De Volgelingen van Franciscus in Noord-Brabant door de eeuwen heen

Heemkronijk jaar:1980, jaargang:19, nummer:1, blz.4 -25

DE   VOLGELINGEN   VAN   FRANCISKUS   IN   NOORD-BRABANT   
DOOR   DE   EEUWEN   HEEN

door: P. Theo Jansen ofmcap

Op 16 april 1628 begaven Johannes Bannius en enkele kerkelijke rechters zich naar het vroegere klooster van de Barrevoeter Zusters te Haarlem. Zij gingen de 18e getuige verhoren in het Zaligverklarings-proces van de Martelaren van Gorcum.

Dit was de 83-jarige Zuster Krijntje Gerrits, die 67 jaar tevoren in het klooster van de Derde Orde was opgenomen door de Minderbroeder over wie zij nu getuigenis moest afleggen: NICASIUS JANSZOON van HEEZE.

Deze grote zoon van uw eigen bodem was, zoals we zeiden, minderbroeder, dit is volgeling van Franciskus van Assisi.

Aan mij is gevraagd iets te vertellen over: De volgelingen van Franciskus in Noord-Brabant door de eeuwen heen. Ik doe dat graag, al was het alleen al omdat ik het aan Brabant dank dat ik mezelf onder die volgelingen van Franciskus mag rekenen: de ontmoeting met de Kapucijnen in Helmond heeft mij doen besluiten bij hen in te treden.

Ik heb mijn lezing in drie delen uiteengelegd:

I Franciskus' volgelingen 750 jaar in Noord-Brabant;

II Sporen van Franciskus' volgelingen in Heeze, Leende, Zesgehuchten, Geldrop en Sterksel;

III Franciskus in Brabant: suggesties voor heemkundig onderzoek.

FRANCISKUS’ VOLGELINGEN 750 J AAR IN NOORD- BRABANT

Om op een eenvoudige wijze een overzicht te geven van de 750 jarige geschiedenis van de franciskaanse beweging heb ik een aantal gegevens in een schema bijeengezet, dat als bijlage 1. aan dit artikel is toegevoegd.

Enkele opmerkingen bij dit overzicht:

1.   Franciskus werd in 1182 in Assisi geboren als zoon van een rijke lakenkoopman. Geld en goed konden zijn hart niet vullen en hij besloot de raad van het Evangelie te volgen: "Als je mijn volgeling wilt zijn, verkoop wat je bezit en geef het aan de armen". Hij wist zich kleiner dan alle andere mensen en zag in ieder schepsel een broer en zuster.  Vandaar de naam mindere broeders of minderbroeders die hij aan zijn volgelingen gaf.

2.   Twee jaar na de dood van Franciskus komen op de Bossche markt enkele schamel geklede mannen: de eerste minderbroeders in Nederland ( 1228 ).

Zij stichtten er een klooster dat als eerste van de stad 's-Hertogenbosch mag gelden. Over dit oudste franciskaanse klooster in Nederland heeft Jos van der Vaart, voorzitter van de heemkundekring De Boschboom, een studie gepubliceerd in de bundel: 750 jaar Minderbroeders in Nederland, deel I 1228 - 1529 ( Binnenpandreeks I, Uitgave Franciskaanse Samenwerking, Oudegracht 23, Utrecht ).

3.  Franciskus heeft velerlei volgelingen.

Daar is de eerste orde van mannen die in een gemeenschap leven: Franciskanen, Kapucijnen en Konventuelen, drie takken van dezelfde boom.

Klara was een adellijk meisje, dat even radikaal als Franciskus voor evangelische armoede koos. Zij stichtte de tweede orde van Franciskus, de Klarissen, die ook in verschillende takken zich ontwikkeld heeft.

Rond franciskaanse kloosters groeperen zich leken die in hun gezin, op hun werk en in hun persoonlijk leven vrij en blij als Franciskus willen leven. Zij vormen de derde orde van Franciskus, tegenwoordig FLO ( = Franciskaanse Leken orde genoemd.

