"De Burcht"te Geldrop.

Heemkronijk jaar:1973, jaargang:12, nummer:2+3, blz.39

“DE BURCHT" TE GELDROP

door: A.F.N. van Asten

Onder deze titel heeft indertijd de heer Anton van Oirschot enkele interessante gegevens over die burcht gepubliceerd. (1)

Misschien kunnen de navolgende bijzonderheden in enkele schepenprotokollen gevonden, wat meer houvast geven aan de veronderstellingen over de juiste ligging van dat slotje en over de bezitters ervan.

Vast staat ook, dat leden van de Geldropse tak der familie Pompen er rechten in hadden. Vooral Marten Pompen had rond 1570-1590 bezittingen in Geldrop en Leuven. In de Leuvense archieven zouden mogelijk in dit verband nog gegevens te vinden zijn. We vonden dat Yewen zoon wijlen Jans Bluyssen wonend in Geldrop, als gehuwd met Elisabeth dochter van Marten Pompen een cijns had verkocht van 6½ carolus gulden. De koper was Hr. Leonard Bornberge priester, als pater en confesseur des susteren-convents van Sinte Elisabeth des derde reguliere van St. Franciscus gelegen te Den Bosch achter de Tolbrugge. Hij had die cijns tot behoef van dat convent gekocht, hem te betalen op het hoogtijd van Sinte Marten den Bisschop in de winter, waarvan de eerste termijn in 1612 voldaan zal moeten worden.

Deze cijns van 6½ gulden is door Yewen te betalen uit een omgraven huys, erve, hoff, schuere, brouhuys ende noch uit een ander huys daerbij gelegen, wesende een sloetken oeck omgraven sijnde, gemeynlyck genoempt de Borcht ende de ackerlanden, weylanden met hennen houtwassen buyten den graften daerbij ende aenliggende eenendertich lopensaten lants oft daeromtrent te samen begrijpende gelegen in de parochie van Geldrop.

 

De belending is aan de ene zijde de Heer van Geldrop en anderen, aan de ander zijde de erfgenamen van Jenneke weduwe Adriaenszoon van Jan Driessen met anderen, aan het ene einde de Heer van Geldrop eensdeels en eensdeels een gemeyne waterstroom, het andere einde de straat.

De Iasten op deze eigendommen ziin twee mud rog aan den gasthuys Heer Adams van den Myerde binnen deze stad Den Bosch en verder een pacht van een mud rog aan de zusters in het convent van den Ulenborch ook in deze stad jaarlijks te betalen.

De verkoper mag de voornoemde cijns van 6½ gulden steeds lossen met 100 carolus gld.

Aldus gemaakt te 's-Hertogenbosch op 9.3.1612. (2)

* Inderdaad is deze cijns gelost door Adriaen Groeten tot Geldrop. Na een opzeggen d.d. 20.3.1671 loste Adriaen die cijns op 18.11.1675 aan handen van Jonker Rogier van Leefdael.

Oorspronkelijk was deze cijns van Marten Pompen afkomstig. Op 21.1.1569 verkoopt Marten Pompen een cijns van 21 carolus gld. aan Willem Jan Bluyssen, te gelden uit een huis en hof "die Borcht", gelegen in Geldrop naast het erf van Adriaen Andriessen (= de Laure) en het erf van Jan de Weert en verder strekkende tot op de Aa. (3)

Bronnen:

1. Heemkronyk, 3de jaargang 1964, blz. 59; Anton van Oirschot: "De Burcht" te Geldrop.

2. ‘s-Hertogenbosch R1458; fol.. 320 verso; d.d. 9.3.1612.

3. R.A. Geldrop R31; blz. 111; d.d. 21.1.1569

Ga terug