Het heimelijke vertrek uit Heeze van een Bataafs huzaar in 1799.

Heemkronijk jaar:1966, jaargang:5, nummer:5,  blz.56 -64

Het heimelijke vertrek uit Heeze van een Bataafs huzaar in 1799 en iets over de familie Vro(o)mans in Heeze en Leende

door: A.F.N. van Asten

Op maandag 6 januari 1800 kwam de municipaliteit (het gemeentebestuur) van Heeze, onder leiding van Cornelis Smulders, als president-schepen, te Heeze in vergadering bijeen; de schepenen waren Pieter Paulus van Asten en Hendrik Gerit van Asten. President-schepen Smulders gaf alsdan de vergadering kennis van het feit, dat de burger Cornelis Vroomans, herbergier woonachtig in de herberg "De Stad Aken" en gelegen aan de grote Kerk te Heeze, enige dagen geleden een huzaar in zijn huis had gelogeerd die hem verklaard had met verlof te zijn. Deze huzaar was onverwachts in de nacht tussen donderdag en vrijdag l.l. heimelijk vertrokken met achterlating van zijn soldatenplunje en met medeneming van verschillende goederen aan de zonen van Vroomans toebehorend. Verder deelde Smulders aan de vergadering mede dat hij genoemde burger Vroomans voor deze vergadering had doen dagvaarden om behoorlijke aangifte te kunnen doen en dat Vroomans voornoemd zich derhalve aan de deur van de raadkamer bevond!

Na beraadslaging besloot de vergadering om Vroomans in de raadszaal te laten komen en hem te willen aanhoren. Cornelis Vroomans stapte daarop de zaal binnen en begon met te verklaren dat op 31 december 1799 een Bataafs huzaar bij hem kwam logeren en na een paar dagen, heimelijk in de nacht was vertrokken met achterlating van de volgende goederen, die Vroomans hierna stuk voor stuk aan de raadsleden toonde en wel:

een rode kamisool

een huzaren montering en stalmuts -een slaapmuts-

een lange laken broek met leer bezet

een lange linnen broek

een sabel met zijn toebehoren

een rood laken valies

een paar laarzen met sporen er aan vast

een paar slechte sajetten kousen

een drie verwige (kleurige) pluim

een zwart fluwelen halsdasje

een builtje met naalden, knopen en andere kleinigheden. 

Meegenomen door dezelfde huzaar waren:

een paar schoenen met zilveren gespen (van zijn zoon)

een paar beste wollen kousen

een zwarte manchester broek

een dito kamisool met linnen rug

een blauw laken kamisool

een dito beste rok

een driekante hoed van voren nedergeslagen

een best slaaplaken en twee kussenslopen

Na beraadslaging besloot de vergadering door middel van een schrijven hiervan aan het Department Bestuur kennis te geven! Hierbij moet ik het laten; het schrijven noch het antwoord erop, heb ik in 't Gem. Archief te Heeze helaas niet kunnen vinden.

FRAGMENT-GENEALOGIE VAN DE FAMILIE VROOMANS UIT HEEZE-LEENDE

I. JOHANNES VROOMANS, j.m. en geboortich van Poppel in 't kwartier Turnhout vestigt zich in Heeze. Hij huwt erop 31-1-1712 (RA Heeze 9 folio 36) voor de schepenen aldaar met Francisca Michiel Marcelis Smulders, geb. in Heeze als dochter van Michiel Marcelis Smulders uit Heeze die op 12-2-1679 aldaar voor schepenen (RA Heeze 8 folio 136) gehuwd was met Jenneken Hendricx Jacobs (van Velthoven) eveneens uit Heeze.

Deze Michiel Marcelis Smulders woonde in 1698 in Eijmerik: "Gielen Ceel en jenneke de vrouw en francijn, marie, antonet, hendrik en lijntje de kinderen."

