Uit de gemeentelijke oudheidkamer van Geldrop (nr.1)

Heemkronijk jaar:1988, jaargang:27, nummer:1, pag:27 -30

UIT DE GEMEENTELIJKE OUDHEIDKAMER VAN GELDROP

door: A.G.W.G. van Asten

 

AAN DE SLOPERSHAMER ONTSNAPT!

Merkwaardig is het hoe sommige zaken hun loop hebben; hoe bijvoor-beeld een gezellig gesprek aan de stamtafel van café Van Leeuwen kan leiden tot de terugkeer van de bekroning van het voormalig Nederlands Hervormd kerkje aan de hoek Hofstraat/Mierloseweg. In 1964 begon het toen reeds 90 jaar oude klokketorentje zijn zwervend bestaan. Het was ontsnapt aan de slopershamer, die in deze jaren helaas driftig toesloeg in het centrum van Geldrop.

In 1874 werd het kerkje gebouwd door de Hervormde Gemeente. Binnen deze gemeente was de kasteelheer H.P. Hoevenaar een stuwende kracht. Een gevelsteen in het kerkje herinnerde hieraan. Deze steen wordt thans bewaard in de Oudheidkamer in het kasteel van Geldrop.

Het initiatief tot de bouw werd genomen door de kerkeraad van de Hervormde Gemeente te Nuenen, waaronder destijds Geldrop viel. In 1873 schreef de kerkeraad een brief aan de Synode van de Hervormde Kerk te 's-Gravenhage met het verzoek om financiële steun voor de bouw van een kerkje te Geldrop. Na de totstandkoming werd het kerkje tweemaal verbouwd. Een keer in een onbekend jaar toen het werd uitgebreid met een koor. In 1929 werd het kerkje, toen 18 meter lang en 6 meter breed, nogmaals uitgebreid, op rekening van Douairière Baronesse Van Tuyll van Serooskerken, geboren Hoevenaar, met een ingangspartij annex koor en een consistoriekamer. De tekeningen berusten in het gemeentearchief en zijn van de hand van de Geldropse architect P.v.d. Velden.

Zoals zoveel mooie en minder mooie gebouwen slachtoffer werden van onze moderne snelle tijd, moest ook het kerkje het veld ruimen voor het verkeer, dat op een snelle manier door Geldrop heen wilde.

In 1952 begonnen de eerste gesprekken tussen de gemeente Geldrop en de provincie over de doorbraak Nieuwendijk- Helze-Mierloseweg.

Een brief van de gemeente aan het Provinciaal bestuur gedateerd 22 december 1958 vermeldt de panden, die gesloopt moesten worden om deze doorbraak te verwezenlijken. Dat waren de volgende panden: Helze 7, Nieuwendijk 6 en 12, Mierloseweg nrs. 3 t/m 15, 27, 61 t/m 65 oneven, 8 t/m 18, 36 t/m 48 en 60 even en Hofstraat 14 (kerkje).

Deze sloop en de doorbraak hebben het aanzien van dit gedeelte van Geldrop totaal veranderd. Ook verdween de hoofdingang van het kasteel, die verplaatst werd van de Hofstraat naar de doorbraak aan de Mierloseweg.

Na een onteigeningsprocedure van enkele jaren tussen de provincie en de Hervormde Gemeente, werd tenslotte in 1964 het kerkje gesloopt. Het klokketorentje werd ontdaan van het kruis, dat een plaats kreeg in de nieuwe "Goede Herderkerk" aan de Meeuwenhof.

Dit torenkruis is bekroond met een haan, het symbool van de waak-zaamheid. Het kruis zelf is het symbool voor het gebed en de appel onderaan is het symbool van de verzoeking. Het geheel zou je kunnen beschouwen als een symbool dat het oude met het nieuwe verbindt in deze sfeervolle kerk, die op 21 maart 1964 plechtig in gebruik werd genomen, nadat Douairière Baronesse Van Tuyll van Serooskerken- Quarles van Ufford een lint had doorgeknipt. Dit benadrukt weer de nauwe band, die deze familie heeft met deze kerkgemeenschap.

Na de sloop van het kerkje is het klokketorentje geplaatst bij kantonnier P. v.d. Vossenberg wonende aan de Mierlose weg (nabij Lido). De familie Welten uit Deurne heeft bij zijn dood het torentje overgenomen uit de boedel van deze

 

Ga terug