dorpsplein raadvergadering

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:7,  blz.117 -119

HET DORPSPLEIN VAN LEENDE IN DE RAADSVERGADERING

door: Redactie

.
De gemeenteraad van Leende heeft vrijdag 31 januari j.l. het voorstel van de Heemkundekring "De Heerlijkheid Heeze-Leende" op verzoek van de heren Bakker en Hagenaars besproken.
Het voorstel stond vermeld bij de ingekomen stukken.
In Portefeuille
Besloten werd het plan van een groter dorpsplein in portefeuille te houden, omdat dringender r zaken aan de orde zijn. Het voorstel is dus voor kennisgeving aangenomen, maar niet in die zin dat het gemeentebestuur dit ook geheel naast zich neer wil leggen.
Zoals bekend is aan de gemeente Leende voorgesteld het uitbreidingsplan in zoverre te wijzigen, dat het centrum van het dorp voorzien zou kunnen worden van een groter plein aan de zuidzijde van de middeleeuwse kerk .
Deze zou daardoor geheel vrij komen, terwijl bovendien een aansluiting van de Kerkakkers op het grotere dorpsplein wordt verkregen. Door het raadslid Bakker werd het staatsrechterlijk wel een beetje vreemd genoemd, dat een heemkundekring "gemeentepolitiek gaat bedrijven", maar hij vond de gedachte dermate positief, dat het plan alle aandacht verdient. De burgemeester was van mening dat het hier toch op de allereerste plaats het werk van een planoloog betreft. De actie van de kring werd zelfs een beetje "boud" genoemd, al zei de burgemeester dat hij er niet van zou staan te kijken dat dit plan zó eens verwezenlijkt zou worden. De bij net plan ingediende schets is - zo werd gezegd – wel van ir. Geenen, de planoloog van Leende, maar deze zou, volgens mededelingen van de burgemeester, daardoor ook hebben willen tonen hoe het niet moet. Tot zover het verslag, dat ons van deze raadszitting bereikte. Overigens was het voorstel van de kring al ter sprake geweest op een besloten zitting van de raad van Leende op 20 december 1963.

Kanttekening
- Een enkele kanttekening lykt toch wel op naar plaats. Allereerst is het begrijpelijk, dat de gemeente met urgentere zaken te maken heeft. Het is de bedoeling van de kring echter geweest om de gemeente op deze unieke mogelijkheid te wijzen, waarmee rekening kan worden gehouden wanneer de kans zich voordoet. M.a.w. wanneer bv. na een
(onverhoopte) brand of door gewenste modernisering op deze plaats nieuwbouw gezet zou moeten worden. Door een bouwverbod zou dan een groter dorpsplein veilig kunnen worden gesteld.

- Het is zeker de bedoeling van de Heemkundekring niet geweest gemeentepolitiek te bedrijven. Wel om wanneer het de kring gewenst voorkomt, betreffende instanties te wijzen op bepaalde mogelijkheden, o.m. uit het oogpunt van dorps- en landschapsschoon.
Hiervan is voor wat betreft de oude kerk van Leende ook in dit geval zeker sprake. In dit verband heeft de kring met genoegen kennis genomen van het compliment dat zij voor dit plan kreeg in het jaarverslag van de stichting Brabants Heem, de sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
- Ook waarderen wij bijzonder de woorden van de heer Bakker, die het voorstel als positief kwalificeerde. Wij hopen, dat de burgemeester, die van de verwezenlijking niet zou opkijken, een vooruitziende blik heeft.
- Wij moeten er echter wel op wijzen, dat de bij het plan gevoegde schets wel degelijk vervaardigd werd door ir. Geenen, die daarmee juist heeft willen aantonen hoe het wél zou kunnen en moeten in Leende. Daarvan zijn overigens de vele aanwezigen op de forumavond die over dit onderwerp werd gehouden, persoonlijk getuige.
De schets is dan wel niet "in opdracht", maar wel "op verzoek" van de kring door de heer Geenen gemaakt. En wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk, omdat hierin de wens van de kring en van de overgrote meerderheid op de betreffende bijeenkomst zeer duidelijk tot uiting is gekomen.
Wij hopen nu alleen nog, dat de gemeente Leende bij de eerste de beste gelegenheid het dorpsplein eerst op papier en later in werkelijkheid vast zal leggen.
Het begin is gemaakt.

Ga terug