Een oud testament van Jan van Gheldrop

Heemkronijk jaar:1969, jaargang:8, nummer:2,  blz.11 -12

EEN OUD TESTAMENT VAN JAN VAN GHELDROP UIT GELDROP. 6-1-1459.

door: L.G. van Dijck osa

ln de archieven van de collegiale kerk van St. Jan Evangelist te Luik, welke thans berusten in de rijksarchieven te Luik, vinden we in nr. 19, f. 59 en volgenden, het testament van een 15' eeuwse pastoor uit Geldrop: Jan van Gheldrop. Zoals we al wisten uit het boek van G. Bannenberg e.a., De Oude Dekenaten, Nijmegen 1968, p. 133, wordt hier nogmaals bevestigd dat Jan van Gheldrop rector of investitus van Aalst was. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor de parochie bij hem berustte, hoewel het niet waarschijnlijk is dat Jan ook werkelijk te Aalst woonde. Hij was nl. ook kanunnik van de St. Jan Evangelist te Luik en bezat er een eigen huis.

Hij stierf in het jaar waarin hij zijn testament maakte, 1459, en wel op 7 october. Zijn testament begint met de gebruikelijke formules, waarna Jan verklaart op passende wijze begraven te willen worden in die plaats waar de dood hem zal treffen. De vele legaten die hij schenkt, zijn de volgende:

1 Aan de kerkfabriek te Luik.

2 Aan de vier biddende orden (Franciscanen, Carmelieten, Dominicanen en Augustijnen).

3 Een legaat ter vrome memorie aan wijlen de heer Goeswinus de lnsula, in leven kanunnik te Eyck, ten behoeve van de armen.

4 Een jaargetijde in de kerk van Geldrop, te bekostigen uit land te Aalst, waarbij nog aparte uitkeringen gedaan moeten worden aan de celebrant en de koster.

5 Aan de kapelaans van de St. Jan Evangelist te Luik, die aanwezig zullen zijn bij zijn uitvaart.

6 Zijn huis, gelegen binnen de immuniteít van het kapittelgebied, schenkt hij aan de kerk en het kapittel van de St. Jan Evangelist.

7 Aan de kerk van Aalst schenkt hij zijn kelk en zijn beide missaals.

8 Aan Johannes Nicolaes van Lieverloe schenkt hij zijn bibliotheek.

9 Aan Johannes van Audenhoven, zijn dienaar ("famulus"), een som geld. 10 Aan zijn dienstmaagd, niet met name genoemd, een som geld, uit te keren op de dag van zijn begrafenis.

11 Aan Gertrudis Koex, echtgenote van Nicolaes van Lieverloe, vanwege jarenlange diensten: alle roerende goederen in zijn huis.   

12 Aan dezelfde schenkt hij geld uit grond te Helmond "opt Hout".

13 Aan haar schenkt hij bovendien een som geld, nog te goed van heer Godefridus de Ponte (van der Bruggen), scholasticus van het kapittel te St. Oedenrode.

l4 Wat over is moet aan de armen geschonken worden.

Als testamentaire executeuren stelt hij aan, ziin medekanunnikken Johannes Buckinck en magister Petrus Back, die eveneens goed bedacht worden.

Het is wel zeker dat Jan uit Geldrop kwam, gezien de stichting van het jaargetijde, gecombineerd met zijn naam. Het is daarom des te meer jammer, dat er in het testament geen familieleden worden genoemd uit Geldrop.

 

Ga terug