De Zes-gehuchten

Heemkronijk jaar:1973, jaargang:12, nummer:2+3, blz.38

DE ZES-GEHUCHTEN

door: Jean Coenen.

Toen de heer A.F.N. van Asten enige tijd geleden de fantastische vondst publiceerde over de herontdekte schepenakten, maakte hij ons attent op de naam 7 gehuchten op een van de boekies. Hij vroeg zich af welk dan het zevende gehucht is en wat zijn dan die zes-gehuchten? Ik hoop hiermee dit probleem op te kunnen lossen. Volgens mij is het zevende gehucht Papenvoort. De bewijzen die ik hiervoor aanhaal zijn de volgende: De naam Papenvoort komt aanmerkelijk vroeger voor dan de naam Putten of het Zand. De mij bekende oudste vermelding is uit 1472, n.l. Den Bosch R 1241, fol. 248, "een erf bij die Papenvoert aan die Beeckloop". Ten tweede: Op het, in 1911 gebouwde raadhuis, stond een in de zijgevel geplaatste joodse ster bezet met tegels waarop 7 gehuchten waaronder de Papenvoort. In het kadaster worden Putten en het Zand niet als buurtschappen vermeld; de Papenvoort wel. Dit wat betreft het zevende gehucht. De echte 6 gehuchten zijn: Genoenhuis, Gijsenrooi, Hooggeldrop, Hout, Hulsten en Riel. De bewijzen hiervoor zijn in chronologische volgorde:

1526; vermelding van: Hoigeldrop, Hulsel, Rijele, Hout in Gheen, Gijsenrode en Nuwenhuijse.

1659; onwillig decreet: Hout, Hoochgeldrop, Geen-ouwenhuijs, Gesenrode, Riel en Hulst.

 

1695; R149 fol. 17: Houdt, Genouwenhuijs, Gijsenrooij, Hooghgeldrop, Riel ende Hulst diewelcke onder memoire van menschen altijt geweest sijn ende noch sijn onder de jurisdictie van Heese ende Leende, is toebehoorende de tegenwoordige Ho: Ed: Geb: Vrouwe oft Heer van Heese ende Leende.

1691; R150, fol. 31-31V; idem zie 1685, R149.

1719; Resolutieboek Heeze. Klopjacht door de Rotmeesters c.s. op vagebonden en landlopers in de gehuchten Hout, Hooghgeldrop, Genoenhuijs, Gijsenrooy, Riel en Hulst.

1736-1798; Belastinglijst van huizen op Hout, Hooggeldrop, Genoenhuis, Gijsenrooi, Riel en Hulst.

1843; van der Aa; Aardrijkskundig Woordenboek. "Deze gemeente bestaat uit de gehuchten Riel, Gijsenrooij, Genoenhuis, Hooggeldrop, Hout, Hulst, Papenvoort en Putten en draagt den naam naar de zes eerstgenoemden; uit welke zij vroeger bestond".

Schutjes vermeldt Hooggeldrop, Hout, Riel, Hulst, Gijsenrooij en Genoenhuis waarbij men Papenvoort en Putten voegen kan. Coppens noemt Genoenhuis ook wel Konijn of Genonis. De huidige naam uit de volksmond is Kenonnes.

Als er bewijzen zijn die dit tegenspreken dan zie ik die met belangstelling tegemoet.

Ga terug