Schoone feestelijkheden om de opening lijn Eindhoven - Weert 1913

Heemkronijk jaar:1983, jaargang:22, nummer:4, blz.132- 135

SCHOONE FEESTELIJKHEDEN OM DE OPENING

LIJN EINDHOVEN - WEERT 1913

door: Guusje Veldhoven-van Geffen

Op 30 oktober 1913 werd met groot vertoon de nieuwe spoorlijn Eindhoven - Weert in gebruik genomen. "De Meierijsche Courant" publiceerde hier een uitgebreid verslag over. 50 Jaar later diepte een verslaggever van "De Nieuwe Eindhovense Krant" dit artikel op uit de archieven, nam het verkort in de oude spelling over en gaf tussendoor zijn humoristische kijk op die gebeurtenis.

Op het Raadhuis in Eindhoven was 't officieele begin. Bij groepjes naderden de invites, reden aan in de auto's, vulden toen de deftige zaal waar onze vroede vaderen Eindhoven's wel en wee bedisselen. Toen ze allen op het vastgestelde uur bijeen waren, nam Eindhovens Burgemeester de Edelachtbare Heer van Mens het woord om den Minister en andere genoodigden het welkom toe te roepen. Minister dr. Lely van Waterstaat, den oud-Minister van Waterstaat Regout, wien bijzonder dank moet worden geweten, den Commissaris der Koningin van Limburg, wien hij toewenscht dat de lijn Eindhoven - Weert tot bloei van zijn gewest moge zijn. Wanneer zoo straks de locomotief het sein van vertrek doet hooren, zal elk rechtgeaard Eindhovenaar van vreugde zijn hart voelen kloppen. De Burgemeester commemoreert vooral Jhr. Mr. Victor de Stuers, door ongesteldheid verhinderd. Spreker commemoreert ook de overleden heeren Jan en Joseph Smits van Oijen, Johan Pompen en Willem Mutsaerts, mannen die ons te vroeg ontvallen zijn, die de vruchten van hun arbeid niet meer aanschouwen kunnen, maar aan wie wij zeer veel te danken hebben. Ook roept hij den zegen af van God Almachtig over deze nieuwe onderneming -die ze bescherme moge en voor ongelukken behoeden.

Nadat ook minister Lely heeft gesproken, wordt (voor de eerste maal) de erewijn rondgediend. Daarna begeeft het gezelschap zich NAAR HET STATION.

Daar was reeds een meer dan gewoone belangstelling gaande om den deftigen trein die er te wachten stond, waarvan de vlagversierde locomotief, extra gepoetst of ze zo uit de ateliers kwam. De Koninklijke Harmonie Apollo's Lust, op het station opgesteld, gaf verdienstelijk als immer 't Wilhelmus te hooren en nadien nog andere met brio gespeelde stukken.

Dat bracht al meer stemming. Daar gaf eindelijk de locomotief het sein en bewoog zich de eerste officieele trein Eindhoven - Weert veelbeteekenend het station uit. Door TONGELRE langs den ouden weg, langs "Mie van Rooij" over den straatweg dwars heen naar den weg Eindhoven-Geldrop. Hier brengt de bovenbouw het typisch effect te weeg, waar wij in onze hooglanden (!) zoo graag een aangename afwisseling vinden, van 't onder door en boven over.

STATION GELDROP

Onder de vrolijk lieflijke tonen der Harmonie La Reunion Musicale, dit kunstlievend gezelschap onder zijn deskundigen ijverigen directeur Madener, laat de trein zijn ('t zij met bescheidenheid gezegd!) deftigen last uit op 't splinternieuwe perron. De wakkere burgemeester van Geldrop de heer Fleskens zegt onder andere met de hem eigene flue de bouche:

’’30 oktober 1973 zal met gulden letters geboekt staan in de geschiedenis van Geldrop. De lijn is voor ons van het grootste belang. De industrie heeft er de moeilijkste dagen doorgemaakt juist omdat men er verstoken was van verkeersmiddelen en het is slechts aan de ijver der ingezetenen te danken geweest, dat men niet is ten onder gegaan door de felle concurentie”.

