Wijnkopers van de Heer van geldrop

Heemkronijk jaar:1972, jaargang:11, nummer:1 + 2, blz.7 -9

WIJNKOPERS VAN DE HEER VAN GELDROP

door: A.F. N. van Asten

Wij schepenen van Heeze-Leende verklaren dat Jonker Amandt van Horne, heer tot Geldrop, ons verclaerde, op heden 4-2-1604 gehuurd en aengenomen te hebben Dirk Adriaen van Velthoven met zijn knecht Jan Zijnen, beiden wonend tot Heeze en Arndt Dingens, wonend in Leende, om in zijn naam en tot behoef van zijn huisgezin, binnen de stud Coelen (Keulen) of daaromtrent te coopen ende op zijn kasteel tot Geldrop te brengen, alsulke rijnssche wijnen als voorn. Dirk en zijn knegten op henne 3 karren sullen kunnen laeden en gevoeren tot op zijn kasteel in Geldrop. Heer Amandt vraagt sauvegarde of vrijgeleide voor de drie om te passeren en repasseren over de wegen.

Bron: RA Heeze R 76; map III d.d. 4-2-1604.

S.P. Magister Arnolde, naer hertelicke recummandatie ende alles goets nae vermoegen, hoe wel dattet aldus Iange is vertoegen sonder uwe Eer(waarde) te antwoirden op tghene met u.l. bij Adriaen Heezen gecontracteert is der gemeinten aengaende.

Sijn nochtans van meijninge tselve te volcoemen, ende ten is nyet dus lange vertoegen vuyt ennygen anderen oirsaecken daerop u.l. mocht quaet vermoijen hebben, dan alleenlyck om zeeckere anderen redenen die nyet en strecken ten achterdeele, alsoe dat nyet en sall wordden gelaten metten iersten over ae seijnden de geloefte nae u.l. begerte. Ende den iersten termijn sullen wy u.l. laten vijnden aende wevers aldaer wesende oft andere om over te maecken ende zoe uwe Eer(waarde) enyge middele congt vijnden onsser renthen oft den verloop aengaende, emmers mynder portien sulste daer aen innen, oft ingeval uwer I. begeert de geheel te coopen, sult rnynder portien believet U aen betaelinge ontffangen oft cortten daerinne dandre hen oyck moegen verstaen, verhoepende voorts te maecken (hoe wel datter gemeinten zeer suer valt) dattet eens een eynde nemen sall. Mr. Arnolde ons waer goet te hebben uwer L. papieren ende quijtantien ons dienende tot defensie tegens veele noch eysschende ofte pretenderenden opt dorpe van Heeze van den ouden restanten. Begerende mede op vrintscap eens te willen op des rentmeesters ofte ontffangers boecken te willen sien oft die buerssen oijck betaelt worden van onssen Heer oom zaliger  Hesius wesende in tween, elck tot XXV-tich gld siaers inde Valck schoele Lovanij. Ende wilt ons van alles antworden om te weten waer naer te reguleren. In grote haeste vuyt Heeze desen 21e juny 1594.

uwen goeden vrindt ende diener altoes ten dienste,

Andreas Zwuesten.

 

Als adres stond aan achterzijde van deze brief:

            “Aenden Eersamen ende zeer discreten

            Mr. Arnolt Hezius, wonende tot Antwerpen."

S.P. ~=  zoiets als L.S.?                     wevers =  ?

u.l.   =  u lieve                                    Valkschool te Leuven

Bijgaande fotokopie is uit gemeente archief te Heeze. 

Transcriptie (zie origineel)

Ga terug