Reeckeninge van kerckelijke goederen van Leende

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:5, blz.92 -97

Reeckeninge van de Kercklijcke Goederen van Leende gedaan bij den Rent mr. Johannis Pietersen

door: A.v.Asten

Reeckeninge van de Kercklijcke Goederen van Leende gedaan bij den Rent mr.Johannis Pietersen, als Rentmr. van de geestelijcke ende KercKelijke Goederen, gepasseert en gesloten binnen Leende den 13e 7ber = 13 september 1657

Uuytgave 1657

 

Achter volgens den last ende bevel van de Hoo: Moo: Heeren State Generael bij missive resolutie van den ii feb: 1649 hier nevens overgelevert, dienende tot reparatie van de kercken in de meyerye,  overhoop leggende door het affbreecken der Autaeren ende ruymen der paepsche ornementen is den rendant gereden naer den dorpe van Leende omme de voorsz. Kercke, volgens de voorsz. resolutie te visiteren ende ordre te stellen tot provisioneele reparatie van de selve, daer toe gevacceert eenen dach, comt voor vacatie op eijgen costen vier gulden

.... 4-0-0

Aen vracht gints ende weder ende voor het voeder vant peert betaelt

.... 3-10-0

item almoch bij missive ende resulutie van Haer Hoo: Moo: in date den 26 martij 1649 hier nevens geproduoeert is den rendant gelast alle de slooten van de kercken te doen veranderen omme de paepsche  geestelijckheyt daer uijt te sluijten, daer toe gevaceert met affslaen, ende verandert ende vernieuwt sijnde, wederom aen teslaen, twee dagen tot vijer gulden daegs op eijgen costen, Comt...

....8-0-0

Omne dit wel ende behoorlijck te verreetueren, heeft den rendant tot sijn hulpe geassumeert den ingebieder van den bosch Willem Adam Boons, ende geen slootmaeokers connende vinden die dit aenbevolen werck wilde doen, is bij den voorn. Boons een persoon van de gereformeerde religie op gespeurt tot Gestel bij Eijndhoven, comt voor sijnne vacatie tot twee gulden thien stuyv. daegs, voor de twee daegen.

....5-0-0

Aen den Slootmaeker nevens sijn soon betaelt voor hunne vacatien geleverde matrialen ende arbeytsloon, int affslaen van de slooten, ‘t vernieuwen ende vermaecken der selven als mede voort veranderen van de sleutels en de slooten, tsaemen vijff gld. veertien st.

....1-5-0

betaelt aan vracht soo voor den rendant den ingebieder Boons ende den Slootmaker, eerst int affslaen der slooten ende de selve vernieuwt sinde wederom aen te slaen tsaenen ses gld ses st.

....6-6-0

betaelt aen Jan Ansems van Gemert de somme van dertich gld.  negentien st. acht penningen, voor geleverde leyen ende kalck ten behoeven van de kerck tot Leende volgens specificatie, attestatie van Jan Bocx ende Aert Peters kerckmrs. ende quitantie hier nevens geproduceert

....30-19-8

betaelt aen Jasper Sijmons leydecker voor arbeytsloon ende geleverde matrialen gedaen ende gebruijckt totte kercke van Leende de somme van vijfftigh guld 12 st. bij specificatie, attestatie van den voorsz. kerckmrs. ende quitantie hier nevens verthoont

....50-12-0

op den ii augustj 1649 is den rendant tot Leende geweest omme ordre tot reparatie van de voorsz. kercke comt voor vacatie op eijgen oosten vier gld. –

....4-0-0

aen vracht gints ende weder ende voor het voeder van ’t paert

....3-6-0

betaelt aen Goort Michielse van Herevoort smidt tot Helmondt ses gulden thien st. voort maken van diversche glasen spillen ten behoeve vande voorsz. kercke volgens specif. en quit.

