De "Gouden Sinte Barbara" van Heeze

Heemkronijk jaar:1983, jaargang:22, nummer:4, blz.109- 114

DE "GOUDEN SINTE BARBARA" VAN HEEZE

door: Guusje  Veldhuizen-van Geffen

“Het is de allerhoogste tijd dat ook voor de Heeze boerinnen het signaal klinkt: verenigt U”.

Woorden, die vijftig jaar geleden werden gesproken door de voorzitter van de Boerenbond; Peer Dommels, tijdens de oprichtingsvergadering van de Boerinnenbond op acht december 1933.  

Woorden die in goede aarde vielen. De tijd was er rijp voor! De plattelandsvrouwen, die meestal direct na de lagere school moesten gaan werken -thuis of in een dienstje-, kregen geen kans zich verder te ontwikkelen. De kennis over huishoudelijke zaken en het boerenbedrijf werd door de oudere generatie doorgegeven. Sociale contacten bleven dikwijls beperkt tot kerk en familie. In de jaren dertig zag men op veel dorpen er de noodzaak van in iets te ondernemen voor de verdere ontwikkeling van de meisjes en vrouwen, vooral ook om hen in het maatschappelijk leven te betrekken.

Het zware leven van de boerin begon zich in de jaren dertig langzaamaan te wijzigen. De boterbereiding bijvoorbeeld werd meer en meer door de melkfabrieken overgenomen, terwijl de arbeid op het veld grotendeels gedaan werd door de landbouwmachines. Het opkomend Landbouw-Huishoudonderwijs begon met voorlichting over verzorging van maaltijden, de woning, opvoeding der kinderen en niet in het minst met de vorming en ontwikkeling van de meisjes zelf. Tenminste voor degenen die de kans kregen zo'n school te bezoeken. Een van hen was Mevr. Van Eerd-Scheepers die rond '35 met ongeveer tien meisjes uit Heeze dagelijks naar Valkenswaard fietste, waar een bovengenoemde school gevestigd was.

De oprichting van plaatselijke boerinnenbonden kwamen tot stand met steun van de katholieke boerenorganisaties, die al veertig jaar eerder van de grond kwamen. Als reaktie op ’t socialisme dat zich sterk maakte voor de arbeiders vooral in de steden, richtte Pater G. v.d. Elsen in 1896 de Noordbrabantse Boerenbond op. In 1928 nam het hoofdbestuur van de N.C.B. het initiatief tot oprichting van de Boerinnenbond, voor overwegend agrarische vrouwen en meisjes. De eerste jaren werden gekenmerkt door een snelle groei; reeds in dec. 1936 had de bond 10.000 leden in 116 afdelingen. (In 1983  30.000 leden).

Het hoofddoel van de vereniging was de godsdienstige, maatschap-pelijke en culturele vorming der leden. Een doel dat men in grote lijnen tot op heden is blijven nastreven; door lezingen, cursussen, excursies, tentoonstellingen etc.

De oprichting in Heeze.

Graag wil ik even -bij dit gouden jubileum- stilstaan bij de oprichtings-vergadering, die gehouden werd in het Bondsgebouw (1) te Heeze.

De belangstelling was groot. In aanwezigheid van de Hoogeerwaarde Heer Deken C.de Bruin, de Edelachtbare Burgemeester W. Michels, het voltallige bestuur van de Boerenbond en een honderdtal genodigden, gaf Mej. Ariëns als afgevaardigde van de N.C.B. te Tilburg een uiteenzetting over doel en werking van de Boerinnenbond. Hoe goed zij dit deed, vertelt het oude notulenboek. "De aanwezigen volgden de schitterende uiteenzetting met grote aandacht. Nadat Mej. Ariëns geëindigd was, klonk er een handengeklap door de zaal, het welk een goede voldoening bracht”!

Spontaan gaven zich een vijftigtal vrouwen en meisjes zich op als lid van deze beloftevolle vereniging. Door middel van stembriefjes werden drie bestuursleden gekozen die de volgende functies kregen toebedeeld; uiteraard met hun instemming. Adriana Maas werd met 33 stemmen de eerste secretaresse. Johanna Sprengers met 26 stemmen, nam de taak van voorzitster op zich. Zij zou die funktie 30 jaar uitoefenen. Francisca van Bree tenslotte kwam met 24voorkeurstemmen uit de bus om zich over de penningskes te ontfermen en er rekenschap over af te leggen. En omdat op die dag ook het feest gevierd werd van 0.L.Vr. Onbevlekte Ontvangenis, werd gezamenlijk en ter opluistering het lied "Weesgegroet 0 Sterre" door alle aanwezigen uit volle borst meegezongen.

De Heeze boerinnenbond was geboren!

