Standpunt redaktie Wapen - en vlaggenzaak.

Heemkronijk jaar:1979, jaargang:18, nummer:4, blz.108 -109

STANDPUNT REDACTIE IN "VLAGGEN EN WAPENZAAK"

door: E. Kolen

Uw vorig kerstnummer, dat van december 1978, was voor een groot deel gevuld met een artikel van de heer Kees van Berendonk. De titel van zijn artikel luidde: "Brabants Banier en Blazoen in de Contreien van Horn en Cranendonck".

De publikatie van dit artikel had nogal wat gevolgen, zeker toen diens artikel - na onze toestemming - geplaatst werd in het regionale week- blad de "Parel van Brabant". In Heemkronyk nr. 1 van deze jaargang volgde een uitgebreide reaktie op dat artikel van de heer J. van Ettro uit Eindhoven. Hier viel het op dat Van Ettro het voor een groot deel eens bleek te zijn met de opvattingen van Van Berendonk.

Mr. Van Hees (E) uit Hilversum reageerde op een zeker niet onbelangrijk detail.

Zeer zakelijk was ook de kritiek van ons medelid J. Coenen.

Ook reageerde in voornoemd regionaal weekblad de heer J. Aerts, velen uwer bekend als één der redakteuren van deze Heemkronyk vóór maart 1977. De heer Aerts reageerde echter op een opvallende wijze. Jammer, want Aerts geeft blijk van een grote kennis van zaken als het gaat om de geschiedenis van Heeze. Maar "c'est le ton qui fait la musique"; met name uw bestuur en redaktie krijgen er nogal van langs. En dát nu is de reden waarom we, na ruim een half jaar, u en anderen - helaas nogal formeel - willen duidelijk maken hoe we over deze "zaak" denken!

Het bestuur van onze vereniging, gekozen door en uit de leden-vergadering, verricht niets meer of minder dan haar plicht, als het zorg draagt voor een aktieve vereniging.

Eén van die aktiviteiten is het regelmatig, meestal één keer per maand, organiseren van een aktiviteit, over het algemeen in de vorm van een lezing. Met opzet daarom benoemde zij in april 1977 een aktiviteiten- kommissie, een groepje geïnteresseerden, die een voordracht maakt welke, al dan niet in zijn geheel, wordt overgenomen en vervolgens in de vorm van een programmakaart de leden bereikt.

Gepoogd wordt om vóóraf lezingen te bezoeken, zodat we enigszins weten met wat voor mensen en onderwerpen we te maken krijgen. Zeer uitgebreid deed het bestuur dat overigens in het geval van de heer Van Berendonk, die zelfs een officiële tentoonstelling had in Hilvarenbeek. Kortom, het bestuur hoopt op die manier de leden van onze vereniging een interessante reeks lezingen aan te bieden.

Een en ander wil evenwel natuurlijk niet zeggen dat het bestuur, alsook de redaktie van uw Heemkronyk (doch daarover zo dadelijk meer) het per sé eens zouden moeten zijn met de Inhoud van een lezing, zoals die gepresenteerd wordt.

Principieel wil het bestuur zich neutraal opstellen, ook al omdat zij van mening is dat de leden "mans en vrouws" genoeg zijn zelf een mening te vormen of eventueel te reageren.

Hetzelfde geldt voor de redaktie. Al dan niet op uitnodiging publiceert zij een artikel, doch de inhoud is een zaak van de auteur. Zij, die zich geroepen voelen te reageren kunnen dat, het wordt zelfs door de redaktie geëntameerd.

Tot zover dit nogal formele, maar evenzo principiële standpunt dat be- stuur en redaktie wensen in te nemen!

Het onderhavige geval, dat over de wapen- en vlaggenkwestie dus, heeft, dachten we, toch gunstige gevolgen gehad. Hoe dan ook, daarover is een ieder het wel eens, er schort nogal wat aan de gemeentewapens en -vlaggen. Dat zagen verschillende gemeente- besturen in. Reden waarom die gemeenten een kommissie instelden om de zaak nader te bestuderen. Als we daartoe een steentje hebben bijgedragen is dat een goede zaak !

Ga terug