De gemeentehuizen van Leende: Correctie en aanvulling

Heemkronijk jaar:1991, jaargang:30, nummer:3/4, pag:123 -123

DE GEMEENTEHUIZEN VAN LEENDE: CORRECTIES EN AANVULLING

door: J.J.F de Waal

 

In mijn boekje De gemeentenuizen van Leende (zie Heem kronijk, jrg. 30, nr. 1/2, mrt. 1991, blz.1l-64) staan enkele fouten, die ik hier wil verbeteren.

Blz.30, alinea 2, r.2: “fl. 83.05” moet zijn: “fl. 83,50".

Blz.60, r.l: "in functie...t/m...16-3-1824;" vervalt, omdat deze tekst dubbel is (zie ook blz. 59, laatste regel).

Blz.62, r. 12: “17 november 1945” (datum Eindhovens Dagblad) moet zijn: "17 novenber 1955".

Verder is een aanvulling mogelijk op blz. 9 (laatste alinea) en blz. 55 (eerste alinea) over W. Nieuwenhuizen. Achteraf is me gebleken dat deze maire van Leende in 1811 is afgezet. Districtsschout mr. C.F. Wesselman in Helmond schreef hierover op 24-12-1825 aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant: "In 1810 wierd de schoolmeester Nieuwenhuizen tot maire benoemd, die als een despoot wilde regeren, doch naderhand door den prefect wegens schurkerij in materie van conscriptie is afgezet. Zijn opvolger was zekere Clephas, heti onnozelste schepsel dat ik ooit ontmoet heb.” (Rijksarchief in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch. Archief van het Prov. Best. van N.-B., 1814-1920, oud inv.nr. 6211)

Ga terug