Uit hun midden zijn religieuze groeperingen ontstaan, die de regel van de derde orde gezamenlijk beleefden, vandaar de naam "reguliere derde orde"; de vrouwen zijn hierbij talrijker vertegenwoordigd dan de mannen.

Om nog even op de gebeurtenis terug te komen waarmee wij onze lezing begonnen: de H. Nicasius van Heeze was Franciskaan, lid van de eerste orde van Franciskus; Krijntje Gerrits was zuster van de reguliere derde orde.

SPOREN VAN FRANSICKUS’ VOLGELINGEN IN HEEZE, LEENDE, ZESGEHUCHTEN, GELDROP EN STERKSEL.

In de plaatsen die de heemkundevereniging: "De Heerlijkheid: Heeze-Leende-Zesgehuchten" bestrijkt, zijn sporen van Franciskus en zijn volgelingen aan te wijzen. In dit verband beperk ik mij tot twee punten:

1   Mannen en vrouwen uit deze streek, die in Franciskaanse kloostergemeenschappen zijn ingetreden;

2   Werkzaamheden van Franciskus' volgelingen in dit gebied.

Over beide onderdelen presenteer ik enkele gegevens.

MANNEN EN VROUWEN UIT HEEZE, LEENDE, ZESGEHUCHTEN, GELDROP EN STERKSEL.  INGETREDEN IN FRANCISKAANSE KLOOSTERS

a)     De beroemdste Heezenaar die franciskaan werd hebben wij al vermeld: de H. Nicasius Janszoon, of Nicasius Jans Adriaensen, wanneer men ook de naam van zijn grootvader vermeldt.

De nieuwste en meest betrouwbare gegevens over deze minderbroeder uit Heeze zijn te vinden in een boek met een Latijnse titel, maar met Nederlandse tekst: Benjamin de Troeyer ofm, Biobliograghia Franciscana Neerlandica Saeculi XVI , I Pars biographica. De auteurs van uitgegeven  werken Nieuwkoop 169,  p.306 – 315. (bijlage 2) 

Gezien de belangrijkheid van dit artikel en de daarin vermelde gegevens, wordt bijlage 2 als een apart artikel aangeboden. Zie bladzijde 26 - E.K. )

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat Nicasius niet in 1522 geboren is, zoals tot nu toe veelal werd aangenomen, maar omstreeks 1515. Nicasius vertaalde, zoals bekend, het werkje van Gerlach Peters, de grootste mysticus van de moderne devotie, onder de titel: "De innighe alleensprake".

Of er verder nog veel franciskanen uit deze dorpen afkomstig waren, is voor mij een vraag.

Ik kwam een Pater Petrus Geldrop tegen, in 1567 gestorven in Maastricht samen met 7 andere pestlijders.

Een Henricus Geldrop was vanaf 1662 pastoor in zijn geboortedorp Schijndel; hij was lid van de derde orde en ging later over naar de franciskanen ( 1685 ).

In de Kronyk van Hendrik Godefridus van Moorsel, gemeentesecretaris van Heeze -Leende en Someren ( in 1953 uitgegeven door Pater Dominicus de Jong OCSO ) komen o.a. voor:

Zr. Seraphina Verberne, franciskanes van Roosendaal ( blz. 113 ) en verschillende minderbroeders uit de familie Idelet ( blz. 119-120).

