Uit de archiefkist (nr.1)

Heemkronijk jaar:1983, jaargang:22, nummer:1, blz.13- 14

UIT DE ARCHIEFKIST

door: C.S. Smit

DE EERSTE HEEZER PROTESTANTEN (1)

Het is bekend dat de aanhang van de eerste protestantse gemeenten op het Brabantse platteland, op enkele uitzonderingen na, erg klein was. Toch waren er ook in de dorpen mensen van de oorspronkelijke bevolking die de moederkerk de rug toekeerden en de vernieuwde richting aanhingen. Zo ook in Heeze. Hier was het de inmiddels wel bekende Anthonis Janssen Box die als de voorloper van de Heezer protestanten beschouwd mag worden. Er mankeerde niet veel aan of hij was de "Heilige Anthonius" (2) van de Heezer protestanten geworden. Zijn afwijkende denkbeelden brachten hem in de moeilijkheden. Hij raakte niet alleen zijn baantje als landmeter kwijt, maar bovendien bracht het feit dat hij zich niet kon verenigen met de misstanden in de oude kerk hem achter de tralies. De moeilijkheden begonnen in 1623, toen hij, met een beroep op de Heilige Schrift, weigerde de eed als borgemeester af te leggen. Er is veel van deze bijzondere Heezenaar bekend. Het is zeker de moeite waard hier eens uitvoerig op terug te komen.

Het gezin van Anthonis Box was de basis van de gereformeerde gemeenten van Heeze en die van Leende. De oudste zoon Jan was koster-schoolmeester in Leende. Zijn broer Claes was dit in Heeze. De broers huwden de zusters Hendriena en Heylken Bastiaans uit Gestel. Jan en Claes waren de enige zoons van Anthonis Box. Dochters van hem huwden met echte Heezenaren, Christina met Willem Anthonis Martens Verhoeven en Jenneken met Tonis Willem Daems (3).

 Bekend is dat ook deze Heezenaren zich aansloten bij de eerste protestanten in Heeze. Kinderen en kleinkinderen van Jan en Claes Box trokken naar het westen van het land. Daar komt dan ook de naam Box veelvuldig voor. De laatste tijd duikt echter de naam ook hier in de regio steeds meer op.

De genoemde schoonzoon van Anthonis Box, Willem Anthonis Martens Verhoeven, was een zoon uit een oud Heezer geslacht Nadat hij slechte ervaringen had opgedaan als teut werd hij schoolmeester in Geldrop (4). Het is niet bekend of ook zijn ouders protestant waren. In ieder geval wel 2 zusters van hem. De één, Arijken, trouwde de Budelnaar Laureys van Poppel en de ander, Aelken, met Dirk Jan Engelen. Deze Dirk was ook protestant. Een zoon van hen trouwde een dochter van de president schepen van Heeze, Nicolaas Willem Smulders. Een zus van Nicolaas en een zuster van zijn zwager Jan Dirk Engelen huwden nakomelingen van de bekende Geuzen Els  (5).

Nicolaas Smulders was een zoon van Willem de Molder en Cathalijn Claas de Molder. Willem en zijn vrouw behoorden eveneens tot de Heezer protestanten van het eerste uur.

Tot slot willen we nog noemen Mattheus Willem Thijs. Hij trouwde in 1652 Mayken Thonis Martens, een telg uit de al genoemde Heezer familie. We vermoeden dat hij de enige protestant was in het gezin van Willem Mattheus Thijs en Jenneke Dries Custers  (6).

Nakomelingen van Mattheus en Mayke hebben lange jaren deel uitgemaakt van de gereformeerde gemeente van Heeze. Hoewel er een sterke trek naar het westen is geweest van protestanten, ook onder de oorspronkelijke Brabantse, wonen er ook nog nakomelingen van deze eerste Heezer protestanten in de regio, die lidmaat zijn van de nog steeds bloeiende Hervormde Gemeenten.

VOETNOTEN

 (1)    Deze aflevering is tot stand gekomen na grondige bestudering van het oudste doop- en trouwboek van Heeze, RA Heeze 4. Bovendien werden alle vraagtekens en twijfelgevallen weggewerkt met gegevens uit de schepenprotocollen van Heeze, die ik van de heer A.F.N. van Asten mocht ontvangen.

(2)    De protestanten kennen geen heiligenverering.  

(3)    Het gezin van Jenneke Box en Tonis Willem Daems hebben we al leren kennen in dit blad, jaargang 19 nr.3/4 e.v.

(4)    RA Heeze  R78  map 17, c a. 1653.

                           R78  map  79-1,   31-7-1659.

                           R149  fol.70,   3-12-1686.

         Cijnsboek Kasteelarchief Heeze  A8, aanvangend ca.1650.

(5)    Nakomelingen van de beroemde "Geuzen Els", opgetekend door Vries, W. de in Jaarboek 1969 van het Centraal bureau voor genealogie. blz. 78;  IIIc:  21-10/4-11-1668, Abraham Fabri j.m. van Hapert en Aeltie Dirck Engelen j.d. van Heeze. blz.81;  IIIa: 19-8/4-  11-1668, Joost Aerts weduwnaar van Mayken Jans wonende te Hapert en Cathalijn Willem Smulders j.d. van Heeze.

(6)          RA Heeze  R96  blz. 90,  23-9-1654.

Ga terug