Geldrop: Zoals het was en hoe het is

Heemkronijk jaar:1987, jaargang:26, nummer:4, pag:129 -134

GELDROP: ZOALS HET WAS EN HOE HET IS

-een foto-impressie

door: de Werkgroep Fotografie

 

Een van de werkgroepen die binnen onze Heemkundekring al geruime tijd de nodige aktiviteiten ontplooit, is de fotowerkgroep. Deze stelt zich o.m. ten doel om oorspronkelijk fotomateriaal uit het verleden te verzamelen en te bewaren, zoals oude ansichten en ander fotoarchiefmateriaal.

Daarnaast proberen de enthousiasfie leden van de werkgroep zoveel mogelijk zelf diverse bouwwerken en karakteristieke dorpsgezichten in het heemgebied te fotograferen. Op deze wijze kunnen objekten die historische, volkskundige, architektonische of landschappelijke waarde bezitten voor het nageslacht worden bewaard.

Het verkregen fotobestand wordt vervolgens geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt. Het resultaat van deze werkzaamheden wordt zichtbaar wanneer bij bijzondere gelegenheden een fototentoonstelling wordt georganiseerd, die door de werkgroep wordt samengesteld en gepresenteerd.

In deze bijdrage zijn enkele markante objekten uit het ver Leden van Geldrop vanuit eenzelfde camerastandpunt opnieuw in beeld gebracht, zodat een interessante vergelijking kan worden gemaakt met betrekking tot de situatie ”zoals het was en hoe het is”.

Ga terug