petrus huwde met Hendrica van Dijk, geboren te Ankeveen (Weesperkarspel) 23.2.1820 als dochter van Willem van Dijk en Antie Schraaijen. Ze overleed 27.3.1901 te Groesbeek. Uit dit huwelijk o.a. te Utrecht geboren:

1. Johannes Pompe, geboren 19.2.1851. Hij liet zich op 28.8.1877 overschrijven naar de gemeente Veendam. 

2. Cornelis Andreas Pompe, geboren te Utrecht op 15.3.1862. (hij volgt X-H).

IX-G. GERARDUS POMPE (zie VIII-C-7) geboren 10.8.1819 te Hilversum, op 21.2.1874 te Abcoude-Proostdij overleden. Hij huwde op 25.11.1850 te Baarn met Maria van Zwieten, geb. Amsterdam en op 31 jarige leeftijd te Abcoude op 25.3.1854 overleden. Gerardus hertrouwde op 19.11.1856 te Abcoude-Proostdij met Hendrika Hogenwerf, geb. Abcoude 26.4.1835 en aldaar op 23.5.1896 overleden.

Kinderen uit het eerste huwelijk;

1. Catharina Maria Pompe, geb. Abcoude 23.3.1852, in 1876 naar Vinkeveen vertrokken.

2. Cornelia Francina Pompe, geb. 21.3.1854, na twee dagen gestorven, moeder overleed 25.3.1854!

Uit het tweede huwelijk o.a.:

6. Henricus Cornelius Pompe, geboren te Abcoude-Proostdij op 9.9.1868. (Hij volgt X-M).

IX-H. MARTINUS POMPE (zie VIII-C-8) geboren op 19.3.1821. Hij heette echter volgens het doopboek "Petrus". Martinus huwde met Helena van Kesteren en zij hadden een zestal kinderen waarbij o.a.:

1. Henricus Cornelis Pompe, gedoopt in de St. Vitus parochie van Hilversum op 10.6.1853 met als doophefster Cornelia Henrica Pompe.

2. Martinus Zacharias Pompe, ged. 20.5.1854, doopheffer Zacharias van Kesteren.

3. Henricus Cornelis Pompe, ged. 14.5.1856, doopheffer Cornelius Pompe, pastoor te Vianen.

6. Cornelus Pompe, ged. 4.2.1863 te Hilversum.

IX-N. JOANNES HENRICUS POMPE (zie VIII-K-1) gedoopt te 's-Hertogenbosch op 13.9.1806 en overleden vóór 1865.Hij huwde op 29.4.1833 aldaar met Maria Anna Willems, geboren 8.10.1807 te Den Bosch als dochter van Adriaan Willems, voerman en Joanna Woutvugt. Joannes Pompe was pruikenmaker en barbier van beroep, hij woonde rond 1839 in de Verwerstraat, wijk F nr. 1 en later Kolperstraat A 277. Ze hadden als kinderen o.a.:

1. Joannes Antonius Pompe, geboren te Den Bosch 24.1.1838.

2. Godefridus Josephus A. Pompe, geb. 23.4.1839.

3. Adrianus J. Pompe, geb. in 1841 en reeds op 21.12.1841 overleden.

4. Johanna Adriana Pompe, geb. 19.11.1845. Zij huwde op 10.9.1879 met Theodorus Meuwese die op 19.2.1845 te Den Bosch was geboren als zoon van Cornelis Meuwese en Petronella Coppens.

5. Michael Adrianus Pompe, geboren in 1849, was van beroep kapper en woonde volgens het adresboek 1902-1903 der gemeente: Schapenmarkt B327.                   

IX-R. LUDOVICUS THEODORUS POMPE (zie VIII-P-6) geboren te ‘s-Hertogenbosch op 12.9.1831 en te Rosmalen op 13.1.1901 overleden. Hij huwde te 's-Hertogenbosch op 18.6.1872 (akte 92) met Maria Francisca Johanna Josepha Halewijn, geboren aldaar op 2.4.1845 als dochter van Franciscus Halewijn, wijnhandelaar en van Isabella C.H. van den Bogaert. Getuigen bij het huwelijk in 1872 waren:

- Johannes Wilh. Pompe, zonder beroep, 51 jr, broer van de bruidegom.

- Eduardus A.P. van den Bogaert, geneesheer in de inrichting Coudewater, 43 jr. oom van de bruid.

- Ernest Th. M.J. Halewijn, zonder beroep, 25 jr. broer van de bruid.

- Alexander F. Meijering, koopman, 31 jr. zwager van de bruid, wonend te den Bosch.