Jan Vroomans en z'n vrouw Francijntje kregen in Heeze verschillende huizen in bezit. Volgens " 't borderel van de huizen binnen Heeze, geformeerd den 5e december 1736" woonden ze in het laatste deel van de Eijmerikstraat en wel op no. 90, verder waren no. 83 en no. 85 ook nog hun eigendom. In 1741 kwam er nog 'n huis "De Stad Aken" bij no. 68 en gelegen op de Ven. Reeds in 1730 stond Johannis Vroomans op de lijst van herbergiers. Volgens de doodlijst van de koster werd op 25-1-1763 te Heeze begraven: Jan Vromans (aan de Oude Molen)

Kinderen van Jan en Francijn waren o. a.:

1. Wilhelmus Vroomans, gedoopt te Heeze op 11-11-1712 (R.A.Heeze 1)  de oudste zoon, hij volgt onder II.

2. Johanna Vroomans, gedoopt te Heeze 3-8-1714. Zij huwde te Heeze op 18-8-1748 (RA Heeze 12) met Geerit Cox, geb. te Leende en wonend te Heeze; hij was eerder weduwnaar van Johanna van Litsenburg uit Heeze.

3. Peter Vroomans, gedoopt 7-12-1716 te Heeze, doopheffers waren Cornelis Ant.s Smulders en Antonia Mich. Smulders.

4. Maria Catharina Vroomans, gedoopt te Heeze op 20-10-1719 doopheffers Jacob Henricus van Litsenburg en Catharina Wilhelmus Smulders. Zij (Maria)huwde voor de schepenen van Heeze op 19-4-1761 (RH Heeze 12) met Godefridus Deelen, gedoopt te Heeze op 12-4-1733 als zoon van Mathias D. (gedoopt 10-9-1695) en Anna Godefrídus

Henricus Geerits (Raessen) eveneens uit Heeze. Godefridus Deelen  woonde als Fridis Deelen te Heeze aan de Voort en overleed er op 7-1-1763. Maria, zijn weduwe, hertrouwde nu met Hendrik Heuvelmans, molenaar te Geldrop en zoon van Christiaan H. en Joanna van Dooren.

5. Catharina Vroomans, gedoopt te Heeze op 24-9-1722 met als dooph. Joannes Adriaan Deelen. Zij huwde op 1-8-1762 voor de schepenen van Heeze met Andries Jan Snoex, geb. in Heeze. Hij was ook molenaar, dit blijkt uit 'n half vergaan papier gevonden in 't G. A. te Heeze en dat luidt aldus:  

"Liquidatie tusschen Catharina Vromans, weduwe Andries Jan Snoex ende Barthel van den Boer als de pagter van d'een helft van den coeren-wintmolen tot Eersel met d'een helft van de erven daarbij horende  volgens de verpacht cedulle, gepasseerd ter secretarye van Heeze den 29 dec. 1750 en sulx zedert de laatste liquidatie (=aftrekking) van den 13 sept. 1768.  

Sedert is denselven verschuldigd à 10 vaten rogge jaarlijks wegens 1/40  van den voorn. molen als volgt:  

16 sept. 1768 :    2 ½ vaten rogge à fl. 0-18-8 = fl. 2-6-4  

half maart 1769 : 2 ½ vaten rogge à fl. 0-15-0)  

half juny 1769 :   2 ½ vaten rogge à fl. 0-18-0)  

half sept. 1769 :  2 ½ vaten rogge à fl. 0-19-8)  

half dec. 1769 :   2 ½ vaten rogge à fl. 1-3-8 )= totaal fl. 9-10-0  

het jaar 1770 :    10 vaten rogge                        =            fl. 9-18-12  

het jaar 1771 :    10 vaten rogge                        =            fl. 13-16-12

het jaar 1772 :     10 vaten rogge                       =             fl. 12-7-8   

half maart 1773 : 2 ½ vaten rogge                  )  

half juny 1773 :    2 ½ vaten rogge                  ) =              fl. 5- 5- 0  

Voldaan 15 juny 1773 totaal                                             fl.53- 4-  4  

Af voor reparatie                                                                 fl.19-11- 4

Rest                                                                                    fl.33-13- 0

Aldus de afrekening van 1773 over die Eerselse molen.  

