Uit de Archieven

Heemkronijk jaar:1971, jaargang:10, nummer:4,  blz.56 -57

UIT DE ARCHIEVEN

Door: Jean Coenen

a. Wij ondergeschreven armmeesters van Heese bekenne ontfangen te hebben uyt de cooppenningen gecomen van de bij excutie vercogte Huys, brouwhuys, schuur, hoff en aengelagg gelegen tot Heese genoemt De drie Koningen toebehoort hebbende Maria wed.e Bartel Zwuesten a° 1723.

b. Heeze Woensdag den 19e feb. 1738 Resolutieboek Heeze fol. 103V

Werd door den Heere Drossaard een vergaderinge voorgedragen of het niet nodig en dienstig zoude sijn, dat een tweede sleutel op de buitendeur van den Toorn* wierde gemaakt en den selven in bewaering gegeven aen een van de naest bij woonende ingesetenen om in cas van brand en alle andere gevallen sig daer van ten spoedigste te komen bedienen te meer dewijl den schoolmeester Hendrik Kreuger soo als de ondervinding onlangs heeft geleert* somwíjlen onwillig is den sleutel die onder hem berust te geven waerop gedelibereert* sijnde is goedgevonden en verstaan den Heere Drossaard te versoeken soo als den selven versogt werdt bij deze zodanig een tweede sleutel te willen doen maeken en gemaekt zijnde aen ymand der ingesetenen dígt bij den Toorn woonende in bewaering te geven.

a. GA Heeze onderste zij in genummerde map C6.
b. GA Heeze 9e plank van onderen.

* deze toorn betreft de kerk op het kerkhof.

* deze regel verwijst naar een vorige vrij recente brand.

* deze term is in de franse tijd officieel ingevoerd, van te voren dus in dit geval soms gebruikt GA Eindhoven Res. E 21.

c.  Verpondingen 1802 Zesgehuchten map C12 GA Heeze onderste rij.

No. 882

864 De schutteriie van St.Joris

De kamp/waeronder 1 lopen heggen en houtgewas

3/4 kwaliteit: matig.

Kadaster l 1 GA Eindhoven

gem. Zesgehuchten

1873 Sectie b 1496 Beugelbaan

        H1

1889 Sectie B 1496 Beugelbaan a/d Papenvoort verdwijnt

Sectie A 2382 Beugelbaan op Hulst in 1873 l 1 nr. 1914

1897 Sectie A 2382 E2 eigenaar K.Mansvelders

1904 Sectie B 1494 Beugelbaan a/d Papenvoort

Sectie A 2382 verdwenen

Vraag: Wie weet wat er met beide beugelbanen gebeurd is?

 

 

Ga terug