'n familie van Asten in Leende vanaf 1681

Heemkronijk jaar:1971, jaargang:10, nummer:4, blz.57 -68

'n FAMILIE VAN ASTEN IN LEENDE VANAF I68I

Door: A.F.N. van Asten

Het begin van deze genealogie "VAN ASTEN" vonden we in het gemeentehuis van Heeze. Tussen een steI ondertrouw-akten, die door de vorster op drie achtereen volgende zondagen worden voorgeiezen, was er een uit Leende. De inhoud van die akte voIgt hier in het kort: Op 18-5-1681 waren te Leende in ondertrouw: Marie Jacob CooIen met Jan Dielis, jongeman, van Asten. (GA Heeze; akte no. 9)

We zijn in het Rijksarchief te Den Bosch verder gaan zoeken en vonden daar in een der trouwboeken van de schepenbank uit Heeze-Leende en Zesgehuchten ongeveer dezeIfde gegevens.

Op 18-5-1681 waren voor de schepenen getrouwd: Jan Dielis Jansen, Jonghman, van ASTEN geboortigh en Maria Jacob Colen, jongedochter uit Leende. (RA Heeze 8; foI.147; d.d. 18-5-1681)

De bruidegom was dus Jan Dielis of Jan Dielis Jansen, hij kwam uit Asten aIwaar hij geboren was; hij trouwde te Leende met Maria Coolen een dochter van Jacob Coolen.

De Coolen's waren in Leende zeer bekend en gezien. De man van Maria heette eigenlijk Jan, zijn vader heette Dielis en zijn grootvader weer Jan; verder dus geen aparte achternaam. Deze Jan Dielis trouwde in Leende en vestigde zich er ook; door zijn afkomst uit het dorp Asten, kreeg hij later de achternaam VAN ASTEN. Jan Dielis Jansen is, zoals we in het verdere verloop zullen zien, de stamvader geworden van een grote familie. Deze familie, die tussen 172O en 1750 voortaan regelmatig de achternaam VAN ASTEN is gaan voeren, woont tegenwoordig nog in Leende. Th.van Asten, de huidige algemeen overste van de Sociëteit der Witte Paters, is een der meest op de voorgrond tredende leden hiervan. ln Leende woont sinds 1580 of eerder nog een familie VAN ASTEN; deze laatste heeft absoluut niets met de stam van Th.van Asten te maken.

Alleen toevallig de naam.

Jan Dielis, hij werd ook genoemd Jan de knecht, woonde nog in 1700 in de Leenderstraat met Maria Coolen zijn vrouw. Op 9-6-1700 verkoopt hij er grond aan de vijf kinderen van wijlen Jacob Strijbosch en Catharina Peels. (RA Heeze R 103; folio 131verso; d.d. 9-6-1700)

ln 1715 werd er door de schepenen van Heeze-Leende een inventaris van zijn goederen opgemaakt. Uit deze opgemaakte lijst blijkt dat Jan Dielis van Asten voor een totaal van 1088 ½  roeden aan grond had en wel als volgt verdeeld:

- eerstelijk een huis gelegen te Leende.

- het aangeloch                                                                                      106 ½ r

- den craenset-beemt                                                                               103

- den beemt van Hendrik Josephs in de neerbeemden                      180

- den akker van Gielen Meeus                                                                  92

- dat veld in de Jansborgen                                                                      170

- den akker in de breetvennen van Huybert van Buel                         60

- dat land van Lib Cuylen                                                                           49 ½

- dat land in de craenset van Jacob Jan Potters                                36 ½

- den schammert van Adríaentje Coolen                                            109 ½

- den halven akker in de breetvennen                                                 88

- den beemt in de rey van Jan Goossen zaliger                                 44 ½

- den beemt in de craenset van Michiel Hendr. van Puth                  49

Totaal                                                                                                      1088 ½     

Die inventaris werd opgemaakt voor zijn zoon Dielis Jan Dielis, alias de knecht. Deze Dielis was ongehuwd en had nog zijn erfelijk deel in de goederen die op naam stonden van zijn vader. Ook Jacob, een broeder van Dielis, was hierin mede competerende (had er ook zijn aandeel in).

Dielis was op 22 okt. 1715 fugitief, d.w.z. hij was met de noorderzon uit Leende vertrokken en onvindbaar:

De reden van zijn verdwijning? Op 14 okt. 1715 was Dielis Jan Dielis (van Asten) in Heeze geweest en had er ruzie gekregen. 's Nachts had hij er een zekere Hendrik Teunis, alias Dummens Hendrick, neergeslagen en was sindsdien spoorloos. Wegens die misdaad liet Johan de Jongh, drossaard van Heeze-Leende, volgens een plakkaat van 6-9-1661 die erfgoederen inventariseren en er door Jan Aelberts, vorster alhier, beslag op leggen.

RA Heeze R 155; fol. 141 verso; d.d. 22-10-1715

RA Heeze R 15; fol. 16; d.d. 23-10-1715.

 

De stamboom VAN ASTEN wordt nu als volgt:

I. JAN DIELIS uit Asten afkomstig, huwde op 18-5-1681 te Leende met Maria Jacob Coolen, geb. te Leende als dochter van Jacob Wouter Coolen en Heylke Martinus Engelen (zie boven).