De guldens werden toen gerekend op 20 stuivers en één stuiver was in  16 penningen verdeeld! Fl. 53-4-4 betekent dus: 53 gulden, 4 stuivers en 4 penningen.  

Catharina woonde in de Eimerikerstraat, huis 85 in de buurt Kerkenhuys geheten. Zij werd begraven op 13-10-1786.  

II WILHELMUS VROOMANS. Hij was in 1712 te Heeze geboren en huwde er op 9-2-1738 voor de schepenen met Adriana van Asten, gedoopt te Heeze op 4-9-1713 als dochter van Peter Goort Dircx van Asten, gedoopt te Heeze 17-7-1680 en aldaar begraven op 7-11-1743 als Peter Kuypers van Asten. Peters vader was van beroep kuiper. Peter van A. was op 6-11-1712 te Heeze gehuwd met Joanna Vera of Jenneken Arien Joosten  

Vera. Jenneke was toen weduwe van Hendrick Jansen van den Boomen. Zij, Jenneke, werd te Heeze begraven op 28-8-1762. Peter en Jenneke woonden te Heeze op de Kapel ('t eerste deel van de Eimerikerstraat). Ze hadden er een herberg. Rond 1760 werden er o.a. verkopingen  gehouden in "huyze en herberge de Swaen" van de kinderen Peter Goorts van Asten.  

Zoals we verder zullen zien kwam de Swaen later in 't bezit van de Vroomans.  

Willem Vroomans woonde in 1741 op de Ven in huis 68. Eigenaar er van was toen zijn vader. Dit huis was gelegen bij de kerk, 't heette "De Stad Aken" en was tevens herberg. Op no. 66 woonde in die tijd de  schoolmeester, Hendrik Kreuger. In 1735 was Wilhelmus Vroomans koning van 't gilde St. Agatha, aldus 't koningsschild. Adriaantje, zijn vrouw, was rond 1755 reeds weduwe. Zij werd op 21-3-1786 te Heeze begraven, en woonde toen op de Ketsheuvel zoals de doodlijsten vermeldden.  

Kinderen van Willem en Adriaantje in Heeze geboren, waren o.a.:  

1. Michiel Vroomans, geboren in 1739. Hij volgt onder lll-A  

2. Godefridus Vroomans, gedoopt op 27-8-1740, huwde op 7-9-1785 te Heeze met Petronella Ceelen.  

Godefridus was evenals zijn vader lid van 't gilde St. Agatha; hiervan getuigt het koningsschild uit 1760 met zijn naam: Godefridus Fromans (!),  boer achter ploeg.  

3. Cornelis Vroomans, gedoopt op 3-1-1743. Hij huwde op 20-1-1771 met Elisabeth Willems Ceelen, gedoopt te Heeze 21-10-1749, als dochter van Willem Ceelen en Maria Dobbelaers. Elisabeth overleed 15-9-1827.  Cornelis was reeds op 10-2-1803 te Heeze overleden. Hij woonde eerder op de Ven in de herberg "Stad Aken" gelegen bij de grote Kerk. In 1798 was hij er eigenaar en bewoner van. Hij, Cornelis, was 't die op 6 januari 1800 in de raadszaal van Heeze het soldatenplunje toonde.  

Cornelis en Elisabeth hadden 4 zonen en 4 dochters. De oudste dochter Maria, geboren in 1772, overleed te Leende op 28-4-1838 (66 jaar). Ze was er gehuwd met Wilhelmus Frans Verspeek. Een andere dochter Hendrina, geb. 1774 en overleden te Heeze op 14-3-1851 (77 jaar) was gehuwd met Walter Lingers. De zonen trokken naar elders: twee naar Leende en een naar Turnhout. Er was rond 1800 op de Oude Kerkhof immers niets meer te verdienen. 't Centrum van Heeze had zich  verplaatst!  

