Ontwikkelingen rond het dekenaat Heeze

Heemkronijk jaar:1999, jaargang:38, nummer:1, pag:29 -32

ONTWIKKELINGEN ROND HET DEKENAAT HEEZE

door: Gerard Engels

 

Ontstaan

Tot 1 januari 1962 ressorteerde de Sint-Martinusparochie in Heeze onder het Dekenaat Geldrop. Een herschikking van de tot dan vigerende dekenale opbouw van het Bisdom Den Bosch werd begin december 1961 door Bisschop W.H. Bekkers ter kennis van zijn diocesanen gebracht. Een en ander hield in dat het aantal dekenaten, tot dan 22, tot 31 werd opgevoerd.

In zijn toelichting op dit besluit stelde de bisschop "dat zich in vrij korte tijd grote veranderingen hadden voorgedaan, die een aanmerkelijke terugslag op de leef- en denkstijl van de mensen hadden. Op de terreinen van onderwijs, van gezondheidszorg, van industrie-ontwikkeling en werkgelegenheid, van maatschappelijke verhoudingen, van ontspanning enz., was er een snelle nog lang niet aan haar voltooiing toe zijnde ontwikkeling waar te nemen." Een ontwikkeling die in velerlei opzicht wel met vreugde werd begroet maar ook zorgen opriep. Om als kerk die maatschappelijke ontwikkeling te kunnen begeleiden achtte de bisschop een verkleining van de bestaande dekenaten wenselijk.

Van het tot dan bestaande Dekenaat Geldrop werden per 1 januari 1962 de binnen de toentertijd zogeheten gemeenten Heeze, Budel, Leende, Maarheeze en Soerendonk-Sterksel ressorterende parochies afgevoerd en tot een nieuw dekenaat genaamd "Dekenaat Heeze" uitgeroepen.

In een het bisschoppelijk schrijven begeleidende brief werd aan de Heezer pastoor / deken C. F. Berkelmans eervol ontslag verleend als deken van het Dekenaat Geldrop en gelijktijdig zijn benoeming tot deken van het nieuwe Dekenaat Heeze ter kennis gebracht.

Het Dekenaat Heeze werd daarna door de navolgende dekens geleid:

01-01-1962 - 15-07-1967               C.J. Berkelmans

15-07-1967 - 01-03-1980                Drs. J.J. Somers

01-03-1980 - 01-07-1986                J.P. Bakker

01-07-1986 - 01-07-1992                M.P.B. Schraven

01-07-1992 - nu (mei 1999)           Pater W. van Meijl

 

De huidige deken, Pater Van Meijl, is tevens waarnemend pastoor van de Parochie Sterksel.

Mogelijk zijn er lezers die, de Heezer straatnamen indachtig, in deze reeks de dekens Kemps en De Bruijn missen. Die zijn daarin terecht niet opgenomen daar beiden pastoor van Heeze en tevens deken waren nog voordat het Dekenaat Heeze in 1962 totstand kwam.

B. Kemps (1836-1916), sinds 1884 pastoor te Heeze, werd in 1896 deken van het Dekenaat Valkenswaard.

C.W.J. de Bruijn (1874-1946), sinds 1925 pastoor te Heeze, werd in 1927 deken van het Dekenaat Geldrop.

 

Opnieuw in de aandacht

Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, de nieuwe bisschop van Den Bosch, ziet zich (zoals we lazen in het Bisdomblad van 5 februari 1999) geconfronteerd met ontwikkelingen die noden tot een ingrijpend herzien van de organisatie van het bisdom en de structurering van het gelovig leven.

Hij denkt daarbij aan de terugloop van de kerkbetrokkenheid, de verkleining van de financiële draagkracht, de vermindering van het aantal priesters en de te grote kerkgebouwen.

In voorbereiding is de opdeling van het bisdom in vier regio's, Noord, Zuid, Oost, West, die ter uitvoering van het pastorale beleid en ter ondersteuning van de parochies per regio worden toevertrouwd aan een vicaris. Voor de Regio Zuid, waaronder het Dekenaat Heeze zal ressorteren, is aangewezen Vicaris pater W.M.J. van Meijgaarden.

In hoeverre de taak van de dekens zal veranderen is nog geen uitgemaakte zaak. Naar het zich laat aanzien zal deze functie echter eerder aan gewicht verliezen dan winnen en zal het aantal dekenaten, mede in verband met het aantal beschikbare priesters, afnemen. Met andere woorden: de dekenaten nemen in omvang toe.

Een en ander verkeert echter nog in een opbouwfase.

De nu tot het Dekenaat Heeze behorende parochies zijn: Heeze, Leende, Sterksel, Maarheeze, Soerendonk, Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein.

Ga terug