De eerste postdienst te Heeze opgericht in 1840.

Heemkronijk jaar:1969, jaargang:8, nummer:1,  blz.7 -8

De eerste postdienst te Heeze werd opgericht in 1840

door: A.F.N. van Asten

In het postvervoer van Heeze naar Eindhoven en omgekeerd waren "vele verkeerdheden", zo vonden een aantal ingezetenen en vooral ook niet Heezenaren omstreeks 1840. Er moest verandering in komen. Om dit te bereiken werd een komité opgericht waarin o.a. zitting hadden C.L. de Veye, D. van der Burg, J.L.A. Kremer (zoon van de bekende "oogen-dominee", ook wel bekend als historicus en dagbladredakteur), F.J. Lelyveldt van Singelshouck, P. Verschooff, H.M. Freher (notaris te Heeze) en J.A. Ploem. Dit komité verscheen op 5 september 1840 ten huize van burgemeester A.J. Deelen. Ten overstaan van de burgemeester werd een overeenkomst gemaakt met Willem Guitjens uit Heeze. Deze zou zich onder bepaalde voorwaarden - in 13 artikelen vastgelegd - verbinden om voor 55 ondertekenaars als hun "Expresse" op te treden. Expresse betekende hier bijzondere bode of boodschapper. Willem Guitjens zou dagelijks naar Eindhoven gaan om hun brieven en wat dies meer zij] te bezorgen en op te halen. Verder zou hij driemaal per week met huifkar en paard voor hen naar Eindhoven varen. Behalve die 55 ondertekenaars waren er nog een aantal personen voor de burgemeester verschenen die ook mee deden, doch door ongeleerdheid of door blindheid (patienten van Ds. Kremer) niet in slaat waren hun handtekening te plaatsen.

STAMBOOM GUITJENS

I      Willem Guetjens x Maria Simons.

ll     Jan Guetjens huwde o.a. Godefrida Knoops, geboren te Nederweert. Hij was viceburgemeester in Heeze en overleed aldaar op 8.5.1818.

Ill   Wilhelmus Gutjens, landbouwer te Heeze (geb. Heeze 8.11.1801) was gehuwd met Johanna Deelen (geb. Heeze 7.9.1804). Bi] hun huwelijk was getuige Jan Gutjens (36-jarige broer van de bruidegom) die tekende als Jan Guitjens; de bruidegom zelf tekende als W. Gutiens. Hij was de "expresse" of bode naar Eindhoven.

IV  Godefriedus Guitjens (voerman) geb. te Heeze 6.8.1841, huwde met Helena Maria Vorstenbosch, geb. te Heeze 25.7.1846, dochter van Martinus en Helena van Asten. 

V   Martinus Guitjens, geb. te Heeze 21.5.1871. Er zullen weinig Heezenaren zijn die zich "Ties de Gui?" niet herinneren als voerman of expediteur.

VI  Godefridus Guitjens, zoon van V., in Heeze beter bekend als "Friet de Guif". Hij zet thans nog het in 1840 ontstane expeditiebedrijf]f Guitjens voort.

Andere ondertekenaars van het kontrak van 1840 waren o.m.:
J. Drayer, A.W. Keuchenis, J.G. Hencken, J.C. Nortier, Joh. Roodbol, M. Reigers, M.J. v.d. Repen, J. van Santen-Kolff, M.B. van Marle, C.P. van Eik, L. Rahder, D.L. Cohen, Joh. Frederik Dopken, J.C. van Alderwerelt, F.C. van der Meer, jonker H.P. Holmberg de Beckfeldt, J.A. Bentvelt, etc. Opvallend hierbij] is het ontbreken van echte Heezer-namen!

Om u een indruk te geven van de overeenkomst van 1840 volgen hier enkele uittreksels:

Artikel 2: "Als zoodanig zal hij verpligt zijn zich elke dag der week naar Eindhoven te begeven teneinde daar heen te bezorgen alle hunne brieven, couranten, boodschappen en vrachtgoederen".

Artikel 7: "Verder zal hij aanschaffen eene sluitbare, waterdichte portefeuille om daarmede te vervoeren alle brieven en zoodanige pakketen alsmede couranten welke door vochtigheid zouden kunnen worden benadeeld, en niet toelaten iemand hoegenaamd ook kennis neemt van de brieven welke gaan of komen".

Artikel 9: "Hij zal genieten van elke brief vijf centen voor de heen, en vijf centen voor de wederbezorging. Couranten en brieven welke dienstzaken en kerkelijke aangelegenheden betreffen zal hij gratis heen en weder bezorgen“.

Artikel 10: Hierin wordt het personenvervoer geregeld; retour of enkele reis kostte 75 cent en kinderen half geld.

Artikel 11: zegt, dat hij vrij is om van half november tot half maart paard en kar te gebruiken of niet.

Men wist van aanpakken in het Heeze van 1840: het post- goederen- en personenvervoer werd in een klap geregeld.

 

Ga terug