Boekbespreking: Geschiedenis van Leende.

Heemkronijk jaar:1974, jaargang:13, nummer:3+4, blz.51 -52

BOEKBESPREKING

Stichting Torenfeesten 1974: Geschiedenis van Leende

door: Domien de Jong 

Een zeer bijzondere activiteit van deze Stichting is wel de uitgave van een boek over Leende. Het werd samengesteld door de werkgroep historie via zogenaamde "redactievergaderingen". Het is een boek geworden met een geheel eigen charme: goed van compositie en goed van vormgeving. De ondertitel "Dyt Gheyt aen der kyrcken van Leendt“ verklaart op zinvolle wiize de titel van het boek "Geschiedenis van Leende", omdat daarin niet alles over de historie van dit dorp maar slechts over het onderdeel “de kerk" en alles wat daarmee verband houdt, te lezen valt. Merkwaardig is hierbij dat wel de werkgroep historie zich verantwoordelijk noemt voor de gepubliceerde tekst, maar niet de auteurs van de afzonderlijke hoofdstukken.

Het boek opent met een beschrijving van kerk en toren, wier vijfhonderdjarig bestaan in 1974 een gerede aanleiding vormde om te komen tot een alleszins aanvaardbare en goed leesbare tekst, waarin de lotgevallen van de eeuwelingen en van de mensen die in de schaduw van deze toren geleefd hebben en thans nog leven, goed zijn verwoord. In een zevental hoofdstukken die telkens tijdgebonden gezien worden, wordt ontzettend veel informatie gegeven. Daartoe zijn archiefbestanddelen doorzocht welke nooit eerder waren geraadpleegd en welke zoveel materiaal opleverden, dat de vondsten goed tot een flink verhaal konden worden verwerkt. Zo is dit boek een pionierswerk geworden, dat alle lof verdient. Ieder hoofdstuk, n'importe welk, is een gaaf, een boeiend relaas geworden, waarin de liefde voor objectiviteit en voor het heem elkaar de hand reiken. Het inweven van hoofdstukken over het leven in Leende in de verschillende tijden kleedt het kerkelijk gebeuren aan tot menselijke handelingen. Het betrekken van de Sint Janskapel te Leender-Strijp en het laten aantreden van de Leendse gilden binnen de sfeer van de grote kerk, spreken voor zich.

Het boek sluit met een summiere bronvermelding (een gedetailleerde bronnenopgave is voorzien), zodat men het gelezene kan naslaan of toetsen aan de geraadpleegde archiefstukken of bestaande literatuur.

Met zijn vijfentwintig selecte illustraties en zijn keurige lay-out is deze Geschiedenis van Leende geworden tot een voorbeeld van hoe het moet zin! Niettegenstaande de hoge kwaliteiten van deze publicatie zijn er enige drukfeilen ingeslopen welke waarschijnlijk op onkunde berusten (over de andere drukfouten wil ik niet spreken, omdat ze zo onbenullig zij}.

Het 'vir nobiles' en 'militus' van bladzijde 14 zijn grammaticaal gezien ondingen. Bedoeld is natuurlijk 'vir nobilis' en 'miles' of 'militis' (dit laatste kan alleen de contekst duidelijk maken).

Het 'princissarius ende schoolmeester' van bladzijde 29 zal 'primissarius ende schoolmeester zijn, ofwel vroegmisheer, schoolmeester (en koster). In die tijd zijn deze drie hoedanigheden meestal in één persoon verenigd. Het ‘cum suis pertinentius' van bladzijde 104 is natuurlijk ‘cum suis pertinentiis zoals op bladzijde 15. Met 'Abcis' van bladzijde 11 is natuurlijk 'abscis' of ‘absis' bedoeld.

Zeer te betreuren is het ontbreken van een namenregister. Dit zou de onmiddellijke bruikbaarheid van het boek in hoge mate ten goede zijn gekomen. De aanwezigheid van een dergelijke namenlijst rechtvaardigt alleszins de meerkosten van de totale aanmaakprijs van zulk een historieboek, tenzij de inhoudsopgave zo uitgebreid zou zijn, dat een register van namen werkelijk een overdadige luxe zou worden.

Geschiedenis van Leende is een goed geheel, de afzonderlijke auteurs hebben hun beste zorgen eraan besteed, daardoor is het een voortreffelijk boek geworden.

Een voorbeeld voor vele andere dorpsmonografieën in wording. Werkgroep historie van de Stichting Torenfeesten 1974 van harte proficiat! We twijfelen er niet aan, of uw geliefde

Geschiedenis van Leende zal gemakkelijk haar weg vinden. De lage prijs van f. 15,-- mag geen belemmering vormen om het boek aan te schaffen.

De lezing ervan zal u veel genoegen verschaffen en de overtuiging bijbrengen dat het een zeer goed boek is.

 

Achelse Kluis, 24 oktober 1974.                                           Domien de Jong.

 

De titel van het boek is "Dyt Ghey  aen der kyrcken van leendt" en de ondertitel "Geschiedenis van Leende". Dit misverstand kan zijn ontstaan vinden in de vermelding van de ondertitel op de rug van het boek. Men kan zich daarom het best aan de titelpagina houden.

                                                                                                 (redaktie) .

Ga terug