Het oorlogsdagboek in het kasteel van Heeze (3)

Heemkronijk jaar:2005, jaargang:44, nummer:2, pag:19 -25

HET OORLOGSDAGBOEK IN HET KASTEEL VAN HEEZE (3) 

door: C.S. Smit en J.J.F. de Waal 

Inleiding

Dit derde en laatste deel van het oorlogsdagboek gaat over de periode november 1944 tot en met 17 februari 1945. In twee vorige afleveringen van de Heemkronyk is te lezen wat er van 31 augustus tot en met 31 oktober 1944 in en rond het kasteel van Heeze voorviel.1 Het oorlogsdagboek, dat de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog beschrijft, berust in het huisarchief van het kasteel te Heeze.2 Het manuscript, bestaande uit twintig kantjes op voorbedrukt briefpapier van het kasteel, is van de hand van mevrouw Hanny van Rosenthal-van den Bergh, geboren te ’s-Gravenhage in 1881 en overleden in Amersfoort omstreeks 1959. Zij was de weduwe van een vriend van Samuel John baron van Tuyll van Serooskerken.   

 

    
                                               

1 Zie C.S. Smit en J.J.F. de Waal, ‘Het oorlogsdagboek in het kasteel van Heeze’, delen (1) en (2), in Heemkronyk, jrg. 43 (2004), nr. 4, blz. 63-71, en jrg. 44 (2005), nr. 1, blz. 5-11. 2 Huisarchief kasteel te Heeze, inventarisnummer F190. 

Samuel John baron van Tuyll van Serooskerken, geboren te Arnhem in 1874 en overleden te Heeze in 1955, was in 1902 kasteelheer van Heeze geworden. Hij is tot zijn dood op het kasteel blijven wonen.   

 

 

Mevrouw Van Rosenthal-van den Bergh kwam in juli 1940 naar Heeze, waar ze de periode van de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt op het kasteel. Ze is er in juli 1945 weer vertrokken. Haar dagboek eindigt op 17 februari 1945 zonder nadere verklaring voor de reden waarom. Heeze was toen al bijna vijf maanden bevrijd (sinds 20 september 1944), zoals overigens een groot deel van Zuid-Nederland. De opmars van de geallieerden vanuit het zuiden was bij de grote rivieren gestuit. De slag om Arnhem, van 1722 september 1944, werd door hen verloren. Het noordelijk en vooral het westelijk deel van ons land gingen daarna de hongerwinter in met zijn ontberingen. Nederland kon op 5 mei 1945 uiteindelijk de bevrijding vieren. 

Hanny van Rosenthal-van den Bergh heeft van dag tot dag verslag gedaan van de 
20  

 

gebeurtenissen in en rond het kasteel tot en met 20 december 1944. Daarna volgen nog korte mededelingen op 9 en 10 januari en op 17 februari 1945. Het is niet na te gaan op welk tijdstip zij het dagboek heeft geschreven, elke dag het stukje van de desbetreffende dag bijvoorbeeld of alles achteraf als één geheel. Zij schrijft in dit laatste deel van het dagboek veelvuldig over de gezondheidstoestand van haar huisgenoot de kasteelheer van Heeze, Samuel John baron van Tuyll van Serooskerken. De baron was ziekelijk en werd op 10 januari 1945 in het Diaconessenhuis te Eindhoven opgenomen voor een operatieve ingreep aan zijn galblaas. Op 17 februari 1945 moest de baron opnieuw een operatie ondergaan (zie bij 10 januari en 17 februari 1945). 