Ze hadden als kinderen:

1. Dielis Jan Dielis (van Asten); hij was in 1715 uit Leende verdwenen.

2. Jacob Jan Dielis (van Asten); geb. te Leende 1682 (hij volgt ll.)

 

II. JACOB JAN DlELl$ (van Asten) werd in Leende gedoopt op 17 juli 1682.

ln het doopboek van Leende (RA Leende 4) staat te lezen:

17 Bapta est proles Joannes Delis et Maria Jacob Kolen uxor.

Susc.: Joannes Kolen et Adriana Jacob Kolen.

Nomen prolis: JACOBUS.

Jacob Jan Dielis woonde in Leende en overleed er na 15 mei 1759. Op die datum deed hij afstand van zijn tochtrecht ten gunste van zijn vijf kinderen (RA Heeze R 171; fol. 280; d.d. 15-5-1759)

Jacob huwde met Catharina Maes. Zij was in Leende op 7-8-1689 gedoopt als dochter van Henricus Maes en Helena Hollen. ln RA Heeze R 167; fol. 164; d.d.11-12-1744, wordt deze Helena genoemd: Catharina dochter van Peeter Hollen!!!

Jacob's vrouw Catharina overleed rond 1743. Op 28-12-1743 werd er een inventaris van Jacob’s goederen gemaakt. Jacob bleek toen klompenmaker te zijn; bij die inventaris was o.a. het gereedschap van een klompenmaker aanwezig.

Jacob had toen zes kinderen in leven. Daar Jacob wilde hertrouwen was er die inventaris nodig. (RA Heeze R 167; fol. 104; d.d. 28-12-1743)

Als Jacob van Asten hertrouwde hij op 12-1-1744 voor de pastoor van Leende met Theodora Wouter Claessen. (RA Leende 6). Getuigen erbij waren Joannes Claessen, broer van de bruid en Henricus van Asten, zoon van de bruidegom.

Deze Theodora Claessen was een dochter van Wouter Jan Claessen en Jenneke Dircx van Duynhoven. Wouter Jan Claessen was in Leende op 6-10-1740 in zijn schuur van de schelt gevallen en om zes uur 's morgens aldaar dood gevonden; hij was toen 75 iaar. (RA Heeze 166; fol. 54; d.d. 7-10-1740).

Deze Wouter Claessen was op 26-8-1664 (RA Leende 4) te Leende gedoopt als zoon van Joannes Jan Claessen en Elisabeth Wouter Beelkens. Doopheffers in 1664 waren Thomas Jan Klaessen en Anna Beelkens.

Wouter Claessen en Jenneke hadden als kinderen:

a. Jan Wouter Claessen.

b. Theodora Claassen; zij huwde in 1744 met Jacob v. Asten.

c. Elisabeth Claessen.

d. Francis Claessen; hij huwde op 21-1-1742 te Leende met Helena Jacob Jan Dielis van Asten, een dochter dus van Jacob v. Asten die in 1744 hertrouwde met Theodora, een zuster van Francis. Hij (Jacob v.Asten) huwde dus in 1744 met een zuster van zijn schoonzoon. Francis Cl. overleed te Leende op 11-4-1750.

(RA Heeze R 166; fol. 54; d.d. 7-10-1740 en RA Heeze R 109; fol. 199 en 200; d.d. 8-3-1741).

ln 1730 betaalden de borgemeesters van Leende aan Jacob Jan Dielis, wegens 1500 stenen die gebruikt zouden worden aan een nieuwe muur van de pastorie, met de vracht samen volgens kwitantie f 9,25!

Jacob en Catharina hadden als kinderen:

1.  Jan Jacob Dielis van Asten (hij volgt op lll-A)

2. Godefridus van Asten, gedoopt in Leende op 18-8-1727 en jong overleden.

3. Godefridus van Asten, ged. 26-1-1729.

4. Henricus van Asten (hij volgt op lll-B)

5. Helena van Asten, zij huwde op 21-1-1742 met Francis Claessen. Francis overleed te Leende op 11-4-1750. Helena hertrouwde in 1755 met Willem Jansse van de Cuxten. Ze had toen een dochtertje Johanna Catharina Claessen. Willem Cuyten overleed na 1776. (RA Heeze R 170; fol. 183 verso; d.d. 17-1-1755)

6. Catharina van Asten, huwde met Jan van de Luysdonk uit St.Michielsgestel. Ze testeerden op 26-10-1778 en hadden geen kinderen. Theresia Johannis Malidal, hun huisgenote, werd hun enige erfgename. (RA Heeze R 178; fol. 119).

7. Jintis van Asten, hij werd in 1759 genoemd als verblijvend in het buitenland wegens zijn handel.

8. Maria van Asten, ze werd in 1748 genoemd tezamen met Jan, Hendrik, Helena, Catharina en Jintis van Asten. Er waren dus nog zes kinderen in leven. (RA Heeze R 111; fol. 36 verso ev.; d.d. 20-2-1748).

De ondertekening van deze akte in 1748 was als volgt: Jan Dielis van Asten (zie 1.); Hendrik Jacob Dielis van Asten (4); Dientis van Asten (7); Maria Jacob Dielis van Asten (9), Catharina (6) en Helena (5) ondertekenden niet omdat ze gehuwd waren.

Maria schijnt vóór 1756 overleden te zijn daar ze op 22-3-1756 niet meer werd genoemd. (RA Heeze R 113; tol. 34 verso; d.d. 22-3-1756)

Er werden de kinderen onder 1, 4, 5, 6 en 7 genoemd.

