De Ierse familiennaam O’Reilly in Geldrop

Heemkronijk jaar:2008, jaargang:47, nummer:1, pag:9 -16

DE  IERSE  FAMILIENAAM  O’REILLY  IN GELDROP 

door: Sjaak de Waal 

In een open maatschappij als de onze, die bovendien zeer op het buitenland is gericht, zijn we eeuwenlang vertrouwd met immigranten en hun nakomelingen, die zich om uiteenlopende redenen hier hebben gevestigd. Van de familienamen is hun herkomst dikwijls af te leiden. Aan de Portugese joden die vóór 1811 in Amsterdam zijn komen wonen, herinneren bijvoorbeeld de namen Da Silva, Cardozo, Mendes da Costa. Maar ook aan andere joodse immigranten, Abrahams, Elias, Berlijn, Polak, Van Praag enz. geheten. Er kwamen Duitse immigranten, Becker, Eichholz, Herzog, Müller, Wagner enz. genaamd. En natuurlijk de Franse refugiés, de hugenoten, die vooral na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685 hun toevlucht in ons land zochten. Hun nazaten heten bijvoorbeeld Bienfait, Dupont, Martin. De Italiaanse terrazzowerkers en schoorsteenvegers, de mediterrane ‘gastarbeiders’, een bonte stoet vreemdelingen, herkenbaar aan hun familienamen, is door de eeuwen heen hier binnengekomen, geïntegreerd en geassimileerd. En dat proces is voorlopig niet ten einde. 

Ierse familienamen

Een opvallende buitenlandse familienaam in Geldrop was O’Reilly. Gedurende de negentiende eeuw zijn twee leden van deze familie ook in dienst geweest van de gemeente: Johannes Hugo O’Reilly (1802-1869) als gemeentesecretaris van Geldrop in de periode 1837-1869 en diens zoon Jacobus O’Reilly (1829-1875) als gemeenteontvanger van Geldrop in de periode 1852-1875. Zoals hun naam aangeeft kwam de familie oorspronkelijk uit Ierland. Leden van de familie O’Reilly waren niet de eersten van Ierse afkomst die een band met Geldrop hadden. In de periode 1715-1768 waren achtereenvolgens John O’Donnoghue en Jan Robert Joseph O’Donnoghue heer van Geldrop. Jonkheer
John O’Donnoghue, lid van de Grote Raad van Mechelen, was gehuwd met Maria Johanna Constantia van Horne, die na haar broer Johan Carel van Horne het bezit van de heerlijkheid Geldrop verwierf. Diens zoon Jan Robert Joseph O’Donnoghue volgde hem op. Hij zou deze heerlijkheid in 1768 aan Adriaan van Sprangh verkopen.1 

De familienaam van een man begint in het Iers veelal met Ó, wat oorspronkelijk kleinzoon betekent, of met Mac. In de Engelse weergave is het accent op O veranderd in een apostrof achter deze letter, vgl. O’Brien, O’Sullivan, O’Donovan. Anders dan wat sommigen geneigd zijn te denken, is O’ echter geen verkorting van het Engelse ‘Of’.2 De bekende vroegere televisiepresentator Willem Duys heeft zich ook geruime tijd Willem O’Duys genoemd. Hij vond die Ierse toevoeging aan zijn Nederlandse familienaam kennelijk chic of interessant, totdat hij er na verloop van tijd genoeg van kreeg en weer gewoon Willem Duys wilde heten. 

Herkomst van de O’Reilly’s

De voorouders van de familie O’Reilly in Geldrop waren afkomstig uit Cavan. Dit is de naam van een stadje en een county (graafschap), deel uitmakend van de Ierse provincie Ulster.3 Het graafschap grenst in het noorden aan Noord-Ierland (Ulster) en wordt door zijn vorm ook de ‘Pan County’ genoemd. De hoofdplaats, het provinciestadje Cavan, is ruim 100 km noordwestelijk van de Ierse hoofdstad Dublin verwijderd en ook even ver zuidwestelijk van Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland.                                                 

1 J. Coenen, Alles wat hier leeft, spint, twernt of weeft. Geschiedenis van Geldrop en Zesgehuchten, Geldrop 1987, blz. 41-42 (over O’Donnoghue) en 85-86 (over O’Reilly). 2 Zie internet: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ierse_namen.  3 Zie internet: www.myguideireland.com/cavan en J. Brandt, Ierland, Den Haag (ANWB-reisgids), 2de druk, 2002, blz. 125. 