In 1785 was de omzet van bieren in de herbergen "Stad Aken" van Cornelis Vr. en in "De Swaen" van Michiel Vr. op de Kapel nog gelijk.  Volgens de lijst der dranken over 't jaar 1785 betaalden ze beiden fl. 5-0-0. De grootste omzet in z’n herberg had toen Anthony Deelen, wonend in Eimerik, huis 2: E. Anna Maria Deelen. B. Anthonx Deelen. In 1785 moest Anthony D. fl. 16-0-0 voor zijn dranken betalen met nog fl. 2-0-0 extra voor zijn verkoop van Diesterbier!  

ln 1791 woonde er in dat huis no. 2: EB. Jan Geutjes (=Guitjens).  

4. Henrica Vroomans, gedoopt 13-1-1748 en overleden 29-7-1791. Zij huwde te Heeze met Hendrikus Mathijs Deelen, geboren aldaar op 30-5-1734, als zoon van Mathijs D. en Andriana Godefridus Kuypers. Hendrik overleed 6-3-1806; hij woonde in Eimerik, huis 34: EB, en had verschillende kinderen o.a. Mathias Deelen, geb. 1-3-1785, die te Heeze op 20-1-1811 huwde met Maria Gijsberts, geb. in Maarheeze op 2-7-1790.  

III-A MICHIEL VROOMANS, gedoopt te Heeze 5-2-1739 met als doopheffers Johannes Vroomans en Johanna Peter van Asten. Hij overleed 5-1-1799 te Heeze. Michiel huwde er op 18-1-1761 voor de schepenen met Antonia van Asten, geb. te Heeze 10-12-1737 als dochter van Adam Paulus van Asten (geb. 14-3-1709 en Anneke Vera, eerder weduwe van Antonius Henricus Smulders. Anneke werd op 5-4-1745 begraven. Michiels vrouw Antonet overleed te Mierlo op 25-4-1807. Op 18 maart 1793 legden Michiel en Antonetta een verklaring af ten overstaan van heer Johan van der Hoeven, drossaard, betreffende Jan Stas die te Heeze gevangen zat en 'n aktie tegen de drossaard had gevoerd in verband met de komst van de Franse troepen. Michiel en Antonetta zeiden gezien te hebben dat Jan Stas vóór dat de Franse troepen binnen Heeze zijn geweest, hij (Jan) een kokarde van rood-wit-blauw op zijn hoed had.

Michiel Vroomans kwam op 13-2-1771 in het bezit van "De Swaen", een herberg gelegen aan de Eimeríkerstraat te Heeze. Volgens de borderels der huizen, iedere 5 jaar opgenomen beginnend in 1736, was de situatie op de Kapel aldus:

 

 

1736 Eijmerik:

huis 7: het kasteel. EB. baron de Holbach

huis 8: E: Jan Adr. Deelen B. Joseph Cornnel

huis 9: EB: Jan Adr. Deelen

huis 10: EB: Jan van Dommelen

huisje 11: E: Jan van Dommelen B. Hendrina en Aeltje Biesen

huis 12: EB: Peeter Goorts van Asten.

1761 Eijmerik:

huis 7: Kasteel

huis 8: E. Martinus Adr. Deelen B. Hendriena Hesius en weduwe

Joh. Simonis

huis 9: EB: Martinus Adr. Deelen

huis 10: EB: Jan van Dommelen

huis 12: EB: de weduwe Peeter Goorts van Asten

Die weduwe is Joanna Vera, gedoopt 28-9-1679 en begraven op 28-8-1762 (de kapel); zij was de grootmoeder van Michiel Vr. langs moederszijde. Door haar overlijden in 1762, deelden op 19-5-1763 haar kinderen de goederen van Peeter Goorts van Asten.