 

III-A JAN JACOB DlELlS VAN ASTEN, geb. rond 1720 huwde op 26-1-1749 te Leende met Henrica van den Gruythuysen; zij was een dochter van Jan v.d.Gruythuysen en Margaretha Strickers. (RA Heeze R 171; fol. 215; d.d. 1758). Getuige bij dit huwelijk was Henricus Jacob Dielis. (=broer van de bruidegom).

ln 1771 verkoopt Jan een akker aan Willem Turken. (RA Heeze R 117; fol. 78 verso). Jan overleed vóór 25-1-1776. Op die datum werd er een inventaris van zijn goederen gemaakt; zoon Jacob was toen nog minderjarig. (RA Heeze R 177; fol. 73 verso, zie ook tol. 76 verso). Bij die deling werd verder alleen de zoon Frans genoemd.

Jan en Henrica hadden als kinderen:

1. Joannes van Asten, ged. te Leende op 4-6-1750; dooph. Jacob Dielis (= groot-vader van de dopeling) en Margaretha van den Gruythuysen.

2. Franciscus van Asten, ged. 2-1-1752 (RA Leende 7) met als dooph. Petrus v.d.Gruythuysen en Helena Jacobs van Asten. Frans overleed te Leende op 24-4-1827 (74 jr.). Op 8-5-1796 was hij te Leende gehuwd met Josina van de Laak, gedoopt op 16-1-1769 als dochter van Walter van der Laak en Aldegonda Bax. Josina overleed te Leende op 10-1-1835 in de leeftijd van 66 jaar.

Frans van Asten kreeg op 7-4-1808 bij een deling der erfgoederen van zijn schoonouders enkele stukken land toegewezen en wel:

- een perceel teulland "den hoff in de loofvennen" groot 23 roeden.

- een perc. teulland "dat land aan de breedvennen", groot 111 r.

-'n perc. teulland "dat land aan de wijdeweg".

- een groese in de schammert.

- een perc. teulland "de halve POMPERSKAMP", (het deel zuidwaarts), groot in het geheel 117½ r. (RA Heeze R 200; fol. 109; d.d. 7-4-1808)

Er waren behalve Frans nog twee zonen van Wouter van der Laak en Aldegonda die mee deelden en wel Peter en Francis van der Laak.

Frans en Josina hadden als kinderen:

a. Henrica van Asten, gedoopt te Leende 5-2-1797 met als doopheffers Joannes van der Laak en Joanna Catharina Klaassen.
Henrica overleed op 18-1-1868.

b. Walterus van Asten, gedoopt 2-5-1798 met dooph. Wilhelmus van der Kuyt en Aldegundis Bax. Walter is vermoedelijk jong gestorven.

c. Joanna Catharina van Asten, gedoopt 14-3-1800 met dooph. Petrus van der Laak en Maria Anna van Asten. Ze overleed te Leende op 21-4-1852. 0p 31-1-1830 was Joa.Cath. gehuwd met Petrus Fransen, geboren te Leende op 9-11-1785 als zoon van Leonardus Fransen (overleden te Leende 4-8-1812) en van Catharina Theys. Petrus Fransen, haar man, was op 30-10-1847 overleden. Joanna Catharina hertrouwde op 1-7-1849 met Hendrik Antonis van Asten, gedoopt te Leende op 10-3-1795 als zoon van Johannes Franciscus van Asten en Maria Elisabeth Kemps. Dit tweede huwelijk van Joanna Catharina van Asten met Hendrik van Asten bracht een verbinding met een geslacht VAN VASTEN dat reeds rond 1580 in Leende woonde en absoluut geen verwantschap had met deze nu gepubliceerde VAN ASTEN.
Toen in 1849 Hendrik Antonis van Asten met onze Joanna Catharina huwde, was hij weduwnaar van Maria Theresia van Mierlo; deze laatste Maria Th. was op 19-12-1843 overleden in de leeftijd van 35 jaar en 10 maanden en liet bij Hendrik zes kinderen na.

d. Aldegonda van Asten, gedoopt 29-11-1801 met dooph. Wilhelmus Kuyt en Aldegondis Bax. Ze overleed 9-2-1840 en was op 20-4-1823 gehuwd met Johannes van Weert.
Wouter van Asten, gedoopt 19-3-1804 (RA Leende 8) met dooph. Frans van der Laak en Jacoba Verhoeven. Wouter overleed te Leende op 18-6-1821 terwijl hij als 17 jarig student voor priester studeerde.

f. Joanna van Asten, gedoopt 4-8-1806 en op 28-1-1852 in Leende overleden.

g. Joannes van Asten, gedoopt 31-10-1809 met dooph. Jacob van Asten en Maria Lucia Criens. Jan overleed als 20 jarige op 8-11-1829.

3. Jacobus van Asten, gedoopt 7-5-1753 (RA Leende 7) met dooph. Henricus Dielis en Johanna Gruythuysen. Jacob was in 1776 nog onmondig doordat hij toen nog geen 24 jaar oud was!

4. Catharina van Asten, gedoopt 21-1-1755 met dooph. Joannes Gruythuysen en Wilhelma Maas. Bij die doop heetten haar ouders Joes Dielis en Helena Gruyth.

5. Adrianus van Asten, gedoopt 12-2-1757 met dooph. Wilhelmus Janssen en Helena Gruythuysen.

6. Margaretha van Asten, gedoopt 2-2-1758; dooph. als in 1757.

7. Adrianus van Asten, gedoopt 13-11-1759; dooph. als in 1757.

8. Joanna Margaretha van Asten, gedoopt 18-4-1761; dooph. als in 1757.

De deling der goederen van wijlen Jan Jacob van Asten en Helena Gruythuysen had plaats op 25-1-1776. Er werden toen alleen Francis en Jacob als hun kinderen genoemd. (RA Heeze R 177; fol. 73; d.d. 25-1-1776).

