Aanvulling op het boek "Pompen vrome ende eerlijcke luyden'

Heemkronijk jaar:2002, jaargang:41, nummer:2, pag:26 -27

Aanvulling op het boek ‘POMPEN VROME ENDE EERLIJCKE LUYDEN’

door: P. Kerhofs en W. Van der Knaap

 

 

Bij het verschijnen van het boek Pompen vrome ende eerlijcke luyden* in 1995 waren we er redelijk van overtuigd dat we de familie Pompen met haar nakomelingen voor de grotere takken in kaart hadden gebracht. Nu moeten we constateren dat dit toch niet helemaal het geval is. Recent werden we door W. van der Knaap uit Zevenhuizen (ZH) gewezen op nakomelingen van Paulus Pompen en Elisabeth Verbraken, die zich vestigden te Harmelen. Door een  naamsverbastering ‘Verpompen’ en later ‘Van Pompen’ werd ook niet direct een verbinding gelegd met ‘onze’ Pompens. Temeer niet omdat de achternamen dikwijls werden weggelaten en de voornamen afweken van die die in de rest van de familie gebruikelijk waren. Zo verdween niet alleen een tak uit ons heemgebied maar ook uit ons gezichtsveld. Reden voor de Werkgroep Genealogie Leende om de eerste generaties te publiceren in de Heemkronyk om de verbinding met ons heemgebied vast te leggen. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van W. van der Knaap, die ook bekend is met de bronnen.

In generatie VII-j van het Pompenboek trouwde Paulus Pompen in 1616 te Leende met Elisabeth Verbraken. Voor zover bekend kregen zij in Leende drie Zonen:

A. Jacob Paulus gedoopt op 25 januari 1617.

B. Antonius Paulus gedoopt op 22 september 1619.

C. Govert Paulus geboren in 1621.

Deze familie verhuisde naar Harmelen, wat blijkt uit een akte waarbij Jan Wouter van Aelst optreedt als curator voor Elisabeth, weduwe van Paulus Pompen met haar kinderen. Zij Wonen te Harmelen. Tot zover de gegevens zoals die in het Pompenboek zijn opgenomen. De familie kan nu uitgebreid worden met:

Jacob Paulus Pompen. Gedoopt te Leende op 25 januari 1617. Hij bleef in Harmelen wonen. Waarschijnlijk heette zijn vrouw Adriana of een verbastering daarvan, omdat deze naam bij hun kleinkinderen vaak voorkomt. Van hem zijn vier kinderen bekend. Deze noemen zich Van Pompen of Verpompen.

1. Pieter Jacobszoon Verpompen. Hij huwde op 2 april 1668 voor de Gereformeerde Kerk te Woerden met Ida Jans de Weer en ging in Moerkapelle wonen. Volgens de trouwakte was hij van Harmelen afkomstig. Ida overleed op 2 september 1724. In oktober 1715 hadden zij en haar man een testament laten maken.  

Dit testament geeft een goede indruk van hun welstand: onder andere twee huizen en vele schuldbekentenissen. Enkele van deze schuldbekentenissen waren afkomstig van hun kinderen. Kinderen van Pieter en Ida waren:

Ariaenge, geboren rond 1669.

Hermannes, geboren rond 1671.

Cornelis, gedoopt te Moerkapelle op 21 januari 1674.

Annetje, gedoopt te Zevenhuizen op 3 november 1675.

Japick, gedoopt te Zevenhuizen op 14 noveinber 1677.

Annitje, gedoopt te Zevenhuizen op 3 april 1679.

Cornelis, gedoopt te Zevenhuizen op 7 juli 1681.

Maccheltje, gedoopt te Zevenhuizen op 9 januari 1684.

Lijsbeth, gedoopt te Zevenhuizen op 30 decernber 1685.

Jacobus, gedoopt te Zevenhuizen op 9 november 1687.

