Uit de archiefkist. (=nr.2)

Heemkronijk jaar:1977, jaargang:16, nummer:2, blz.30 -33

U I T D E A R C H I E F K I S T

door: C.S.Smit

Vlak voor de verkiezingen van de Agglomeratieraad verschenen er in het Eindhovens Dagblad korte beschrijvingen van de bij de Agglomeratie aangesloten gemeenten. Wat opviel in het stukje over Heeze was, dat hierin speciaal melding werd gemaakt van de protestanten. Letterlijk stond er:  

"Een ander opmerkelijk gegeven is de traditionele aanwezigheid van nogal wat protestanten in de verder overwegend katholieke gemeenschap. De Nederlandse Hervormde kerk getuigt van dit niet onopvallende verschijnsel in een Brabantse gemeente."

In de werkjes, die over de geschiedenis van de diverse Brabantse dorpen verschijnen, zijn altijd wel een paar bladzijden gewijd aan de protestanten, al dan niet geïllustreerd met een predikantenlijst. De laatste jaren wordt er gelukkig ook veel meer onderzoek gedaan en gepubliceerd over deze minderheidsgroep en hun kerk. We denken aan de publikaties van Mr. Dr. W. de Vries en de vele gegevens die mevrouw Kooistra - Kruyf uit Someren verzameld heeft van o.a. de dorpen Heeze, Leende, Maarheeze, Budel, Someren en Asten. Hoewel het Heezer aandeel in de Hervormde gemeente Heeze, Leende en Maarheeze op het ogenblik circa 155 pastorale eenheden bedraagt, is door de jaren heen het zielental van deze gemeenschap vrij klein geweest. In tegenstelling tot tegenwoordig, de kerk moet zich nu financieel zelf bedruipen, werden vroeger de predikanten en de kosters, die meestal ook nog schoolmeester waren, door de overheid betaald. Deze laatsten waren niet altijd de bekwaamsten, bovendien viel op hun handel en wandel nog wel eens wat aan te merken. Ook enkelen van Heeze maakten hierop geen uitzondering.

Zoals we weten is het in 1648, het jaar van de vrede van Münster serieus geworden met de "gereformeerden" in Heeze. Het enige wat ons bekend is van nog oudere aktiviteiten is het schrijven van een brief door de Heezer landmeter Anthonis Jansen Box aan de Kerkeraad van ‘s-Hertogenbosch waarin hij verzoekt:

"dat de dorpe Hees en Leende met een predicant mochten worden versien, alsoo een merkelyc ghetal (welcke hy ooc met haer naemen uitdruckt) van de toehoorden alreede haer hebben geopenbaert, dewelcke tot het gehoor soude comen."

Ondanks herhalingen van dit verzoek, dat in 1633 gedaan werd, duurt het evenwel tot 1648 voor er, evenals o.m. in de dorpen Geldrop, Someren, Leende, Maarheeze en Budel, een predikant wordt  aangesteld. De wens van Box is in vervulling gegaan, wel hebben zijn ketterse aktiviteiten hem in 1637 achter de tralies gebracht, maar het loopt allemaal goed met hem af. Lang heeft hij trouwens deze vernieuwingen niet meegemaakt, want nog voor 1654 komt hij te overlijden.

De eerste herder en leraar te Heeze is Abraham Rodenburgh, predikant in de Meern. Ongeveer tegelijkertijd is de burgemeesters- zoon Hendrick de Jongh uit Waalwijk sekretaris van de Heerlijkheid. Zowel hij, als zijn in Heeze geboren zoon, de latere drossaard Johan de Jongh, worden in het oude kerkeboek van Heeze, dat aanvangt rond 1676, genoemd als kerkeraadslid. Deze raad bestond, buiten de predikant, uit 2 ouderlingen en 2 diaken. Een regel die tot voor kort nog gegolden heeft.

De oudst bekende leden van deze raad zijn verder o.m.

            Willem Antonie Smulders                  president schepen

            Nicolaas Smulders                             schepen Pieter

            Tielemans `                                        schepen

            Willem Aelberts                                 tweede schoolmeester

             Nicolaas Tonis Box                            schoolmeester tot Hees

            Albertus Snoeckaers                          Heer van Heeze, Leende en Zesgehuchten. Allemaal namen, die nu niet meer voorkomen op de lidmatenlijst.

Wel wonen er nog afstammelingen van de landmeter Box in Heeze, die ook aktief lidmaat van de Hervormde gemeente zijn. Hoe groot de gemeente in die beginperiode was, is niet te achterhalen. Een lidmatenregistratie ving eerst rond 1700, tijdens Ds. Callenfels, aan.

Die eerste optekeningen blinken trouwens niet uit door duidelijkheid. Een greep hieruit:

            De Heer van Hees en Leende

            De Vrouw van Hees en Leende

            De Juffrouw van Hees en Leende

            De staetjuffer

            De camenier

            De keukenmeydt

Wie er achter die funkties schuilgingen was kennelijk niet belangrijk. 

Later wordt het allemaal wel wat duidelijker. Een lidmatenregister of de attestatiën kunnen een prachtig hulpmiddel zijn voor genealogisch onderzoek.

Een mooi voorbeeld is het volgende:

Op 25 October 1836 schrijft Ds. Kremer de volgende lidmaat in; Johannes Briggen, met attestatie van Spiek, Kanton Bern in Switserland. De attestatie g eeft ons de volgende informatie:

1807 Octobr. 25 wurde in der Pfarrkirche zu Spiez getauft; ein ehelicher Johannes u Zum heil, Abendmahl admittirt auf Pfingten 1823.

desselben Aeltern:

- Johannes Briggen, von Faulensee (? Spiel)

- Susanna geb. Mützenberg von ebendaher.  

Taufzeugen:

- Johannes Schneiter von Faulensee.

- Johanes Mützenberg von Faulensee ledig. - Susanna Briggen geb. Mühlematter, des Kindes grossmutter.

Bescheine pfarramtlich in Spiez 29 October 1827

J.R. Hopf, Pfarrer.

In de in 1854 opnieuw opgemaakte lidmatenlijst van Budel duikt Johannes op als inwoner van Gastel. Nazaten ven hem wonen o.a. te Geldrop en Nuenen.

Zoals we zagen komt ook de Heer van Heeze op de lidmatenlijst voor. Het zal niet op de laatste plaats aan de meelevende heren van de Heerlijkheid te danken zijn dat de Hervormde gemeente heeft kunnen blijven bestaan. Ook de Van Tuylls zijn steeds aktieve leden geweest. Zij zijn het die door het aantrekken van protestants personeel en pachters het ledental op peil hielden. Ook tijdens Ds. Kremer is er een toename van het ledental waar te nemen. Dit is niet enkel aan zijn werk als "ogendominee", toe te schrijven, maar ook aan de Belgische onlusten. Het lidmatenboek lijkt in die tijd meer op een hotelregister. Het is een komen en gaan van "gasten".

Bronvermelding:

Dr. W. Meidersma, De Heerlijkheid van Heeze, Leende en Zesgehuchten Ned. Leeuw, jaargang 86,   jan. 1969   "Box"

H.G. van Moorsel, Kronyk van Heeze.

Het Jaarboek voor Centraal Bureau Genealogie,   deel 30,   1976   "de Jongh" van Mr. Dr. W. de Vries.

Kerkeboek van Heeze I.

Lidmatenboek N.H. Kerk Heeze 1819-1903.

Map met attestatiën N.H.Kerk 1810-1924.

Lidmatenregister N.H.Kerk Budel 1718-1975.  

Ga terug