 

lll-B. HENRICUS JACOB VAN ASTEN, hij woonde in Leende op het gehucht Oisterik; het land bij zijn huis gelegen heette "de garsthof" en was 21 r. groot. Hendrik huwde op 9-2-1749 te Leende met Helena Blo(e)m. Over haar hebben we alleen gevonden dat ze vóór haar man overleed. Hendrik was in 1759 samen met Hendrik Mansveld en Jacobus Anthonis Vermeulen borgemeester in Leende. ln die funktie moesten ze op 29, 30 of 31 okt. 1759 te Aerle-Rixtel betalen in handen van de heer J.v.Ommeren, drossaert van Stiphout in zijn kwaliteit als rentmeester deses quartiers van Peelland, de som van f 144-16-8, zijnde de quota deses dorpes in den omslag van het gezegde quartier. Uiteraard was Hendrik toen borgemeester voor de Oisterikerstraat. Op 6-5-1776 verkoopt Hendrik aan Adriaan Pompen een akker voor f 67-10-0. (RA Heeze R 119; fol. 67; d.d. 6-5-1776) Hendrik overleed na nov. 1790; waarschijnlijk op 5-2-1795.

Hendrik en Helena hadden als kinderen:

1. Catharina van Asten, ged. te Leende op 16-11-1749 met als dooph. Jacobus Dielis en Catharina Praats. Catharina van Asten overleed te Heeze op 7-10-1816 (akte 23). Ze huwde op 22-7-1792 te Leende met Adam van Dijk; deze Adam was op 8-12-1739 te Heeze ged. als zoon van Peter Jansen van Dijk off Hermens en Lucia Adam Lingers. Adam was eerder op 15-1-1775 te Heeze gehuwd geweest met Antonia van Gaal. Hij (Adam) overleed te Heeze op 24-5-1817 (akte 31).

Over van Dijk zie o.a.: RA Heeze R 120; fol. 87 verso; d.d. 1780 en RA Heeze R 178; fol. 287; d.d. 13-7-1779 en RA Heeze R 179; tol. 208; d.d. 30-7-1781 en RA Heeze R 190; fol. 57; d.d. 2-11-1791.

Adam en Catharina hadden als kinderen:

a. Antonius van Dijk, ged. te Heeze 4-5-1793; dooph. Jacob van Asten en Geertruy van Buel. Antonius overleed te Heeze op 10-1-1852.

b. Helena Maria van Dijk, ged. 6-4-1795; dooph. Godefridus van Asten en Maria Anna van Asten. Helena huwde op 24-11-1816 te Heeze met  Jan Deelen.

2. Jacobus van Asten, ged. 14-12-1751 (RA Leende 7); dooph. Reinerus van Cranenbroek en Helena Jacob Dielis. (hij volgt IV-A).

3. Godetridus van Asten, ged. 11-3-1754 (RA Leende 7);dooph. Godefridus Raassens en Catharina Jacob van Asten (hij volgt IV-B).

4. Maria Anna van Asten, ged. 24-4-1759 (RA Leende 7); dooph. Peter Raassen en Henrica Gruythuysen. Maria overleed te Leende op 30-12-1826 in de ouderdom van 66 jaar 8 mnd. en 5 dg. Ze was op 27-5-1784 te Leende gehuwd met Laurens Bax. Hij overleed te Leende op 14-3-1829 in de leeftijd van 73 jaar, 2 mnd. en 2 dg.

Hun kinderen o.a.: a. Antonius Bax, ged. 9-11-1789; b. Helena Maria, ged. 17-2-1792; c. Frans, ged. 2-11-1794; d. Wilhelmus, ged. 13-6-1799; e. Joanna Catharina, ged. 10-1-1802.

5. Henricus van Asten, ged. 4-1-1762; dooph. Joannes Bitters en Wilhelmina Maas. Hendrik was van beroep timmerman en overleed te Leende op 18-2-1836 (GA Leende), 74 jaar oud. (hij volgt IV-C).

6. Franciscus van Asten, ged. 29-12-1764 (Ra Leende 7); dooph. Wilhelmus van den Kuyten en Jacoba Thijssens.

Op 20-11-1790 stond Hendrik zijn tochtrecht af aan zijn kinderen; Hendrik’s vrouw Helena was eerder overleden. Bij de deling die hierna volgde kreeg Laurens Bax toegewezen een huising en een klein huisje daarbij gelegen; verder kreeg hij nog het aangelag, in totaal 58 roeden; bovendien kreeg Laurens ook nog "den garsthof", groot 21 r. en naast het huis gelegen. Deze 79 r. lagen aan elkaar op Oisterik en wel aan de ene kant naast de weduwe Leendert Cox, de andere kant naast Jan

Laurens Nooten, aan de voorkant was de straat en aan de achterzijde land van de weduwe Hendrik Kemps en Christiaan van Beek.

Laurens gehuwd met Maria Anna zal aan haar broers ieder 100 gld moeten geven uit zijn toegewezen lot. Hendrik en Godefrides en Jacob en Catharina kregen dus van Laurens ieder 100 gld.

Catharina zou verder haar hele leven in het klein huisje mogen blijven wonen. ln 1792 trouwde ze echter en trok naar Heeze.

