Restauratie kasteel Heeze noodzakelijk

Heemkronijk jaar:2003, jaargang:42, nummer:1, pag:19 -19

RESTAURATIE KASTEEL HEEZE NOODZAKELIJK

door: Liesbeth van Nuland

 

Zoals, dankzij uitgebreide berichtgeving in de media, bekend is, wordt het kasteel te Heeze in zijn voortbestaan bedreigd. De oorzaak is gelegen in de fundamenten, die het uit de 17e eeuw stammend gebouw niet langer kunnen dragen: het kasteel verzakt. Grote scheuren in de muren getuigen ervan dat dit proces al enige tijd aan de gang is en de verwachting is dat, mits er niet snel wordt ingegrepen, het verval zelfs in versneld tempo zal doorgaan. Plannen tot herstel en de daarbij behorende kostenberaming zijn in vergevorderd stadium. Wachten is nu op voldoende geldelijke middelen om de restauratie in zijn geheel uit te voeren.

 

Sluisje

In eerste instantie zal worden begonnen met herstel van het sluisje, dat het waterpeil van de slotgracht reguleert. Doordat dit sluisje niet optimaal meer functioneert bestaat het gevaar dat er teveel water uit de gracht weglekt. Dientengevolge zullen, door daling van het waterpeil, fundamenten van het kasteel, bij blootstelling aan de buitenlucht, dankzij uitdroging, nog sneller verzwakken. De kosten voor herstel van het sluisje zijn beraamd op Euro 226.000, waarvan het Rijk 70% voor zijn rekening neernt, de overige 30% komen uit de middelen van de stichting, die het beheer over Kasteel Heeze heeft.

De verwachting is dat na 15 april de aanbesteding zal plaatsvinden, waarna mogelijk al in mei met de restauratie wordt begonnen.

 

Lezers van de Heernkronyk kunnen uitzien naar een verslag over de vorderingen hiervan.

Ga terug