Uit de archiefkist (=nr.1)

Heemkronijk jaar:1980, jaargang:19, nummer:1, blz.41 -42

UIT DE ARCHIEFKIST

door: C.S. Smit

Deze aflevering van de artikelen- serie gaat over de aankoop van het familiegraf van de familie van Tuyll van Serooskerken.

Op 21 december 1863 ontvangt de kerkvoogd A. P. van Beusekom een brief van Freule A. E. C. A. van Tuyll van Serooskerken met de volgende inhoud:

"Wel Edel Geboren Heer!

De overtuiging van het brooze en kortstondige dezes levens; noopt ons eene laatste rustplaats voor ons, in gereedheid te laten brengen. Om dat doel te bereiken; verzoeken wij UW: Ed: Geb: ons behulpzaam te willen wezen; met ons als Kerkvoogd der Hervormde Gemeente te Heeze, op het Kerkhof, binnen de oppervlakte alwaar het Kerkgebouw stond; dertig vierkante nederlandsche ellen in eigendom af te staan; en ons de benoodigde formaliteiten deswegens op te willen geven. Met Uwe medewerking dienaangaande zult U W: Ed: Geb: ons hoogst verplichten. Ontvang Wel Edel Geboren Heer, de verzekering mijner achting.

uwe D: W: D:

A: van Tuyll van Serooskerken."

Op 3 juli 1864 brengt de kerkvoogd de wens van de freules in de Kerke- raad:

 "......belovende daarvoor aan het kerkefonds als koopprijs te beta- len eene somme van tweehonderd gulden,zegge f 200,-.De kerkvoogd verzoekt van de leden des kerkeraads in hunne kwaliteit als Notabel daartoe geautoriseerd te worden,   zullende Zijn E. later vóór den effectieve verkoop de conditiën en voorwaarden aan de goedkeuring van opgemelde Notabelen worden onderworpen."

Tussen de papieren van de Kerkvoogdij vinden we een gehavend stuk, waarin de rechtsgeleerde mr. A. van den Akker uit Eindhoven verklaart dat het Hervormd Kerkgenootschap gerechtigd is: 

"van dien grond in eigendom aftestaan aan de erven Tuyll van Serooskerken, om daar op eene begraafplaats ten dienste dezer familie op te rigten.

Overwegende, dat in facto vast staat dat het R. C. kerkgenootschap in de Gemeente Heeze geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid hem gegeven bij art. 6 der additionele artikelen tot de acte van Staatsregeling van 1798......."   

Ook wordt natuurlijk toestemming gevraagd aan het Provinciaal College. In hun schrijven van 1 augustus 1864 lezen we: 

"Aangezien het tot de bevoegdheden der kerkvoogdij behoort om op het der Gemeente in eigendom toebehorend kerkhof grafplaatsen bij aankoop af te staan zonder daartoe onze authorisatie te behoeven.Verklaart dat die kerkvoogdij daartoe geregtigd is......." 

In de concept verkoopacte zien we dat:

"ongeveer 36 vierkante ellen thans deel uit makende van 30 roeden 30 ellen grond, kadestraal bekend onder nommer 1247 van sectie D der Gemeente Heeze ( vroeger deelgemaakt hebbende van vier roe- den vijftig ellen Kerk in sectie D voormalig nommer 711 der Ge- meente Heeze voormeld voor de koopprijs van tweehonderd gulden....

overgedragen worden aan de:

1. Hoogwelgebore Jonkvrouwe Anna Elisabeth Constance Aimeé Baronesse van Tuyll van Serooskerken, buiten beroep wonende te Heeze;

2. Hoogwelgebore Jonkvrouwe Ursula Adele Aurore Baronesse van
Tuyll van Serooskerken, buiten beroep wonende te Heeze;

3. Hoogwelgeboren Heer Reinoud Karel Baron van Tuyll van Serooskerken, buiten beroep wonende te Utrecht, zoo aan zijn Hoogwelgeboren uit eigen hoofde als in hoedanigheid van Curator over den Hooggeboren Heer Karel August Marie Hypolite van Tuyll van Serooskerken.

 Zoals bekend was jonker Karel geestelijk gehandicapt.

Door één of andere oorzaak is het geruime tijd bij een conceptacte gebleven, want in een archiefstuk uit het jaar 1869 verklaart de toenma- lige kerkvoogd J. H. W. J. Neomagus het bewuste grondstuk overgedragen te hebben en het geld daarvoor:

"geheel ten zijne genoegen ontvangen te hebben.....

Aldus gedaan en getekend te Heeze den 1 December 1869."

Later zal eens in een artikel aandacht gegeven warden aan het kerkhof zoals het er nu bij ligt.

Bronvermelding:

Notulenboek van de Kerkeraad 1837 - 1900,

Kerkvoogdijarchief van de Ned. Herv. Kerk van Heeze c.a.

Ga terug