Privacyverklaring Heemkundekring 'De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten'

Privacyverklaring Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’

 

Indien je lid wordt van de Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’ en/of deelneemt aan onze activiteiten en/of gebruikt maakt van onze diensten en daartoe persoonsgegevens aan de heemkundekring verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’ verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je deelneemt aan onze activiteiten en/of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Het betreft de volgende gegevens:

 

·       Voor- en achternaam

·       Adresgegevens

·       Telefoonnummer

·       Emailadres

·       Geslacht

·       Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

·       Foto’s en beeldmateriaal

 

De Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’ verwerkt (eventueel) persoonsgegevens in het kader van (historisch) onderzoek en publiceert over de resultaten van dit onderzoek.

 

Indien je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via hkkhlz@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

De Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

·       Je naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;

·       Je naam en emailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de vereniging georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes, tenzij je hebt aangegeven deze emails niet te willen ontvangen;

·       Je naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de vereniging georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes;

·       Je naam, adres, telefoonnummer, emailadres en eventuele overige persoonsgegevens worden gebruikt voor onze ledenlijst;

·       Je naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor de organisatie van activiteiten, indien je je hiervoor hebt opgegeven, onder meer voor de lijst van deelnemers aan activiteiten. Deze lijst wordt in het kader van deze activiteiten (eventueel) verstrekt aan de overige deelnemers ten behoeve van onderling contact;

·       Je naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor het verwerken van je bestelling(en) via onze webshop;

·       Je naam, telefoonnummer en emailadres worden (eventueel) gepubliceerd in de Heemkronyk en/of op onze website indien je een functie vervuld binnen de heemkundekring of deze op enigerlei wijze vertegenwoordigt. Mocht je hier geen prijs op stellen, dan dien je dat uitdrukkelijk aan te geven;

·       Foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken we (eventueel) voor een verslag van onze activiteiten in ons blad de Heemkronyk of op onze website. Mocht je als deelnemer aan deze activiteiten hier geen prijs op te stellen, dan dien je dat vooraf aan te geven.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

De Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’ zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

De vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en daarna tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap en/of gedurende de duur van de activiteiten waarvoor de gegevens verstrekt zijn tot maximaal één jaar na afloop van deze activiteiten. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

Delen met anderen

De Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’ verstrekt uitsluitend gegevens aan derden voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan onze doelstellingen, om onze activiteiten te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan hkkhlz@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan is, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. De Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

De Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’ neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hkkhlz@gmail.com.

 

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt.