Opening van het weverijmuseum Geldrop

Heemkronijk jaar:1983, jaargang:22, nummer:2, blz.39- 40

OPENING VAN HET WEVERIJMUSEUM GELDROP

door: Redactie

Nu Geldrop inmiddels een Weverij Museum rijk geworden is, waarbij de industriële archeologie hoogtij viert, heeft de redaktie gemeend aan deze gebeurtenis aandacht te besteden. Het was op 16 juni j.l. voor de Stichting het Weverijmuseum een gewichtige dag toen na een lange periode van voorbereidingen het museum officieel geopend kon worden.

Allereerst gaf de voorzitter van de Stichting, Dr.F.B.A.M. Verhagen, een uitvoerig overzicht van de gebeurtenissen die aan de totstandkoming van het museum waren voorafgegaan. In aanwezigheid van vele genodigden, waaronder lokale en provinciale besturen, industrie, afgevaardigden van musea, terwijl ook een vertegenwoordiging van de Heemkundige Kring niet ontbrak, verrichtte de pas benoemde Commissaris van de Koningin in Brabant, Mr.A.A.M. van Agt, de officiële opening met het in werking stellen van een elektrisch weefgetouw. In zijn niet van humor gespeende toespraak zei dhr. van Agt het gevoel te hebben weer helemaal thuis te zijn. Met enig chauvinisme noemde hij Geldrop de mooiste Brabantse gemeente. Hij voegde daar evenwel aan toe ... "misschien zeg ik dat later elders weer... maar nu meen ik het!" En passant diepte de oud-Geldroppenaar enkele herinneringen uit zijn jongensjaren op en vertrouwde de aanwezigen toe dat zijn ouderlijke woning aan de Beneden Beekloop heeft gestaan. In zijn jongensdromen zag hij deze stroom als een woeste, turbulente rivier. Hij bekende reuze trots te zijn geweest, toen hij met enkele jongens uit de buurt erin slaagde de beekloop af te dammen en daarmee een grote over- stroming in Zesgehuchten veroorzaakte. De ereburger van Geldrop had er geen moeite mee deze kwajongensstreken op te biechten "nu mijn benoeming toch niet meer ongedaan kan worden gemaakt".
Een en ander was typerend voor de ontspannende en gemoedelijke wijze waarop de openingsplechtigheid verliep. 

Burgemeester van Berckel gaf de Stichting, als goed Nederlands gebruik, een advies mee. Hij achtte het raadzaam om jonge wevers op te leiden, waardoor dit aloude ambacht tot in lengte van jaren zou kunnen worden uitgeoefend, waardoor het ook een werkend museum kon blijven. Geldrop heeft een museum waarop het trots kan zijn. Er zijn waardevolle machines te bewonderen, die voor de textielindustrie van Geldrop van grote betekenis zijn geweest. Zo staan er de kettingscheer-machine voor de kettingdraden; de spoelmachine om de pijpen of conen te vullen; de twijnmachines om de draden in elkaar te draaien; de weefmachine voor de dunne wollen stoffen en voor de katoenen en linnen garens. Het verloop van het gehele produktieproces kan in een voormalig textielfabriekje in de H. Geeststraat worden gevolgd. En dat is zeker de moeite waard. De redaktie feliciteert hierbij het Stichtingsbestuur met deze aanwinst, dat niet alleen voor Geldrop van belang is, maar voor de gehele regio.

Ga terug