De St-Jansviering te Leenderstrijp.

Heemkronijk jaar:1977, jaargang:16, nummer:1, blz.12 -13

D E   S I N T - J A N S V I E R I N G   T E   L E E N D E R S T R I J P

door: Redactie

Al sinds mensenheugenis werd en wordt St. Jan Baptist op bijzondere wijze gevierd en vereerd in de kapel te Leenderstrijp.

De carte van Strijp, geschreven in 1645, getuigt er van waar deze vermeldt dat er een nieuwe broederschap ter ere van St. Jan Baptista wordt opgericht "ter bescherming van het hoogweerdig Sacrament en zijn lieven heiligen, rustende in de kapelle tot Leenderstrijp."

Dit gilde moest ook de orde bewaren tijdens de diensten in en rond de kapel als de processie rondtrok. Met het verval van de oude kapel verviel ook de grote manifestatie en werd de St. Jansverering van meer individuele aard. Wel trok men nog telkenjare vanuit Strijp en de omliggende dorpen naar de kapel op St. Jansdag - 24 juni - 's morgens vroeg, om de zegen van St. Jan af te smeken en verlost te worden van de smartelijke hoofdpijnen. Vooral de dauw die men dan met een schone zakdoek opving van de kruiden en gewassen die men op de tocht naar de kapel vergaarde, scheen hiervoor zeer geëigend te zijn en men verzamelde die dauw dan ook in een flesje om in de loop van het komende jaar bij hoofdpijnaanvallen gebruikt te worden als geneesmiddel.

Dit heeft vrome lieden er waarschijnlijk mede toe gebracht om van de resten van de oude kapel, ongeveer in het midden van de vorige eeuw, een nieuwe kleinere kapel te bouwen, daar, waar eerst de oude kapel stond. (Een niet nader aan te duiden schat heeft hieraan ook meegewerkt.)

Het was en is dan ook een mooi gebruik, dat men de hulp van St. Jan inriep en nog inroept bij droevige gebeurtenissen in de huiselijke kring, zoals ernstige ziekten. En men vereerde hem met een uitgebreid bezoek tijdens Strijp-kermis.

Velen bezochten dan het heiligdom en offerden na een ernstig gebed een kaars en geld. Men deed dit echter spontaan en niet georganiseerd. Maar iedereen in Strijp en velen daarbuiten, waren dan de gast van St. Jan. Het geofferde geld ging naar de parochiekerk. Nog niet zo lang geleden voerde een kapelaan van de parochiekerk in Leende een meer georganiseerde tocht naar de kapel in. De georganiseerde jeugd trok dan ‘s avonds, onder het zingen van het Leender volkslied op St. Jansdag de kapelberg op voor een kort gebed, waarna de St. Janstrossen werden gewijd.

Deze werden dan na de zegening aan de achterdeuren van de woningen gehangen om het kwaad te weren. Eindelijk lukte het ook, vooral door toedoen van gildebroeder J. Hulsen, destijds kerkmeester van de parochiekerk St. Petrus Banden, bij de kapel ‘s avonds op St. Jansdag een H. Eucharistieviering te laten celebreren en "het offer" te bestemmen alleen maar voor het onderhoud van de St. Janskapel. Het St. Jansgilde zorgde en zorgt voor de feestelijke entourage en het ophalen van "het offer".   

 

Voor de eerste maal gebeurde dat in het laatste jaar van het pastoraat van Z.E. pastoor De Wijs. Het werd een groots gebeuren. Celebrant was pater Bax, die in Strijp bij zijn familie uitrustte van zijn jarenlange missie-arbeid in Indië.

Het was zo'n groot sukses dat het gilde besloot de kapel te restaureren, omdat de tand des tijds dreigde het heiligdom te ruïneren. Dit gebeurde dan onder leiding van architekt De Jong met medewerking van gildebroeders van het gilde St. Jan Baptista. Er kwam een luifel voor de kapel en enkele windschermen om het H. Sacrament en de celebrant te beschermen voor eventueel te straffe wind en regenvlagen.

Het gilde haalde vanaf die tijd de schoolkinderen, elk gewapend met een of meer St. Janstrossen, af aan de Strijperschool, alsook de jeugd van Leende die daar stond opgesteld. In processie trok men onder gildemarsmuziek en met vliegend vaandel op naar de kapel.

Telkenjare wordt dit festijn weer gevierd in de avonduren op St. Jansdag, 24 juni, en telkenjare breidt zich het aantal bezoekers aan deze openluchtmis uit. De laatste jaren heeft men om nog meer cachet aan deze plechtigheid te geven de hulp ingeroepen van het jongerenkoor uit Leende onder leiding van de heer Braun, hoofd van de St. Petrusschool. Iedereen die het gebeuren eens meemaakt, wil het meerdere malen beleven, want het is een schoon gebeuren daar in het landelijke Strijp tussen al die groene weiden aan de zoom van de staatsbossen even te vertoeven en boven op of aan de voet van de St. Jansberg te genieten van de rust die uitgaat van zo'n groots gebeuren. Het is alleen maar jammer dat veel van het echte gebeuren verloren dreigt te gaan omdat onverlaten de aloude St. Jansschotel, die in zeer woelige tijden gered was, 'n paar jaar geleden uit het heiligdom ontvreemd hebben en nog steeds vergeten zijn dit op de juiste plaats terug te bezorgen.

 

Ga terug