Er zou nog veel onderzoek gedaan moeten worden in ledenlijsten en archieven van franciskaanse orden en kongregaties om het bovengeschetste beeld volledig te maken.

b.     Het onderzoek bij de Kapucijnen hebben wij wel kunnen doen en dat geeft ons het volgende beeld:

tot 1800 is er maar één jongeman uit deze streek Kapucijn geworden: Judocus van de Heuvel, uit Geldrop, waar hij 8 november 1756 gedoopt werd. Op 22-jarige leeftijd kreeg hij in Leuven het Kapucijnerhabijt en de kloosternaam Sergius. Hij weigerde de eed af te leggen op de franse grondwet en moest het klooster daarom verlaten. Hij is gestorven in 1804 bij zijn broer die pastoor was te Aarle-Rixtel. Van hen beiden is een geschreven bidprentje bewaard in het archief der Kapucijnen in Den Bosch.

Sinds de tweede helft van de vorige eeuw zijn 24 jongemannen uit Heeze, Leende, Zesgehuchten en Geldrop bij de Kapucijnen ingetreden, 10 priesters en 14 lekebroeders.

Uit Heeze waren afkomstig: 5 Kapucijnen. Zie: bijlage 3;

Uit Leende: 10 Kapucijnen, allen broeders. Zie: bijlage 4;

Uit Zesgehuchten:  4 Kapucijnen ( van wie Eusebius Roest door kolendampvergiftiging op een pastorie om het leven kwam ). Zie: bijlage 5;

Uit Geldrop:  5 Kapucijnen. Zie bijlage 6.

De reden waarom deze jongelui Kapucijn werden, terwijl hun woonplaats meer tot de invloedssfeer der Franciskanen te Weert behoorde, vereist een afzonderlijk onderzoek. Duidelijk is dat familieverhoudingen een rol gespeeld hebben ( enkele in de bijlagen genoemde personen zijn broers van elkaar ).

Ook kan gegolden hebben: als er één schaap over de dam is, volgen er meer; de oudst ingetreden Kapucijnen verdienen dan bijzondere aandacht. Onderzoek naar ekonomische, sociale en godsdienstige omstandigheden van de gezinnen waaruit deze roepingen voortkwamen, kan ongetwijfeld enig licht werpen op de motieven voor hun levenskeuze. 

WERKZAAMHEDEN VAN FRANCISKUS’ VOLGELINGEN IN DEZE STREEK

a)     Sterksel is de enige plaats waarvan we geen roepingen tot het franciskaanse kloosterleven hebben ontmoet. Merkwaardigerwijs is Sterksel echter de enige plaats waar een franciskaans klooster gevestigd is: Huize Providentia van de broeders van Heerlen, die de Derde orderegel  van Franciskus volgen,

b)     In de 17e eeuw hebben de Minderbroeders van Weert in deze streken het geestelijk welzijn der katholieken behartigd. Door de plakkaten zeer bemoeilijkt, hebben zij sedert Pinksteren ( 13 mei ) 1649 op den Boolderdijk onder Weert, dat niet aan de Staten onderworpen was, op iedere zon- en feestdag godsdienstoefeningen gehouden voor de mensen van Asten, Heeze, Leende, Lierop, Maarheeze, Mierlo, Someren en andere Brabantse dorpen. In 1654 is voor de katholieken van Heeze, Leende, Geldrop en enige andere dorpen te Heugten, een gehucht van Weert, een kerk gebouwd, waarin Weerter Minderbroeders dienst deden.

In 1660 of kort daarvoor is een franciskaan zielzorger geworden in Geldrop en tot 1730 is er een post van de franciskanen gebleven. Van 1671 tot 1673 was P. Petrus Grieten er  "missionaris" ( dat was de term ) en leidde er broederschappen van de Rozenkrans en van het koordje van S. Franciskus. Hieruit blijkt dat ook de leken in Gel- drop in Franciskus' geest wilden leven.

c)      In 1798 vestigde de Kapucijn P. Thomas Kievits van Waspik zich enige tijd in Heeze-Leende om als helper van de pastoor op te treden.

Hier ontmoeten wij een Kapucijn in dit gebied. Over deze ordebroeders van mij kan ik nog enkele gegevens verschaffen, hoewel deze dorpen sterk in de invloedssfeer gelegen hebben van her franciskanerklooster te Weert.

