Het (ver)nieuwde gemeentehuis van Leende

Heemkronijk jaar:1991, jaargang:30, nummer:1/2, pag:3 -3

HET  (VER)NIEUW(D)E  GEMEENTEHUIS  VAN  LEENDE

 

De vernieuwbouw en de uitbreiding van het gemeentehuis van Leende is de directe aanleiding geweest voor de heer J.J.F. de Waal om, met support van de Heemkundekring "De “De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten", deze speciale editie van Heemkronijk samen te stellen. Ik beveel de lezenswaardige inhoud graag in Uw belangstelling aan.

Het nieuwe gemeentehuis zal aller-eerst de plaats zijn van waaruit door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders bestuurd wordt; het is ook de werkruimte voor onze ambtenaren. Het gemeentebestuur rekent erop dat de kwaliteit van onze dienstverlening in de nieuwe behuizing nog versterkt kan worden.

Het gemeentehuis staat niet zomaar op deze plaats. Architect J. Verkuijlen, die tevens onze stedebouwkundige adviseur is onder meer op het terrein van de dorpsvernieuwing, ontwikkelde een onderbouwde visie om aan de markt in deze vorm te bouwen ter versterking van het karakteristieke van ons dorpscentrum. Plaats en vormgeving van het gemeentehuis kregen zo hun betekenis in onze activiteiten onder het motto “Leende Kernachtig bezig”.

De bouw vond plaats in een periode waarin met het vorderen van het werk de discussies over gemeentelijke herindeling actueler werden. Grootschalige herindelingsactiviteiten kunnen de toekomst van een zelfstandig Leende in gevaar brengen, al willen we dat eigenlijk niet. Maar ook in een situatie na herindeling heeft Leende een bestuursgebouw ter beschikking van waaruit diensten geleverd kunnen worden. Een mooi raadhuis aan een mooi plein met een pomp erbij.

Leende, februari 1991                              J.C.M. Netten, burgemeester

VERANTWOORDING

De hier gepresenteerde geschiedenis gaat over de gebouwen waar het bestuur en de ambtenaren van de gemeente Leende, sinds zij in het jaar 1810 een zelfstandige administratieve eenheid werd, onderdak hebben gevonden.

Afgezien van een aantal verspreide teksten bestond over de gemeentehuizen van Leende nog geen literatuur. Voor het samen-stellen van een geschiedenis was ik daarom vooral aangewezen op archieven. Het geïnventariseerde gemeentearchief van Leende vertoont op verschillende plaatsen hiaten. Zo zijn over het tijdvak 1811-1839 slechts van enkele jaren de raadsnotulen voorhanden. Dit gebrek bleek een behoorlijke handicap tijdens het onderzoek. Wat de laatste periode betreft konden de ontwikkelingen rond de "vernieuwbouw" van het gemeentehuis tot en met 8 juni 1989 in de stukken worden gevolgd.

Aan deze geschiedenis van de gemeentehuizen zijn twee bijlagen toegevoegd. De eerste is een lijst van burgemeesters, de voorzitters van het gemeentebestuur. De tweede is een lijst van gemeente-secretarissen, de leiders van het ambtelijk apparaat. De bijlagen zijn zoveel mogelijk volledig gemaakt.

Om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen is afgezien van het plaatsen van noten en volstaan met een opgave van geraadpleegde bronnen. Wie behoefte heeft aan een gedetailleerde verantwoording van het geschrevene, kan een met de hand geannoteerd exemplaar van deze geschiedenis raadplegen in de bibliotheek van Heemkundekring "De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten" in het kasteel van Geldrop en in de bibliotheek van het Streekarchief Regio Eindhoven-Kempenland in Eindhoven.

Ik dank allen die mij bij het samenstellen van deze geschiedenis behulpzaam zijn geweest. In het bijzonder de heren H. Fraser en R. Roovers in het tijdelijk gemeentehuis van Leende; verder uit Leende de heer Sjef Rutten voor het beschikbaar stellen van oude foto's en mevrouw G.A. de Waal-van Berkel, mijn moeder, voor haar inlich-tingen en overige ondersteuning.

Maart 1991                                                                         J.J.F. de Waal

 

Ga terug