De Strabrechtse heide kan worden gered!

Heemkronijk jaar:1971, jaargang:10, nummer:4, blz.53 -54

DE STRABRECHTSE HEIDE KAN WORDEN GERED!

Door: J.Aerts

Het lijkt er op, dat de tijd waarin altijd om het hardst werd getrokken om een bepaald tracé voor een weg, kanaal of spoorweg daar te krijgen waar de diverse groepen deze het best op zijn plaats vonden, ten einde is. Steeds vaker komt het tegenovergestelde voor: men wil geen weg meer! Het E-9 tracé (rijksweg 75) door de Strabrechtse Heide is daar een voorbeeld van. Dit natuurreservaat - erkend van internationale betekenis - wordt door het in 1965 vastgestelde tracé bedreigd. De realisering van deze weg door de hei zal een aanzienlijke waardevermindering van het reservaat tot gevolg hebben. Het zal gescheiden worden van het dal van de Rul of Kleine Dommel, waarmee het een overtuigende eenheid vormt. De grootte van het natuurreservaat is een van de belangrijkste waardefaktoren ervan.
De door deze weg sterk te reduceren oppervlakte, vernietigt de huidige betekenis van het natuurgebied. Door de aanleg van deze weg wordt ook de woon- en rekreatiefunktie van Heeze e.o. in het stadsgewest aangetast. Als men ook waarde toekent aan historie en traditie, is het onjuist om een barrière op te werpen tussen de inwoners van Heeze, maar ook van het stadsgewest, en het natuurschoon van de Strabrechtse Heide. Deze weg heeft voor Heeze, Geldrop, Mierlo en Maarheeze als zodanig geen werkelijke betekenis. Deze gaat ver uit boven de plaatselijke belangen van deze dorpen en is daarom gelukkig niet aan dit tracé gebonden. Alleen de bouw van een crematorium in de bossen aan de Somerenseweg zou afhankelijk zijn van rijksweg 75, zo blijkt eerst nu. 

Heeze en het stadsgewest moeten daarvoor een zwaar en te groot offer aan natuurschoon brengen. Het moet toch mogelijk zijn hier een betere oplossing fe vinden. Waarom geeft het Paarsboek alleen maar een alternatief tracé voor de weg?
Het opbreken van de straat behoort tot een van de moderne vormen van protesteren. Wij dachten dat de werkgroep natuurbehoud en milieubeheer in het stadsgewest Eindhoven met het Paarsboek Strabrechtse Heide E-9 wel de meest sympathieke manier van “de straat opbreken“ heeft gekozen. Hun barricade is een degelijk Paarsboek; gevolg van wezenlijke bezorgdheid om het milieu! Het is mede een gevecht om schone lucht, ook in het jaar 2000.
Op stadsgewestelijk niveau is de Strabrechtse Heide een van de natuurgebieden die beslist ongerept moeten blijven. Het stadsgewestelijk initiatief om een crematorium te bouwen is daar (indien afhankelijk van dit tracé) heel duidelijk mee in strijd en daarmee met zichzelf!
De recreatieve functie van Heeze (ook economisch belang) zal moeten worden afgewogen tegen de betekenis van het crematorium, dat er ook wel kan komen zonder er zoveel natuurschoon voor op te offeren.
Toen wij in 1962 als eerste een uitgebreide publicatie over het natuurreservaat de Strabrechtse Heide (Eindhovens Dagblad, 28 juli 1962, waarvan ook een overdruk als bijlage van de Heemkronyk is verspreid) publiceerden, was er al sprake van de noord-zuid verbinding. De toenmalige consulent van Staatsbosbeheer in Noord-Brabant, Ir. A.Bakker, zei ons toen het zeer te zullen betreuren als die weg er zou komen. Thans moeten we zeggen, het is te hopen dat die weg er nooit komt.
De werkgroep was niet altijd even gelukkig in haar optreden, maar de intentie, zo is betoogd, staat buiten kijf. Wij geloven, dat het alle betrokkenen tot eer zou strekken als hier een oplossing gevonden zou kunnen worden, die zowel de Strabrechtse Heide als het crematorium spaart.J. A.

Ga terug