Uit de klapper van werkzaamheden der Kapucijnen lopend van 1882 tot 1968, blijkt dat in Heeze, Leende, Zesgehuchten, Geldrop en Sterksel Kapucijnen gepreekt hebben. Dat kan gaan om:

-   een spreekbeurt voor de Boerinnenbond of de Jonge Boeren te Leende, (1952, P. Chrysostomus );

-   een lezing over drankbestrijding door P. Emmanuel te Geldrop in 1907;  

-   een missie te Zesgehuchten in 1897, 1909 en 1913;

-   retraite voor broeders of voor de patienten te Sterksel (tussen 1954 en 1961 jaarlijks );

-   of de Feestpreek bij het Jubilé te Heeze 350 jaar na de Marteldood van de H. Nicasius ( 1922 ).

Het zijn slechts verspreide gegevens waar ik bij een eerste globaal onderzoek op stootte. De onvolledigheid van het beeld dat ik geschetst heb, brengt mij tot het derde deel van mijn uiteenzetting.

FRANCISKUS IN BRABANT: SUGGESTIES VOOR HEEMKUNDIG ONDERZOEK

De lezing waarvan ik hier de tekst presenteer, zou ik willen vergelijken met een steen die in het water valt. Het zal de lezer mogelijk vergaan zoals het mij bij de voorbereiding is overkomen: je doet de ene ontdek- king na de andere en je raakt geboeid door je onderwerp, in dit geval: Franciskus' volgelingen in Brabant, met name in Heeze, Leende, Zesgehuchten, Geldrop en Sterksel .

In het derde deel wil ik naar de toekomst kijken en zo mogelijk héél konkreet.

1.  Het is n.l. duidelijk dat de gegevens uit deel II nog aanvulling  behoeven. Met name onderzoek in archieven van gemeente en kloosters kan het beeld vervolledigen van Franciskus' doorwerking in dit gebied. Ook het napluizen van heemkundige en historische tijdschriften en boeken kan tal van minuskule draadjes opleveren, die samen het ene borduurwerk te zien geven: Franciskus in Heeze, Leende, Zesgehuchten, Geldrop en Sterksel. Dit onderzoek zou men de eerste kring in het water kunnen noemen.

2.  Wanneer hier ter plaatse resultaten te melden zijn, dan kan een publikatie volgen. Daarmee wordt de interesse gewekt van andere heemkundekringen, die op hun beurt sporen kunnen nagaan van Franciskus' volgelingen in hun gebied. Daaruit kunnen lezingen en publikaties volgen, bijv. over Franciskus in Den Bosch, Franciskus in Bolsward, Franciskus in de Mijnstreek. Een tweede kring rond de tekst die hier gepubliceerd wordt.

3.  Onlangs kreeg ik bezoek van Dr. Bax, kultureel antropoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Samen met een aantal studenten onderzoekt hij het samenlevingspatroon van de boerenbevolking in de Kempen. Hij is van huis uit Gereformeerd en bij dit onderzoek stootte hij op de invloed die godsdienstige leiders, m.n. pastoors hadden op het ekonomisch en sociaal leven van hun dorpsgemeenschap.

Men kan het verleden van de Brabantse bevolking niet verstaan wanneer men de centrale plaats niet in het oog houdt, die het geloofsleven door innam.

In maart 1979 werd op initiatief van de historische sektie van het oordbrabants Genootschap een werkgroep: Brabants Verleden ingesteld. Ik meen dat mijn uiteenzetting geplaatst kan worden in het kader van de doelstelling van deze werkgroep: inventariseren, verzamelen en bruikbaar maken van materiaal over Brabants verleden. Dat is de derde kring die zich vormt rond mijn lezing te Leende.  

