Huizen in brand te Leende 1725.

Heemkronijk jaar:1979, jaargang:18, nummer:4, blz.110 -112

H U I Z E N   I N   B R A N D   T E   L E E N D E   1 7 2 5

door: A.F.N. van Asten

Zou er hier in de Meierij een dorp te vinden zijn dat in de loop der tijden meer door branden geteisterd werd dan juist Leende ? In een schepenprotocol (1) vonden we:

"dat op den vierden mey des jaers 1725 des ‘s nagts ontrent de klocke één uer, seer ongeluckig en seer schielijk met eenen swaeren wint binnen den tijt van één uer tot Leende over de kerck aldaer tot den gront sijn afgebrant" de navolgende zes huizen:

1.  Het huis van Jan Jan Engelen den jongen. Met het huis waren verbrand vier hoornbeesten, een paard, al het meubilair, boeken, brieven, papieren en het verponding- en bedeboek over het jaar 1719. In dat boek werden de belastingen (verpondingen en beden) opgeschreven die de inwoners van Leende over hun eigendom aan grond moesten betalen. Hij was op 25 juni 1714 te Leende getrouwd met Elisabeth, dochter van Jintis Hollen.

2.  Het huis van Willem van Pelt met een brouwerij waarin alle kuipen en tonnen en verder acht hoornbeesten, een paard, alle meubilair, boeken, papieren en verscheidene lasten mout en graan voor de brouwerij. Deze Willem Godefridus van Pelt, alias Van Engelen, huwde op 19 juli 1676 voor de schepenen te Leende met Catelijn, dochter van Hendrik van Puth. Willem van Pelt overleed rond 1731.

3.  Het huis van Paulus Janssen, zijnde mede een brouwerij, verder een hoornbeest en alle meubilair en granen gingen verloren. Paulus Janssen huwde rond 1698 met Maria van Asten, een dochter van Henricus van Asten en Anna Jan Goossens, De kinderen van Paulus Janssen kregen naar hun moeder eveneens de achternaam Van Asten. Zo was er bijvoorbeeld de zoon Jan Paulus van Asten, gedoopt op 2 september 1710 te Leende, die in 1748 aldaar huwde met Maria Elisabeth Franken.

4.  Het huis van Arnoldus van den Hagelaar met veel meubilair.

5.  Het huis van Jacob Jan Dielis van Asten, timmerman, met bijna alle meubelen, goederen en een partij timmerhout ging in de vlammen op. Jacob van Asten huwde op 6 oktober 1709 met Catharina Hendrick Maes (2).

6.  Het huis van Geertruy Colen, weduwe van Sijn Jan Sijnen met vele meubelen en goederen. Nicasius Jan Sijnen, uit Heeze afkomstig, huwde op 18 september 1679 voor de pastoor te Leende (RA Leende 4) met Gertrudis Jacob Kolen dochter.

In het door secretaris Joh.C. Nobel voor de schepenen Willem Bull en Dirck Bacx en de borgemeesters Martinus Heesterbeeck en Wouter Smulders op 21 oktober 1726 geschreven stuk staat verder:

      "de voors. afgebrande personen sijn gebracht in eener seer droe- vigen en ellendigen staet ende de meeste van de selve, voor als nog niet in stoet sijn om haar afgebrande huysen sonder merkelijke hulpe ende bijstand wederom te connen opbouwen".

Noten:

1. R.A. Heeze R 160; folio 210 verso; d.d. 21 oktober 1726.

2. Heemkronyk, 10e jaargang 1972, nr. 4 vanaf blz. 57 een genealogie over Jacob Jan Dielis van Asten. 

Hier volgen enkele aanvullingen voor dat artikel. Op blz. 59 moet staan:

I. J A N D I E L I S uit Asten afkomstig, huwde op 18 mei 1681 te Leende met Maria Jacob Coolen. Jan Dielis alias Jan de Knecht overleed aldaar op 1 maart 1704 (R.A. Leende 5).

Als kinderen van Jan van Asten en Maria Coolen vonden we:

1. Jacobus, gedoopt te Leende 17-07-1682, doopheffers Joannes
Kolen (hij volgt onder II). Zijn huis brandde in 1725 tot de grond
toe af.

2. Maria, gedoopt 19-07-1684. Doopheffers Nicasius Sijnen en
Elisabeth Dielis.

3. Joannes, gedoopt 06-06-1686, doopheffers Adriaen Coolen en
Jacoba van Berenbroek.

4. Egidius, gedoopt 26-11-1688. Doopheffer Marie Jacobs. (Egidius =  Dielis.)

5. Martinus, gedoopt 18-12-1690. Doopheffers Willem van Velthoven en Anna van den Biesen.

Een van de afgebrande huizen was van Jacob Jan Dielis van Asten, gehuwd met Catharina Maes.

In Heemkronyk 10e jaargang moet op blz. 60 staan als aanvulling: Jacob en Catharina hadden als kinderen:

1. Maria van Asten, gedoopt te Leende op 06-09-1711, doopheffers Dielis Janssen en Wilhelma Henrici Maes (R.A. Leende 5).

2. Helena, gedoopt 06-02-1714, doopheffers Henricus Maes en Elisabeth Franss. Helena huwde op 21-01-1742 met Francis Claessen;  ze hadden een dochter, genaamd Johanna Catharina Claessen, gedoopt 06-08-1745 te Leende. Deze Johanna Catharina overleed te Leende op 19-12-1822 als weduwe van Peeter Jacob Maes (zie Brabantse Leeuw 1969; blz. 144).

3. Joannes, gedoopt 23-10-1716, doopheffers Judocus Maes en Catharina Joosten (als Jan Jacob Dielis van Asten volgt hij op III-A).

4. Catharina, gedoopt 20-01-1719, doopheffers Peter Bruyn en Elisa- beth Maes. Zij huwde in 1749 met Jan de Luysdonk.

5. Henricus, gedoopt 07-11-1721, doopheffers Henricus Maes en Nicasia Sijnen. (Hij volgt als Henricus Jacob van Asten op III-B.)

6. Hyacinthus, gedoopt 12-08-1724, doopheffers Joannes Gerard Bax en Elisabeth Hollen. Als Jintis Van Asten verblijft hij in 1759 in het buitenland wegens zijn handel.

7. Godefridus, gedoopt 18-08-1727 en jong overleden.

8. Godefridus, gedoopt 26-01-1729 en eveneens waarschijnlijk jong overleden.

1756 worden nog 5 kinderen genoemd en wel die onder nr. 2 t/m nr.6

Ga terug