Het testement vam Tielmans Maas

Heemkronijk jaar:1985, jaargang:24, nummer:2, blz.59- 60

HET  TESTAMENT  VAN  TIELEMANS  MAAS

door: A.F.N. van Asten

’n Tijd terug vonden we in het streekarchief te Eindhoven het "Geheim testament van den Weledelen Heer T. Maas bierbrouwer te Leende."

Voorzien  van twee rode lakzegels met daarop de initialen T.M., lag het met onverbroken zegels sinds 8 april 1894 als akte nr.31 tussen allerlei andere stukken van notaris J. Neomagus uit Heeze.

Tielemans Maas was op 11 febr. 1822 te Leende geboren als zoon van Wilhelmus Maas en Maria Elisabeth Kemps. Hij was in Leende vanaf 1860 tot 1877 burgemeester. Na het beëindigen van zijn burgemeester-schap kocht hij in 1877 voor Leende alle tienden af.

Van deze Tielemans Maas volgt hier de korte inhoud van zijn pas onlangs geopende testament.

“Na mijn dood zal er gezorgd worden voor een prachtige doodskist van ± f 50,- benevens een grafmonument ter waarde van ± f 500,-.

Mijn uitvaart zal geschieden onder een plechtige mis met 3 heren en in de kerk zullen er voor 100 pond was aan waskaarsen branden. Wekelijks zal er in de kerk te Leende gedurende 2 jaren een gezongen H. Mis gecelebreerd worden nu en 30 jaren lang jaarlijks een gezongen jaargetijde.

Mijn neef Louis Kneepkens, zoon van mijn zuster Josephina, zal het woonhuis zonder de inboedel ontvangen. Ook de aangrenzende brouwerij met de inventaris en ook de voorraad bier, gerst, mout enz. is voor hem. Uitgezonderd worden de paarden en ander vee en vruchten en gewassen.

Alle verdere bezittingen zoals bouwgronden, obligaties, geelden e.a. zullen in 5 gelijke delen verdeeld worden. Het eerste deel is voor mijn broeder Petrus Maas, pastoor in Strijp. Het tweede voor mijn broeder Henri Maas, particulier te Helmond. Het derde komt aan de kinderen van mijn overleden zuster Johanna Catharina Bogaers, geboren Maas. Het vierde aan de kinderen van mijn overleden zuster Petronella van Dijk, geboren Maas. Het vijfde aan mijn zuster Josephina Kneepkens, geboren Maas.Bovendien schenk ik Hiacint van Dijk een som van f. 3400,- kwijt, die hij me degelijk schuldig was. Aan mijn dienstmeid Catharina Verduin wordt f 250,-, en aan haar zuster Marjan f 150,- uitgekeerd, benevens de nodige rouwklederen, terwijl hun moeder, de weduwe Lena Verduin, f 180,- schuld wordt kwijtgescholden.

Aldus gedaan te Leende op 8 april 1894."

De familie Maas is in Leende zeer lange tijd in het bezit geweest van een huis en brouwerij op Oisterik, waar nu het bekende Brouwershuis staat.

BRONVERMELDING

Streekarchief Eindhoven N 1254;  d.d.08-04-1894   akte  nr. 31.
"Brabantse Leeuw" jrg.1969,  blz.129  ev., een artikel over "Maas" door A.F.N. van Asten.   

 

 

Ga terug