9

 

In het graafschap ontspringt de langste rivier van Ierland, de Shannon. De familienaam O’Reilly komt er vanouds veel voor, zoals een internet-website vermeldt: “Before the plantation of Ulster of the 16th century, the area was controlled by the O’Reilly Clan, and the name is still one of the most popular in Cavan.” In het stadje Cavan is zelfs een O’Reilly Castle, waarvan alleen nog de toren overeind staat. Een invoering van de familienaam O’Reilly in de Googlezoekmachine op internet levert snel heel wat ‘hits’ op. Veel ervan hebben betrekking op William James (Bill) O’Reilly junior (New York City, 1949), de bekende talkshowhost en populaire televisiepersoonlijkheid van Ierse afkomst in de Verenigde Staten. Hij is de presentator van het televisieprogramma The O’Reilly factor op de Amerikaanse
televisiezender Fox News Channel en schrijver van non-fictie-boeken. 

Huwelijk of samenlevingscontract

De Geldropse gemeentesecretaris Johannes Hugo O’Reilly werd in Maarheeze geboren.4 Dikwijls gaat de informatie over zijn achtergrond niet verder dan deze vermelding, misschien ook omdat nadere gegevens over hem lastig te achterhalen zijn. J.H. O’Reilly was de zoon van Jacobus O’Reilly, geboren op 25 juli 1773 (het Bevolkingsregister van Maarheeze vermeldt echter nu eens 1775 en dan weer 1776 als geboortejaar) in het Ierse Cavan, en van Anna Maria Verheyen, geboren op 6 juni 1771 in het Limburgse Weert. Jacobus O’Reilly verdiende in Maarheeze de kost als schoolmeester. De omstandigheden waaronder hij met zijn vrouw in die plaats verzeild was geraakt, waren nogal bijzonder.  Daarover informeert ons historicus Joost Welten, die aan dit stel een uitvoerige noot wijdt in zijn proefschrift In dienst voor Napoleons Europese droom, waarmee hij in het najaar van 2007 promoveerde. Welten beschrijft de
                                                

4 Verspreid over dit artikel komen veel genealogische gegevens en data voor. Uit praktische overwegingen is niet bij elke vermelding een verantwoording van de bron in een voetnoot gegeven. Voor mijn onderzoek heb ik in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) te Eindhoven voornamelijk geraadpleegd: het Bevolkingsregister van Maarheeze, periode 1810-1860, en het Bevolkingsregister van Geldrop, periode 1860-1937. Voorts heb ik onderzoek gedaan, via de zoekmachine van het RHCe op internet, in de DTB van Maarheeze en in de bij het RHCe berustende registers van de Burgerlijke Stand van de diverse gemeenten. Tal van onjuistheden, tegenstrijdigheden en slordigheden zijn in de archieven en in de verwerking van de gegevens aangetroffen, waardoor dikwijls een keuze voor een bepaalde datum moest worden gemaakt. Zo ook uit de vele varianten bij de spelling van namen. De familienaam O’Reilly moet in klappers en in zoekmachines worden gezocht onder de letter O (O’Reilly), zowel als onder de letter R (Reilly). Maar eveneens komen voor: Oreilly, Reillij, ô Reilly, ó Reilly en zelfs a-Reilly. Men zij dus op zijn hoede! Van verschillende personen heb ik medewerking in de vorm van toezending van aanvullende gegevens voor dit artikel ontvangen, met name van A. StaalsJacobi, Budel, via P. Willems, Leende, van J. Biemans, ’sHertogenbosch, en van A. van Gils, Geldrop. Met dank voor hun medewerking.

