Archeologisch onderzoek te Zesgehuchten (Geldrop)

Heemkronijk jaar:1994, jaargang:33, nummer:4, pag:161 -168

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK TE ZESGEHUCHTEN (GELDROP)

door: Jacques van Laarhoven

 

Sinds 1989 vindt te Zesgehuchten een grootschalig archeologisch onder zoek plaats naar de vroegste geschiedenis van Geldrop. Reden voor dit onderzoek was het feit dat de oude esakkers, die hier gelegen waren, totaal overbouwd zouden worden door de nieuwbouwwijk Gijzenrooi (uitbreidingsplan Genoenhuis).

De eerste aanzet voor dit onderzoek werd gegeven door de Werkgroep Archeologie van onze heemkundekring. Al in de jaren zestig en ook later werden, tijdens grootschalige ontgrondingen in ditzelfde gebied, door een aantal leden van onze heemkundekring observaties gedaan. Tot deze groep hoorden toen o.a. Piet Derks, Jos Deeben, Noud Jansen, Jean Coenen, Wijnand van der Sanden en Willem Beex. Door deze eerste groep werden oppervlaktevondsten gedaan, zoals scherven van Romeins en middeleeuws aardewerk en vuurstenen werktuigjes. Ook werden tijdens de ontgrondingen waterputten (Romeinse en middeleeuwse) en kuilen vastgesteld en onderzocht. Omdat deze eerste groep haar bevindingen en vondsten trouw meldde bij het ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek) en publiceerde in o.a. Brabants Heem en onze Heemkronyk, wist onze huidige werkgroep dat op dit terrein nog meer belangrijke vondsten gedaan zouden kunnen worden en dat het dus een potentieel gebied was om de vroegste geschiedenis van Geldrop te ontrafelen.

Als eerste werd besloten eens goed na te gaan door middel van boringen hoe dik de oude akkerlaag (esdek) wel was en of er al iets was vast te stellen over wat daaronder zou kunnen zitten. Na dit vooronderzoek werd vastgesteld dat er over het grootste deel van het te bebouwen terrein een laag "archeologisch vuil" aanwezig was. (N.B. Archeologisch vuil is een restant van de oorspronkelijke bewoningslaag, bestaande uit een bruine tot bruingele laag zand, die ontstaat door bewerking van de grond.)

De resultaten van de boringen leverden met behulp van de computer van de Rijks Geologische Dienst te Nuenen, bestuurd door Jan Broertjes, een aardige hoogtekaart van het oorspronkelijke landschap met koppen en vennen op. Met dit resultaat plus de inventarisatie van eerder gedane vondsten en observaties (zie hierboven) in de hand, werd contact gezocht met provinciaal archeoloog drs. Verwers. Ook die raakte overtuigd van de belangrijkheid van dit terrein en besloot in samenwerking met onze werkgroep contact te zoeken met B & W van de gemeente Geldrop. Deze contacten liepen via de toenmalige wethouders Joh. van Sante en I. van Klinken. Omdat de ROB (de heer Verwers) geen gelegenheid zag dit onderzoek zelf uit te voeren en omdat het uitstekend zou kunnen passen binnen een al lopend onderzoeksprojekt, werd contact gezocht met de mensen van het "Kempenprojekt" (Onderzoek in de Brabantse Kempen). Frans Theuws van het A.E. van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie te Amsterdam was, hoewel ons terrein buiten de Kempen viel, direct enthousiast over onze gegevens. Zeker ook omdat de grootte van het te onderzoeken terrein de kans bood vrijwel complete nederzettings-complexen op te graven. Nadat de gemeente Geldrop met een eerste aanzienlijke subsidie van zeventigduizend gulden besloten had de opgravingen te ondersteunen, kon gestart worden.

Het eerste jaar 1989 leverde al onmiddellijk zeer leuke resultaten op. Naast plattegronden van bootvormige huizen en daarbij horende water- putten uit de twaalfde eeuw (één van deze huisplattegronden is blijvend zichtbaar gemaakt in het wegdek aan de Elendil) werden er ook sporen van gebouwen uit de elfde eeuw vastgesteld. Daarmee hield het echter niet op. Ook uit vroegere tijden werden sporen gevonden, o.a. een huis- plattegrond en waterputten uit de Karolingische periode (negende eeuw) en een gebouwplattegrond en hutkommen van een Germaanse nederzetting uit de vierde en vijfde eeuw. Omdat uiteraard niet het dat jaar totaal te bebouwen terrein bekeken kon worden, werden bij het aanleggen van de bouwputten voor de huizen verdere waarnemingen, metingen, zo mogelijk opgravingen en beschrijvingen door de huidige werkgroep overgenomen.

Sinds deze eerste campagne in 1989, die in het veld werd uitgevoerd door Willem Beex en Jos Bazelmans, heeft het team van Frans Theuws steeds dankbaar gebruik kunnen maken van de subsidies van vooral de gemeente Geldrop. Ook andere instanties hebben hun steentje bijgedragen. Ook voor de toekomst zal het daar steeds op terug moeten vallen, want de bouwplannen lopen door tot zeker na het jaar 2000, dus ook de opgravingen. Nu, na zes jaar meewerken en ondersteunen door onze werkgroep van de werkzaamheden van het IPP, kunnen wij veilig stellen dat de resultaten fantastisch zijn. Niet dat er zoveel potten en andere "schatten" zijn gevonden, maar de bewoningssporen die geconstateerd zijn, geven aan dat er op dit eens zo mooie, maar nu in snel tempo verdwijnend, huidige akkercomplex gewoond is in de ijzertijd, de bronstijd, mogelijk de Romeinse tijd, de laat-Romeinse tijd, de Merovingische en Karolingische tijd en in de volle middeleeuwen.