Behalve over de gezondheidstoestand van baron Van Tuyll van Serooskerken gaat het in het laatste deel van het dagboek vooral over de inkwartiering in het kasteel en over de houtleveranties aan de geallieerden, nodig om wegen en bruggen aan te leggen. Halverwege november 1944 werd in het kasteel ook ruimte opgeëist voor de unit “Field-dressing-station I”, waar de gewonde frontsoldaten van het Peel-offensief voor een eerste behandeling werden opgenomen (zie onder 14-16 november 1944).3 

“De oorlog schijnt goed te gaan”, laat Hanny van Rosenthal-van den Bergh zich in haar dagboek bij 24 november 1944 ontvallen. Daarmee bedoelde ze natuurlijk het tegenovergestelde van wat ze schreef. Ze maakt bij 8 november 1944 melding van de verhuizing van het gemeentehuis uit villa Cleyn Eimerick van dokter H.J. Kwisthout in de Stationsstraat naar het kantoor van Vullinghs’ Band-, Veter- en Elastiekfabrieken NV in de Kapelstraat. Verder ging het haar aan het hart dat er met name aan de Canadezen zoveel hout geleverd moest worden. Ze klaagt: “Er zal heel veel weg moeten van de mooie bosschen. Ook veel van Geldrop.” (zie onder 20 december 1944) Hanny van Rosenthal-van den Bergh schrijft ook: “Alle bosschen langs den Somerschen weg en het Kraaien-Bosch gaan er aan.” (zie onder 9 november 1944) Het Kraaienbos grensde aan de noordzijde van de Boschlaan bij het punt waar deze laan uitkomt op de Somerenseweg. Bij oudere inwoners van het dorp is dit bos nog bekend. Autochtone Heezenaar P.F. van den Heuvel (geboren in 1925) herinnert zich het Kraaienbos goed. Het wemelde er vroeger van de kraaien en kraaiennesten, vandaar de naam. Volgens Van den Heuvel ging het hier overigens niet om de in onze streken voorkomende zwarte kraaien, maar om roeken. De roek, een vogelsoort uit de familie van de kraaiachtigen, leeft uitsluitend in kolonies, terwijl gewone of zwarte en bonte kraaien meestal paren vormen. Van den Heuvel vertelde dat in zijn jeugd, toen de Sint-Jobsverering in zijn geboorteplaats nog niet verdwenen was, bedevaartgangers in de eerste helft van mei op zondag naar Heeze kwamen vanuit o.a. Geldrop, Mierlo en Someren. Van hen trokken jongelui dan ook naar het Kraaienbos
                                               

3 Voor nadere gegevens over dit Field-dressing-station I wordt verwezen naar C.S. Smit, ‘Het noodhospitaal van Heeze’, in Heemkronyk, jrg. 34 (1995), nr. 2, blz. 93-95. 
 21

om er de vogelnesten uit te halen. Heezenaren worden in carnavalstijd Kraaienvangers genoemd. De naam zou ontleend zijn aan het kraaien (juister: roeken) vangen in dit Kraaienbos bij de splitsing van de Boschlaan en de Somerenseweg. 

De tekst van het manuscript, die verder voor zichzelf spreekt, wordt hierna integraal weergegeven. Problemen bij de transcriptie zijn naar het beste inzicht van de bewerkers opgelost. Een enkele keer staat een verklaring tussen [   ]. Voor het leesgemak zijn de data aan het begin van iedere nieuwe dag vet gedrukt. Voor een beter overzicht zijn de verschillende dagen door witregels gescheiden. Met de afkorting S. of Sam in het manuscript wordt steeds de kasteelheer van destijds bedoeld: Samuel John baron van Tuyll van Serooskerken. E. of Eng. Is de afkorting van Engelse.  

De bewerkers danken ten slotte mr. H.N.C. baron van Tuyll van Serooskerken, huidige bewoner van het kasteel te Heeze en opvolger van zijn oom Samuel John baron van Tuyll van Serooskerken (1874-1955), voor de mondelinge toestemming om het manuscript uit het archief van het kasteel in de Heemkronyk te mogen publiceren.  

Dagboek: 1 november 1944 tot en met 17 februari 1945

1 Nov. Woensdag. Vanmiddag zijn de Engelsche troepen gekomen. Alles is in beslag genomen; eenige onderofficieren slapen bij de tuinbaas. Alles leek een ontzettende warboel. Maar weldra kwam er vorm in en zij hadden ’s avonds alles in orde, behalve hun licht; dat komt morgen. Er zijn ruim 100 man ondergebracht. De persoonlijke uitrusting van den Amerikaanschen soldaat is wel veel mooier dan van den Tommy. 