 9

 

tegenwerking die Bonaventure Richard en Josephine Kneepkens destijds in Roermond van de autoriteiten ondervonden, toen ze wilden trouwen.5 Om aan hun juridische status enige zekerheid te geven – ze leefden ondanks de tegenwerking feitelijk als een echtpaar – sloten ze in 1807 maar een soort samenlevingscontract door een testament te maken, waarbij ze al hun eigendommen aan elkaar nalieten. In de genoemde uitvoerige noot refereert Welten naar aanleiding van deze kwestie aan de eerdere huwelijkssluiting van 4                                                 

5 J. Welten, In dienst voor Napoleons Europese droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert, Leuven 2007, blz. 434-441 (dit omvangrijke proefschrift telt 751 bladzijden).

germinal VI (24 maart 1798) tussen Jacobus O’Reilly en Anna Maria Verheyen. De vrouw van het Roermondse stel, Josephine Kneepkens, was als getuige aanwezig geweest bij dit huwelijk van haar nicht Anna Maria Verheyen uit Weert die, evenals zij, met haar Ierse man ook de nodige problemen had moeten overwinnen om te kunnen trouwen. Aangezien Welten deze zaak degelijk heeft uitgezocht en gedetailleerd weergegeven, volgt hierna voor de volledigheid de integrale tekst van zijn noot over de wederwaardigheden van Jacobus O’Reilly en Anna Maria Verheyen (wier voornamen in de aangehaalde geschiedenis Jacques en Anna Marie luiden). Welten schrijft:6 

Bizarre barrières

“Dit koppel had eveneens bizarre barrières moeten nemen om zijn huwelijksplannen te realiseren. Wat dat betreft was Josephine Kneepkens een gewaarschuwd mens. Jacques O’Reilly was een geboren Ier, die vanaf zijn achttiende in Antwerpen woonde. In Antwerpen leerde hij Anna Marie Verheyen kennen, een vrouw uit Weert die daar waarschijnlijk als dienstmeid werkte. Hun verkering nam al snel een vleselijk karakter aan, zoals Jacques O’Reilly het zelf uitdrukte. Het ongetrouwde stel kreeg twee kinderen. Toen vond het koppel de tijd gekomen om de relatie en de status van de kinderen te legaliseren. Het gezin vertrok in december 1795 naar Weert. De 23-jarige Jacques O’Reilly vond een baan als schoolmeester in de Bataafse buurgemeente Maarheeze. In de kersverse Bataafse Republiek heerste                                                  6 J.

Welten, a.w., hoofdstuk 18, noot 52. De voor zijn geschiedenis over Jacques O’Reilly en Anna Marie Verheyen geraadpleegde archivalia berusten in: Regionaal Historisch Centrum Limburg (het vroegere rijksarchief in Limburg), Maastricht. Archieven van het arrondissement Maastricht en van het departement van de Nedermaas (1794-1814), inventarisnummer 771.  De bijlagen, bibliografie, noten en index van Weltens proefschrift zijn niet in de handelseditie van dit proefschrift verschenen, maar zijn tegen betaling afzonderlijk bij Uitgeverij Davidsfonds NV in Leuven (België) te bestellen. Genoemde informatie (335 bladzijden van A4-formaat, voornamelijk met kleine letters bedrukt) kan echter ook worden gedownloaded op www.davidsfondsuitgeverij.be.

11

godsdienstvrijheid, zodat de inwoners van een katholiek dorp als Maarheeze voor het eerst in eeuwen hun kinderen weer bij een katholieke onderwijzer in de leer konden doen. Gezien zijn kennis van de Franse en de Nederlandse taal – naast zijn moedertaal – en gezien zijn schoonschrift beschikte Jacques O’Reilly over de nodige kwaliteiten. Toch werd hij in Weert als een verschoppeling behandeld. De pastoor van Weert weigerde om hem te trouwen, omdat de toestemming van de moeder ontbrak. Jacques O’Reilly had haar diverse brieven gestuurd, maar deze waren onbeantwoord gebleven, wat hij op het conto schreef van de oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Een regulier postverkeer met de vijand was immers onmogelijk. Jacques O’Reilly wendde zich daarom tot het tribunal civil van Maastricht, die hem doorverwees naar het vredegerecht van het kanton Weert. Deze vrederechter berichtte hem evenwel dat hij zich niet bevoegd achtte om een verklaring op te stellen die de ontbrekende moederlijke toestemming zou kunnen vervangen. Daarop wendde Jacques O’Reilly zich tot het centrale bestuur van het departement Nedermaas. Die gaf op 13 messidor IV (1 juli 1796) de pastoor van Weert de opdracht het huwelijk te voltrekken. Jacques O’Reilly meldde zich daarop bij de pastoor, maar deze volhardde in zijn weigering. Daarop schreef Jacques O’Reilly een brief aan de kantonnale municipaliteit van Weert. Deze wendde zich in eerste instantie tot de pastoor, maar verwees de zaak in tweede instantie terug naar het bestuur van de Nedermaas. Dit bestuur was inmiddels tot het inzicht gekomen dat het niets te maken had met kerkelijke huwelijken. Jacques O’Reilly kon zijn huwelijk laten voltrekken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. De moeilijkheden waren hiermee niet van de baan, want voor een burgerlijk huwelijk was net zoals voor een kerkelijk huwelijk de toestemming van de moeder van de bruidegom nodig. Omdat Jacques O’Reilly geen schriftelijke toestemming kon overleggen, wendde hij zich andermaal tot de vrederechter van het kanton
Weert om een vervangende verklaring te verkrijgen. Maar deze weigerde wederom zo’n document op te stellen, ditmaal met als argument dat Jacques O’Reilly feitelijk in Maarheeze woonde en niet in Weert. Het bestuur van de Nedermaas gaf de vrederechter op 26 thermidor IV (13 augustus 1796) gelijk in zijn redenering. Het was een klein wonder dat Jacques O’Reilly anderhalf jaar later in Weert alsnog in het huwelijk kon treden met Anna Marie Verheyen.” 