4.  Maar ook de franciskaanse wereld zelf is geïnteresseerd in wat wij hier bereiken. Sinds 1976 zijn er vele publikaties verschenen over Franciskus in ons land. In een bijlage vermeld ik de voornaamste. ( bijlage 8 )

Maar Franciskus' ideaal is geen papieren ideaal. Als volgeling van Franciskus wil je het vuur dat jou zelf heeft aangestoken, doorgeven aan onderen. Daarom hoop ik dat de interesse voor wat Franciskus ter harte ging overslaat op vele, ook jonge mensen.

In 1982 is het 800 jaar geleden dat hij geboren werd. Nu al worden in vele landen herdenkingsaktiviteiten gepland, waaronder kongressen waarop resultaten van plaatselijk historisch onderzoek worden bijeengebracht ( inlichtingen bij ondergetekende ).

De vierde kring kan zich verwijden over de grenzen van 1979 en van Nederland heen.

Ik wil eindigen met de tekst die Pater Emmanuel van Zesgehuchten liet afdrukken op het gedachtenisprentje van zijn Gouden Kloosterfeest in 1942:

“Franciskus' volgeling zijn, heerlijk lot

 Ik dank U uit geheel mijn hart. o God". 

8 Bijlagen:

1. schema: Franciskus' volgelingen in Noord Brabant;

2. over de H. Nicasius ( apart artikel - E.K. );

3. kapucijnen uit Heeze;

4.          “           “   Leende;

5.          “           “   Zesgehuchten;

6.          “           “   Geldrop;

7. over P. Eusebius;

8. publikaties over Franciskus en zijn volgelingen. 

BIJLAGE 1

FRANCISKUS VOLGELINGEN IN BRABANT

EERSTE ORDE

FRANCISKANEN      -1228 Den Bosch ( tot 1629 )

                                   -1645 Megen

KAPUCIJNEN            -1651 Den Bosch ( tot 1629 )  

                                    -1625 Breda ( tot 1637 )

                                    - 1645 Velp

                                    -1848 Handel

                                    -1974 Langeweg

                                    -1879 Tilburg-Korvel

                                    -1887 Breda

                                    -1892 Helmond

                                     -1997 Den Bosch

                                     -1919 Udenhout

                                     -1937 Eindhoven

                                     -1954 Oosterhout

                                     -1967 Tilburg-Poirterstraat

                                     -1968 Eindhoven-Poeyerstraat

KONVENTUELEN   

TWEEDE ORDE

 KLARISSEN               - Urbanisten     -1349 Den Bosch ( tot 1654 )       -                                                                - 1512/13 Boxtel ( tot 1717 )

                                      - Koletinen       -1889 Tilburg

                                                                -1900 Helmond

                                                                 -1936 Eindhoven

                                      - Kapucinessen

DERDE ORDE

SEKULIER                   - ontstaan rond franciskaanse kloosters

                                        nu Franciskaanse Lekenorde ( regio Brabant  )

REGULIER                  - ( 1722 )  1742 Boekel

( mannen )                - 1840 Drunen

                                   - 1854 Huybergen

REGULIER                  - vóór 1321 St. Geertruidenberg ( tot 1573 )

( vrouwen )               - ( 1423 )  1469  Den Bosch Mariënburg ( tot 1631 )

                                     -  ± 1440 Oisterwijk ( tot 1471 )

                                     - 1450 ( 1454 ) Waalwijk ( tot 1471 )

                                     - 1452 Den Bosch (St.Elisabeth Bloemencamp tot 1685 )

                                      - 1452 Dommelen ( tot ± 1716 )

                                      - 1459 Grave ( tot 1802 )

                                      - Den Dungen  ( tot 1627 )

                                      - 1501 Haren   ( bij Oss )  -  in 1965 Wassenaar

                                      - 1539 Ommel ( tot 1732 )

                                      - 1797 Oirschot

                                      - 1801 Dongen

                                      - 1820 Etten

                                      - 1826 Breda( Mater Dei )

