Leenboek van Renee van Renesse, graaf van Warfuse

Heemkronijk jaar:1972, jaargang:11, nummer:1 + 2, blz.14 -24

LEENBOEK VAN RENE VAN RENESSE, GRAAF VAN WARFUSÉ.

(Oud-archief gemeentehuis Heeze)

door: A.F.N.van Asten

Folio 1. LEENBOEK ENDE LEENMANNEN

houdende hunne leengoederen onder den hooghen huyse van Heeze, van mijne Genadighe Heere: Here Rene van Renesse, grave van Warfusé,  borchgrave van Montenacqe, baenderhere van Gaesbeke en Resnes, here van Heeze ende Leende etc.

Folio 2. Joncker Adriaen van Gerwen is houdende eene hoeffve te leene onder mijne genadíge heer van Heeze-Leende bij de kercke van Heeze gelegen, genaempt de Hoeffve van MIDDEGAEL met allen haren rechten vrijheden ende toebehoorten van landt ende beempden geoptineert voortijden: waerdich vierthien off vijffthien mudden rogge jaerlijcx, welcke hoeffve wordt gehouden ende verheven voor een volle leen.(l.)

Joncker Jan van Gerwen heeft naer doot ende afflyvicheyt van Joncker Adriaen voirsr. de voirsr. hoeffve te leene ontfangen.

Joffr. Anna Maria van Gerwen heeft naer doot van Joncker Jan voirsr. de hoeve voirsr. te leene ontfangen den 30 aug. 1658.

Folio 3. Joncker Adriaen van Gerwen is alnoch te leene houdende een groot broeck gelegen omtrent Maerheze, gemeynelyck het HOIRSBROECK genaempt, twelck wordt gehouden voor een smaelleen. (2.)

Joncker Jan van Gerwen heeft naer doot en afflyvicheyt van Joncker Adriaen voirsr. sijnen vader, te leene ontfangen het voirsr. broeck.

Joffr. Anna Maria van Gerwen heeft naer doode van Joncker Jan voirsr.het voirsr. Hoirsbroeck te leene ontfangen den 30 aug. 1658.

Den lesten may 1660 heeft Heer Henri de Bardoul, Heer van Perwey, het voirsr. Hoirsbroeck als man ende vooght van Joffr. Anna María voirsr. verkoght aen de gemeene ingesetene van Maerheze .... ..ve in den persoon van Mr. Paulu.

.... ..als sterffelyk laet hebbende ......(tekst is onleesbaar-helemaalverbleekt)

Folio 4. Joncker Amandt de Hornes, Heere tot Geldrop is houdende een leenhoeffve onder mijne genadige Here van Heeze ende Leende gelegen tot Heze ter plaetse genaempt CREYL met allen rechten vrijheden ende toebehoorten van landt ende beempden, eertijts waerde geoptineert op Xl off Xll mudden roggen, waer van sommige landerijen sijn vercocht als hiernaer sal volhen; de voirsr. hoeffve genaempt de Hoeffve TEN BORCHWARD wordt vergeven voor een volle leen. (3.)

Op den 13de dagh augusti 1648 heeft Joncker Amant voírsr. de voorn. hoeffve getransporteert tot behoeve van Vrouwe Susanna de Groote, huysvrouwe van Joncker Marten, sijnen broeder, dewelcke deselve in den naem van de voírsr. sijne huysvrouwe te leene heeft ontfangen.

Folio 5. Jacop ende Anthonis, kinderen Willem Verhaeghen sijn houdende een smael leengoet van anderhalff vatsait lants gecomen van de voorsr. hoeffve ten Borchward op den bosch in de Rulsche acker deen sijde Jan Delis Sanderssoen, dander sijde Goyaert .Jan Hoeben, schietende met den eenen eynde op Dierick Bartholomeeus van Hamont erffve ende andere eynde Peeter van Turnhout erffve.

Willem en Jan sonen, Michiel Gobbels nae doot henner moeder Elisabeth Willem Verhaegen dr. hebben dit partycken te leene ontfangen den 21 november 1639.

Folio 6. Goyart Jan Hoeben is van de voorsr. hoeffve te leene houdende een smaelleengoet van anderhalff vatsait lants gelegen op den Bosch inde Rulsche acker deen sijde Jacop en Anthonis kinderen Willem Verhaegen, dander sijde Handrick Peeters ende Dierick Bartholomeeus van Hamont, deen eynde Hans Verhoeven kinder, d'ander eynde den wech.