Elisabeth, gedoopt te Zevenhuizen op 16 juli 1690.

Hoewel het met Pieter Verpompen goed ging, verging het enkele van zijn kinderen een stuk minder. In november 1715 verklaarden enkele bestuurders van Moerkapelle ten behoeve van Pieter Pompen dat enkele van zijn kinderen onvermogend waren. Genoemd worden in dit verband Ariaantje, Cornelis en Maggeltje.

Pieter Jacobszoon Van Pompen, oud ambachtsbewaarder, machtigde in 1724 zijn zoon Hermanus van Pompen en zijn schoonzoon Ary Pauluszoon van Klapwijk om zijn goederen te beheren. Onder aan de akte is vermeld dat Pieter blind was en niet in staat behoorlijk te schrijven. Ary Pauluszoon van Klapwijk was een van de meest welgestelden in Moerkapelle. Uit de boedelrekening blijkt dat Pieter overleed op 27 juni 1725. Bij het opnemen van de boedel bedroeg de waarde van de erfenis ruim 5578 gulden. Voor die tijd een groot kapitaal.

De begunstigden zijn dan:

Harmanus van Pompen.

Pieter Arienszoon Oosthoek, echtgenoot van Maggeltje van Pompen. Ary Klapwijk, echtgenoot van Elisabeth van Pompen.

De kinderen van Abraham Arienszoon Schipper en Anna Pietersdochter van Pompen.

De kinderen van Hendrik Elsthout en Ariaantje van Pornpen.

De kinderen van Cornelis Pompen en Mensje Paulus Klapwijk.

Na de erfdeling zijn ook de kinderen welgesteld.

 

2. Lijsbeth Jacobsdochter Verpompen. Zij huwde op 8 mei 1672 in Voorschoten met Pieter Corneliszoon Quackenbosch. Uit het notarieel archief is een akte uit 1680 bekend waarbij Pieter Jacobszoon van Pompen en zijn huisvrouw Ida, wonende te Zevenhuizen, Dirk Corneliszoon van Katwijk en Pieter Corneliszoon Quackenbosch, echtgenoot van Lijsbeth Jacobsdochter van Pompen, als voogd aanstellen.

3. Machtelt Jacobsdochter (Verpompen)? Zij is bekend als doopgetuige. De achternaam is daarbij niet vermeld. Pieter had een dochter die naar deze Machtelt genoemd kan zijn.

4. Ootjen Jacobsdochter Verpompen. Geboren te Harmelen. Zij huwde met Willem Janszoon Snel. Zij gingen zowel in Harmelen als Woerden in ondertrouw. Het huwelijk werd op 4 oktober 1676 gesloten te Voorschoten. In alle akten werd zij jongedochter van Harmelen genoemd.

Zij lieten in Woerden vier kinderen dopen: Arjantje, Johannis, Aelbert en Geertje. Een van de doopgetuigen was Aeltje Jansdochter van Noorden, weduwe van Goovert Pauliszoon Verpompen.

Jacob Paulus Verpompen huwde als weduwnaar op 2 april 1668 met Neeltjen Thomas. Dit gebeurde op dezelfde dag en in dezelfde kerk als zijn Zoon Pieter trouwde!

Antonius (Tonis) Paulus Pompen, gedoopt te Leende op 22 september 1619. Hij was van beroep linnenwerker en huwde met Gerrichen Pieters. Zij vertrokken naar Woerden waar zij hun kinderen gereformeerd lieten dopen. Van twee kinderen, gedoopt in 1651 en 1659, is geen naam opgegeven.

Hun met naam genoemde kinderen:

1. Paulus, gedoopt op 27 juli 1653, waarschijnlijk genoemd naar zijn grootvader.

2. Marritjen, gedoopt op 2 november 1655.

3. Pieter, gedoopt op 23 november 1657. Op 19 november 1682 trouwde te Harmelen Pieter Theuniszoon Verpompen, jongeman uit Benschop met Metje Aertsdochter van den Bosch, jongedochter van Harmelen.