Ludovicus Pompe was geneesheer-direkteur van "Coudewater" gelegen aan Kloosterhoek te Coudewater in de gemeente van Rosmalen. De lijkrede bij de begrafenis van dokter L.Th. Pompe, eerste geneesheer-direkteur van het krankzinnigen instituut Coudewater, werd in 1901 uitgesproken door E. van den Bogaert . Deze rede verscheen in druk onder de titel Lijkrede ter gelegenheid van de begrafenis van . . . . . .. dr. L.Th. Pompe, eerste geneesheer direkteur van ‘t krankzinnigen gesticht "Coudewater". Z.p1. (1901). 4 blz. 8°. Aanwezig in de bibliotheek van her Prov. Genootschap. De weduwe van L.Th. Pompe woonde in 1902 op de Markt te Den Bosch. Uit dit huwelijk te Rosmalen o.a. geboren:

1. Alphonsus F.M.J. Pompe, geboren 29.5.1874.

2. Ernestus H.J.M. Pompe, geboren 26.12.1876 en te Haps op 2.3.1945 overleden. Als zeer bekend pastoor heeft hij jaren In Haps gewerkt.

3. Alexander L.J.M. Pompe, geboren 2.1.1878. In 1902 had hij in de Vuchterstrraat H19 een boek- en plaathandel.

4. Maria H.E.J. Pompe, geboren 27.6.1879.

(Deze tak nier verder nagespeurd). 

X-H. CORNELIS A. Pompe (zie IX-E-2) is op 15.3.1862 te Utrecht geboren en aldaar in oktober 1944 overleden. Hij was graanhandelaar en huwde op . . . . . . . met Johanna M.A. Brom, geboren te Utrecht op 5.2.1866 als dochter van Gerardus Barth. Brom die in Amersfoort is geboren op 24.8.1831 en van Johanna C. Kok, geboren Utrecht 2.12. 1839. Johanna, de vrouw van Cornelis overleed reeds op 28.3.1905 te Utrecht. Hun kinderen te Utrecht geboren:

1. Willem Petrus Joseph Pompe, geboren 10.3.1893. (Hij volgt XI-K)

2. Joanna H.C.M. Pompe, geboren 7.4.1894 is op 27.6.1976 te Breda overleden en op 1.7.1976 te Utrecht begraven; ze was ongehuwd.

3. Henricus Petrus Antonius Pompe, geboren rond 1896 en op 18.5.1957 te Den Haag overleden. Hij huwde met Ragnild Larsen uit Noorwegen. Ze hebben een viertal kinderen.

4. Maria A.J.E. Pompe, geboren 28.12.1898. Zij huwde op 3.7.1923 met Michael F.M. van Rossum, geboren 23.11.1896 te Utrecht; hij was o.a. direkteur van uitgeverij en boekhandel Dekker en van de Vegt.

5. Petrus G.A.C. Pompe, geboren rond 1900, woonde in Voorburg en huwde met Petronella M.V. Diederiks.

6. Joannes Cassianus Pompe, werd arts, patholoog-anatoom en was verbonden aan het O.L. Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Dr. J.C. Pompe overleed 15.4.1945, geëxecuteerd door de Duitse bezetter. Hij huwde Augusta C.M. Stordiau. Zij overleed op 76 jarige leeftijd te Ulvenhout en werd op 29.3.1972 begraven op de R.K. Begraafplaats aan de Prinsesselaan te Utrecht. Ze laten kinderen na.

7. Gerard G.J.B. Pompe, was als ambtenaar der belastingen in ‘t voormalig Ned. Indië werkzaam, werd er in 1949 door een Javaanse rover vermoord. Hij was gehuwd.

X-M. HENRICUS C. POMPE (zie IX-G-6) geboren te Abcoude op 9.9.1868 en overleden op . . . . . . . . Hij huwde te Abcoude op 7.7. 1892 met Johanna W. Wolffenbuttel. Uit dit huwelijk een vijftal kinderen waarvan:

1. Petrus Henricus Pompe, geboren Abcoude 4.1.1906 en aldaar op 15.5.1967 overleden. Hij was ondermeer kassier van de plaatselijke Boerenleenbank. Hij huwde met Hendrika C.M. de Reuver. Als geboren en getogen Abcoudenaar heeft hij geleefd en is er helaas te vroeg gestorven. Hij had nog zoveel te doen, te vertellen en zoveel plannen om te schrijven. Hij kwam meerdere malen naar Leende om er van de natuur te genieten en te zoeken naar herinneringen over zijn voorvaderen die zoveel 24 generaties terug in Leende hadden gewerkt en geleefd. Hij heeft er vele vrienden gemaakt, ook ik als schrijver van deze genealogie Bull-Pompe de prettigste herinneringen aan hem en zijn gastvrije vrouw. We zouden immers samen alles publiceren! Hij stond me via zijn weduwe al zijn aantekeningen af die hij had over zijn familie in Utrecht en Hilversum en Culemborg. Hij was maar wat trots met zijn professor Willem Pompe; trouwens wij als Brabanders evenzeer. Als 'n kleine blijk van waardering wil ik deze genealogie van harte aan zijn zoon Henri Pompe opdragen; tevens wil ik de heer H. Kruimel van ‘t Centraal Bureau voor zijn bijdrage aan Petrus Pompe en mij zeker niet vergeten evenmin als ir. F. Nelemans uit Wassenaar.

