wapen van geldrop

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:4,  blz.73 -74

HET GEMEENTEWAPEN VAN GELDROP

door: Redactie

Het opsporen van het wapen van de familie van Geldorp, waaruit de oudste heren van Geldrop bekend zijn, was niet zo moeilijk. Maar de verwachting dat dit geslacht drie meerbladeren in hun schild zou voeren, is niet uitgekomen. Hierdoor wordt het zoeken naar sen verklaring voor het huidige gemeentewapen van Geldrop wel zeer moeilijk.
Vele zeer oude geslachten voerden meerbladeren in hun wapen. Er zullen echter zeker ook Geldropse heren zijn geweest, die meerbladeren in hun wapen voerden Dit moet dan in elk geval vóór 1370 zijn geweest. We dienen bij ons zoeken ook rekening te houden met het feit, dat een wapen in die tijd niet altijd en in alle gevallen als erfelijk werd aangenomen.
In de Rijksarchieven van Den Bosch en Arnhem zijn geen schependomszegels van Geldrop aanwezig.
Toch is één zegel van Geldrop bewaard gebleven. Het staat afgebeeld in Het Tijdschr. voor Nrd.Brab.Gesch. Taal en Letterkunde van Aug.Sassen (dl. I 1883/84). De drie hartvormige bladeren komen er op voor. Dit is het zegel, dat vervaardigd werd in 1616 en waarvan de heer F.W.Smulders ons schrijft, dat het zegel in 1616 werd vernieuwd, omdat het vorige uit het huis van de eerste schepen, Peeter Thielmans, was gestolen.
We kunnen rustig aannemen, dat voor het nieuwe zegel het oude model heeft gestaan. Het is wel zeer jammer, dat er geen schependomszegels van vóór 1616 bewaard zijn ge bleven.
De mening dat het wapen van Geldrop drie harten voert, zal wel zijn grond vinden in de hartvorm van de meerbladeren, en de gedachte, dat het drie vervormde horens zouden zijn, kunnen we evenzeer terzijde schuiven. De van Horne's komen eerst in 1462 in Geldrop en daarvoor voerde alleen Arnt van Goor (1456) ook drie hoorns in zijn wapen. We kennen nu dus wel het wapen van de familie van Geldorp, evenwel zonder kleur. Een keper (zie afb. elders in dit blad). Rutgeris van Geldrop voerde in de top van de Keper nog een gaande beer.
Het wapen van Geldrop blijft raaselachtig. Hoe lang nog? J.A.

 

 

Het ligt, volgens mij, ook wel enigszins voor de hand bij het wapen van Geldrop te denken aan de band, welke Geldrop in de middeleeuwen reeds had met het hertogdom Gelre. Het merkwaardige is namelijk ook, dat het oude wapen van Gelre (tot 1066) bestaat uit drie meerbladeren (van goud). Volgens een oude sage is Gelre dit als herinnering aan een overwinning op een draak gaan voeren. De draak had zijn nest onder een grote mispelboom in de vlakte tussen Maas en Rijn. Het was jor.Wichard van Pontis dan eindelijk de moed had de draak te doden. Hierdoor werd het land bevrijd en veroverde hij tevens de hand van Margaretha van Hameland van Zutphen. Hij bouwde een burcht bij de oude mispelboom en de landstreek kreeg ook de naam van het kasteel, dat hij “Gelre" doopte. Wiochard besloot toen, dat het wapen van Gelre zou bestaan uit een schild bezet met die bloemen of bladeren van de boom. Later, toen Otto van Nassau graaf van Gelre werd in 1066 kwam de leeuw op het wapen. Er zijn enkele gemeenten, die de oude voorstelling nog in hun wapen voeren, zoals Doetinchem en Lochem. en misschien dus ook Geldrop.

 

Ga terug