Dierick Jacop Schooffs getrouwt hebbende Elisabeth dochter Goyaert Jan Hoeben heeft een halff vatsait vande voorsr. acker leengoets off daer ontrent naer doot van sijnen schoonvader te leene verheven.

Adriaen ende Hendrick sonen Goyaert Jan Hoeben voorsr. hebben een vatsait vande voorn. acker leengoet naer doot van hennen vader voorsr. verheven.

Jean Geerart de Smit heeft bij coop vercregen van Adriaen en Handrick, Goyaert Jan Hoeben kinderen, het voorsr. loopensaet leengoet ende t selve verheven.

Frans Jan Hendrick Peters, heeft bij koope verkregen, het voorsr. Lopensaet leengoet ende verheven den 27 feb. 1644.

Folio 7. Adriaen Mattheus Buckensoen is houdende een smael leengoet van een vatsait lants van de voorsr. hoeffve te Borchward op den Bosch inde Rulsche acker gelegen d'een sijde Jan Wouters ende anderen, dander siide Dierick Bartholomeeus van Hamont, metten eenen eynde schietende op de goederen van Heyn Goedelen ende dander eynde op Michiel Dries Faessen erffve.

Marye weduwe Adam sone Adriaen Mattheus Buckenss. naer doot haren mans vader voorsr. heeft het voorsr. smael leengoet van een vatsait lants te leene verheven.

Folio 8. Michiel Andries Faessen soen is houdende een smael leengoet van een vatsait lants gecomen van de voorsr. hoeffve ten Borchward gelegen op den bosch inde Rulsche acker, deen syde Jan van Hove ende Nelis Corstens kinder erffve, dander syde Dierick Bartholomeeus van Hamont metten eenen eynde aen derffenisse Adriaen Aerts Buckensoen alias van Duysel, dander eynde de wech.

Adriaen sone Michiel Andries Faessen heeft het voorsr. smoelleengoet van een loopensaet lonts naer doot van synen vader voorsr. verheven.

Folio 9. Reym Adriaen von Tongeren is te leene houdende een smaelleengoet gecomen vande voorsr. hoeffve ten Borgward van twee vatsait een copsaet lants gelegen op den bosch in de Rulsche acker, deen syde derffenisse vande erffgenamen Peeter Marcelis alias Sijmons,  dander syde Joost Sweers, deen eynde Goyaert Jan Hoeben, dander  eynde Joost Cornelis Diericx.

Adriaen Wouter Snoex getrout hebbende Elisabeth dr. Reimen voorsr. Ende Paul Roelofs als momboir over Hendrick, Merriken, ende Anneken onmondige kinderen Reimen voorsr. hebben nae doot ven den voorsr. haeren vader, dese twee voet een copsaet te leene verheven den 11 july 1641.

Folio 10. Joost Sweers Adriaen Sweersoen is te leene houdende een cleyn smaelleen gecomen van de voorsr. hoeffve ten Borchward van twee vatsaet een copsaet lants gelegen op den bosch in de Rulsche acker deen syde Reym Adriaen van Tongeren, dander syde Adriaen Mattheus Bucken, deen eynde Goyaert Jan Hoeben, dander eynde Joost Cornelis Diericx.

Elisabeth Dominicus, gemeynen Mijnens genaempt, weduwe Joosten Sweers voorsr. heeft naer doot van haren voorsr. man te leene ontfangen de voorn. twee loopensaet lants.

Folio 11. Jan Marten Aerts is te leene houdende een smaelleengoet gecomen van de voorsr. hoeffve ten Borchward van twee vatsait lants off daer ontrent gelegen in de Rulsche acker, deen syde des heeren straot, dander syde Mattheus Joosten schietende met beyde de eynden op de landerijen van de hoeffve ten Borchward.

Folio 12. Matthijs Joost Thijssen is te leene houdende een smaelleengoet gecomen van de voorsr. hoeffve ten Borchward van twee vatsaet lants off daer ontrent, gelegen in de Rulsche acker, deen syde Jan Marten Aerts, dander syde ende met beyde de eynden aende landerijen van hoeffve ten Borchward.