Laurens had ook nog 1 stuiver en 4 penníngen als grondcijns te betalen aan de Heer van Heeze-Leende. (RA Heeze R 189; fol. 28; d.d. 20-11-1790)

Of het huis dat Laurens Bax erfde hetzelfde was dat Hendrik Jacob van Asten in 1750 erfmangelde met Jacob Strijbos, hebben we niet kunnen achterhalen. Dat huis was gelegen naast Jan Jacobs van Asten. (RA Heeze R 111; fol. d.d. 1750)

Op 24-4-1797 werden de goederen van wijlen Hendrik Jacob van Asten en Helena Bloem verdeeld door hun kinderen en erfgenamen.

Adam van Dijk kreeg toegewezen:

- perceel groese "den dries in de Langstraat" op Oisterik gelegen   57 r.

- perc. teulland "dat land van Joost van Deursen"                                70 r.

- perc. groese "den beemd in de Kortestraat"                                       91 r.

- perc. teulland "den bos agter Tonis Koolen" op Oisterik             89 ½ r.

- perc. teulland "de helft van het land in de Steenakkerstraat"    47 ¾ r. 

Laurens Bax kreeg toegewezen:

- perc. groese "den beemd in de Hulsbroeken" op Oisterik           57 ½ r.

- perc. groese "dat hulsbroek" langs Arnoldus van Helden          61 ½ r.

- perc. teulland "dat land bij den hoorsakker"                                   37 ½ r.

- perc. teulland "den akker van Gielen Meus" aan de Leenderstr. 92 r.

- perc. groese "een derde deel in den beemd in de Langstraat"    100 r.

Jacob van Asten kreeg toegewezen:

- perc. groese “den dries inde Langstraat"                                             96 r.

- perc. teulland "dat land in de Speel of Cromvoor" op Boshoven    48 r.

- perc. teulland "dat veld in de Jansborgen met het land daaraan" l70 r.

gelegen aan de Leenderstraat.

- perc. teulland "dat land aan de schoorakker", aan de Leenderstr. 29 r.

Godefridus van Asten kreeg toegewezen:

- perc. teulland “dat lang vaatsaat" op Oisterik                                     53 r.

- perc. houtwas "den beemd in de rey" bij de Leenderstraat        44 ½ r.

- perc. teulland “dat land "in de zeng" op Oisterik                          64 ½ r.

- perc. teulland “den berg” op Oisterik                                                   75 r.

- perc. groese "dat half drieske in de Steenakker"                               20 r.

en "dat land in de Steenakker met den driesakker"                            61 r.

- perc. teulland "dat heugtje" belast met 1 stuiver cijns                      43 r.

Hendrikus van Asten kreeg toegewezen:

- perc. groese “den dries in de Kortestraat" op Oisterik                 40 ½ r.

- perc. groese en teulland "dat drieske in de Steenakker                 74 r.

- perc. groese "den schammert" aan de Leenderstraat                    109 ½

- perc. teulland "dat land van Peeter Jeuken" aan de Leenderstr. 70 r.

Deze deling werd gemaakt voor Joh. van der Hoeven als drossaart en Peter Kemps als schepen van Heeze-Leende; het totaal aan verdeelde gronden was 1701 ¾ r.

Bij deze verdeling zien we enkele percelen grond die ook reeds in 1715 bij een inventaris werden genoemd; ze vormen hiermee een indirekt bewijs van de juiste afstamming! (RA Heeze R 193; fol. 42 e.v.; d.d. 24-4-1797)

 

lV-A. JACOBUS VAN ASTEN (zie lll-B-2) ged. te Leende 14-12-1751. Overleed er op 17-3-1814. Hij huwde voor de pastoor en voor de schepenen van Heeze-Leende op 23-1-1780 (RA Leende 7 en RA Leende 14). Voor de schepenen werd hij genoemd Jacob Hendrik v.A. en zijn vrouw heette Wilhelmine Wilhelmus Mack. Zij was te Leende ged. op 17-4-1751, met als dooph. Joannes Mollen en Jacoba Coolen, als dochter van Wilhelmus Mack en Henrica Peter Thijs. Wilhelmus Mack huwde op 2-8-1744 te Leende met Henrica Thijs. Wilhelmus Mack was rond 1710 te Leende geb. als zoon van Joannes Jan Macke(n) en Anna Wilhelmus Raessens, de twee laatsten waren op 29-4-1703 te Leende gehuwd. Wilhelmina Mack overleed te Leende op 2-2-1808.

Jacob en Wilhelmina hadden als kinderen:

1. Helena Maria van Asten, ged. 1-11-1780; dooph. Henricus van Asten en Henrica Thijs. Helena overleed te Leende op 30-5-1857 en was toen weduwe van Arnoldus Meeuws.

2. Wilhelmus van Asten, ged. 9-1-1782 (Hij volgt V-A)

3. Henricus van Asten, ged. 26-12-1783; dooph. Petrus Mack en Maria Anna van Asten. Hendrik overleed op 21-8-1867 (hij volgt V-B).

4. Henrica van Asten, ged. 20-9-1785; dooph. Gerardus Mack en Jacoba Verhoeven.

5. Johannes Franciscus van Asten, ged. 13-10-1787 met als dooph. Henricus Mack. Jong overleden.

6. Johannes Franciscus van Asten, ged. 26-8-1788; dooph. Henricus Franciscus Mack en Joanna Claassen. Hij overleed te Leende op 3-9-1854.