Uit de bewuste noot in het proefschrift van Joost Welten wordt niet duidelijk wat de achttienjarige, uit het Ierse Cavan afkomstige Jacobus O’Reilly naar Antwerpen had gevoerd. Was hij een militair, een politieke vluchteling, een gelukszoeker, een avonturier? Misschien is hij om economische redenen naar Antwerpen gekomen, als gastarbeider zogezegd. In de Bataafse Tijd (1795-1806) ontstonden in Vlaanderen de eerste industriële katoenspinnerijen. De Ier William Cockerill (1759-1832) begon met machinale lakenweverij in Verviers. Zijn zoon John Cockerill (1790-1840) deed dat later met de zware metaalnijverheid in Seraing. Zo kwam het moderne industriële kapitalisme naar België. Volgens Welten waren Jacobus O’Reilly en Anna Maria Verheyen op 24 maart 1798 in Weert al gehuwd. Uit een registratie in het huwelijksregister van Maarheeze blijkt evenwel dat tussen deze twee personen op 18 maart 1801 nogmaals een huwelijk is gesloten. Van de twee kinderen die het stel vóór hun huwelijk in Weert al moet hebben gehad, is dan geen sprake meer. Uit het gebrekkig bijgehouden Bevolkingsregister van Maarheeze over de jaren 1810-1860 is af te leiden dat in die plaats de volgende kinderen van Jacobus O’Reilly en Anna Maria Verheyen zijn geboren: Johannes Hugo O’Reilly (25-021802), Patritius (Patrice/Patrick) Bonaventura O’Reilly (09-04-1804; overleden te Eindhoven, 16-04-1819), Johannes Jacobus O’Reilly (19-021806; overleden vóór het jaar 1850), Maria Gertruda O’Reilly (25-03-1809; overleden binnen één jaar), Maria Geertruy O’Reilly (05-04

12

 

1810; ongehuwd overleden te Maarheeze, 1610-1858) en Maria Francisca O’Reilly (04-061814; ongehuwd gebleven). 

Gemeentesecretaris van Geldrop

Anna Maria Verheyen overleed in Maarheeze op 22 december 1843; haar Ierse man Jacobus O’Reilly in Weert op 19 januari 1859. Hij was in Maarheeze de gereformeerde, uit Groningen afkomstige schoolmeester G.J. Geusendam opgevolgd, die door de politieke veranderingen van 1795 voor een katholiek had moeten wijken. Toen Jacobus O’Reilly in 1856 ontslag nam, was hij ruim zestig jaar schoolmeester in Maarheeze geweest.7 Zijn oudste zoon Johannes Hugo O’Reilly, de latere gemeentesecretaris van Geldrop, was in 1826 naar Eindhoven verhuisd. Hij trad daar op 11 mei 1828 in het huwelijk met Martha Verhoeven, gedoopt in Oirschot op 1 januari 1797. Zijn beroep was toen kantoorbediende.    