Aleyt weduwe Mathijs Joost Matthijssen heeft voorsr. smaelleengoet van twee loopensaet lants naer doot van haren man voorsr. verheven.

Folio 13. Jan Handrick Peeters is te leene houdende een smaelleengoet gecomen van de voorsr. hoeffve ten Borchward van twee vatsoet een copsaet lants gelegen tot Creyel in d'achterste Broecke tusschen erffenisse, deen syde Jacop Frans Schooffs, deen eynde Cornelis Peeter Nelis, dander eynde de landerijen van de voorsr. hoeffve ten Borchward.

Frans soone Jans voorsr. heeft noe doode van synen vader deze negen copsoet te leen verheven den 27 feb. 1644.

Folio 14. Jacop Frans Schooffs is te leene houdende een smaelleen gecomen van de voorsr. hoeffve ten Borchward van een vatsaet lants in de Broeck tot Creyel gelegen, deen syde Jan Handrick Peeters, dander syde Goyart Jacop Willems, deen eynde Cornelis Peeter Nelis, dander eynde de landerijen van de hoeffve ten Borchward.

Frans sone Jacobs voorsr. heeft nae doode van synen vader dit voorsr. vaatsaet leengoet verheven den tweede februari 1660.

Folio 15. Jacop Frans Schooffs is te leene houdende een smaelleen gecomen van de voorsr. hoeffve ten Borchward van twee vatsaet lants gelegen tot Creyel inde Braecke tusschen erffenisse deen syde Wouter Janssen van Gastel, dander syde Jan Handrick Peeters, deen eynde Nelis Peeter Cornelis, dander eynde het Aertsbeempten.

Hendr. sone Jacobs voorsr. heeft nae doode van synen vader te leene verheven de voorsr. twee vatsaet leengoet op den 2 feb. 1660.

Folio 16. Goyaert Willems is te leene houdende een smaelleengoet gecomen van de voorsr. ten Borchward van ontrent twee vatsaet lants gelegen in de Braecke tusschen erffenisse, deen syde Jacop Frans Schooffs, dander syde Joannes Gerardi drossaert van Heeze ende Leende, deen eynde Wouter van Gastel, dander eynde Meriken Peeters ende Aert Ghijsen.

Joannis Gerardi drossaert en rentmr. deser heerl. van Heze en Leende heeft twee vatsaet gecocht van de weduwe met de kinderen van Goyaert Willems voorsr.

Jan Gerrits heeft dese twee vatsaet gecocht van de erffgenaemen Johannis Gerardi ende iuffr. Maria de Roy syne huisvrouwe saliger ende verheven op den 30 iuly 1664.

Folio 17. Joannes Gerardi Drossaert ende Rentmr. van Heze ende Leende is te leene houdende een smaelleen gecomen van voorsr. hoeffve ten Borchward van ontrent twee vatsait lants, gelegen op de Braecke tot Cryel, deen syde Goyaert Willems, dander syde het Aerts-beempten, deen ende Wouter van Gastel, dander eynde Meriken Peeters ende Aert Ghijssen, dese twee vatsaet heeft den drossaert voorsr. in coope vercregen van de weduwe ende kinderen Goyaert Willems voorsr.

Jan Gerrits heeft dese twee vatsaet gecocht van de erffgenaemen Johannis Gerardi ende juffrouwe Maria de Roy saliger, ende verheven den 30 july 1664.

Folio 18. Geerart Handríck Swuesten alias Eelkens is te leene houdende een smaelleene gecomen van de voorsr. hoeffve ten Borchward van anderhalff vatsaet sailants gelegen tot Heze in de Strabrechtse ackers, deen syde d'erffenisse der Cappelle van Heze, dander syde Jan Beeckmans ende Gerart Peeter Mines, deen eynde op d'erffenisse schietende van de weduwe Jacop Bocx, dander eynde de gemeynen vaarwech.

Margriet dochter Geerart Handrick Swuesten heeft voorsr. smaelleengoet van anderhalff vatsaet lants naer doot van haren vader voorsr. verheven.

Geerit Mines heeft voorsr. leen anderhalff vatsoet lants gecocht van de erffgenaemen van Margriet voorsr. ende verheven den 23 april 1654.

