Het laatste gemeentehuis van Zesgehuchten (1911)

Heemkronijk jaar:1988, jaargang:27, nummer:3, pag:81 -86

HET LAATSTE GEMEENTEHUIS IN ZESGEHUCHTEN (1911)

door: A. van Asten

 

VOORAF

Het oude raadhuis van 1875 was niet meer in zo'n beste staat. In de raadsvergadering van 2 februari 1910 kwam de verkoop aan de orde van de oude school, de oude onderwijzerswoning en het raadhuis. De voor-zitter deelde mee dat de Eerwaarde heer W. Beekmans, pastoor van deze parochie voor het complex van gebouwen een som wilde besteden van f 3000,-. Daar het hier een zaak gold van het grootste belang voor de gemeente wenste de voorzitter de leden in de gelegenheid te stellen dit punt eens ernstig te overwegen, teneinde in de eerstvolgende vergadering hieromtrent een definitief besluit te nemen. Die vergadering werd gehouden op 25 februari 1910.

Allereerst kwam het voornemen aan de orde om de te verkopen gebouwen aan de publieke dienst te onttrekken. Niemand had hiertoe bezwaar. De door de Eerw. Heer Pastoor geboden prijs van f 3000,- vond de raad zéér hoog. De gebouwen vergden namelijk jaarlijks een groot bedrag aan onderhoudskosten, zodat het in het belang van de gemeente was zich hiervan zo spoedig mogelijk te ontdoen. Om te komen tot een nieuw te stichten gemeentehuis, machtigde de raad Burgemeester en Wethouders om voorbereidende stappen hiertoe te ondernemen.

Samenvattend besloot de raad in die vergadering van 25 februari 1910: a.   te verklaren, dat de school vanaf heden en het raadhuis met de dag  
      van ingebruikneming van het nieuwe raadhuis niet voor de publieke
      dienst bestemd zijn;

b.  onderhands te verkopen aan het kerkbestuur het buiten gebruik
     gestelde schoolgebouw met speelplaats, de oude onderwijzerswoning
     met tuin en het raadhuis, (kadastraal bekend gemeente   
     Zesgehuchten, als sectie A no.2481, 2482 en 248 in het geheel groot 
     een en tachtig aren), zulks voor de som van drieduizend gulden.

 

BEHOEFTE  AAN  EEN  NIEUW  GEMEENTEHUIS

In zijn vergadering van 30 maart 1910 moest de raad van Zesgehuchten een brief met bezwaar van Gedeputeerde Staten onder ogen zien. In de notulen stond vermeld:

 

In de raadsvergadering van 25 april 1910 kwam in behandeling een brief van Gedeputeerde Staten, waarin zij inzake verkoop oude school c.a. opgaaf verzoeken van de waarde van de grond en van de gebouwen, getaxeerd door drie deskundigen te benoemen door de Raad buiten hunne leden en buiten de gemeenteambtenaren.

Als taxateurs werden aangewezen de Heeren P. van Vlerken, landbouwer, A. Vos, timmerman en Fr. van der Linden, industrieel, allen wonende in Zesgehuchten.

In de raadsvergadering van 13 oktober 1910 werd vervolgens ter sprake gebracht het stichten van een nieuw raadhuis. Door verkoop van het oude is de bouw van een nieuw gemeentehuis noodzakelijk geworden. Met algemene stemmen wordt tot stichting van een nieuw raadhuis besloten. Na enige bespreking omtrent de plaats, waar het nieuw gebouw zal verrijzen, wordt daarvoor als het meest geschikte terrein aangewezen het noordoostelijk gedeelte van perceel kadastraal bekend A no 1854. (naast St. Jozefschool, Papenvoort 7).

Burgemeester en Wethouders worden gemachtigd met de betrokken eigenaar te onderhandelen ten einde dit terrein voor een billijke som aan te kopen.

De voorzitter deelt mede, dat de kosten van de bouw van een nieuw raadhuis inbegrepen de aankoopsom van een bouwterrein en de kosten van aanschaffing van de nodige meubelen niet uit de gewone inkomsten kunnen worden bestreden. Om deze uitgaven te kunnen bestrijden is nodig het aangaan van een geldlening waartegen dan ook geen bezwaar bestaat, omdat het hier geldt een gebouw, dat voor jaren kan dienen. Rekening houdende met de financiële draagkracht van de gemeente zouden de kosten van een en ander het bedrag van f 6.000,- niet te boven mogen gaan. De verkoopsom van de oude school, de oude onderwijzerswoning en het oude raadhuis bedraagt f 3.000,-.

In verband met het bovenstaande stelt hij voor een geldlening aan te gaan van ten hoogste f 3.000,-.

De aankoop van de grond voor het nieuwe gemeentehuis ging met wat moeilijkheden gepaard, aldus de raadsnotulen van 27 februari 1911. De voorzitter deelde namelijk mede,

In de vergadering van 26 mei 1911 viel de beslissing deze strook grond aan te kopen voor f 0,30 per m2 en op 24 juli 1911 volgde de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Nu deze formaliteiten waren afgehandeld kon overgegaan worden tot daadwerkelijke stappen om te komen tot de bouw van het gemeente-huis. Het College begaf zich op 10 juni 1911 met de heer Jan Stuyt, architect te Amsterdam, naar het bouwterrein van het nieuwe raadhuis om ter plaatse aan de aanwezige aannemers de nodige aanwijzingen te doen in verband met bestek en tekening van het raadhuis.

 

DE  BOUW  VAN  HET  RAADHUJS

Op 17 juni daaropvolgend werd in tegenwoordigheid van de heer Jan Stuyt overgegaan tot opening van de ingekomen inschrijvingsbiljetten voor de bouw  van het nieuwe raadhuis. Dit gebeurde in het gemeente-huis 's morgens om half twaalf. De belangstelling was erg groot. Er werd een lijst van 19 inschrijvers opgesteld:

    Op 25 juni  1911 vond de gunning plaats aan P. Drijvers te Helvoort.

Omdat de bouw van het raadhuis voor een zo lage som werd aange-nomen, werd door architect J. Stuyt geadviseerd het gebouw met spouwmuren op te trekken. De meerkosten hiervoor bedroegen f 200,-.

In de raadsvergadering van 22 januari 1912 werd nog het volgende feit vermeld, dat in verband staat met de nieuw bouw en het aan te brengen gemeentewapen:

Op één maart 1912 werd het nieuwe raadhuis opgeleverd en in gebruik genomen. Het heeft dienst gedaan tot 1921, toen Zesgehuchten bij Geldrop werd gevoegd. In 1925 werd het raadhuis publiek verkocht. (2)

 

NOTEN:

(1) De zes zijn: Genoenhuis, Gijzenrooi, Hooggeldrop, Hout,  Hulst en
      Riel. Ten onrechte kwam op het tegeltableau de naam Papenvoort
      voor.

(2) Dit artikel is eerder verschenen in uitgave 13 van serie "Bijdragen tot 
      de lokale geschiedenis van Geldrop”,  getiteld:  Gemeentehuizen in
      Geldrop en Zesgehuchten.  Deze brochure is te verkrijgen op het  
      kasteel te Geldrop. (Prijs: f 7,50).

Ga terug