 

In het Bevolkingsregister van Geldrop staan ze ingeschreven met twee kinderen: Jacobus O’Reilly, de latere gemeenteontvanger van Geldrop, geboren in Eindhoven op 29 maart 1829, en Cornelia Geertruda O’Reilly, geboren in Stratum op 23 maart 1836. Bovendien was in Eindhoven op 7 maart 1830 nog een  
                                                

7 J. Biemans uit ’s-Hertogenbosch heeft ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de St. Josephschool te Maarheeze in 1996 een overzicht van de (voor)geschiedenis van deze school en van het onderwijs in Maarheeze geschreven. Hierin wijdt hij ook aandacht aan onderwijzer Jacobus O’Reilly. Zie Jac. Biemans, 75 jaar St. Josephschool, Maarheeze 1996, blz. 10-13. Met dank voor de toegezonden gegevens.  

 

dochter geboren, Anna Maria O’Reilly, die binnen één jaar is overleden, en in Stratum op 5 december 1831 een tweede dochter, weer Anna Maria O’Reilly genaamd. Vervolgens in Stratum op 17 januari 1834 een dochter, Francisca O’Reilly, overleden in Stratum op 15 november 1835. In de geboorteakten van zijn kinderen uit 1830 en 1836 wordt de vader vermeld als gemeentesecretaris van Stratum. Gemeentesecretaris Johannes Hugo O’Reilly is op 21 oktober 1869 in Geldrop overleden. Zijn vrouw Martha Verhoeven overleed op 6 december 1879 in dezelfde plaats.   In zijn proefschrift over het verloop van de bevolking en de economische ontwikkeling van Geldrop in de periode 1750-1920 brengt J.C.M. van Stratum gemeentesecretaris

13

Johannes Hugo O’Reilly ook ter sprake.8 Over diens functioneren merkt Van Stratum op: “Of het met een latent taalprobleem had te maken of met een weinig transparante instructie van bovenaf dan wel een oncoöperatieve instelling bij betrokkenen: het heeft er minstens de schijn van dat bepaalde onderdelen van de administratie hem problemen gaven.” Vervolgens noemt Van Stratum voorbeelden van ontbrekende gegevens in de gemeenteverslagen, van gebrekkige, dubieuze informatie, die een analyse van de vroegere economische situatie in Geldrop bemoeilijken. Het door de gemeentesecretaris voorgestelde beeld vindt Van Stratum incompleet. Hij schrijft: “De manier waarop secretaris O’Reilly de administratie voerde, leidt tot vertekening van de vermoedelijke realiteit, maar niet trendmatig.” Volgens Van Stratum was de administratieve kunde van deze Geldropse gemeentesecretaris niet diens sterkste kant. Toch valt het te betwijfelen of dit vermeende tekortschieten van gemeentesecretaris J.H. O’Reilly met een latent taalprobleem in verband moet worden gebracht, zoals Van Stratum oppert. In de noot uit het proefschrift van Joost Welten staat dat de in Ierland geboren vader van de Geldropse gemeentesecretaris al op achttienjarige leeftijd in Antwerpen woonde. Hij was gehuwd met een Nederlandstalige vrouw uit Weert. Juist O’Reilly’s kwaliteiten als beheersing van het Frans – destijds belangrijk in een overheidsbetrekking – en het Nederlands, naast zijn moedertaal, en zijn schoonschrift hadden hem op drieëntwintigjarige leeftijd de baan van schoolmeester bezorgd in Maarheeze, de plaats waar de Geldropse gemeentesecretaris was geboren. Het ligt voor de hand dat secretaris O’Reilly in de school van Maarheeze, die destijds op het kerkhof bij de kerk en het gemeentehuisje stond, met de overige schooljeugd door zijn vader is onderwezen voordat hij in 1826 zou
                                                

8 J.C.M. van Stratum, Bevolking in beweging, 1750-1920. Historische demografie van Geldrop in economisch perspectief, Tilburg 2004, blz. 227, 229, 359-361, 374-375, 563.

vertrekken naar Eindhoven. Hij was daarna werkzaam als kantoorbediende, respectievelijk gemeentesecretaris van Stratum, totdat hij in 1837 gemeentesecretaris werd van Geldrop en Zesgehuchten, in welke laatste plaats Jan Baptist van Gennep hem in 1853 opvolgde. J.H. O’Reilly is bovendien enige tijd secretaris van Heeze geweest.