2 Nov. Donderdag. De inkwartiering gaat rustig zijn gang. Zij ruimen alles keurig op. ’s Middags was hun licht in orde, zoodat wij nu ook echt helder licht hebben in plaats van ’t
kleine pitje waarbij wij tot nu toe zaten; wel heerlijk! Jammer, dat de radio er niet op gaat, want die is op wissel-stroom en de Engelschen hebben gelijk-stroom. S. is veel beter. 

3 Nov. Vrijdag. Het huis is overvol; er kwamen vandaag weer 50 man bij; nergens is meer een hoekje open. S. is moe en eet heel weinig. 

4 Nov. Zaterdag. S was moe en wat koortsig. ’s Middags kwamen er drie heeren om 12 groote boomen te koopen voor de spoorbrug bij Weert. 

5 Nov. Zondag. S. bleef te bed; weer wat koortsig. De commissie voor de brug bij Weert was met Mulder in de bosschen om de groote boomen uit te zoeken.4 

6 Nov. Maandag. S. bleef te bed met verhooging. ’s Avonds zat hij even op. In het bosch werden de boomen gehakt voor de spoorbrug bij Weert. De wegen zijn echter zoo slecht, dat de paarden geen boomen kunnen versleepen. Morgen komt er een kleine tank voor dat werk. 

7 Nov. Dinsdag. S nog altijd koortsig; stond tegen theetijd op. Rev. Tuckermann dejeuneerde hier. ’s Middags kwam er een captain van de Canadians spreken over een enorme houtleverantie voor oorlogsdoeleinden. 

8 Nov. Woensdag. De dokter kwam; S. moet boven blijven; mag laat op staan en vroeg naar bed. Verder alles rustig hier. Het gemeentehuis heeft weer moeten verhuizen; nu naar de fabriek van Vullings. 

9 Nov. Donderdag. S. was op, maar bleef boven. Van Oldenneel (Staats-Boschbeheer) kwam voor een lange conferentie. Het bevrijdingsleger heeft enorm veel hout noodig 
                                               

4 Met Mulder wordt bedoeld Heimen Mulder, destijds de rentmeester van het kasteel. Zie voor Mulder ook bij 7, 14, 15 en 17 december 1944.

22  

 

 voor het maken van wegen door de Peel. Die moet nu veroverd worden. Alle bosschen langs den Somerschen weg en het KraaienBosch gaan er aan. S moet 25700 boomen leveren; men zegt voor het leggen van wegen.5 

10 Nov. Vrijdag. S. was lang op; hij eet iets beter; nog wat koorts en slap. Kleine besprekingen met de inkwartiering; verder niets bijzonders. 

11 Nov. Zaterdag. S. gaat langzaam vooruit. Verder niets bijzonders. 

12 Nov. Zondag. S. blijft nog boven, nog altijd iets temperatuur. In den oorlogstoestand is een soort stilstand. Reculer pour mieux sauter?6 ’t Is te hopen. Brabant en Zeeland zijn vrij en een klein deel van Limburg. 
                                               

5 5 Hoewel in de tekst duidelijk het getal 25700 staat geschreven, lijkt dit aantal sterk overdreven. Zouden het geen 257 bomen moeten zijn geweest en zou bij de notering geen punt of komma achter het cijfer 7 vergeten zijn? 
6 Reculer pour mieux sauter is een Frans spreekwoord met de volgende betekenis in het Nederlands: Terugtreden (een aanloop nemen) om beter te kunnen springen. Met andere woorden: Een klein voordeel opgeven om later een groter te kunnen krijgen

13 Nov. Maandag. Alles blijft een zelfde gang gaan. S. is nog boven. 

14 Nov. Dinsdag. Bezoek van 2 officieren, die nog meer kamers kwamen requireeren: n.l. de muziek-zaal, de groote zaal beneden, de heerenkamer, en de twee kleine kamertjes in den gang naast de rookkamer. Er is een groot offensief aan den gang in de Peel en de Unit hier “Field-dressing-station I” moet de eerste verwonden opnemen.7 Morgen wordt met de verhuizing begonnen. Men weet op ’t laatst niet meer waar de meubels blijven. 