7. Anthonius van Asten, ged. 11-1-1793. Jong overleden.

8. Anthonius van Asten, ged. 17-8-1794, is als militair gestorven.

9. Joanna van Asten, ged. 15-11-1796; dooph. Henricus van Asten en Elisabeth van de Cruys. Joanna overleed te Leende op 5-6-1862 als weduwe van Joannes de Looyer. Op 27-1-1833 huwde ze met Joannes de Looyer die op 6-2-1808 te Ammerzoden was geboren als zoon van Christoffel de Looyer en Adriana de Groot.

 

lV-B. GODEFRIDUS VAN ASTEN (zie lll-B-3) gedoopt 11-3-1754, overleed te Leende op 4-1-1831 als weduwnaar. Zijn 38 jarige zoon Henricus Frans was aanwezig bij de overlijdensaangifte. Godefridus huwde op 9-10-1784 voor de pastoor en op 24-10-1784 voor de schepenen (RA Leende 8 en RA Heeze 14) met Jacoba Verhoeven. Zij was te Leende geboren als dr. van Christiaan Verhoeven en Maria Anna van Engelen. Deze Maria Anna van Engelen was een zuster van Gerard van Engelen die onder IV-C als vader van Wilhelmina v.E. genoemd wordt.

Bij de deling der goederen van wijlen Christiaan Verhoeven en María Anna van Engelen op 18-8-1795 kreeg Godefridus van Asten het derde lot en wel:

- perceel groese "den hurk" groot 60 ½  roeden; bij nieuwe meting werd het één loopens en 17 roeden.

- perc. teulland "de loofvennen", groot 87 r.; nu 1 loopens 42 r.

- perc. teulland "de kievit", groot 44 r.; nu 1 loopens 2 r.

- houtwas en heide "d'ulkendonken", 52 r.; nu 3 loopens 20 r.

(RA Heeze R 191; fol. 157 verso).

Godefridus en Jacoba hadden als kinderen:

1. Christianus van Asten, gedoopt te Leende op 22-7-1785; dooph. Henricus van Asten en Helena Verhoeven.

2. Helena Maria van Asten, ged. 29-1-1787; dooph. Franciscus van Asten en Wilhelmina Mack.

3. Henricus van Asten, ged. 26-12-1788; dooph. Catharina van Asten.

4. Antonius van Asten, ged. 25-7-1790.

5. Henricus Franciscus van Asten, ged. 1-5-1792 (hij volgt op V-C)

6. Helena Maria van Asten, ged. 21-11-1793 en te Leende overleden op 25-12-1873 als weduwe van Petrus van Rixtel.

7. Maria Anna van Asten, ged. 15-7-1795; dooph. Joannes Geldens en Wilhelmina van Engelen. Maria Anna overleed te Leende op 15-2-1860 en was toen gehuwd met Peter Francis Bax, verwer in Leende.

8. Joanna Catharina van Asten, ged. 27-8-1799, dooph. Henricus van Asten en Geertruy van de Cruys.

 

lV-C. HENRlCUS VAN ASTEN (zie lll-B-5) gedoopt op 4-1-1762 en te Leende overleden op 18-3-1836 (GA-akte 8) in de leeftijd van 74 jaar. Hendrik huwde voor de schepenen van Heeze-Leende op 2-2-1794 (RA Heeze 14) en ook voor de pastoor op die datum met Wilhelmina van Engelen. Zij was een dochter van Gerard van Engelen en Elisabeth van Asten, die te Leende op 18-1-1756 voor de pastoor gehuwd waren. Wilhelmina overleed te Leende op 31-1-1829.

Hendrik van Asten hertrouwde als 71 jarige te Leende op 19-5-1833 (GA) met Wilhelmina Teynemans, geboren te Maarheze op 18-6-1803 als dochter van Mathias Teynemans en Wilhelmina Schepens.

Hendrik overleed drie jaar later in 1836. Wilhelmina, zijn weduwe, hertrouwde op 15-10-1837 met Wilhelmus Jutten, geb. 24-2-1798 te Leende. Zij (Wilhelmina Teynemans) overleed vrij spoedig hierna op 18-6-1839 te Leende.

Als nakomeling van Hendrik hebben we slechts één kind kunnen vinden en wel:

1. Henricus van Asten, geboren te Leende op 3-11-1836 en genoemd naar zijn vader die echter reeds op 18-2-1836 overleden was in de ouderdom van 74 jaar!! De moeder was bij die geboorte bijna 33 jaar!

 

V-A. WILHELMUS VAN ASTEN (zie IV-A-2) ged. 9-1-1782 met als doopheffers Wilhelmus Mack en Catharina van Asten. Willem was timmerman van beroep. Hij huwde op 29-1-1826 te Leende met Joanna Maria Kox (of Cox) die op 6-7-1795 te Leende was geb. als dochter van Hendrik Peter Cox en Lucia van der Linden.

Deze Hendrik Peter Cox was op 28-9-1738 te Leende geboren als zoon van Peter Hendrik Cocx en Agnes Frans Bijnen. Peeter Cocx en Agnes Bijnen waren op 6-2-1736 voor de schepenen van Heeze-Leende gehuwd (RA Heeze 11).

Uit dit huwelijk in 1736, werd dus op 28-9-1738 Hendrik Peter Cox geboren.

Hendrik trouwde tweemaal; zijn eerste vrouw was Maria Theresia Onkruyt, ze overleed vóór 1784 want op 2-5-1784 hertrouwde Hendrik voor de pastoor en voor de schepenen met Lucia van der Linden. (zie RA Leende 8 en RA Heeze 14)

Lucia was een dochter van Joannes van der Linden en Joanna Maria de Mulder, en te Leende geboren.