Folio 19. Peeterken Anthonis Sweers dochter is te leene houdende een smaelleen gecomen van de voorsr. hoeffve ten Borchward van ontrent seven copsoet inde Rulsche acker gelegen met de een syde neffens Goyaert Stoffels Swuesten, dander syde Wouter Willems kinderen ende eenen eynde, dander eynde de vaerwech.

Geerarts soone Anthonis Geerarts heeft het voorsr. smaelleengoet van seven copsaet lants naer doot van syne moeder te leene verheven.

Folio 20. Frans Joost Heyntkens is te leene houdende een smaelleen van drie vatsoet lants gelegen tot Eymerick onder Heze, metter eender syde Handich Lamberts van Gastel dander syde Willem ende Teunis Geerarts Dries schietende met den eenen eynde op d'erffenisse Wouter Jan Boelen, dander eynde de gemeynen straat.

Jan sone Frans Joost Heyntes voor deen helft; d'onmondige kinderen Jenneken ende Anneken, kinderen Frans Joost Heyntes voor d’ander helft.

Folio 21. Anthonis Jan Sijnen is te leene houdende een smaelleen van vier vatsoet off daer ontrent groese tot Heze op de Bulders gelegen, deen syde Delis Peeter Goossens ende Goyaert Lambert Heymans, dander syde Jan Handríck Geenenss. alias Hensen ende Peeter Handríck Swuesten, deen eynde des heeren vliet, donder syde het Bulderstraetken. (4.)

Maerten Antonis Jan Sijnen heeft nae doot von zijn vader van dit boven staende leen verheven, twee vaet drye copsoet off daeromtrent den 7 feb.1650.

Jan sone Casijn Jan Sijnen het resterende soo nae doode sijns vaders als van wegen Mr. Hendrick Sijnen saliger, gewesene Pastoor tot Thorn, sijnen oom, den 26 iuly 1651.

Dit bij koope verheven bij Paulus Jan Joost Sleeuwen den 1 iuny 1652.

Luitje weduwe Paulus Jan Joost Sleeuwen heeft de toghte hiervan verheven den 7 feb. 1660.

Folio 22. Willem Delis Goossens is houdende een smaelleen van twee vatsaet groese inde parochie van Heze op de Bulders gelegen tusschen erffenisse, deen syde Anthonis Jan Sijnen, dander eynde Mattheus Jan Delen, deen eynde 's heerenvliet, dander eynde Goyaert Heymans ende Aert Geerarts de Laet.

Folio 23. Goyaert Lambert Heymans is houdende een smaelleen van een vatsaet groese inde parochie van Heze op de Bulders gelegen.

Hendrixke dr. Gerardt de Bruin heeft dit vaetsaet groese gekoght van Lambert soone Goyaert voorsr. ende verheven den 5 oct. 1641.

Folio 24. Aert Geerarts de Laet is houdende een smaelleen van een vatsaet groese inde parochie van Heze op de Bulders gelegen.

Digna Delis Peter Goossens dr. heeft dit vaetsaet groesen gekoght ende verheven den 11 april 1650.

Folio 25. Joncker Godert van Lanckvelt wijlen Schouteth ende rentmr. der heerlyckheyt van Heze ende Leende is houdende een smaelleengoet tot Heze onder Creyel bij den Gruytershoirick rontsomme inde gemeynte van Heze welcke leen gemeynelyck wordt genoempt de Hoeffkens- met den ouden molendyck ende hoffstadt van den watermolen, eertijts tot Strabrecht gestaen hebbende, jaerlyx índen ontfanck groot synde ses gld. ses stuyvers; ende wordt voor het hergeweyde soo dicwils het compt te vervallen betaelt met eenen gouden hellinck.

Vrouwe Maria van Lanckveldt, vrouwe van Milheze, weduwe Heeren Robbert van Beveren, heeft nae doode van Jor. Godert voorsr. het voorsr. leen verheven den 10 jan. 1658.

Folio 26. Elisabeth Pelgroms, naergelaeten weduwe wijlen Reynders de Haze raedtsheer der stadt 's Hertogenbosch, heeft ter tochte ontfangen alsulche Leenhoeffe staende te leene onder den Leenhove van Heze genaempt die Hollemsbraeck gelegen tot Aelst met allen haeren toebehoorten welche wordt gehouden voor een volle leen.

