brand in heeze

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:7,  blz.116

Brand in Heeze

door: A.F.N.van Asten

Wij Johan de Jongh, drossaert, Matteeus Willem Tijs ende Jan Joosten, schepenen der grontheerlickheid van Heeze ende Leende inde Meijerije van ’s Hertogenbosch gelegen, doen condt aan eenen iegelijcken mede gecertificerende (= verklarend) voor de gerechte waarheit, als dat op donderdagh geweest sijnde de achtiende july 1686, naer de middagh de clocken omtrent ses uren, doo donder, blicxem ende swaer onweer het vier uit de hemel is comen vallen, in het voorhuys toebehorende Goort Aert Hansen, gestaen recht over de kasteele tot eymerick, soo danig dat niet alleen ‘t selve huys maer daer en boven alnoch negen groote woonhuysen en een cleyn huysken met de stallinge en de schueren daartoe hoorende vol gepackt , van hooy, kooren ende graen, totaliter sijn verbrant en daar onder, eenige woonhuysen welchers solders vol oude graen ende hooy lagen, boven ende behalven noch vele meubilen, goed, -----garen, vlas ende vele coopmanschatten die niet conden bewaert oftde geret worden... waerdoor de naergenoemde personen…… de somme soo als bij dese volgende posten uytgetrokken staet..... getaucxeert op:
Als te weten in den eersten:
Goort Aert Hansen; soo van meubelen etc. de somma van          f.1800,-
Jacob Janss., meubilen, keynwaet etc.                                         f. 1500,-
Geerit Jan Geerits, ende meubilen etc.van Dielis Vervoort die gewoont heeft in ’t huys van Geerit Jan Geerits, ’t verbrandde                 f.1300      Martinus Raessen en Margriet, weduwe wijlen Antonis Berghmans    t’samen soo van……etc.                                                                f.1400,-
Joost Dirck, soo van …. Etc.                                                          f.1400,-
                                                                                                      f. 7400,-

Aldus een beschadigd en moeilijk leesbaar stuk uit ’t gemeente archief te Heeze.

Ga terug