Rectificatie St.Geertrudiskapel Sterksel.

Heemkronijk jaar:1977, jaargang:16, nummer:1, blz.19 -20

R E C T I F I C A T I E   S T. G E E R T R U D I S K A P E L

door: E Kolen

In de Heemkronyk van november 1976 (jrg. 15, nr. 1) werd een artikel gewijd aan de gesloopte St. Geertrudiskapel van Sterksel. Op bladzijde 9 van die Heemkronyk wordt verslag gedaan van de aktiviteiten van de "Werkgroep tot behoud van de St. Geertrudiskapel te Sterksel". Deze werkgroep had op 10 mei 1976 een gesprek met burgemeester Van Greunsven van Maarheeze die, en we citeren nu de tekst van voornoemde Heemkronyk, gezegd had "het hoogst vervelend te vinden dat men nu tot aktie kwam en zich daarbij afvroeg waarom men in Sterksel niet eerder voor bet behoud van de kapel was opgekomen?“

Naar aanleiding van deze bewering stuurde het (vorige) bestuur van onze Heemkunde-vereniging op 15 januari aan de (vorige) redaktie een brief, waarin gesteld werd dat de eerder geciteerde bewering van burgemeester Van Greunsven niet juist is! Om voor ons onduidelijke redenen, honoreerde de vorige redaktie niet het verzoek van het toenmalige bestuur deze brief in zijn geheel op te nemen. Dat bestuur stuurde namelijk op 6 november 1972  (!) een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Maarheeze. En, ofschoon een en ander wellicht overkomt als "mosterd na de maaltijd", willen wij U toch de volledige inhoud van deze brief aanbieden.

Heeze, 6 november 1972.

 

AAN: het College van Burgemeester

en Wethouders der Gemeente

MAARHEEZE

 

Edelachtbare Heren,

Wij zouden de volgende kwestie onder Uw welwillende aandacht willen brengen.

In het kerkdorp Sterksel, hetwelk onder Uw gemeente valt, bevindt zich nog het oude kerkje dat in 1866 gebouwd werd door Johannes Fr. Pompen (1821 - 1901).

Voor zover ons bekend is de grond en het kerkje in particuliere handen en wij hebben vernomen dat de eigenaar het kerkje zou willen afbreken en er 1 of 2 huizen voor in de plaats zou willen bouwen.

Wij zouden dit ten zeerste betreuren en roepen daarom Uw hulp in om, zo mogelijk, dit te behouden. 

Wij zijn van mening:

1. Dat het bewaren van dit kerkje uit historische overwegingen beslist de moeite waard is. 

2. Dat het inrichten van een permanent museum betreffende voorwerpen van historische waarde uit Sterksel en omgeving een passende bestemming zou kunnen zijn.

3. Onzerzijds zijn wij gaarne bereid om medewerking te verlenen aan een speciale werkgroep die zich met de restauratie en inrichting van genoemd kerkje zal bezighouden.

In verband met de zwakke financiële positie van onze kring zijn wij niet in staat geldelijke bijdragen te verlenen. Wel kunnen wij oude voorwerpen, die wij in beheer hebben voor de inrichting ter beschikking stellen.

Wij hopen van U gunstige berichten te mogen ontvangen en tekenen met de meeste hoogachting.

Heemkundekring "de Heerlijkheid Heeze - Leende - Zesgehuchten",

Voorzitter                Secretaris

Ir. G. Raijmakers     F.W. Bergmans

Villapark 3                Weegbree 22

Geldrop                    Geldrop

 

Copie gezonden aan: de heren Schilleman en Frissen - Sterksel.

Het moge duidelijk zijn, de St. Geertrudiskapel zal door deze rectificatie niet herrijzen, wel wordt recht gedaanaan de juiste toedracht van een stuk heemgeschiedenis !

Ga terug