Hendrik Cox liet als weduwnaar en toekomende bruidegom op 17-4-1784 een inventaris van zijn goederen opmaken. Hij had toen bij Maria Onkruyt vier kinderen n.l. Agnes, Bernardíen, Peeter en Hendrien. (RA Heeze R 182; folio 37 verso; d.d. 17-4-1784).

Bij Lucia v.d.Linden (zijn tweede vrouw) had Hendrik Cox een 5-tal kinderen, waarbij o.a.:

1. Joannes Henricus Cox, geb. 23-1-1785. Joannes Cox overleed te Leende op 6-2-1838 als weduwnaar van Henrica Gertruy Turken.

2. Joanna Maria Cox, geb. 7-6-1795; zij huwde met Wilhelmus van Asten (zie boven). Joanna overleed te Leende op 21-9-1835 (40 jr.) en Willem overleed op 27-6-1859 (77 jr.)

Kinderen van Willem en Joanna Maria te Leende geboren:

1. Jacobus van Asten, geb. 22-11-1826 (hij volgt Vl-A)

2. Henricus van Asten, geb. 18-10-1828; hij trok als timmerman naar Helmond en huwde aldaar op 9-8-1859 met Maria Elisabeth Geenen, geb. te Helmond op 26-7-1835 als dr. van Matheus Geenen en Johanna van Gelder. Henricus en Maria hadden te Helmond enkele kinderen.

3. Gerardus van Asten, geb. 21-9-1832 (hij volgt Vl-B)

4. Wilhelmina van Asten, geb. 21-9-1835.

ln De Heemkronyk van april 1969 (jaarg. Vll nr. 3) schrijft J.R. van der Zanden op blz. 24 dat Agnes Bijnen de eerste ,vrouw was van Hendrik Cox. Zij was echter zijn moeder!!! Agnes Bijnen was immers gehuwd met Peeter Cox, de vader van Hendrik! Op blz. 23 staat dat Wouter van Asten (64) de vader was van Jacobus (32); deze laatste was gehuwd met Wilhelmina Mack (33). Ook dit is fout! Die Wouter v.Asten was wel de vader van een Jacob; doch die Jacob van Asten was te Leende ged. op 17-9-1767 en te Heusden op 11-3-1854 als pastoor overleden!! Wouter en

Jacob hiervoor genoemd, waren leden van de stam VAN ASTEN die reeds in 1580 te Leende voorkwam! Ze hebben absoluut geen verwantschap met deze stamreeks VAN ASTEN.

 

V-B HENRICUS VAN ASTEN (zie lV-A-3) gedoopt te Leende op 26-12-1783, was timmerman van beroep en overleed op 21-8-1867 (83 jr.)

Hij huwde met Joanna Meeuws (of Meeuwissen).

Ze hadden als kinderen:

1. Jacobus van Asten, ged. te Leende 25-8-1815. Hij huwde te Leende op 26-1-1851 met Maria Catharina van Veldhoven, geb. te Leende op 17-1-1814 en overleden 16-11-1854. Zij was een dochter van Theodorus van Veldhoven en Elisabeth Noten.

2. Wilhelmus van Asten, geb. 1-11-1817.

3. Henrica van Asten, geb. 28-4-1820, huwde op 2-7-1848 met Arnoldus van der Kruys, geb. te Leende 13-11-1813 als zoon van Francis v.der Kruys en Wilhelmina Geven.

4. Henricus van Asten, overleden te Leende op 14-4-1832 in leeftijd van 9 jaar.

5. Joannes van Asten, geb. 23-11-1830 en overleden te Leende op 29-1-1916.

Hij was van beroep houtzager en huwde te Leende op 5-2-1872 met Maria Allegonda Nooten, geb. te Leende als dr. van Peter Nooten en Dimphna Mollen.

Ze hadden als kinderen:

a. Johanna Maria van Asten, geb, 24-2-1873,

b. Dimphna van Asten, geb. 20-6-1874.

c. Hendrika van Asten, geb. 18-10-1875.

d. Petronella van Asten, geb. 3-6-1877; te Valkenswaard op 4-2-1965 overleden als weduwe van Johs Adrs Leydekkers.

e. Hendrikus Franciscus van Asten, geb. 21-6-1878.

f. Petrus van Asten, geb. 15-1-1880.

g. Adrianus van Asten, geb. 16-4-1881. Hi] huwde met Maria Catharine van Lieshout.

h. Jacobus van Asten, geb. 29-8-1882.

6. Mechelina van Asten, geb. 22-3-1834.

 

V-C. HENRICUS FRANCISCUS VAN ASTEN (zie IV-B-5) geb. te Leende 1-5-1792, was timmerman en overleed op 1-3-1872 (79jr.)  als weduwnaar van Johanna van Rixtel.

Ze hadden als kinderen:

1. Godefridus van Asten, geb. Leende 16-2-1834, overleed 21-9-1913, huwde met Helene Vos.

2. Zeger van Asten, geb. 18-3-1836.

3. Johanna Catharina van Asten, geb. 17-11-1838.

4. Helena Maria van Asten, geb. 12-12-1840.

5. Peter van Asten, geb. 5-11-1851.

 

Vl-A. JACOBUS VAN ASTEN (zie V-A-1) was op 22-11-1826 te Leende geboren. Hij was houtzager van beroep en huwde te Leende op 23-5-1855 met Hendrina van Dooren, geb. te Leende op 20-2-1823 als dochter van Ambrosius van Dooren en Hendrina van der Sanden. Jacob overleed te Leende op 14-3-1879, zi]n vrouw Hendrina op 21-3-1904.

