Afkoop der tienden te Leende

Heemkronijk jaar:1985, jaargang:24, nummer:2, blz.48- 49

AFKOOP DER TIENDEN TE LEENDE

door: A.F.N. van Asten

Op 24 mei 1877 verschenen voor de heer J.H.W.J. Neomagus notaris te Heeze, de freules Anna Elisabeth Constance  Aimee en Ursule Adèle Aurore van Tuyll van Serooskerken samen met de heer Johannes H.C. Kremer, gepensioneerd ontvanger bij de rijksbelastingen, eveneens wonend te Heeze.

Deze heer Kremer, optredend voor en volmacht hebbend van Heer Reinoud Karel Baron van Tuyll van Serooskerken, zonder beroep wonend te Utrecht en mede voor de onder curatele gestelde Heer Karel A.M.H. Baron van Tuyll van Serooskerken, zonder beroep en wonend te Heeze, als eigenaars van de tienden te Leende aan de ene zijde

 en Heer Thielemanus Maas, oud-burgemeester van Leende en aldaar woonachtig, mede optredend en instaande voor alle grondeigenaren die gronden hebben liggen in Leende en daardoor tiendplichtig zijn aan voornoemde familie aan de andere zijde.

Beide partijen sluiten een akkoord waarbij de familie Van Tuyll van Serooskerken afstand doet van het  tweederde gedeelte  in de rijdende tienden geheven wordende onder de gemeente Leende en bestaande in de volgende klampen:

a. de Achterste klamp;    b. de Tuint;    c. de Broekakker:    d. de Langakker;    e. de Breedvennen;     f. de Grootte Speel;    g. de Kleine Speel.

Voorts van de tienden genaamd de Steenakker onder Leende in sectie A en B; van de Novale tienden geheven wordende uit gronden gelegen onder Leende welke in 1862 reeds tot cultuur waren gebracht; de tienden van gronden gelegen aan de Posthut te Leende in sectie D; de tienden van gronden behorend tot de Achelsche Kluis en gelegen in Leende onder sectie D en ten laatste de Krijtende tienden die onder Leende worden geheven.

Namens alle grondeigenaren betaalt nu heer Thielemanus Maas de som van f 51.200,- aan de andere partij die mede verklaart die som ontvangen te hebben en tevens afstand doet van alle tienden te Leende. Vier weken later op 21 juni 1877 verschijnt Heer Thielemanus Maas weer voor notaris Neomagus, nu in gezelschap van Heer Johannes N. Smits, pastoor te Leende. Heer Maas treedt weer op voor alle grondeigenaren die tiendplichtige grond in Leende hebben en Heer Smits heeft volmacht van de aartsbisschop van Utrecht om afstand te doen van het tiendrecht dat de R.K. Kerk te Leende heeft en dat bestaat in een derde gedeelte der rijdende tienden te Leende.

In de raadkamer der gemeente te Leende betaalt nu Thielemanus Maas de som van f 9250,- tot afkoop der tienden en dat in tegenwoordigheid van Antonie van Engelen, bakker, en Adam van Engelen, gemeente-ontvanger als getuigen.

BRONVERMELDING

Streekarchief Eindhoven;   N1247,  nr.37  en  nr.42   d.d. resp. 24 mei 1877  en  21 juni 1877;  stukken van notaris Neomagus te Heeze.

Ga terug