Joncker Reinier Pallas van der Sterre heeft nae doode van joncker Jan, sijnen vader ende juffr. Marguita de Haze, sijne moeder, het voorstaende

Leen verheven den 30 mey 1656. 

Folio 27. Godert Adams van Buell rentmr. des convents ende Goidtshuys van Onse L.Vrouwen Haegen bij Eyndhoven is te leene houdende onder den leenhove van Heze, de helft van corenthiende mette helft vande smaelethiende tot Huls onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heze welcke wordt gehouden voor een volle leen.

Huybert sone Goyaert Adams voorsr. heeft naer doot ende aflijvicheyt van sijnen vader te leene ontfangen de voorsr. thiende met hare ye..hticheden.

Juffr. Johanna van Groenendonck, weduwe Huyberts voorsr. heeft nae doode van de selver het voorsr. leen verheven den 28 augustus 1651.

Folio 28. ldem heeft sijne genade als heere van Heze ende Leende een achste deel van eene hoeffve genaempt de hoeffve op Kíglen tot Mierlo gelegen die nu is gespleten.

lerst Handrick Daniel Bruystens ende Elisabeth ende Digna sijne susteren hebben te leene ontfangen het virendeel der voorsr. hoeffve te weten in huys ende hoff idem eenen acker geheyten den achtersten acker groot seven vat saet d'een sijde d'erffgenamen Willem Jan Nelis, d'ander sijde Jan Peeter de Cock: idem eem acker geheyten den middelsten acker groot omtrent vijff vatsaet beyde de sijden Jan Peeter de Cock; idem een  teuwsel groot omtrent vijfi vatsaet d'een sijde d’erffgenamen Lambert Peter Abts, d'ander sijde Anthonis Willem Sanders erffgenamen; idem een heytvelt groot ontrent vier vatsaet gelegen neffens des Heeren wyes met de sijden erffgen. Anthonis Willem Sanders. Dit leen is gespleten tusschen de kinderen Jan Bruysten Colen, daervan Daniel als oudste en heeft de twee deelen, Goert tweede soen het derden deel.

Peeter soone Jan Peeter Lambert Abts met sijne susteren nae doot van Handrick Daniel Bruysten hennen oom, hebben d'eerste twee delen die sij hebben, vercocht aen Handrick Willem Cornelissen.

De kinderen Goort Bruysten Colen te wethen Ambronus en Jenneke sijne dochter getrouwt hebbende Willem Handrickx ..... ..

Folio 29. Jan Peeters op Stipdonck alias de Cock heeft te leene ontfanghen het virendeel vander Hoeffve op Kigle onder Mierlo gelegen: te weten in huys ende hoff; idem eenen acker groot tweelft vatsaet met beyde de sijden tusschen erffenísse van Jan Bruysten Colen soen d'een eynde schietende op d'erffenisse van Willem Jan Nelis d'ander eynde d’erffenisse Anthoenis Willem Sanders; idem in het eeussel geheyten Grootendonck ontrent vijft vatsaet tusschen erffenisse deen sijde Lambert Peeter Abts ende Ruth s'heeren off Heynen erffgenaemen d'ander sijde; idem in een heytvelt daer bij gelegen groot 4 vatsaet met beyde de seijden Lambert Peeter Abts met twee eynden de gemeynten van Mierlo.

Marcelís Jans Verberen getrouwt hebbende Elisabeth oudste dochter van Jan Peeters op Stipdonck nair doot en afflijvígheyt van sijnen schoonvader heeft dit virendeel te leene verheven.

Peter Aert Willems heeft het voorsr. leen gekoght vande voorsr. Marcelis ende verheven den 8 oct. 1653.

Eodem die, gekocght ende verheven bij Peter Huybert Abts.

Folio 30. Anthonis Denis man ende mombort Heylken Handrick Bruystens soo voor sijne voorsr. huysvr. als mede voor Marie ende Anneken hare susteren heeft naer doot Peeter Lambert Abts hunnen oom te leene ontfanghen het virendeel vander hoeffve op Kigler onder Mierlo gelegen te wethen in huys ende hoff een stuck ackerlants groot twelff vatsaet tusschen derffenisse deen sijde de schelbraeck ende d'een eynde dander sijde Luitken Teunis Sanders dochter streckende met de anderen eynde aen den dyck; idem een stuck groese groot ontrent vier vatsaet genaempt den beempt; idem in het eeussel genaempt grootendonck vijff vatsaet, idem in het heytvelt oyck vijff vatsaet.