                                      - 1832 Roosendaal ( Mariadal )

                                      - 1834 Oosterhout / Roosendaal ( Charitus

                                      - 1838 Oudenbosch

                                      - 1838 Bergen op Zoom

                                      - 1843 Veghel

                                      - 1880 Breda ( Meerten Verhoffstraat )

                                      - 1913 Boerdonk / Asten 

BIJLAGE 3

KAPUCIJNEN UIT HEEZE

Br. Crispinianus van Heeze ofmcap

Leon. Wijffelaars                              geb. 18.11.1854

                                                            gest. 22.06.1930 te Helmond

                                                            intrede 01.07.1876

P. Edmundus van Heeze ofmcap

Henr. A. Gijsbers                        geb. 21.06.1888

                                                      gest. 04.09.1942 te Kuching, Eng. Borneo

                                                       intrede 03.10.1909

                                                       priesterwijding 23.12.1916

P. Criseiniunus van Heeze ofmcap J

Joan. Bapt. Fr. Theeuwes              geb. 08.10.1909

                                                             intrede 07.09.1930

                                                             priesterwijding 29.08.1937

                                                             nog steeds verbonden aan het Klein Seminarie te Pematang Siantar.

Br. Verecundus van Heeze ofmcap

Petrus Bukkems                                geb. 09.08.1910

                                                             intrede 19.04.1935

                                                             uittrede 18.11.1936

Br. Carmelus van Heeze ofmcap

Wilh. Hub. Huijbregts                     geb. 03.11.1912

                                                            intrede 04.09.1930

                                                            uittrede 10.08.1933

BIJLAGE 4

KAPUCIJNEN UIT LEENDE

Br. Nicaise van Leende ofmcap

Jac. Martinus                                      geb. 13.04.1858

                                                             gest. 03.02.1925 te Langeweg

                                                              intrede 08.12.1885 te Budel

                                                             22.11.1910 uit de franse provincie naar de nederlandse provincie overgegaan.  

Br. Timotheus van Leende ofmcap

Joan. Jac. Evers                                  geb. 25.09.1865

                                                             gest. 01.10.1924 te Singkawang (Borneo)

                                                              intrede 09.01.1891

Br. Cornelius van Leende ofmcap

Hendricus Bax                                    geb. 28.07.1870

                                                                gest. 18.10.1966 te Grave-Velp

                                                                intrede 04.10.1893

Br. Theobaldus van Leende ofmcap

Jac. Dielis                                           geb. 02.02.1873

                                                            gest. 18.01.1921 te Rilland Bath

                                                            intrede 08.09.1899

Br. Albericus van Leende ofmcap

Wilh. van Asten                                 geb. 28.12.1877

                                                            gest. 15.07.1964 te Handel

                                                            intrede 20.03.1905

Br. Alardus van Leende ofmcap

Adr. Henselmans                              geb. 04.03.1878

                                                            gest. 17.08.1927 te Singkawang (Borneo)

                                                            intrede 22.09.1910

Br. Celsus van Leende ofmcap

Joan. Franc. v. Asten                       geb. 01.11.1882

                                                            gest. 04.03.1962 te IJmuiden

                                                            intrede 10.08.1906

Br. Zacharias van Leende ofmcap

Petr. Joan. v. Dijk                              geb. 14.06.1885

                                                            intrede 25.12.1912

                                                            uittrede 15.08.1914

Br. Willibaldus van Leende ofmcap

Michael Henselmans                      geb. 13.02.1887

                                                            gest. 06.7.1972 te Grave-Velp

                                                             intrede 04.10.1908

Br. Sabinus van Leende ofmcap

Leon. van Dijk                                    geb. 22.10.1890

                                                             intrede 30.05.1913

                                                              uittrede 06.07.1914

BIJLAGE 5

KAPUCIJNEN UIT ZESGEHUCHTEN

P. Emmanuel van Zesgehuchten ofmcap

Jos. van der Heijden                        geb. 28.08.1874

                                                            gest. 21.02.1950 te Babberich

                                                            intrede 26.09.1893

                                                            priesterwijding 22.12.1900

P. Eusebius van Zesgehuchten ofmcap

Hub. Roest                                          geb. 17.10.1876

                                                              gest. 01.02.1933 te Langeweg ( zie bijlage 7)                                                                                                              intrede 26.09.1893