Deze goederen waren niet gering en bestonden o.a. uit huizen, schuur, aangelag, percelen akkerland, houtwassen, een brouwerij en ook de herberg "De Swaen". De kinderen van Asten, die deelden waren: Adriaantje v.A. (moeder van Michiel Vr. ), Hendrina van A. die gehuwd was met Jan Frenken en verder waarschijnlijk Johanna v.A.; een zoon Godefridus v. A. was in 1752 reeds overleden. Wie toen precies de herberg in eigendom kreeg, heb ik nog niet kunnen achterhalen. Ze werd verkocht en via Willem Lingers, als eigenaar, kreeg Michiel Vr. ze pas in 1771 in zijn bezit.

1766 Eijmerik:

huis 7: het Kasteel ( E: Vrouwe van H. L. ( B: Heer Jacobs Spelthaen

huis 8: (E: Martinus Adr. Deelen (B: Hendrina Hesius en weduwe Andries Verbeek

huis 9: EB. Martinus Adr. Deelen

huis 10: E. Geerit Mathijs Deelen. B. Heer predikant Groen

huis 11: E. Geerit Math. Deelen. B. Martinus Mastenbroek

"De Swaen" huis 12: E. Wilhelmus Lingers. B. Hendrik en Jennemie Lingers

1771 Eijmerik:

huis 7: het Kasteel B. Heer Baron

huis 8: dezelfde situatie als in 1766

huis 9: idem

huis 10: E: de kinderen Willem Schavers

huis 11: E: de kinderen W.Schavers B. Martinus M.

"De Swaen" huis 12: E: Joseph Bluyssen B: onbewoond.

1781 Eijmerik:

huis 8: E: Martinus Adr. Deelen B. Catharina Verbeek

huis 9: EB: idem

huis 10: E: kinderen Willem Schavers B. Jan van Eersel

huis 11: E: idem B. Jan Hesius

"De Swaen" huis 12: EB: Michiel Vroomans

1791 Eijmerik:

huis 7: het Kasteel B. Mevr. de douarière

huis 8: (E: Cornelis Johannes Smulders (B: de weduwe Andries Verbeek

huis 9: EB: Cornelis Joh. Smulders

huis 10: EB: Bernard Giller

huis 11: EB: Jan van Asten

"De Swaen" huis 12: EB: Michiel Vromans

N.B. De afkorting E. geeft de eigenaar aan en de letter B. geeft de bewoner van 't huis aan.

Michiel Vroomans vernadert een huys, hoff en aangelagh genaemt "dat van Jan Swuesten”, nu genaamt de Swaen, groot ongeveer 66 roeden aan de Eimerikerstraat te Heeze, tussen erffenis, d'een zijde Adriaen Lingers, d'ander zijde de kinderen Willem Schavers. Michiel vernader dit huis als Joseph Bluyssen, in woonder van Heeze, dat huis in koop verkregen heeft van Willem Lingers volgens akte van 17-5-1771. Aldus kreeg op 13-12-1771 Michiel Vroomans 't huis aan zijn naem; Joseph Bluyssen erkende die vernadering en daarom week Joseph voor de naerder-man Michiel!

Deze laatste gegevens over die vernadering vond ik in Den Bosch R.A. Heeze R 117, folio 152 d.d. 1771. De gegevens over de huizen uit 't G.A. Heeze kloppen hiermee zoals hiervoor duidelijk is te zien.

Joseph Bluyssen heeft dus de Swaen 'n paar maanden in bezit gehad, hij heeft er echter niet gewoond.

Kinderen van Michiel en Antonet waren o. a.:

1. Wilhelmus Vroomans, gedoopt te Heeze 26-10-1761 hij volgt in IV-A

2. Paulus Vroomans, gedoopt te Nederweert, denkelijk op 19-3-1766. Hij overleed te Heeze 67 jaar oud op 25-11-1832 en was eerst gehuwd met Helena v.d.Bergh gedoopt te Heeze 15-5-1773 en overleden aldaar 18-3-1817. Paulus hertrouwde in 1818 met Francina Verduyn, gedoopt te Heeze 5-10-1786. Geen kinderen uit beide huwelijken.

