Sterksel een zaligheid apart

Heemkronijk jaar:1984, jaargang:23, nummer:1, blz.29

STERKSEL  EEN  ZALIGHEID  APART

door: A.F.N. van Asten

Onder deze titel verscheen er onlangs van de hand van Anton van Oirschot een goed verzorgd en interessant boek over Sterksel.

Op bladzijde 25 staat echter iets onbegrijpelijks. Er staat dat Adr. Pompen een vijftal boerderijen kocht "en voorts alle heidevelden, moerassen, bosschen en andere gronden onder de jurisdictie van Sterksel gelegen, uitgezonderd alleen het Sint Juriagilde, oude capel en een gedeelte van de heyde. . ."

De cursief getypte tekst is wel leesbaar doch hoegenaamd niet te begrijpen. Er staat namelijk gewoon onzin. Die tekst is klakkeloos overgenomen uit het "Sterksel-nummer" van de Heemkronijk jaargang III 1964.

Degene die dit schreef heeft er totaal niets van begrepen en gewoon de tekst verkeerd gelezen. In de originele tekst waarvan ik een foto-kopie heb, staat heel wat anders. Er staat dat Adr. Pompen boerderijen, heidevelden, moerassen, bossen en andere gronden te Sterksel kocht, echter uitgezonderd het recht om aan die oude kapel een geestelijke te benoemen. Het gaat hier dus om het benoemingsrecht, dat kon Pompen niet kopen!

 

 

Letterlijk staat er:

"uytgezondert het Sinjuriaal de oude Capel en een gedeelte van de heyde..."

Sinjuriaal is verwant aan seigneurie en heeft met het patronaatsrecht te maken, iets heel anders dan een Sint Juriagilde dat nooit bestaan heeft.

Korrektie:

In Heemkronijk nr.4 jaargang 22, 1983 staat in het artikel van A.F.N. van Asten,  "De molen in Heeze (vervolg)"  op pag.144 ten onrechte vermeld dat Driek van Asten in 1922 overleed.

Ga terug