....6-10-0

betaelt aen Jan Stangeneet glaesemaecker, de somme van seven veertich gld. twee st. voor 't leveren van nieuwe glaesen ende 't verloyen ende stoppen van de oude inde kercke voornoempt, bij specif. ende quitantie

....47-2-0

betaelt aen Jasper Sijmons leydecker voor arbeytsloon ende geleverde matrialen aen den thooren ende Kercke voorsz

.... 4-0-0

op de clachten den rendant toe gecomen dat den thooren van Leende boven, perickel liep van vallen, alsoo der eenich cruijswerck int hoochste gescheurt offe aen stucken was, heeft den rendant expresselijcke daer op ontboden Geeridt Koennen 'slants timmerman, de welcken den 29 septemb 1650 tot Helmont gecomen is, ende is den rendant met hem op den 30 septemb naer Leende gereden ende kerck aldaer gevisiteert ende ordre op alles gestelt, ende op den eersten october is den rendant mett de fabrijckmeester Koenen boven in den thooren geclommen in presentie van de regeeerders aldaer ende bevonden dat eenen balck gescheurt was ende wel vernieuwt diende, comt voor twee daegen vacatie voor den rendant vier gld. Daegs

....8-0-0

 

een karrevracht gints ende weder

....4-10-0

voor vijer dagen vacatie van den fabrijckmeester offe lantstimmerman comende van den Bosch ende derwarts gaende, tot eenen rijcdaelder op eijgen costen comt thien gld.

....5-0-0

aen peerdehuyr van den Bosch op Helmont ende van daer op Leende ende wederom naer den Bosch (etc.

....5-0-0

Betaelt aan den glaesenmaecker Jan Stangeneet voor nieuwen glaesen, stoppen ende verloyen inde kercke

....12-1-0

betaelt aen Jan Bocx schoolmeester ende coster tot Leende f 32-14-6 voor geleverde waeren ten behoeve voorsz. kercke bij specif. Attestatie van den predicant ende quit.

....32-14-6

op den 24 august 1651 tot Leende geweest ende aldaer op 't versoeck van den predicant de kercke ende schoole gevisiteert ende om ordre te stellen op de selve volgens de appointementen daer toe verleen comt voor vacatie

....4-0-0

aen vracht gints ende weder ende voor voeder van peert en voernan

....3-3-0

betaelt aen Hendrick Kerckhoff tinnegieter tot Helmont de somme van negenthien st. 8 penn., over gelevert loot in presentie van Sacharias Jansen Schepen van Helmont, bij specif. bij den Schepen onderteykent ende quit.

....19-10-8

betaelt aen Jasper Sijmons leydecker voor arbeytsloon en gelverde matrialen ten behoeve van de kercke

....54-6-0

wort hier noch in uytgave gebracht eenen gulden des jaers de welcke de fabrijcke van de kercke van Leende is geldende uyt haer incompsten aen den Strijper Capelle, bij den rendant verantwoort, comt voor de jaeren 1648 tot 1656 incluys sijnde negen jaeren de somne van negen gulden

....9-0-0

op den 30 augustij 1652 is den rendant tot Leende geweest op 't versoeck van den predicant omme op de kercke ende schoole ordre te stellen ende te vernemen naer den originelen register ende reecke - comt voor vacatie

....4-0-0

vracht etc.

....3-3-0

betaelt aen Bastiaen Hendricx van Verendael de somme van 31-5-0 voor geleverde leyen ende kalck voor kercke Leende

....31-5-0

wort hier noch in uytgave gebracht voor de administratie van de voorsz. kercke renten, voor de besouignes daer inne gehadt, ende specialijch voor (moeiten) het verschot van meer als twee hondert vijftig gulden 't sedert den jaere 1649 tot desen daege toe ten behoeve van de kercke van Leende gedaen sijnde maer behoorlijcke intreste tot twaelff gulden des jaers comt voor de negen jaeren hondert acht gulden

....29-5-0

voor het muniteren deser reecken ... ende tweemael te doen copieren comt tsaemen

....5-10-0

voor het overbrengen deser reeken... comt eenen dach vacatie tot vier gld. Daegs

....4-0-0

aen vracht gints en weder

....3-3-0

Somma totalis 225-13-14

Get. o.a. Willem Anthonis Smulders, Philips Amants, kerckmeester ende Schepen Frans Pompen, Schepen   

 

Ga terug