Heemkunde leeft niet in de politiek

Heemkronijk jaar:1992, jaargang:31, nummer:1/2, pag:80

HEEMKUNDE LEEFT NIET IN DE POLITIEK!

door: Henk de Ruijter

 

Als lid van de gemeenteraad van Heeze durf ik te stellen, dat de heemkunde niet leeft in de dorpspolitiek.

Komt de heemkundekring voor in de aanzet voor het welzijnsplan dat thans verder wordt voorbereid?

Heeft er eens iemand van de heemkundekring "De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten" gebruik gemaakt van het spreekrecht in een gemeentelijke commissievergadering?

Wat weet een gemiddeld gemeenteraadslid van het werk van de heemkundekring? Het vorig jaar trok de gemeenteraad van Heeze een krediet uit voor onderzoek op de algemene begraafplaats. Zal de gemeenteraad op de hoogte worden gesteld van de resultaten van het onderzoek?

 

Ook in 1991 was in de Heezer politiek een onderwerp actueel dat verband houdt met het uitdragen van het werk van de heemkundekring, en wel het al dan niet van de grond komen van een plaatselijke VVV. De sterke groei van de georganiseerde heemkunde-beoefening wordt veelal toegeschreven aan de toegenomen hoeveel-heid vrije tijd.

Ik denk, dat die verklaring slechts ten dele de sterke groei verklaart. Er is immers door de toegenomen vrije tijd voor velen een scala aan bezigheden ontstaan en tot verdere uitbouw gekomen, dat niets met de heemkunde te maken heeft

Aan de universiteit te Tilburg wordt sinds enkele jaren zelfs gedoceerd in de studierichting Vrijetijdswetenschappen.

De Heezer politiek heeft tot heden de maatschappelijke functie van de heemkunde voor haar eigen inwoners en de in Heeze vertoevende toeristen op enige incidentele beslissingen na, nauwelijks onderkend, althans, in mijn periode als raadslid niet uitgesproken.

De eigen woonomgeving vanuit de historie onderzoeken, is een vorm van cultuur en verkrijgt een culturele functie, als men erin slaagt de resultaten van het onderzoek aan anderen over te dragen.

De culturele functie van de georganiseerde heemkunde ontstaat als de heemkundekring zich inzet om de verworven kunde ook buiten zijn kring over te dragen en het bestuur van een gemeente een kader schept waarbinnen, of van waaruit, die overdracht ook voor niet direct geïnteresseerden bereikbaar wordt.

Indien er in Heeze een plaatselijke VVV van de grond komt, hetgeen ik vurig hoop, zie ik de heemkundebeoefening een brede culturele en maatschappelijke functie verkrijgen. Dan zullen de heemkundigen zichzelf en hun doelstelling beter dan tot nu toe kunnen profileren.

In de gemeentegids van Heeze staat vermeld, dat de vereniging (heemkundekring "De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten") zich ten doel stelt de belangstelling voor eigen plaats en streek te bevorderen en plaatselijke geschiedenis, volksleven en landschap te onderzoeken. Zij organiseert lezingen, excursies en tentoonstel-lingen, beheert een welvoorziene bibliotheek en geeft de eigen periodiek "Heemkronijk" uit.

De Heezer gemeenteraadsleden hebben nog nooit een uitnodiging ontvangen om eens een kijkje in de bibliotheek te nemen en als raadslid heb ik nimmer een uitnodiging ontvangen voor het deelnemen aan een excursie.

Het is dan ook niet zo maar, dat ik dit artikel het hoofd "Heemkunde leeft niet in de politiek!" meegeef.

Wat nog niet leeft, kan gaan leven. Een gemeentebestuur kan daartoe bijdragen. Enkele jaren geleden leefde de gedachte om in Heeze een museum op te richten. Dat bleek financieel niet haalbaar. Later werd er gesproken over een oudheidkamer en nu..... nergens over.

Als ik de doelstelling van de heemkundekring bij het schrijven van deze beschouwing overlees, begrijp ik niet waarom het bestuur van de heemkundekring de gemeenteraadsleden van alle politieke partijen in Heeze zo met rust laat!

Ga terug