Hueghten ten rade

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:6,  blz.110 -111

Huechten ten rade (Molenrad werd Molenstad)

door: A.v.Oirschot

In de grensbeschrijvingen van de heerlijkheid Heeze- Leende komt herhaaldelijk ook "den pale van Hoechten voor (zie: de nombrement van 1440; vgl. Meindersma, pag. 16 e.v.) evenals de Hoenrepael.

Een iets meer duidelijke omschrijving van "Hughten ten rade” is in het archief Van Someren gevonden, waaruit blijkt, dat op die plaats in de veertiende eeuw een molen moet zijn geweest.

Gedeelten uit het "bescheet" luiden aldus: "beneven die jurisdictie des graven van Hoirne tot den Muelenradt van Heuchten, vuyt rijen men in  sekerlijcken geweten en conste die plaetse waer ‘t voirszegde molenraidt ten tijde doen die van Someren haire carte van hennen Peel bij den Hertoge van Brabant Onssen genadichsten heere verleent waert gehangen hadde, gemerckt tselve seer langen tijt boven mensschen gedenckenisse geleden is, want die carthe bij nae tweehonderdt jaeren oudt zijn, bynnen welcke tijde vele edificien dickmaels vergaen, verandert ende versedt werden, willen nochtans die van Someren

sustineren dat die selve plaetsse daer tmolenradt doen plach te hangen nu wair geheijten die oude Molenstadt geleghen achter Huechten die selve molenradt bewijsende tot eender plaetsse in n'boschken achter en de by Huechten, sustinerende mets diversche redenen, dat die selve plaetsse die oude molenradt waer daer heur palen en de Gemeynte op strecten ende daer voir ende sulcx geacht van overmans gedenckenisse ende van daer voirts op Hoendersboem.

een paelinge waere begunnende achter Huechten aen die oude Muelenradt tekenende aldaer een Dijcke in, een teken eens erffpaels ende van daer nae die Cruyseijcke etcetera gelijck t selver volcomelijcker is blijckende bijden opene besegelde brieve de data duysent vierhondert een ende twintich den seventhiensten Novenmbris .... (1421)

die contraire als dat het muelenrat van Huechten wair gelegen naerder bij Huechten te weten aen die gracht off graven van Huechten, aldaer nu een brugxken leget aldaer men noch tegenwoirdelijck oude paelen int water sach staende...

(grensscheiding Someren - Over -en Nederweert 1540 vgl. Varia Peellendiae Historiae ex fontibus; Someren LPS.27)

 

Ga terug