                                                              priesterwijding 20.12.1902

P. Polycarpus van Zesgehuchten ofmcap

Henricus van Gastel                         geb. 18.02.1880

                                                             gest. 13.11.1964 te Eindhoven

                                                             intrede 03.10.1896

                                                              priesterwijding 19.12.1903

fr. Firminus van Zesgehuchten ofmcap

Antonius F. Feijen                            geb. 27.02.1921

                                                            intrede 30.08.1941

                                                             uittrede 30.05.1942

BIJLAGE  6

KAPUCIJNEN UIT GELDROP

P. Paulinus van Geldrop ofmcap

Petrus van Lith                                  geb. 22.06.1828

                                                            gest. 08.08.1900 te Helmond

                                                            intrede 01.10.1868

                                                            priesterwijding 17.05.1856 ( is dus na de wijding ingetreden )

Br. Urbanus van Geldrop ofmcap

Franc. Ummelen                               geb. 20.12.1838

                                                             gest. 03.03.1926 te Babberich

                                                             intrede 13.06.1858

P. Symphorianus van Geldrop ofmcap

Theod. M. v.d. Heuvel                    geb. 21.09.1894

                                                            gest. 02.03.1973 te Babberich

                                                             intrede 03.10.1915

                                                             priesterwijding 25.04.1920

P. Joachim van Geldrop ofmcap

Leo M. Scheepers                            geb. 29.10.1931

                                                             intrede 30.08.1950

                                                             priesterwijding 05.08.1957

                                                             thans woonachtig in Tilburg en pastor in het  psychiatrisch ziekenhuis te Etten-Leur.

P. Bernard van Geldrop ofmcap

Antonius H. P. Feijen                      geb. 06.12.1932

                                                            intrede 30.08.1953

                                                            priesterwijding 01.08.1960

                                                            op het ogenblik pastoor te Breda, Annaparochie  

BIJLAGE 7

EEN PAREL IN EEN RUWE SCHELP

Dezer dagen overleed tengevolge van een kolenverstikking, terwijl hij op een volksretraite was, Pater Eusebius, Capucijn. Van dezen merkwaardigen man geeft de "N. Venl. Crt." het volgende schetsje:

"Daar leefde een eenvoudige Pater. We hoorden hem door een Pastoor ooit als wanstaltig schetsen. En dat was hij. Al thans naar het lichaam. Hij wist het zelf. Hij liet er de confraters om lachen en de menschen in zijn conferenties. "Ik ben het levend bewijs, dat de mensch niet van de apen afstamt" zei hij, "want ik ben de leelijkheid in persoon en toch nog oneindig veel knapper dan de apen."

"Schrik niet van m'n rooie baard" schertste hij 'n andere keer, "het hart onder dit slabbertje meent het goed."

Dat deed het.

Hij was leelijk. Had ook nog een stem als een gescheurde trompet. Hoestte en brieschte voortdurend. De dropjes-fabrikanten hadden 'n goede aan ‘m, al kosten de doosjes met teerballetjes dan maar 5 cent. Voortdurend pruimde hij erop.

