Over het onderhoud de kerken en kapellen

Heemkronijk jaar:1972, jaargang:11, nummer:1 + 2, blz.13

OVER HET ONDERHOUD DER KERKEN EN KAPELLEN (Heeze-Leende 1616)

door: A.F.N.van Asten

Wij Reym Jan Hoirs en Peter Driessen als schepenen en verder Joost van Erp en Arndt Wouters als kerkmeesters in Leende,

“tuygen dat de ingesetenen van Leende sowel de inwoonders van het gehucht Strijp, elk pro rato, samen bijeen leggen en betalen in alle reparatiën der parochiek van Leende als ook int onderhoud van onsen princissarius ende schoolmeester, van 't geen de renten van der kercken ende andere vruchten niet op en brengen en dat ieder naar hun deel.“

Wij schepenen van Heeze “tuygen van alle ouden hercomen ende noch tegenwoordich binnen Heeze den gebruyck ende costuymen is geweest, dat zo wanneer enige reparatien zijn vallende, zowel aan die parochiekerk van Heeze als ook aan de Capelle staende in de Eymeryckerstraet onder Heeze ende ook de St. Jobscapelle, die meer komen te bedragen als die vruchten ende inkomen der voorsr. kerk en cappellen zijn opbrengend, dan zullen de penningen - so veel des moet zijn - worden opgebracht uit de gemeynen buydel der geheelder gemeynte volgens de set-boeken bij de geëerde setters getauxeert. Ook den princessarius aan de kerke als capelle ende de coster boven d'incomen ende vruchten daartoe staande, worden ook van hennen dienst geloont uit den gemeynen buydel.

" RA Heeze R 76; map VII; d.d. 3-10-1616.

Ga terug