De molen van Pompen in Heeze

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:7,  blz.151 -152

De Molen van Pompen in Heeze

door: A.F.N.v.Asten

Aan B. en W. te Heeze

De Minister van Financiën, beschikkend op 'n ingediend request van J.F.Pompen te Sterksel ter bekoming van ‘n vergunning om den koren-oliemolen tot welker oprichting in Uwe Gemeente Heeze, hem vergunning is verleend, ook in te rigten tot het malen van schors en om dien molen ook tusschen zonsonder- en opgang olie te slaan en schors te malen, gelet op..... enz. heeft goedgevonden en verstaan 'n vergunning als voor bedoeld.

w.g. Gedeputeerde Staten v. Noord-Brab.

Gemeente-archief Heeze 25-9-1852

 

Sterksel, 24-3-1861

Den Heere A.A.Deelen, Burgemeester te Heeze,

Amice. Uit ‘t ontvangene briefje van de grond belasting heb ik gezien dat mijnen molen in Heeze op f.360.- huurwaarde is aangeslagen..... dit is naar mijn oordeel veel te hoog..... reclameer hiertegen.

w.g. J.F.Pompen.

Archief gemeente Heeze.

 

BRAND IN MOLEN VAN POMPEN.

Heeze 19-7-1862

Aan den Commissaris ten Den Bosch.

Kennisgeving van brand.

lk heb de eer U kennis te geven dat op donderdag 17 dezer des namiddags ong. 3 uur de molen van J.F.Pompen, Sterksel, in brand stond. Heb in allerijl de brandspuit er naar toe laten gaan. De molen was reeds geheel in brand, er viel niet meer te blussen. 't Aan den voet van een berg staande gebouw, waarin de oliemolen, beliep geen schade. De afgebrande molen bestaat sinds 10 jaren en kost volgens informatie ong. f. 10.000.- ; was tegen brand verzekerd bij Brandwaarborg Mij. Securitas te Antwerpen voor f. 6.000.- schade beloopt meer dan f. 6.000.-. de maalstenen zijn verbrijzeld. ln de molen lagen ong. 12 mud rogge, 11/2 mud boekweit en ong. 5.000 pond gemalen en ongemalen schors.

Aldus Gem.Archief Heeze: Corr. Boek 1860-67 no. 366 fo. 66.

Ga terug