De Heezer overlijdingsakten, 1811-1930

Heemkronijk jaar:1997, jaargang:36, nummer:1, pag:37 -42

DE HEEZER OVERLIJDENSAKTEN , 1811- 1930

door: C. S. Smit

 

In mijn artikel ‘De burgerlijke huwelijken in Heeze, 1811-1918’  (Heemkronyk, jrg. 32 (1993), nr. 4, blz. 181-187) werden Heezer trouwakten behandeld. Hier volgen nu een aantal bijzonderheden van de Heezer overlijdensakten.

Ook deze akten zijn in het streekarchief te Eindhoven via microfilm te raadplegen. Over het algemeen geeft de raadpleging geen probleem. Hinderlijk zijn de hiaten. Zo ontbreken op de film de akten nummers 50 tot en met 53 van het jaar 1818 en de nummers 26 tot en met 30 van het jaar 1822. Ook zijn een paar jaren slecht te lezen doordat de tekst door verbleking van de inkt of door waterschade aan het papier waar de akte op geschreven werd, onduidelijk is geworden. Door de bekendheid met de namen en vergelijking met andere akten was het toch mogelijk een vrijwel volledig beeld te krijgen van hen die in Heeze staan ingeschreven.

De computer geeft 5382 als het aantal akten aan in deze periode. Het zou echter niet goed zijn dit aantal te hanteren als het aantal overleden Heezenaren in die periode. De reden hiervan is dat niet alle akten het overlijden van iemand betreffen. In 1835 (akte 28) bijvoorbeeld werd een akte gebruikt als een akte van bekendheid. De Heezenaar Bartholomeus Smulders wilde in Waalre trouwen maar hij kon geen overlijdensakte van zijn moeder overleggen. Bij haar overlijden was zij aangegeven als Johanna Andries Smulders, in plaats van Johanna van Wel. Deze fout moest via de rechter gecorrigeerd worden en dat werd in de bewuste overlijdensakte vastgelegd.

In 1814 werd de overleden tweeling Cleophas in één akte vermeld, akte nummer 8.

Ook zijn er 297 akten bij van doodgeboren kinderen. Aanvankelijk werd aangegeven dat het een jongen of meisje was, maar na 1929 stopt men hiermee en wordt enkel opgegeven dat het een doodgeboren kind is. Wat dit laatste betreft gaat het om 11 kinderen. Opvallend is dat er meer jongens dan meisjes dood werden geboren. De verhouding is 13 op 10. In 1811 en 1812 werden deze kinderen trouwens bij de geboorteakten geregistreerd. In 1847 vinden we een akte (nr. 33) waarin iemand wordt aangegeven die in 1845 is overleden.

Van bijna 130 personen die buiten Heeze overleden zijn is in Heeze ook een akte opgemaakt. Dat begon al in 1824 en ging door tot het einde van 1930.

We hebben een tijdje gedacht dat het mensen waren die (nog) in Heeze ingeschreven stonden, maar dat gaat toch niet altijd op.

Onder deze categorie vinden we ook twee namen vermeld als ‘kolonist’, dus behorende tot een strafkolonie, overleden in de strafkolonie Ommerschans.

In 1832 werd de in Heeze geboren "Hertraaij", oud 29 jaar, ingeschreven. Hij overleed in Delft als militair. Zijn voornaam wordt niet vermeld, wel wie zijn ouders waren. Bij controle in het doopboek bleek dat het de in 1803 geboren Johannes van Hertrooij betrof.

Ongeveer duizend verschillende familienamen komen we in de akten tegen. Bij nadere bestudering moet dit getal echter beduidend kleiner zijn, aangezien er zeer slordig met de spelling van de namen werd omgesprongen. Voorbeelden hiervan zijn de namen Kolen en Tijs, die op de volgende manieren worden geschreven: Cole, Colen, Coolen, Koolen en Kolen. En bij Tijs zijn dat: Thijs, Theijs, Theys en Tijs. Het staat wel uiterst slordig wanneer iemand in de akte Coolen wordt genoemd en de man zelf met Kolen ondertekent.

Burgemeester A.J. Deelen, die ook akten opmaakte, hield er een eigen spelling wat namen en beroepen betreft op na. Van zijn hand verschenen vele naamsvarianten.

Hij hield hardnekkig vol om bijvoorbeeld de naam Petronella te veranderen in Peternella, Frederik werd Fredrik en Wilhelmina veranderde hij in Wilmina. Het beroep smit was bij hem smet. Natuurlijk werden er fouten gemaakt bij het opmaken van de akten. Deze fouten werden echter vaak na voorlezing van de akte gecorrigeerd. Dat gebeurde dan in de kantlijn; hierbij moesten alle getuigen hun paraaf zetten. Een heel bijzondere correctie die trouwens ook in andere plaatsen werd toegepast, vinden we in de overlijdensakte van Cornelis Mettes in 1877. Als naam van zijn moeder wordt geschreven: "Paulina, zegge Maria Verspeek". Kennelijk kwam de ambtenaar er op tijd achter dat de naam Paulina verkeerd was.