 

15 Nov. Woensdag. ’s Nachts heftig kanongebulder uit de richting Peel en Meyel. ’s Middags werd met Engelsche hulp de geheele muziekzaal uitgeruimd. S. ging even kijken. Hij gaat wel vooruit, maar langzaam. Wij hebben nu boven alleen de hoekkamer (S. slaapkamer), de kleine kamer daarnaast, de alcoof-kamer en Minerva. 

16 Nov. Donderdag. ’s Morgens ongeveer half 10 begonnen 10 Eng. soldaten onder toezicht van Bertus beneden te verhuizen. Alle meubels uit de zaal en de heerenkamer staan in de eetkamer, die nu tjokvol is, daar de eetkamer-meubels er ook staan. Wij eten nu in het kleine kamertje naast de keuken. In de zaal staan 20 brancards. Over het parquet hebben zij keurig loopers gelegd. In de heerenkamer is plaats voor 12 brancards. De kachels branden er. ’s Middags werden het kleine kamertje bij de rook-kamer en ’t kachelkamertje leeg gemaakt; dat worden bureaux. 

17 Nov. Vrijdag. De dokter kwam bij S; hij mag, als het goed weer is, eens probeeren naar beneden te gaan. Maar erg oppassen. Verder ging de dag rustig voorbij. 

18 Nov. Zaterdag. Niet veel bijzonders. S. blijft nog boven, behalve even beneden gedejeuneerd in het kleine kamertje naast de keuken. Er is nergens meer plaats.                                                

7 Zie voor Field-dressing-station I ook noot 3. 
 23

19 Nov. Zondag. Henk v. Tuijll kwam na de lunch even praten over zijn tocht, die hij 20 Nov. gaat maken naar Brussel;8 het gaat over eene betrekking bij de British Army. Na de thee kwamen een E. officier en een tolk, de heer Cath van de Secret Service praten over de vergoeding van de inkwartiering. Het werd een prettige lange conversatie, S. at beneden. 


20 Nov. Maandag. S. gaat iets vooruit. De dag ging rustig voorbij  


21 Nov. Dinsdag. Nu zijn alle kamers bij de garage ook genomen, zoodat de geheele verhuizing van de Loudons ook door elkaar op de zolders ligt.9 Het zal een ware puzzle zijn om alles later uit te zoeken. S. was even beneden; hij gaat wel iets vooruit, maar heeft nog altijd verhooging. 


22 Nov. Woensdag. In oneindige regenbuien gaan de dagen vrij rustig voorbij. S. blijft boven en heeft steeds verhooging. 


23 Nov. Donderdag. Henk kwam met het bericht, dat hij aan het Ministerie van Oorlog (tijdelijk te Brussel) als 1e lt. jurist geplaatst is. Wat zullen wij hem hier missen. 


24 Nov. Vrijdag. Niets bijzonders. De oorlog schijnt goed te gaan. 


25 Nov. Zaterdag. De dokter kwam en besprak met S. om a.s. Dinsdag naar Eindhoven te gaan om zich te laten
                                              

 8 Met Henk v. Tuijll wordt bedoeld mr. H.N.C. baron van Tuyll van Serooskerken, de huidige bewoner van kasteel Heeze. Hij is een neef van Samuel John baron van Tuyll van Serooskerken, de kasteelheer van destijds, in dit handschrift meestal aangeduid met S. of Sam. Henk (van Tuyll van Serooskerken) wordt ook genoemd bij 23 en 26 november 1944. 
9 De verhuizing van de Loudons. Misschien worden hiermee de tijdelijk in het kasteel van Heeze opgeslagen goederen van de familie Loudon bedoeld. Jhr. Loudon uit Wassenaar had in de jaren twintig van de vorige eeuw het landgoed Valkenhorst gesticht. De villa Valkenhorst van de familie Loudon ligt in Leende bij de grens met de gemeente Valkenswaard ten noorden van de weg Leende-Valkenswaard


onderzoeken en doorlichten door Dr. v.d. Blink. De heer Swellengrebel kwam en vroeg om onderdak voor zijne vrouw, zichzelf en 4 kinderen. Helaas is het geheele huis hier stampvol. 