Folio 31. Catharina ende Willemken dochteren Anthonis Willem Sanders hebben te leene ontfanghen het achste deel vander hoeffve op Kigler onder Mierlo te weten in huys ende hoff; idem ses vatsaet lants tusschen erfenisse Denis van Stiphout dander sijde Jan Peeters de Cock; idem de helft in een eeussel groot in het geheel een bunder neffens d'erffgen. Hilleken Bruystens; idem de helft in vijff vatsaet heytvelt.

Folio 32. Teunis Goorts soe voor hem als voor Jan, Pauwels, Willem, Marie en Handricx sijne broeders en susters heeft te leene ontfanghen het sesthiende deel vander hoeffve op Kigler onder Mierlo te weten in huys en hoff; idem drye vatsaetlants; idem het vierde deel in het eeussel groot in alles een bunder; idem het virendeel in het heytvelt, groot in alles víjff vatsaet.

Folio 33. Teunis Denis voor hem selven als mede voor Francoise sijne suster heeft te leene ontfanghen het sesthiende deel van de hoeffve op Kigler onder Mierlo te weten in huys en hoff; idem drye vatsaet lants, idem het virendeel in het eeussel groot in alles een bunder; item het virendeel in het heytvelt groot in alles vijff vatsaet.

Folio 34. Handrick Marcelis off Handrick de Raymaecker is houdende een cleyn leengoet onder de heeren van Heeze-Leende op ghenen Tongelreep gelegen.

dit is verduystert.

Folio 35. Handrick Hoeghaers is houdende een cleyn leengoet onder de heeren von Heeze-Leende gelegen op ghenen Tongelreep.

dit is verduystert.

Folio 36. Heer ende Mr. Godefroy van Herlaer, licentiaet in de rechten is te leen houdende alsulcken van t'sestich gulden jaerlijx als hij op den 23 november 1640 verkregen heeft jegens de Heer Amant de Hornes, Heere van Geldrop beset op sijne Leenhoeve tot Creyel gelegen, genoempt de Hoeve ten Borchwardt ofte Mr. Lambrechts hoeve; ende is laest verheven den 10 jan. 164l.

Folio 37. Jan Aert Coppen is bij koop te leen houdende een stuck driesgroesen genaempt het Bijsenveldt gelegen aende Venne parochie van Heeze tusschen erffenisse, d'een sijde Jan Goorts van Velthoven mette kinderen ende meer andere, d'ander sijde Jan Matthijs van Can, streckende metten eenen eynde aende erffenisse toebehorende Jan Thijs den ouden, ende metten anderen eynde de gemeinstraet, is deel vande Middegaelse of Monnixhoeve.

Folio 38. Jan Aert Coppen is te leen houdende een perceel erfs genoempt de Hoef, daer de Huisinge op te staen placht, groot omtrent twee lopensaet, gelegen omtrent die Hezerkerck, tusschen erffenis d'een sijde den Heer verkooper Joncker Johan van Gerwen d'ander sijde Huibert Michielse, streckende met beyde eynden aende gemeinstraet, deel van Middegaelse of Monnixhoeve.

Folio 39. Jan Aert Coppen is te leen houdende bij koope omtrent aghtien roeden erfs gelegen aghter desselfs aengelugh bij de Hezer kerck, tusschen erfenisse d'een sijde metten eenen eynde een waterlaet, d'ander sijde met den anderen eynde de straet, sijnde deel vande  Middegaelse of Monnixhoeve.

Folio 40. Michiel Aert Coppen is te leen houdende bij koope, d'een helft van een parceel groesen genoempt den Bunger groot omtrent anderhalf lopensaet gelegen omtrent de Hezerkerck, tusschen erfenisse d'een sijde Willem Antonis Hoirs, wesende de wederhelft hiervan afgedeelt, d'ander slide Jan Dirik Aerts soen, d'een eynde de straet, d'ander eynde Antonis Wouters van der Biesen; sijnde deel Middegaelse of Monnixhoeve.