Ze hadden als kinderen:

1. Wilhelmus van Asten, geb. Leende 26-10-1856 en in 1938 te Eindhoven overleden. Hij was van beroep timmerman-stoelenmaker.

2. Johannes Ambrosius van Asten, geb. 2-11-1858, hij vestigde zich als sigarenmaker te Asten en huwde er o.a. op 7-4-1880 met Goverdina Deenen, geb. te Asten 29-4-1841 als dr. van Dirck Deenen en Adriana Verberne. Johs Ambr. van Asten overleed te Asten op 21-4-1934; hij woonde indertijd te Asten in de Julianastraat, dicht bij de Mariaschool.

Ze hadden kinderen, echter allen jong gestorven.

3. Maria van Asten, geb. 14-11-1860.

4. Hendrikus van Asten, geb. 5-10-1862, huwde met Johanna van Alphen. (hij volgt op Vll-A)

5. Gerardus van Asten, geb. 25-2-1866, trok naar bergeik als sigarenmaker en huwde er met Maria de Crom, geb. rond 1859 en vóór 1901 overleden.

Ze hadden twee kinderen, jong overleden.

 

VI-B GERARDUS VAN ASTEN (zie V-A-3) geb. op 21-9-1832, overleden op 6-9-1904, was van beroep landbouwer en vrachtrijder. Op 23-11-1863 huwde hij met Wilhelmina Clephas, die op 6-3-1837 te Leende was geboren als dr. van Petrus Clephas en Elisabeth Vromans, beiden uit Leende.

Ze hadden als kinderen:

1. Wilhelmus van Asten, geb. te Leende 3-9-1864, getuigen bij de geboorte-aangifte waren Hendrik Pompen, 49 jr. bakker en Willem van Asten, 34 jr. klompenmaker.

2. Maria Elisabeth van Asten, geb. 8-10-1866 en overleden 25-12-1961.

3. Anna Maria van Asten, geb. 6-3-1871, zi] huwde met Theodorus Vromans.

4. Peter Josephus van Asten, geb. 4-2-1876, overleed 8-3-1939. Hii was gehuwd met Adriana van der Zanden.

Ze hebben als kinderen o.a.:

a. Gerardus Hendrikus van Asten, geb. in 1908, huwde te Leende op 8-7-1941 met Maria Petronella Maas, dr. van Antonius Maas.

b. Reinerus A.J. van Asten, geb. 3-3-1910, huwde op 26-9-1950 met Maria Petronella Guitjens uit Heeze.

5. Petronella van Asten, geb. 1-2-1873 overleed te Heeze op 27-6-1923. Ze was gehuwd met Pantaleon van Gennip, zeer bekend smid uit Heeze.

Toen van Gennip voor het eerst in Leende aankwam om kennis te maken, vroeg ze: Wie is er aan?

-‘Peter Prosper Pantaleon van Gennip.' was 't korrekte antwoord!

-Ik doe nie eupe; ge bent mè te veul!!

6. Gerardus van Asten, geb. 25-9-1879.

7. Goverdina van Asten, geb. 7-2-1881, getuige was Wilhelmus van Asten, 24 ir.

 

Vll-A. HENDRlKUS VAN ASTEN (zie Vl-A-4) geb. 5-10-1862 te Leende en er op 15-6-1936 overleden. Hij was sigarenmaker van beroep en huwde te Leende op 20-4-1888 met Johanna van Alphen. Zij was op 8-10-1865 geboren als dochter van Thomas van Alphen en Petronella Maas. Johanna overleed op 7-6-1933.

Ze hadden als kinderen o.a.:

1. Jacobus van Asten, geb. te Leende op 6-9-1889 en te Eindhoven overleden op 25-4-1954. Hii was gehuwd met Martina Theuws, geb. te Bergeik op 6-7-1897 en op 7-4-1960 te Leende overleden.

2. Petrus Johannes van Asten, geb. 30-10-1891 (hij volgt op Vlll-A)

3. Johannes Franciscus van Asten, geb. 11-8-1896 en te Eindhoven overleden op 27-8-1957. Hii was gehuwd met Servina Cornelia Dogge.

Vlll-A. PETRUS JOHANNES VAN ASTEN (zie Vll-A-2) geb. te Leende op 30-10-1891, overleed er op 2-7-1965. Hij was postbode en was op 15-9-1919 te Leende gehuwd met Anna Maria Vromans, geb. te Leende op 22-2-1893 als dr. van Theodorus Antonius Vromans. Anna Maria overleed op 22-4-1964 te Leende.

Ze hadden als zoon:

1. Theo van Asten, geb. te Leende op 2-7-1922 en thans algemeen overste van de Witte Paters.

ln dagblad De Tijd van 1-6-1967:

Rome, 1 juni (KNP) - Op het generaal kapittel van de Witte Paters in Rome is de Nederlandse pater Theo van Asten uit Leende tot algemeen overste gekozen. Hij was sinds 1958 overste van het grootsemenarie in Kipalapala in Tanzania.

N.B. Naar volledigheid van deze genealogie is niet gestreefd, zeker niet met de laatste generaties. Zie verder de Kwartierstraat door J.R.van der Zanden in de Heemkronyk 1969, nr. 3.

 

Ga terug