3. Peter Vroomans, gedoopt te Nederweert in 1762 hij volgt in IV-B

4. Adam Vroomans, gedoopt te Heeze 14-3-1771 (?) hij volgt in IV-C

IV-A WILLEM VROOMANS, gedoopt in Heeze 26-10-1761 overleden aldaar 30-5-1807, huwde op 25-11-1797 (?) met Adriana Gerard v.d.Bergh dr. geb. in Heeze 1772 en overleden aldaar 16-5-1820.

Hij woonde in 1798: Eimerik huis 85 EB: Wilhelmus Vroomans.

Kinderen van Willem en Adriana zijn o.a.:

1. Willem Vroomans, ged. Heeze 29-12-1788, overleden aldaar 2-6-1855 (66 jaar)

2. Gerardus Vroomans, gedoopt Heeze 13-8-1791, doopheffers Gerardus v.d.Berg en Antonetta van Asten. Hij huwde te Heeze op 6-7-1817 met Hendrina van Eijk, dochter van Gijsbert van Eijk. Zij was in 1817 bij 'r huwelijk 36 jaar en eerder weduwe van Jan v.d. Paal.

Hun kinderen zijn o.a.:

a. Wilhelmus Barth. Vroomans, ged. Heeze 24-8-1820. Hij huwde met Hendrina Jansen. Ze hadden 10 kinderen o.a. ook Gerardus, ged. Heeze 6-4-1860 en aldaar overleden 1-9-1939 (79 jaar). Een der Vroomans van de Rul.

b. Joannes Vroomans, ged. Heeze 27-3-1818

c. Hendrien Vroomans, ged. Heeze 17-8-1826

IV-B PETER VROOMANS, geboren 1762 in Nederweert. Hij overleed te Heeze 13-2-1824 (62 jaar). Hij huwde er 13-2-1791 met Elisabeth van Ham, gedoopt op 12-12-1768 in Lommel en te Heeze op 19-7-1854 overleden. Peter Michiel Vroomans woonde in herberg "de Swaen" van zijn vader afkomstig. Peter had er tevens 'n brouwerij. In 1797-98 was hij schepen van Heeze.

Van hem zijn er twee koningsschilden van St.Agatha gilde bewaard. Een uit 1785. Peter M.Vroornans, brouwer roerend in een vat. Een uit 1792: Peter M. Vromans, ook brouwer en dobbelconinck! Na het overlijden van Peters moeder op 25-4-1807, kreeg hij bij de erfdeling op 27 mei 1807 in zijn bezit "het groot huys de Zwaan" en de 66 roeden. In Heemkronyk, 1e jaargang no. 4 staat op blz. 5 een artikel van J.Paans: De Zwaan in Heeze. Hierin staat o.a. als eigenares van de Zwaan genoemd: Maria Weelen. Dit moet natuurlijk zijn Maria Deelen. Zij was te Heeze gedoopt op 23-11-1790 als dochter van Hendrik Godefridus Deelen en Elisabeth Theodorus van de Laak, geb. op 2-4-1756 volgens Etat Population I in GA. Heeze.  Maria's vader overleed te Heeze.op 2-5-1797 en haar moeder hertrouwde met Hendrik Habraken.

Volgens borderel 1791 Eimerik in huis 6; E: Jan en Hendrik Godefr. Deelen B.: Hendrik Godefridus Deelen. Maria D. trouwde te Heeze op 26-11-1815 met Andries van Gennip, geb. Heeze 16-9-1794, smid en herbergier dus van de Zwaan!

Kinderen van Peter Vr. en Elisabeth, te Heeze geb.:

1. Johannis Peter Vroomans, geb. 12-1-1798. Hij huwde er op 14-8-1834 met Helena Maria van Asten, geb. te Heeze op 12-11-1812 als dochter van Johannis, was koperslager en woonde 1850-60 te Heeze, Kerkenhuys no. 189. Zijn knecht in 1838 was Christiaan Emmericus Loots, geb. te Ginniken op 1-4-1818.