Wanneer hij een triduum begon, of 'n andere godsdienstige oefening, was ‘t niet druk. Naar de tweede preek kwam er al meer volk en halverwege de oefening was het reeds stampvol. Zijn volksche grappen trokken, maar vooral zijn goed, ruim, liefdevol, vergevingsgezind hart. Iedereen durfde met zijn grootste leed en zonden naar die goede, eenvoudige, blije, hartelijke ziel te gaan. Dat was een Priesterziel, klaar om iedereen te helpen. Uit zijn woorden en goede, trouwe oogen sprak een mede-leven en mede-lijden. Er was geen enkel tierlantijntje of oratorische fraaiigheid aan zijn preeken: ze hadden geen Borromaeus-knapheid mee, nóch wat figuur nóch wat taal betrof. Maar het was het hart, de ziel, de Priesterziel, de Christus- Apostel-ziel die sprak: rechtstreeks van hart tot hart, van ziel tot ziel. Die eenvoudige Capucijner Pater Eusebius gaf zich zooals hij was. Maar hij was dan ook goed. Hij bad, hij offerde. Hij was nederig. Een waarachtige zoon van Franciscus. Arm, maar blij met Vrouwe Armoede. Hij was het kind van God, dat alle menschen als kind tot God wilde brengen. Wij zouden willen, dat Ernest Michel en Henri Bruning dezen profeet in vaal-bruin habijt, doch profeet, gekleed als Godsgezant in gouden genaden, velen het Woord en den Weg voorzeggend, gekend hadden. Veel hadden zij dan beter verdragen.

Plots komt daar het bericht: Pater Eusebius is dood. Kolendampvergiftiging. Men had hem om 5 uur nog hooren stommelen. We zien hem al strompelen en hooren het zware, plompe lichaam vallen. Om zeven uur vond men hem dood. Er komt daar een betere pastorie. Dat is soms noodig. Hij is echter dood. Slachtoffer er van? Gestorven temidden van een volksretraite. Hij zou dit jaar weer terugkomen. Op vele plaatsen had hij dit gezegd. Men wachtte op hem. Hij zal niet meer komen. Doch nu zal hij nog meer zielen tot Christus trekken. Hij was een menschenredder en deed meer voor het geluk der wereld, dan alle demagogen ooit kunnen doen.

Pater Eusebius, blijf ons goede, ons zeer goede volk helpen".

BIJLAGE 8

PUBLIKATIES OVER FRANCISKUS EN ZIJN VOL GELINGEN

Over Franciskus:

-  De geschriften van Franciscus van Assisi. Tweede herziene druk, 210 blz., Haarlem, J.H. Gottmer, 1976

-  Hans Sevenhoven: Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus. Enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider. 173 blz., Haarlem, J.H. Gottmer, 1979;

-  N.G.M. van Doornik: Franciscus van Assisi, een profeet voor onze tijd. 182 blz.,  Hilversum,  Gooi & Sticht,  1973

-  L.A.M. Goossens; Franciscus van Assisi, zijn tijd en zijn wereld. 120 blz.,  Lelystad,  Ivoi, 1977  ( = AO );

-  Guy Dilweg: Franciscus van Assisi, een levend evangelie. 48 blz.,   Utrecht,  Franciskaanse Samenwerking,   Oudegracht 23 1976;

-  M.J. van Velzen, Franciscus van Assisi, 1226 - 1976.  Lesbrief voor hogere klassen avo - vwo, 20 blz.,  Utrecht, Franciskaanse Samenwerking, Oudegracht 23,   1976

Over zijn volgelingen:

-  Franciscus in Brabant, catalogus b.g.v. tentoonstelling in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, 1977; met bijdragen van Léon van Liebergen ( Franciskus in de kunst ); Th.A.J. Jansen. ( Franciskus van Assisi en zijn volgelingen in Brabant ); L.A.M. Goossens  ( Druiven uit onze franciskaanse wijngaard ).

-  Minderbroeders in Nederland jaar 750.

   Utrecht, Werkgroep K. 750, Oudegracht 23

   Deel 1: 1228 - 1529, 143 blz., 1978 (Binnenpandreeks 1)

   Deel 2: 1529 - 1853, 199 blz., 1979 (Binnenpandreeks 4)

 

Ga terug