Aan haar wieg stond haar Petemoei; Sinte Barbara, patrones van de nieuwe vereniging. In onze ogen misschien een vreemde keus, daar Zij veel werd aangeroepen voor een zachtmoedige dood. Doch misschien ook weer niet zo vreemd. Sint Barbara was hier in het zuiden een vertrouwde figuur, die alom werd vereerd. De dood hoorde bij het dagelijks leven; men wist er mee om te gaan. Als de heilige Barbara een zachte dood kon bewerkstelligen dan was Zij een goede Heilige. Zo eenvoudig was dat!

Het Vaandel

Een hoogtijdag in dat eerste jaar was 18 augustus, toen het nieuwe vaandel van Sinte Barbara werd gewijd, waarbij 'iedereen' aanwezig was, inclusief B. en W. Voor dat vaandel was gespaard en gecollecteerd; er werden insignes verkocht voor een kwartje en de Boerenleenbank schonk het voor die tijd grote bedrag van 25 gulden. Het werd een heel feest die zondagmiddag -na het lof- in het Bondsgebouw. Bij een van de vele toespraken zei de burgemeester o.a.:

"Ik hoop dat door een goede leiding en de volgzaamheid der leden, deze vereniging zal groeien en bloeien en vruchten zal dragen in het belang van de vrouwen en van onze gemeenschap”. Hij zou niet teleurgesteld worden!

Er werd die middag volop gezongen, gelachen, getracteerd op gebak en een heerlijk glaasje Fosco. De gezelligheid steeg ten top toen een toneelstukje werd opgevoerd “De boerderij voorheen en thans”. De rollen werden door de toneelspeelsters buitengewoon goed uitgevoerd.

De vereniging startte zeer energiek met de eerste lezing: "werkbesparing en bezuiniging, met lichtbeelden”

Voor ons weer zeer vertrouwd! We lezen er dagelijks over. In de eerst volgende vijf jaar werden reeds 15 cursussen gegeven. Niet alleen handvaardigheden zoals: breien, naaien en 'wasschen', doch men leerde ook alles wat van doen was bij het verwerken van het vlees na de slacht, het inmaken van groenten en fruit en het bereiden van zomer en winterdranken. De eiervereniging (2) leerde de vrouwen hoe je zoal de eieren kon verwerken in diverse gerechten. Daar er nog geen huishoudschool was in Heeze, had men het lumineuze idee bedacht door gezellig bij iemand thuis met z'n allen te gaan wecken of te koken. Als de slachter zijn werk op 'n boerderij had geklaard, kon ook daar weer een klasje aan de slag.  Voor de zuivelfabriek (3) was het natuurlijk van het allergrootste belang dat de melk zo hygiënisch mogelijk werd afgeleverd. En daar mankeerde het in die tijd nog wel eens aan. Daarom kwam de heer Boog, directeur van de zuivelfabriek in Heeze de boerinnen vertellen hoe de verse koemelk behandeld moest worden.

 

Het was een leerzame lezing, vooral omdat in de toekomst de melk zal worden uitbetaald naargelang de kwaliteit!

De voeding voor zieken kreeg extra aandacht, maar ook de zieken-verzorging en inrichting van de slaapkamer voor zieken en gezonden. Veel cursussen werden vooraf gegaan door een lezing zoals: "Licht, lucht en bacteriën", "Leven in woning en stallen" en "Hoe maak ik mijn groentetuin zo productief mogelijk?" gegeven door ene meneer Van de Zande van de landbouwschool uit Eersel. Een onderwerp, ook in 1983 zeer populair en niet alleen bij de plattelandsbevolking.

Het geestelijk en godsdienstig aspect kreeg het volle pond. Wat zou het aardig geweest zijn als de verhandeling: "Levensblijheid" en "Het karakter onzer Boerenvrouwen en meisjes" op schrift was gesteld, zodat ook wij hiervan kennis konden nemen. Wat zou mej. Hoenselaar in 1939 hebben verteld over huiselijkheid en gezelligheid?

Mevrouw Theunissen-Verechen zei een halve eeuw geleden over WELLEVENDHEID: “Het is zo mooi in de mensch als hij beleefd is”. Ze wijst vooral de moeders erop, dat deze kinderen van jongsaf aan goede manieren leren; want jong gewend is oud gedaan.

Interessant lijkt mij ook de lezing die rector Rooiakkers gaf over "Het godsdienstig leven op het platteland", waarin hij het onderwerp in de oude en de nieuwe tijd behandelde.

