Vrouwen-hoeve-pacht in Heeze.

Heemkronijk jaar:1978, jaargang:17, nummer:1, blz.10 -11

V R O U W E N - H O E V E - P A C H T in H E E Z E

door: A.F.N. van Asten

In de schepenprotokollen van Heeze vonden we enkele malen dat er bij een transport of verkoop van huizen en percelen grond, behalve de normale lasten zoals grondcijnzen aan de Heer der heerlijkheid renten van opgenomen gelden, legaten aan de pastoor of kerk of aan "den armen", ook nog het betalen van "vrouwen-hoeve pacht" aan de Heer der heerlijkheid Heeze - Leende en Zesgehuchten werd genoemd. Deze last in de vorm van een of meer vaten rogge rustte op het betreffende perceel en moest jaarlijks in geld worden voldaan.

We laten nu, zeer beknopt, enkele akten met vrouwen-hoeve pacht volgen.

In 1484 verkoopt Jan Aert Wespen land in de Eymerickerecker belast met "dry vaet rogg der vrouwen hoeven pacht ". (1)

In 1554 verkoopt de weduwe van Peter Jan Vesters een halve akker gelegen in de Eymerickerecker en "de mispelteren" geheten, vrij behalve 2 vat rogge vrouwe hoeve pacht die de Heer daar uit wil. (2)

Mr. Jan van Lill, de bekende schoolmeester, verkoopt in 1584 aan Jan Goyart Gobbelssoen een stuk land gelegen tot "eymerick ontrent de capellen", vrij behalve 2 vat vrouwenhoeffpacht. (3)

De kinderen en erfgenamen van Frans Jansen Goyarts verkopen in 1626 aan Nicasius Jan Sijnen een huis en hof gelegen op Eimerick naast Nicolaas Mathijs Hermans, vrij behalve 5 vat min een cop rogge vrouwe hoeve pacht. (4)

Goyart Henricx Roubos uit Heeze verkoopt in 1628 aan Antonis Jan Sijnen, voerman en koopman, een cijns van 13 gld. 15st. uit een huis en gronden, hierbij is o.a. een akker "den langenacker" en een groesbeempt "den beliaert", vrij behalve o.a. 3 vat rog vrouwe hoeve pacht. (5)

Deze cijns (van 5½ %) is te lossen met 250 gld.

We lezen in een schepenprotokol van 1718 dat er op naam van Anneke Dirck Mathijs Hermans (mulderin) twee vat en een cop rogge als vrouwen hoeve pacht stond, geldende uit een gelag van 3 vaetsaet en een copsaet ende hierdoor de dreve reght op het casteel is gegraven.

De schepenen hadden hierover "den register van de vrouwenhoevenpacht competerende de Heer van Heeze, nagezien". (6) 

In 1753 was er bij een deling der goederen van Hendrik Peters van Dijck ondermeer sprake van "den heilige kruisacker" belast met een half kop koren jaarlijks te betalen wegens vrouwen hoeve pacht aan de Heer van deze heerlijkheid. (7)

Een aantal erfgenamen van o.a. Wouter Schavers verkopen in 1786 aan Jan van Engelen en Bernard Giller een huis in de Eimerikstraat neven de capel en een weg, vrij behalve 3 vat rog als vrouwen hoeve pacht. (8).

Typisch is bij deze pacht, dat de huizen en percelen grond waarop die pacht rustte steeds gelegen waren in her buurtschap Eimerik en soms in de buurt van het kasteel.

Waar komt nu deze "vrouwe(n) hoeve pacht" vandaan ?

In zeer oude tijden moet er al een recht als "jus primae noctis" bestaan hebben. Dit was een recht dat door de onderhorigen aan hun heer diende betaald te worden voor het voltrekken van hun huwelijk. Doordat die onderhorige trouwde kwam er een vrouw in het gezin of op de boerderij; hierin zag de Heer een aanleiding om aan meer geld te komen, zodoende moest er vrouwe hoeve pacht betaald gaan worden. Het was niet het recht van de Heer op de eerste huwelijksnacht zoals dikwijls beweerd wordt. Het was gewoon een soort belasting die door de Heer geheven werd. Deze last kwam in de vorm van een hoeveelheid rog op het huis of de grond te rusten. Bij de inventaris der eigendommen van Paulus Thiery de Holbach, Heer der heerlijkheid Heeze - Leende in 1756 op het Kasteel te Heeze, werd, naast allerlei cijnsboeken, diverse charter-dokumenten o.a. het denombrement van 1440 met alle privilegies, verhuur- en pachtcedulen van korentienden, heiden, molens, enz., ook het boek van de "vrouwen hoeve pagt" genoemd met daarbij de jaarlijkse opbrengst ervan. Deze opbrengst beliep in het jaar 1756 nog ongeveer 97 vaten rogge. (9)

Bronnen:

1. RA Heeze R 80-b; folio 73; d.d. 14.03.1484.

2. RA Heeze R 81-d; folio 27 en 27 verso; d.d. 29.12.1554.

3. GA Heeze - transporten uit protokollen van Adriaen Heezen, sekretaris, d.d. 11.12.1584 en door Aert Melchiors, de huidige sekretaris rond 1600 gekopieerd.

4. RA Heeze R 93; folio 62; d.d. 09.02.1626.

5. Den Bosch R 1543; folio 236 verso; d.d. 03.03.1628.

6. RA Heeze R 156; folio 76 verso; d.d. 08.03.1718.

7. RA Heeze R 170; folio 81 ev.; d.d. 05.04.1753.

8. RA Heeze R 124; folio 26 ev.; d.d. 30.11.1786.

9. RA Heeze R 171; folio 79 verso t/m folio 100; d.d. 14.07.1756.

Ga terug