Bij twijfels over de namen die geschreven werden heb ik gebruik gemaakt van o.a. de doopboeken. Dat dat niet altijd de juiste methode was bleek bij controle van de naam Van den Boomen in akte 24 van 1820. In het doopboek van Tongelre staat als naam van de vader Booms

Je krijgt de indruk dat vooral in de beginperiode men het niet zo nauw met het opschrijven nam, maar we komen diverse keren tegen dat een fout via de rechter gecorrigeerd moest worden.

Er zijn ook koddige dingen te vinden in de akten. Zo staat als beroep bij de overleden Heezer pastoor Gast in 1844 "Roomsch Catholiek".

Iets heel bijzonders is er aan de hand met de naam (Van) Vorstenbos(ch). Op een gegeven moment dacht de ambtenaar die een akte moest inschrijven dat de voornaam Korsten een deel van de achternaam was. Mensen die deze familie uitzoeken en snel werk willen leveren, gaan hiermee beslist in de fout. De wat meer ervaren onderzoeker weet dat hij zeer soepel met naamsvarianten om moet springen.

 

Natuurlijk vinden we veel niet-Heezer namen. We denken aan de tijd dat Ds. Kremer hier zijn ogenpraktijk uitoefende en veel vreemdelingen naar Heeze kwamen, van wie een aantal hier overleed. Eveneens waren er de vele marechaussees en andere ambtenaren die hier dienst deden, en een aantal hier gelegerde militairen. Onder hen Johan Dapper, wegens desertie opgehangen (akte 14 van 1833). We vinden hiervan een aantekening op bladzijde 65 in de Kronijk van Heeze door H.G. van Moorsel. En tot slot de families die door de kasteelheren hier naar toe werden gehaald.

In de akten wordt geen doodsoorzaak vermeld. In enkele gevallen is die ons bekend door krantenartikelen. In april 1857 valt de 62-jarige schilder Petrus Johannes Beliën bij werkzaamheden aan het kasteel van een steiger in de gracht. In september van 1916 (akte 25) wordt te Geldrop de 22-jarige, in Heeze gestationeerde, marechaussee Molenaar vermoord. In november 1918 overlijdt de 3-jarige Godefridus Bukkems door het drinken van hete koffie. Ook wordt melding gemaakt van een militair die wegens desertie werd terechtgesteld.

Ook bij het aangeven van een overlijden stonden er kennelijk altijd mensen op de stoep van het gemeentehuis om als getuige op te treden. Ontvingen zij hiervoor een fooi? Veelal aanwezig waren de veldwachters.

Een bijzonderheid in de akte van de Hamonder Peter J. Wolf, 86 jaar oud: vermeld staat dat hij viermaal weduwnaar is geworden.

 

Ter afsluiting een aantal getallen.

Gemiddeld aantal aangiften per jaar: 45.

Grootste aantal: 76, in het jaar 1918. In dit jaar vielen over heel Europa vele slachtoffers ten gevolge van de Spaanse griep.

Kleinste aantal: 24 in 1820.

Leeftijd oudste overleden personen: 96 jaar.

Het betreft de volgende mensen:

De geboren Nuenenaar Willem Swinkels, overleden in 1820; Arnoldus Scheepers uit Heeze, gestorven in 1897; Catharina Das uit Luyksgestel, overleden in 1901. In hetzelfde jaar overleed Ursule Adèle Aurore barones van Tuyll van Serooskerken, ook 96 jaar oud. Het waren haar opvolger op het kasteel van Heeze, Samuel John baron van Tuyll van Serooskerken en de rentmeester van de familie Van Tuyll, Rietschoten, die het overlijden aangaven.

 

Een kort overzicht van de aantallen overledenen per leeftijd:

96 jaar           4 overledenen        70 jaar               112 overledenen

95 jaar           1 overledene           60 jaar                79 overledenen

94 jaar            2 overledenen        50 jaar                 51 overledenen

93 jaar             1 overledene          40 jaar                36 overledenen

92 jaar             5 overledenen        30 jaar                 39 overledenen

91 jaar             4 overledenen         20 jaar                21 overledenen

90 jaar             6 overledenen         10 jaar                11 overledenen

80 jaar            58 overledenen

Gemiddelde leeftijd van de overledenen:                    37 jaar

Gemiddelde leeftijd van de overledenen boven de 1 jaar:    50 jaar

 

BRONNEN

SARE (Streekarchief Regio Eindhoven te Eindhoven):

-    Burgerlijke Stand Heeze: overlijdensakten 1811-1930.

-    Meierijsche Courant (verzameling fiches): gegevens betreffende Heeze. -  H.G. van Moorsel, 
-     Kronijk of aantekening der merkwaardige voorvallen binnen de gemeente Heeze en eenige omliggende dorpen en enkelde welken algemene belangstelling verdienen, uitgegeven en toegelicht door P. Dominicus de Jong O.C.R., Achelse Kluis, 1953.

Ga terug