 
Genealogische informatie

Tot besluit volgen hierna genealogische gegevens van leden van de familie O’Reilly in Geldrop en omstreken, voor zover ze tijdens het onderzoek voor dit artikel uit diverse bronnen zijn verzameld. De informatie is niet volledig en kan hier en daar onjuistheden bevatten door gebrekkige of tegenstrijdige gegevens in archieven en dergelijke:

 
Joannes Jacobus O’Reilly (zoon van Jacobus O’Reilly en Anna Maria Verheyen), geboren te Maarheeze, 1902-1806, luitenant bij de schutterij, gehuwd te Helmond, 28-02-1832, met Maria Hockers/Hokkers, geboren te Helmond, 12-091808.  Kinderen waren: 

1. Jacobus O’Reilly, geboren te Helmond, 05-031832, overleden te Maarheeze, 14-04-1841. 

2. Wilhelmina O’Reilly, geboren te ’sHertogenbosch, 09-06-1833, overleden te ’sHertogenbosch, 26-09-1834. 

3. Laurentius O’Reilly, geboren te ’s-Hertogenbosch, 11-07-1834, overleden te ’s-Hertogenbosch, 15-091834. 

Maria Francisca O’Reilly (dochter van Jacobus O’Reilly en Anna Maria Verheyen), geboren te Maarheeze, 04-06-1814, ongehuwd, vanuit Weert gevestigd te Geldrop, 15-09-1864, vertrokken naar Helmond, 20-09-1864. 

Jacobus O’Reilly, geboren te Eindhoven, 29-031829, timmerman, later gemeenteontvanger/winkelier, overleden te Geldrop, 18-12-1875, gehuwd te Geldrop, 0711-1865, met Anna Maria Sevens, geboren te  Geldrop, 10-06-1839, later winkelierster van beroep, overleden te Geldrop, 18-12-1882.  

14

 

Kinderen waren: 

1. Johannes Hugo Josephus O’Reilly, geboren te Geldrop, 03-08-1866. 

2. Johanna Maria Magdalena O’Reilly, geboren te Geldrop, 22-07-1868, overleden te Geldrop, 24-12-1868. 

3.  Antonius Adrianus Josephus Maria O’Reilly, geboren te Geldrop, 02-07-1871, r.-k. priester, overleden te Nijmegen, 19-05-1951.

4. Anna Maria Brigida Josepha O’Reilly, geboren te Geldrop, 17-08-1872, vertrokken naar ’sHertogenbosch, 05-07-1895, gehuwd te Geldrop, 07-05-1895, met Adrianus van Beers, geboren te Wijchen (Gelderland), 04-07-1874.  Willem Joseph Cappers, geboren te Eupen (België), 14-02-1822, schrijnwerker, overleden te Nuenen, 04-04-1892, gehuwd te Geldrop,
11-05-1854, met Anna Maria O’Reilly, geboren te Stratum, 05-12-1831, overleden te Geldrop, 11-11-1872. 

Kinderen waren: 

1. Renier Joseph Cappers, geboren te Geldrop, 28-06-1857, gehuwd te Helden (Limburg), 3108-1891, en te Boxmeer, 28-10-1902. 

2. Johannes Hugo Cappers, geboren te Geldrop, 30-07-1858, gehuwd te Zaltbommel, 12-041888, en te ’s-Hertogenbosch, 22-11-1893. 

3. Martha Johanna Cappers, geboren te Geldrop, 13-09-1865, gehuwd te Geldrop, 08-08-1899.

4. Hendrikus Maria Cappers, geboren te Geldrop, 15-10-1866, overleden te Maastricht, 20-05-1932.   

Peter Sevens, geboren te Geldrop, 02-03-1831, bakker, overleden te ’s-Hertogenbosch, 19-031891, gehuwd te Geldrop, 18-05-1865, met Geertruda Cornelia O’Reilly (ook: Cornelia Geertruda O’Reilly), geboren te Stratum, 23-031836, vertrokken naar Tongelre, 01-12-1865, overleden te Tilburg, 27-05-1873. 

Kinderen waren: 

1. Johannes Hugo Sevens, geboren te Tongelre, 17-10-1868, bakker, overleden te Helmond, 18-11-1897, gehuwd te Gemert, 14-01-1897. 