Folio 41. Willem Antonis Hoirs is bij koope te leene houdende de helft van een parceel erfs geheten den Bunger, groot ±1½  lopensaet gelegen omtrent de Hezerkerck tusschen erffenisse d'een sijde Michiel Aert Coppen wesende de wederhelft hiervan gedeelt sijnde, d'ander sijde Joost Aert Coppen d'een eynde aende gemeinstraet d'ander eynde Antonis Wouters Verbiesen; is mede deel van de Middegaelse of Monnixhoeve.

Folio 42. Huybert Michielse is bij koope te leen houdende een parceel erfs geheiten den Eijckhof, gelegen aende Venne omtrent de kerck van Heze, tusschen erffenisse, d'een sijde de goederen van Joncker Johan van Gerwen transportant en de verkopere, met meer andere, d'andere sijde Jan Aert Coppen, streckende aen beyde eynden aen twee gemeine straeten, sijnde deel van Middegaelse ofte Monnixhoeve.

Folio 43. Willem sone Antonis Maertens is bij koope houdende te leen een stuck leengoets lants groot ± een lopensaet tot 50 roede, elcke roede tot 20 voeten, gelegen omtrent de kercke van Heze, d'een sijde ende een eynde des verkoopers andere erffenisse, d'andere sijde de kinderen Antonis Laureysse, d'ander eynde de straet, sijnde deel van Middegaelse of Monnixhoeve. (5.)

Folio 44. Michiel Aert Coppen is bij koope te leen houdende d'een helft van een parceel erffenlsse leengoet genaempt den quaeijdrles (den kwoaj dries of kwade) groot int geheel 3½ lopensaet gelegen omtrent St.-Jobs Cappelle tusschen erffenlsse, d'een sijde metten eenen eynde eenen gemeynen wegh, d'ander sijde Peeter Wouten met meer anderen, streckende metten anderen eynde aen Marijken weduwe Aert Wespen mette kinderen erve, sijnde deel vande Middegaelse ofte Monnixhoeve.

Folio 45. Joost Aert Coppen is bij koopt te leen houdende d'ander helft vande quaeydries in sijne groote ende reengenoten hier voren gespecificeert daert af gedeilt ls, sijnde deel vande Middegaelse of Monnixhoeve.

Den 8 jan.1654 heeft Meri Box weduwe Joost voorsr. de toght hier van verheven.

Folio 46. Delis Jan Delis Goossens, alias Venten is bij koope te leene houdende, seecker parceel leengoedt soo weijde, heijde als bossche gelegen binnen de parochie van Heze genaempt Den Rosset, d'een sijde Gijsbert Meeus, d'ander sijde Antonis Smolders, d'een einde den A,  d'ander eynde der naebuyren chijnsgoedt, sijnde deel vande Middegaelse of Monnixhoeve.

Folio 47. Jewen Maerten Melchiors is bij koope te leen houdende seecker parceel leengoedt genaemt de Hofstadt groot honderd twee en twintig roeden ende vijff voeten, gelegen omtrent de kercke van Heze, tusschen erffenisse d'een sijde d'erfgenaemen Jan Coppen d'ander sijde Tielen Huiiberts, streckende met beyde eynden aende straet, sijnde deel van Middegaelse of Monnixhoeve.

Folio 48. Dmn. Tomas Spranckhuysen, predicant (=dominee) tot Heze, is bij koope te leen houdende seecker parceel leengoet gelegen achter de pastorie tot Heze, groot hondert aght en veertigh roeden ende eenige voeten, tusschen erffenisse d'een sijde Huybert Michielse, dander sijde des verkoopers goederen, d'een eynde de straet d'ander de pastori, sijnde deel van Middegaelse of Monnixhoeve.

Folio 49. Matthijs Colen is bij koope te leen houdende seecker parceel  leengoets aghter de kercke van Heze gelegen groot tweehondert veertien roeden sijnde een stuk ackerlant tusschen ertfenisse d'een sijde met een parthije erfgenaemen Jan Aert Coppen, d'ander sijde met d'een eynde de straet d'ander einde den Heer verkooper, sijnde deel van de Monnixhoeve.

 

1.) De hoeve van Middegael of Monnix-hoeve was in Heeze bij de kerk gelegen.

Ook een perceel grond "de quaeydries", gelegen bij St.-Job, hoorde bij die hoeve. Deze “quaeyecker" werd in 1459 al genoemd als belendend het erf van Goeyaerts van Middegael.