2. Antonetta Vroomans, geboren 9-4-1803. Zij huwde op 26-11-1825 met Johannis G. Bastian.

3. Mechtildis Vroomans, geb. 9-4-18.03 en overleden te Heeze 22-7-1867, huwde op 13-5-1831 met Leonardus Joseph Verbeek - molenaar te Heeze.

IV-C ADAM VROOMANS, geb. in Heeze 14-3-1771 en overleden te Leende 18-9-1828 (57jaar). Hij huwde te Leende op 8-5-1803 met Mechtildis van der Zanden uit Leende en aldaar overleden 18-9-1835. Ook Adam die zich te Leende vestigde kwam als de meeste Vroomans tot nu toe; eveneens in de drankhandel terecht. Hij was er eveneens herbergier. De naam van zijn herberg is me onbekend. Adam en Mechel  hadden er 'n 5-tal kinderen:

1. Michiel Vroomans, geb. te Leende 29-3-1804 en gehuwd op 21-1-1831 aldaar met Antonia van Mierlo. Ze hadden 11 kinderen.

Waarbij o. a. Adrianus Vroomans, geb. te Leende op 10-2-1841 en overleden te Helmond op 10-11-1904. Adrianus huwde te Leende op 5-5-1873 met Anna Dympha Notten, geb. Leende 25-4-1845. Hun zoon was Petrus Josephus Vroomans, geb. te Helmond 31-12-1875. Hij overleed te Tilburg 23-1-1922 als priester aldaar werkzaam. Hij was de stichter van "Roomsch Leven".

Over hem verscheen er in 1935 bij Henri Bergmans te Tilburg een boekje  geschreven door J.v.Wijck, priester, en getiteld: "Petrus Josephus Vroomans, Levensschets van een priester uit het Bossche bisdom.

2. Joannis Vroomans, geb. Leende 13-2-1806

3. Elisabeth Vroomans, geb. te Leende 29-3-1807. Zij huwde met Petrus  Clephas, herbergier te Leende.

4. Antonius Vroomans, geb. te Leende 29-10-1809. Hij huwde op 12-1-1834 met Johanna Catharina Engelen, geb. 22-4-1810. Antonius was te Leende schoenmaker. Zijn vrouw was een dochter van Petrus Engelen (kuiper) en Margaretha Heesterbeek, beiden uit Leende.

5. Maria Catharina Vroomans, geb. 5-9-1813 en huwde te Leende op 12-5-1839 met Adrianus van Engelen, de bekende koperslager. Adriaan was te Leende geb. op 1-2-1808 als zoon van Joannes Godefridus van Engelen en Maria Anna Mansvelt.

Met deze fragment-genealogie van de familie Vro(o)mans wil ik het hierbij voorlopig laten. Ik hoop dat u me op eventuele fouten wilt wijzen.

 

VERNADERING VAN HERBERG DE ZWAAN. WAT IS DAT ?

(zie artikel Vroomans)

Vernadering of vernaarderen had vroeger in Heeze-Leende gezien de schepenprotocollen uit de 17e en 18e eeuw vrij veel plaats. Het was een erkend recht dat nu niet meer bestaat.

't Komt in 't kort hierop neer. A. verkoop een huis of een stuk grond aan B. voor een bedongen príjs. Een familielid van A. hoort van die verkoop en wil 't goed voor die prijs ook wel hebben. Hij gaat nu naar B. en zegt tegen B. dat die koop niet doorgaat want hij (familielid) wil het goed hebben. B. moet hierin toestemmen en dus voor dat familíelid van

A wijken. Hij (B.) moet voor de naarder man wijken: de naarder man die  meer familie van A. is dan hij. A. moet nu voor dezelfde prijs het goed aan zijn familielid overdoen en B. heeft er zich bij neer te leggen.

't Goed wordt zodoende vernadert. Hoe ver die familie-relatie gaat, heb ik niet kunnen achterhalen, evenmin de termijn waar binnen die vernadering nog kan plaats hebben.  

Wie kan me hierover nader inlichten ?  

 

Ga terug