26 Nov. Zondag. Henk v. Tuijll dejeuneerde hier voor het laatst, daar hij maandag naar Brussel gaat. Van Weede en captain George kwamen theedrinken. Engelsche kerkdienst in de groote zaal om 6 uur 


27 Nov. Maandag. Niets bijzonders. 


28 Nov. Dinsdag. S. ging ’s morgens om half 8 met de auto van het zieken-vervoer naar Eindhoven om zich in het Binnen-Gasthuis te laten doorlichten. Het duurde vrij lang en wij waren eerst tegen half 1 terug. S. was gelukkig niet te moe.  . Woensdag.

29 Nov.Niets bijzonders. 


]30 Nov. Donderdag. Niets bijzonders. 


1 Dec. Vrijdag. Reden ’s middags met S.’s auto naar het Diaconessen-huis; hij sprak met Dr v.d. Blink en die raadde hem eene operatie aan; n.l. het wegnemen van de galblaas. Sam stemde daarin toe; hij was moedig en vastbesloten. Waren tegen theetijd weer thuis na een moeilijke rit langs meer dan overvolle wegen. 


2 Dec. Zaterdag. Bezoek van Dr Teeuwen, die ook met S. de noodzakelijkheid van de operatie besprak. Maandag komt Dr Bijns, de chirurg met S. alles afspreken.10 Hij houdt zich kalm en dapper. De dokter gaf hem een streng diëet. Caroline van Tuijll Geldrop kwam hem    
                                               

10 Dr  Teeuwen is de bekende huisarts P. Theeuwen (Heeze, 1902 – Heeze, 1968), die in de Emmerikstraat woonde en daar zijn praktijk had. De P. Theeuwenlaan in Heeze is naar hem genoemd. Zijn naam komt ook voor bij 8 en 9 (als Dr T.) december 1944. 
24    


 

 Portret van “Caroline van Tuijll Geldrop” (barones Van Tuyll van Serooskerken-Quarles van Ufford) op 80-jarige leeftijd in 1967. Zie ook noot 11. Bron: ‘De geschiedenis van het kasteel Geldrop & zijn bewoners’, in Heemkronyk, jrg. 36 (1997), nr. 2/3, blz. 55) Henriëtte Verhees-Wouters 


even opzoeken.11 S. had verschillende besprekingen en werkte al zijne boeken bij. 


3 Dec. Zondag. ’s Morgens kwam notaris Steensma bij S. 


4 Dec. Maandag
                                               

11 Caroline van Tuijll Geldrop. Met haar wordt bedoeld C.F.H. barones van Tuyll van Serooskerken, geboren jonkvrouw Quarles van Ufford (1887-1972), de moeder van de huidige kasteelbewoner van Heeze, mr. H.N.C. baron van Tuyll van Serooskerken. De barones  (Caroline) woonde op het kasteel van Geldrop. Ze wordt verder nog genoemd bij 10 januari 1945.          


5 Dec. Dinsdag beide dagen was S. den geheelen dag bezig veel te regelen; hij heeft steeds koorts en is slap. 


6 Dec. Woensdag. S. bleef te bed, daar hij moe en slaperig was. ’s Middags 6 uur kwam iemand in Holl-Eng. uniform om de auto op te eischen. Hij maakte een zeer ongunstige indruk en toen hij boos werd, omdat hij de wagen niet krijgen kon, viel hij in het duitsch daarover uit. 


7 Dec. Donderdag. S. bleef weer te bed tot theetijd. Mulder ging naar Eindhoven om te trachten papieren voor de auto te krijgen, daar die in gebruik is voor de bosschen en houtleveranties. 


8 Dec. Vrijdag. S. was moe en slap. Dr Teeuwen kwam tegen den avond. 


9 Dec. Zaterdag. S. bleef in bed; Dr Bijns, de chirurg uit Eindhoven kwam ’s morgens en sprak met S. en Dr T. af, dat S. maandag in het Diaconessenhuis te Eindhoven zou worden opgenomen. 


