een bekering uit 1627

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:6,  blz.101 -103

EEN BEKERING UIT 1627 TE HEEZE

door: Anthonius Janssen Box

Seer eerwerdige wijse ende godsaelijge heere het Spreekwoort is in desen waerachtich (sic) dat dije nijet en behoeft weder op te staen ende dije in duijsternisse sytten het lijcht van doen hebben ende so onsen Salijchmaecker Christus Jesus seijt dijen gesont zij des medicijns nijet van doen en hebben maer dije cranck sijn.Ten is maer alteveel eerw.heere kennelijck genoch hoe dat ick van lange jaeren herwaerts met een sware apostasische cranckheijt ben besmet geweest verduystert sijnde doer verkeerde lere der ketterijen: doch Godt dye rijck is van genaeden heeft het belijeft mij van dese sijeckte te cureeren ende mij wt dese egiptische duysternijsse te trecken tot sijnen wonderlijcke lychte heeft dye heere tot dijen eijnde mij toe gestuyert eenen getrouwen Ananias namelijck eenen catholycken Religieus pater Nicolaus (Nicolaus Ossius, kanunnik regulier) den welcken mij heeft voercoemen met goede boecken ende grondijge vermanijngen jae so zeer dat daer geen ruste in mij en was voer ende al eer ick wederom met dye h. catholycke kercke gereconcilieert was verstaende ende aenmerckende dat buyten dye selve geen salichheijt of eenijchheijt te vijnden en was; bijddende Godt almachticj doer Jesum christum ende siin eew.moder altijt maget Marija mij in dijt goet begonnen werck mij te verstercken omdat ick met geheel mijnen huyse daerinne

volstandijch voert mach gaen tot stijchtinge mijnes naesten ende mijnder zielen salciheijt ende wije uwer eew. Bijdden tgene van mij gepressert is met een h. ende gode vergietentheijt te begraven ende dese mijn bekeerynge ut lyeffden als den heijligen betaempt sonder jaloexi aenneemen ende ontfangen: want so Paulus seijt dye leefde ende denckt geen quaet ende bedeckt oecck veele sonden maer wilt eew.heere ter ander sijden indachtich sijn dat bij den heere geen dynck onmoegelijck en is maer dat hem licht van steenen kynderen abrahams van vervolgers voerstanders ende van enen Saulus eener Paulus te maecken wijl mij in deser uwer u gebeden gerecomdeert (sic) ende bevoelen sijn u oetmoedelijck byddende dat mijn eerweerdige Heere mijn zaevke ten goeden ende corten eijnde wilt brengen het welck ick uwer goetheijt betrouwe Godt dije hemelsche vader wijl u mijn ee.heere geven eene langduyerijge wijse ende godsalige regerijnge der h.catholijkcke kercken opdat ghij int eijnde uwer beroeps mocht ontfangen dye crone der gloerien dye welcke ick uwer eerwerdige en de alle catholycken van harten toewensche actum den 23en aprilim 1627.
Uwer altijd onderdanijgen ende gehoersaemen dijenaer Anthonius.
Janssen Box.
- - - - - - - - -
(genoteerd door T.v.O. – S. vgl. Gesch. Bisdom Den Bosch; Schuitjes dl. IV - 762)

Ga terug