2. Anthonie Josephus Sevens, geboren te Tongelre, 03-01-1870, gehuwd te Eindhoven, 22-021900, en te Eindhoven, 10-04-1902.   

Johannes Hugo Josephus O’Reilly, geboren te Geldrop, 03-08-1866, koopman, overleden te Geldrop, 25-11-1905, gehuwd te Horst (Limburg), 20-04-1896, met Maria Mechtilda Hendrika Houben, geboren te Horst (Limburg), 28-10-1868, vanuit Horst (Limburg) gevestigd te Geldrop, 19-04-1896, vanuit Roermond gevestigd te Geldrop, 07-02-1924, overleden te Geldrop, 18-10-1956. 

Kinderen waren: 

1. Maria Anna Antonia Francisca O’Reilly, geboren te Geldrop, 13-05-1897, vertrokken naar Culemborg (Gelderland), 08-09-1910. 

2. Franciscus Antonius Josephus O’Reilly, geboren te Geldrop, 25-09-1899 (ten tijde van het huwelijk van zijn zus M.A.A.F. O’Reilly met G.J.M. Bruning, waarbij hij d.d. 27-07-1921 als getuige optrad, werkzaam als volontair ter

15

 

secretarie en wonende te Horst (Limburg), overleden te Geldrop, 03-04-1978.  3. Henrica Christina Maria O’Reilly, geboren te Geldrop, 03-07-1901, overleden te Geldrop, 1401-1902.

 
Gerardus Johannes Maria Bruning, geboren te Geldrop, 11-07-1896, textielingenieur (minder dan zes maanden vóór zijn huwelijk nog wonende te Oldenzaal (Overijssel)), overleden te Geldrop, 1607-1964, gehuwd te Geldrop, 27-07-1921, met Maria Anna Antonia Francisca O’Reilly, geboren te Geldrop, 13-05-1897, vanuit Roermond gevestigd te Geldrop, 07-02-1924, overleden te Geldrop, 2312-1978. 

Kinderen waren: 

1. Franciscus Jacobus Petrus Maria Bruning, geboren te Roermond, 20-08-1922, vanuit Roermond gevestigd te Geldrop, 07-02-1924, vertrokken naar Venray (Limburg), r.-k. gymnasium, 12-09-1935. 

2. Maria Jacoba Arnoldina Bruning, geboren te Roermond, 21-09-1923, vanuit Roermond gevestigd te Geldrop, 07-02-1924. 

3. Jacqueline Francisca Maria Bruning, geboren te Geldrop, 09-12-1924, vertrokken naar Eindhoven,  Hemelrijken, 10-04-1937. 

4. Rosalie Maria Theresia Bruning, geboren te Geldrop, 17-02-1926.  

5. Josephina Johanna Maria Bruning, geboren te Geldrop, 16-04-1928. 

6. Anna Rosalia Christina Maria Bruning, geboren te Geldrop, 28-06-1929. 

7. Gerarda Francisca Maria Theresia Bruning, geboren te Geldrop, 29-08-1930. 

8. Hugo Antoon Christiaan Maria Bruning, geboren te Geldrop, 01-01-1933. 

9. Thérèse Anna Francisca Maria Bruning, geboren te Geldrop, 06-02-1935. 

De resultaten van de op 31 mei 1947 gehouden volkstelling in ons land zijn gepubliceerd in het vijftiendelige Nederlands repertorium van familienamen.1 Hierin is na te gaan welke familienamen ten tijde van die volkstelling voorkwamen, in welke gemeenten en ook hoeveel keren in totaal. Onderzoek in genoemd repertorium wees uit dat de familienaam O’Reilly in Nederland vrijwel is uitgestorven. Op 31 mei 1947 waren nog vier dragers van de familienaam O’Reilly in ons land te vinden. In elk van de vier hierna genoemde gemeenten woonde toen één persoon met deze oorspronkelijk uit Ierland afkomstige familienaam: Amsterdam, Geldrop, ’s-Gravenhage en Nijmegen.
                                                

1 P.J. Meertens, H. Buitenhuis en E.N. Palmboom (red.), Nederlands repertorium van familienamen, deel I-XV, Amsterdam/Assen/Zutphen 1963-1988.

16

 

Ga terug