Spreker hoopt dat deze dag het begin moge zijn van nieuwe bloei en vooruitgang. Minister Lely hoopt dat Geldrop's industrie een zodanige vlucht moge nemen, dat het station weldra te klein moge blijken!

De erewijn wordt gediend.

Dit tweede glas wijn wordt de oude verslaggever blijkbaar al te veel, want hij komt nu aan een lyrische beschouwing over het Geldropse station.

Het station is een allerliefst gebouw, dat haar grote sierlijkheid paart aan een groot practisch nut, waarbij van de nieuwste en schoonste vindingen, zoals trouwens bij alle gebouwen en zeker bij de stations dezer nieuwe lijn wordt gebruik gemaakt.

'T was een waarlijk interessant gezicht; heel Geldrop scheen als uitgeloopen en dichte drommen schaarden zich om het gebouw, terwijl uit de deelneming op de gelaatstrekken, meer nog dan uit den rijke vlaggetooi, de blijdschap schitterde dat Geldrop nu zijn spoor had. 

Daar klonk weer de stoomfluit en voort ging het naar het STATION HEEZE-LEENDE een bouw die Geldrop naar de kroon steekt! De Philharmonie van Leende speelde er vrolijk op los. Burgemeester Strijbosch, het waardige statenlid dat aanstonds bij aankomst het woord richtte tot de autoriteiten. In eenvoudige maar duidelijke en vooral welgemeende taal, zoals ze hem uit het hart tot de lippen opwelde, sprak hij in uitvoerige bewoordingen van den dank die nu heel Heeze bezielde jegens de hooge regering en allen die hadden meegewerkt dit schoone ondernemen tot stand te brengen. De burgemeester van Leende kon zijn teleurstelling, dat een kleine ombuiging naar Leende niet gelukt was, niet helemaal wegslikken, ook hij en zijn onderdanen waren blij met een spoor in de buurt welke zeker tot haar voordeel zal bijdragen.

Na aanbieding van de erewijn rijdt het gezelschap naar de halte STERKSEL. Weer een toespraak, door de burgemeester van Soerendonk, muziek door de harmonie MUTUA FIDES van Budel en weer de erewijn, (vierde glas), vertrek naar MAARHEEZE 

Onder de fraaie muziek der Budelsche Fanfare "De Volharding" verlaat men den trein om te aanhooren de rede van den bejaarden maar stoeren Burgemeester Moons. Deze zegt met de hem eigene welsprekendheid, wanneer het gekwaak der kikvorschen is gevolgd door het gefluit der locomotieven, moge dit dan ook verder tot gevolg hebben, dat wij ook spoedig gefluit moogen hooren van de industrie.

Hierna bezichtigt het gezelschap het station en biedt "den bejaarden maar stoeren" Budelse burgervader de erewijn aan. Als wij goed geteld hebben, is dit inmiddels het vijfde glas. . .  Dan zet de trein zich weer in beweging, en rijdt in één stuk door naar WEERT, het eindpunt van de nieuwe Lijn.

IN WEERT had de ontvangst plaats in 't Concertgebouw in de Stationstraat en die was Weert hoogst waardig. Burgemeester Kolkman, jonge kranige figuur, spreekt een rede uit, die getuigde van diepgaande studie, van hoogsternstige belangenopvatting hem toevertrouwd. Hij eindigt zijn redevoering met de beste wenschen voor het hooge gezelschap en de nieuwe spoorverbinding en biedt de autoriteiten den erewijn aan.

Na het zesde glas erewijn gaat het gehele gezelschap dan terug naar Eindhoven, daar worden de feestelijkheden besloten met een maaltijd waarbij  -zo schrijft de oude verslaggever enigszins spijtig-  "de pers helaas niet was uitgenodigd".

BRONVERMELDING

Meierijsche Courant 31 oktober 1913

De Nieuwe Eindhovense Courant 30 oktober 1963

Spoor en tramwegen; 36e jrg. Archief N.S. Utrecht

Tijdschrift De Maasgauw; jrg. 93 (1974)

Streekarchief Eindhoven

Deze bronvermelding geldt ook voor het artikel "Strijd om een Spoorweg", Heemkronijk nr.3 1983, die wij verzuimd hadden te vermelden.

Ga terug