RA Cartularium h. geest Heeze, blz.70.

Reeds in 1432 bezat Jan zn Janss. van Erpe die hoeve bij de kerk. Hij geeft ze over aan zijn broer Goyart van Erpe, alias Middegael. (Dit Middegael is 'n gehucht bij Veghel) Hier dus de verklaring van de naam "Middegaelshoeve". Rond 1490 was de hoeve in bezit van Jan Monnicx en later waren dat de van Gerwen’s uit Beek en Donk.

Den Bosch R1202; fol. 365; d.d. 24-3-1432.

Den Bosch R1256; fol. 383; d.d. 1486-87.

2.) Dat Hoirsbroek was gelegen omtrent de Pan op Huchten onder Maarheze.

Op 15-3-1660 verklaart Heer Hendrik François de Bardoel uit handen van Frans Hendrik Pompen als schepen van Heeze-Leende, de som van 250 gld. ontvangen te hebben. Heer Bardoel belooft dat geld over een jaar te zullen terugbetalen, als onderpand gaf hij "het hoorsboek" groot 150 vaetsaet!

RA Heeze R97; blz. 424; d.d. 15-3-1660.

3.) Joncker Amandt de Hornes had die hoeve ten Borchward op 1-4-1628 gekocht van Marcelis, de oudste zoon van Andries Marcelis Geeraerts en Elisabeth dr. Reynder Potteys (Potten) . Deze Elisabeth was door haar later huwelijk met Jacob Jan van Roy de jonge, borger van 's Hertogenbosch, in het bezit van die hoeve geweest. Jacob Jan van Rode overleed vóór 1610. Hij had op 5-6-1590 ten Borchward gekocht van de erfgenamen van Mr. Lambrecht van den Borchward.

Lambrecht had in 1562 bij testament zijn goederen aan zijn familieleden vermaakt. Een dezer verwanten was Antony de Hornay, goudsmid bij zijn keizerlijke majesteit te Praag in Bohemen. Hij bezat rond 1585 die hoeve te Heeze!

Naar Lambrecht werd de hoeve dikwijls Mr. Lambrechtshoeve genoemd. Hij had de hoeve van zijn vader Willem Heymeric van den Borchwarde, schout van Heeze-Leende rond 1500.

Als eerste eigenaar van de hoeve vonden we Willem's vader n.l. Heymeric Lamberts van den Borchward(e). Deze Heymeric was rond 1465 schepen te Heeze.

ln het oudste schepenprotokol van Heeze uit 1482 komt Heymeric herhaalde malen voor. Het goed Ten Borchward moeten we situeren aan de Rulselaan (Creyl) waar "de hoef" (thans bewoond door J.Wijnen) is gelegen.

4.) Anthonis Jan Sijnen.

Hij is dezelfde die met zijn hoed op, voor een halve stuiver bij Wouter v. Velthoven in 1635 een brandewijntje kwam drinken!

(Zie vorige Heemkronyk blz. 56.)

Anthonis is een afstammelíng van Henrick Aert Dircks (zie blz.2). Anthonis zijn achternaam Sijnen is afgeleid van Nicasius Dircks, zijn grootvader.

De naam Nicasius werd Nicasijn, hieruit ontstond Casijn en dat Casijn werd Sijn of Sijnen en zo een familienaam die nu nog bestaat.

ln de derde alinea op folio 21 staat:

Jan sone Casijn Jan Sijnen! Deze Jan was een zoon van Nicasius of Casijn en deze laatste Casijn of Nicasius 'n broer van onze bovengenoemde Anthonis Jan Sijnen!

Misschien kunt u nu de volgende zin begrijpen: Gerrit Sijnen Sijnen Soon heet Sijn!

Er staat gewoon dat de zoon van Gerrit Sijnen ook Sijn (of Nicasíus) heet.

ln 'n volgens artikel hopen we over die familie Sijnen desgewenst meer te publiceren.

5.) Hier volgen enkele oppervlakte maten, die hier in Peelland gebruikelijk waren:

1 lopensaet = 50 vierkante roeden

1 roede        = 20 voeten

1 lopensaet is hetzelfde als 1 vaetsaet of vatsent, het is dus allemaal een lopense of 1/6 ha.

Dus 6 lopensen = één ha.

1 copsaet of copsent = ¼  lopensaet.

 

Ga terug