XI-K. WILLEM PETRUS JOSEPH POMPE (zie X-H-l) geboren 10.3.1893 te Utrecht en op 26.7.1968 aldaar overleden, hij woonde Karel Doormanlaan 113. Op 5.4.1923 huwde hij met Petronella Cornelia Maria Jacoba Muyser, geboren . . . . . . . . . . .. Over kinderen en kleinkinderen uit dit huwelijk hebben we geen gegevens. Willem Pompe begon als geboren Utrechtenaar zijn studies aan de rijksuniversiteit aldaar. Hij studeerde er rechten en wel aan dezelfde universiteit waarvan hij later tot zijn emeritaat vijf en dertig jaren lid is geweest; hierna was hij o.a. ere praeses van het Collegium Studiosorum Veritas. Hij promoveerde op Strafrechtelijk gebied, in deze richting ging verder geheel zijn wetenschappelijke arbeid. Hij begon zijn loopbaan als    hoogleraar aan de katholieke universiteit van Nijmegen om vervolgens tot zijn pensioen als professor in het strafrecht en criminologie aan de universiteit van zijn geboortestad een grote faam te verwerven. Het opzetten van het criminologisch instituut was zijn werk, het kon onder zijn inspirerende persoonlijkheid en stuwkracht terdege uitgroeien. Prof. mr. W.P.J. Pompe verwierf op dit terrein van criminologie en strafrecht een wereldnaam; talrijke publikaties van zijn hand zijn er in binnen- en buitenlandse tijdschriften verschenen. Uit de door hem uitgegeven boeken beleefde zijn   standaardwerk "Handboek van het Nederlandse strafrecht" meer dan vijf drukken. Pompe had een diepe Katholieke geloofsovertuiging, hij stamde uit een oer-oud katholiek geslacht waarvan zes generaties voor hem, Engelbert Bull-Pompe uit het ten Zuiden van Eindhoven gelegen Leende over de grote rivieren trok. Op 75-jarige leeftijd overleed prof. W. Pompe in zijn geboortestad na een leven van  hoog niveau mede in dienst van de wetenschap zoals J.J.M. van der Ven op 27 juli 1968 in het Dagblad De Tijd bij de dood van Prof. Pompe zo treffend in een groot in-memoriam-artikel had geschreven en waaruit we een enkel gedeelte hebben overgenomen.            
De wijd bekende Pompekliniek die op weg door Jonkerbos 55 te Nijmegen is gelegen, heeft naar hem de naam van "Prof. Mr. W.P.J. Pompekliniek" gekregen.

Asten, 1 februari 1977.

AANVULLINGEN OP GENEALOGIE BULL-POMPE

-  Op blz. 41 van het nummer febr. 1976 volgen er na 8 nog de volgende kinderen van Joseph en Johanna eveneens te Leiden gedoopt in de R.K. kerk, Kuiperssteeg

9. Adrianus Pompe, hoewel zijn doop niet gevonden, zal toch tot dit gezin behoord kunnen hebben, waarschijnlijk geboren rond 1776. Hij huwde met Helena Mensing. Hieruit te Leiden in 1803 en 1810 een tweetal kinderen gedoopt.

10. Margaretha Pompe, geb. 20.9.1786, doopheffers Joannes en Margaretha Pompe.

11. Joanna Pompe, ged. 21.10.1789, doopheffers Henricus en Hester Pompe. Joanna overlijdt te Leiden op 10.2.1840 ongehuwd.

- Op blz. 42 van het vorige nr. staat onder VII-F als laatste woord op de 4de regel  "geboren"; dit moet zijn "overleden". Joanna Catharina Somers overleed op 28.11.1804.

- Op blz. 44 moet de derde regel zijn: "Willem huwt op 21.10.1764 voor . . . . . .." Verder: 1. Judoca Maria Bull, ged. rond 1768; de juiste datum is op “15.10.1767"

- Op blz. 5 van het nr. aug. 74, 13de jaargang; de eerste regel moet Luiden: "Vee geheten en te Leende gedoopt op 3.8.1661, huwde er op 29.10.1690 met Leendert Franssen.

- Op blz. 5 staat in de 15de regel: "op 5.6.1608"; dit moet zijn op 5.6.1668.

N.B. We zijn hiermede gekomen aan het einde van deze genealogie Bull-Pompe.
Wegens verhuizing van het stadsarchief van Den Bosch hebben we geen verder onderzoek meer kunnen doen naar De Bossche tak. We houden ons gaarne aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen. Alle nieuwe gegevens die we ontvangen, zullen we opnemen in een later uit te geven editie.
Gegevens gaarne zenden naar: A.F.N. van Asten, Apollostraat 13, Asten

Ga terug