Uit de periode na 1400 worden geen bewoningssporen meer gevonden en zullen we die moeten zoeken op de plaats van de huidige Zes Gehuchten en in Geldrop Centrum.

Voorlopige resultaten en conclusies zijn ondertussen, voor iedereen goed leesbaar, gepubliceerd in:

Tussen zes gehuchten. De laat-Romeinse en middeleeuwse bewoning van Geldrop-'t Zand. Uitgave A.E. van Giffen Instituut voor Prae- en Proto- historie te Amsterdam, 1990 (niet meer leverbaar, wel te lenen uit onze eigen bibliotheek).

Een en al zand. Twee jaar graven naar het Brabantse verleden. Uitgave Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening te 's-Hertogenbosch, 1993.

Vooral deze laatste publicatie geeft, naast de beschrijving van andere opgravingslokaties in Brabant, een mooi beeld van vroeg-middeleeuws Geldrop en de fantastische vondsten die bij deze 0pgravingscampagnes zijn gedaan.

De laatste jaren stonden de werkzaamheden in het veld onder leiding van Manuela Seynen en Annemiek Vermeulen. Samen met hen en Frans Theuws is onze werkgroep bezig geweest met het organiseren van een overzichtstentoonstelling in de Openbare Bibliotheek van Geldrop, die u allen hopelijk bezocht heeft, anders heeft u wat gemist en een vervolgtentoonstelling zal pas na afloop van de totale opgravingscampagne te realiseren zijn.

Na het lezen van dit stuk zullen velen van u misschien denken dat onze  werkgroep maar een onafhankelijk zootje is. Toch is dat niet zo! Onze werkgroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze heemkundekring en heeft als eerste taak het beschermen van het archeologisch erfgoed wat nog overal in de grond verborgen zit. Alleen in uiterste noodzaak gaan wij over tot noodopgravingen of tot het ondersteunen ervan. Ook het zich bekwamen in archeologisch veldwerk en het uitbreiden van de nodige vakkennis wordt door middel van lezingen en cursussen op peil gehouden.

Enige werkzaamheden en noodonderzoeken die zelfstandig, maar onder supervisie van ROB-provinciaal archeoloog of IPP tijdens de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, waren:

-       Rijkswaterstaat wijzen op archeologisch monument naast de E-9, bij de Hut van Mie Peels, waarna opgraving plaatsvond door IPP onder  leiding van Jos Deeben naar een bewoningsplaats uit de steentijd

-       Noodopgraving van Romeinse waterput bij de IJzeren Man te Geldrop ROB

-       Noodopgraving Hofstraat West te Geldrop ROB - Noodonderzoek inheems-Romeins huis te Leenderstrijp ROB

-       Noodopgraving bij uitbreiding Oude Kerkhof te Heeze ROB

-       Noodonderzoek op de Breedvennen te Leende ROB

-       Observaties tijdens reconstructies rondom kerk Leende ROB

-       Observaties tijdens reconstructies centrum Geldrop IPP

-       Observaties tijdens bouwwerkzaamheden Muggenberg te Heeze ROB

-       Nalopen van geploegde akkers na losse vondsten van artefacten door heel ons heemgebied

-       Nalopen van werksleuven voor buizen in waterwingebied van de   Meel bossen

-       Beschrijven, fotograferen, tekenen en lokatie vaststellen van door  derden gemelde vondsten (melden ROB)

-       Vaststellen grondgebruik in 1830 in Heeze, Sterksel, Geldrop, Zesgehuchten om samen met IVN-Heeze landschappelijk waardevolle objecten uit deze periode, die nog zichtbaar zijn, te bewaren bij een      mogelijk in de nabije toekomst plaatsvindende ruilverkaveling

-       Ondersteunen Staatsbosbeheer bij het restaureren van een kampje in het Leenderbos

-       Onderzoek naar standplaats toren naast kasteel te Geldrop

-       Noodonderzoek bij kerkje van de gereformeerde gemeenschap te Heeze

-       Bezoeken van lezingen en cursussen over alles wat maar enigszins in verband staat met archeologie.

 

Na het lezen van deze opsomming volgt meestal de logische opmerking waarom daarover nooit iets is geschreven in de Heemkronyk. De reden is tweeërlei:

-       ten eerste gaat opgraven sneller dan het verwerken en beschrijven van resultaten;

-       ten tweede is het op een goede manier vastleggen van die resultaten op schrift niet altijd even makkelijk en is niet iedereen zo makkelijk met de pen (c.q. computer).

Toch zal hopelijk over niet te lange tijd een publicatie volgen in mogelijk een aparte 'archeologische' Heemkronyk met daarin de besprekingen van een aantal van onze noodopgravingen.

Geïnteresseerden in onze werkzaamheden die ook graag mee willen doen, kunnen contact opnemen met de volgende leden van onze werkgroep:

in Geldrop:         Jan Broertjes, Bosrand 57, tel. 040-856859, of

                           Jacques van Laarhoven, Waleweinlaan 93,

                            tel. 040-853960;   

in Heeze:            Joop Verhees, Saturnus 11, tel. 04907-64394;

in Leende:           Peter Kerkhofs, Lindenlaan 39, tel. 04906-1593.

Of u neemt contact op met een van onze bestuursleden, die u zeker zullen doorverwijzen.

 

                               Namens de Werkgroep Archeologie,

                               Jacques van Laarhoven.  

Ga terug