4. Willem, gedoopt op 1 april 1661.

Govert Paulus Pompen, geboren te Leende in 1621. Hij huwde rond 1640 met Aeltgen Ghijsbertsdochter van Schaeijk. Zij laten hun vier kinderen gereformeerd dopen in Woerden. Hun gedoopte kinderen:

1. Paulus, gedoopt op 14 september 1642, waarschijnlijk genoemd naar zijn grootvader.

Merkwaardig is het beroep dat Govert bij de doop van zijn eerste kind opgeeft: kruisbeeldwerker. Dit was voor gereformeerden een verboden beroep!

2. Harmen, gedoopt op 24 april 1644. Hij huwde op 7 maart 1664 met Maria Pieter van der Horst.

3. Jan, gedoopt op 11 maart 1646. Hij huwde met Marrighje Pieters van der Neut. Zij lieten na 1684 hun kinderen gereformeerd dopen in Woerden.

4. Aeltgen, gedoopt op 17 januari 1648. Na het overlijden van Aeltgen Ghijsbert van Schaeijk huwt weduwnaar Govert met Jannitgen Nijssen. Ook zij lieten kinderen gereformeerd dopen in Woerden.

5. Dijonijs, gedoopt op 4 mei 1649. Op 31 januari 1666 gingen Nijs Govertsen Verpompen en Anna van der Linden in ondertrouw.

6. Fijchen, gedoopt op 25 december 1650.

7. Fijchen, gedoopt op 26 maart 1652.

8. Aeltgen, gedoopt op 8 maart 1654.

Govert trouwde na het overlijden van zijn tweede vrouw voor de derde keer, in juli 1673 te Woerden met Aeltje Jans Waerdanus. De ondertrouwdatum was 2 juli 1673. Zij werd bij een doop ‘Aeltje Jansdochter van Noorden, weduwe van Goovert Pauliszoon Verpompen’ genoemd. Ook uit dit huwelijk zijn vier kinderen gedoopt. 9. Elisabeth, gedoopt op 11 mei 1675.

10. Jan, gedoopt op 20 juli 1677. Hij huwde op 30 maart 1705 met Eva Ockhuijsen. Als weduwnaar trouwde hij vervolgens met Elsje van Rhee, op 2 mei 1714 te Woerden.

11. Poulis, gedoopt op 9 januari 1680.

12. Paulus, gedoopt op 3 mei 1682.

De overgang van het rooms-katholieke naar het gereformeerd geloof was in deze omgeving niet vreemd. Voor regentenfuncties als ambtsbewaarder, schepen enz. was het in de Republiek vereist dat men lid was van de staatskerk. Het was katholieken verboden openbare functies uit te oefenen. In Brabant mocht dit evenmin, maar door gebrek aan voldoende gekwalificeerde ‘gereformeerde’ ambtsdragers keek men vaak niet zo nauw. De scherpste kantjes gingen er in ons heemgebied dan ook snel af. Dit was niet het geval in het Hollandse. Daar was het aanbod van gereformeerden zo groot dat rooms-katholieken geen kans hadden. Gezien de bekende voortvarendheid van de familie Pompen is het zeer goed denkbaar dat zij uit praktische overwegingen tot het nieuwe geloof overgingen. De nakomelingen van Jacobus gaan zich na verloop van tijd ‘Van Pompen’ noemen, de nakomelingen van Antonius en Govert ‘Verpompen’ en soms ‘Van Pompen’.

Tot zover de aanvulling van de eerste generaties Ver- en Van Pompen. Verdere gegevens zijn bekend bij W. van der Knaap.

 

* Pompen vrome en eerlijcke luyden, Uitgave Heemkundekring De Heerlijkheid; Heeze - Leende - Zesgehuchten, 1955, (uitverkocht).

 

Ga terug