10 Dec. Zondag. S. was ’s middags even op. Hij was moe en is erg mager geworden. 


11 Dec. Maandag. Reden om 2 uur naar het Diaconessen-huis met S’s eigen auto. Hij heeft een lieve kamer (3) met badkamer. Wij pakten even uit en toen ging S. naar bed. Thuis was het stil en eenzaam. 


12 Dec. Dinsdag. Tuckermann ging naar S. Hier niets bijzonders. 


13 Dec. Woensdag. ’s Morgens bezocht ik S. en vond hem nogal goed. 


14 Dec. Donderdag. Ging ’s morgens naar S; hij was minder wel dan gisteren, zoodat ik maar even bij hem bleef. Hij mag niet geopereerd worden, voor hij wat aangesterkt is. Dr Bijns vindt hem te slap. ’s Middags
 25


wilden Ned: troepen hier 130 man inkwartieren Notabene; wij hebben nog maar 3 kamers over. Mulder verklaarde hun de onmogelijkheid van dat geval. 


15 Dec. Vrijdag. Mulder was even bij S. en vond hem minder wel. Hier alles rustig 


16 Dec. Zaterdag. S had nog altijd te hooge koorts; is heel slap en moet nog zeer aansterken voor hij geopereerd kan worden. 


17 Dec. Zondag. Rev. Tuckermann en Colonel Day dejeuneerden hier. De Mulders waren bij S. 


18 Dec. Maandag. Vond S. wat beter. Vliegende bom (V I) op Eindhoven; veel schade. Duitschers vallen weer in België binnen. 


19 Dec. Dinsdag. S. veel rustiger en geen koorts. Moeilijkheden over de vordering van de auto, die zij niet aan S. willen laten voor de bosch-bouw en boschbrandweer. Inkwartiering gaat weg. 


20 Dec. Woensdag. Onze inkwartiering pakte in en vertrok in den morgen. De nieuwe captain kwam tegen [onleesbaar] uur met een klein gedeelte menschen. Er schijnen er 200 te komen.  20 Dec. kwamen de nieuwe troepen “Signals” 8. 200 man hier en 80 in ’t dorp. Drie officieren in huis. 


Nu komt er een lange tijd, waar elke dag hetzelfde is; zooveel mogelijk den armen S. bezoeken. Voor hem stille Kerstdagen en Oud en Nieuw-Jaar. Hij sterkt wel aan maar de chirurg is met verlof en wij wachten af tot hij sterker is voor de operatie. Tegen Kerstmis (23 Dec.) kwam het bericht, dat de Canadeezen enorme houtvorderingen hadden. Er zal heel veel weg moeten van de mooie bosschen. Ook veel van Geldrop. Wij zullen er met S. nog niet over spreken; hij heeft al genoeg te dragen.


9 Jan. 1945 kwam bericht, dat S. den 10den zou geopereerd worden. 


10 Jan. ’s Morgens was de operatie. Ik was even bij hem juist toen hij uit de narcose ontwaakte. Hij had ergen pijn, maar herkende Caroline van Tuijll en mij wel. De dokter was tevreden; het was een zware operatie. De galblaas was weggenomen en enorme steenen waren er gevonden.  


 

 

De eerste dagen waren heel moeilijk; Caroline en ik waren er elken dag even. Op Heeze is het overvol met karren en menschen. Men zou het kasteel haast niet meer herkennen. De wegen zijn zoo vol, dat er geene questie meer van is met de fiets heen en weer te gaan. Gelukkig komt er auto-hulp, zoodat wij S. kunnen bezoeken. De eerste dagen ging alles naar wensch; later kwam er weer koorts en werd S. minder wel. De Signals 8 zitten hier; het huis is heel, heel vol. 


17 Febr. werd S. opnieuw geopereerd, daar er een vernauwing van de darm was. De operatie gelukte zeer goed. Hij had wel veel pijn. De eerste dagen had hij kunstmatige voeding. 
26 

Ga terug