(1934)

Er werden jaarlijks bedevaarten gehouden, waaraan massaal werd deelgenomen. Retraiten werden georganiseerd, apart voor gehuwden en ongehuwden en er waren Katholiekendagen. Ook toen wist men allang wat mediteren was. Daar had men geen Goeroes voor nodig! Voor de gezonde ontspanning werd er toneel gespeeld en nog ver voor de oorlog wilde het bestuur een dansclubje oprichten, om het zogenaamde reidansen onder de knie te krijgen. Maar hiertegen kwam de geestelijk adviseur in verzet. Dat was te wuft, daar kwam maar slechtigheid van. Hij bracht zelfs de Bisschop hiervan in kennis. Kennelijk had deze ook hiertegen bezwaren. Het dansclubje kwam pas in 1941 van de grond. Maar vanzelfsprekend niet voor lang. In die donkere dagen had men wel wat anders aan het hoofd. Cursussen werden niet meer gegeven, al zag men wel kans zo nu en dan een lezing te houden zoals: "Goede voeding in oorlogstijd" en "Levensblijheid, ook in droeve tijden". Veel hulp werd geboden aan de armste gezinnen.

In augustus 1941 werd -in overleg met het Episcopaat- het werk stilgelegd i.v.m. bepaalde maatregelen van de "Landstand" (een nationaal-socialistische  -door de bezetter opgedrongen-  boerenorganisatie).

In juni '45 werd de bond in Heeze (als elders) heropgericht. Met vier gulden in kas nam men de rode draad weer op en gezamenlijk spon men door tot in 1958 het zilveren feest groots werd gevierd. Uit alle lagen der bevolking kwam belangstelling en waardering.

De tijden veranderden . . .  de mensen veranderden; de organisatie speelde daarop in. Op 29 mei 1966 werd de K.P.J. (Kath. Plattelands-jongeren) opgericht als een voortzetting van de (opgeheven) B.J.B. (Boerinnenjeugdbond) en R.K.J.B. (R.K. Jonge Boerenstand). In 1967 besloot het algemeen bestuur tot naamsverandering, omdat veel leden niet agrariers waren. De R.K. Boerinnenbond werd de Katholieke Vrouwenorganisatie, de K.V.O. But what's in a name!

De doelstelling van de vereniging bleef, doch meer op eigentijdse leest geschoeid. De ontwikkelingen op maatschappelijk gebied en moderne bedrijfsvoering werden en worden op de voet gevolgd.

"Durf nieuw te zijn, durf kreatief te zijn in denken en doen" sprak de voorzitster op de algemene vergadering van de K.V.0. in Tilburg op 15 maart 1983 tegen o.a. 860 bestuursleden!

Onze K.V.O. in Heeze durft en doet dat met voortvarendheid. De vrouwen "ploegen" onvermoeibaar door; Vorming, ontwikkeling, bewustwording, emancipatie. Het programma is niet alleen meer gericht op de autochtone en agrarische vrouw, maar ook op de 'stadsvrouwen' die nu in groten getale op het platteland wonen en dikwijls tussen wal en schip zitten. Ook in Heeze.

Een kleine greep uit het kleurige programma-palet: Fietstocht naar het waterzuiverings-installatiegebouw in Someren, E.H.B. 0.- en boekhoud-cursussen, volksdansen, avondje Stadsschouwburg, bedevaart Meerveldhoven. Studiemiddagen met thema's: Omgaan met mensen- relaties, een moeilijke opgave; De vrouw in geloof en kerk en Problemen bij werkloze gezinsleden. Of een tocht naar Dinteloord; kunnen de dames eens zien wat er allemaal gebeurt met de suikerbieten.

De gouden streep gepasseerd

 "Zonder tam-tam gaat de K.V.O. door met het voortreffelijk werk op het gebied van de vrouwenemancipatie", prees Pastoor Somers de organisatie tijdens de eucharistieviering op 8 december jl. aan het begin van een feestelijke dag.

"Een organisatie op wie een dorp kan bouwen" waren de lovende woorden van burgemeester Bosman, die de zilveren medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau uitreikte aan de huidige voorzitster, Mevr. van Eerd-Scheepers, een van de werkers van het eerste uur. De burgemeester huldigde met deze geste ook de drie andere gouden jubilarissen:  Mevr. J. Sprengers, A. Snoeijen-Maas en Mevr. C.Munnichs-van Hienen.

De Heilige Barbara zal ongetwijfeld met welgevallen hebben neergekeken op 'haar' bond. Zij bleek een goede beschermheilige. De vrouwen van Heeze hadden niet anders verwacht!

 

BRONVERMELDING EN VOETNOTEN

Het eerste notulenboek van de K.V.O. Heeze 1933.

Kath. Encyclopedie; Oosthoek Encyclopedie deel 2, 1960.

Informatiemap K.V.O.

(1)    Het Bondsgebouw. Voormalig Gemeenschapshuis, vergaderruimte, bibliotheek en kosterwoning. Stond op het terrein van Klooster en school.

(2)    De Coop van eieren. De eieren werden doorverzonden naar de Eierenmij te Roermond. Was gevestigd in het gebouw v.d. Boerebond Leenderweg.

(3)    De Coop zuivelfabriek Heeze-Leende, opgericht in 1917 aan de Leenderweg.

Ga terug