De gemeynts-pot van Leende.

Heemkronijk jaar:1971, jaargang:10, nummer:2, blz.29 -30

De gemeynts-pot van Leende

door: A.F.N. van Asten

In het volgende stukje l7de eeuws nederlands, kunt u lezen hoe dat er in 1670 te Leende over de juiste inhoud van een kruik met bier getwist en uiteindelijk beslist werd.

Jan Wouter Coolen 67 jaar, Goort Hendrick Bull 46 jaar, beiden wonend te Leende compareerden en waren gedaegt om te getuigen ter instantie van Adriaen van Puth, requirant in desen, zij verklaren dat zij deponenten naerdat ons lieff vrouwen gulde ter noot ten huyse van voors. requirant te Leende hadde geteert geweest sijnde den eersten dagh sondagh lestleden acht dagen offe den sevensten september deses jaers 167o, hebben gehoort vuytten monde van Ruth Jacobs dat

seeckere teijt ofte groote houten cruyck, toecomende Aert Janssen sijnen swager ende waer mede de voorn. requirant alsdoen was bier tappende, ende die vol wesende daer voor schreeff twee vamen biers dat deselve houten cruyck niet meer was inhoudende als seven potten oft cannen, welcke voorn. cruyck wij schepenen verclaren te hebben doen meten door den vorster metten gesworen gemeynts pot, ende bevonden dat daer inne gingen ofte gemeten worden acht van de selve potten sijnde daer mede noch niet vol, alsoo dat die vol getapt sijnde voor twee vamen wel can bestaen aangeschreven te worden ende oversulcx den requirant daer mede op de voors. lief vrouwen gulde getapt ende voor twee vamen aengeschreven hebbende, wel ende rechtveerdich heeff gehandelt ende want het goddelijck ende rechtveerdich is der waerheyt getuigenisse te geven enz.
Actum 19 sep. 1670 voor de schepenen van Heeze-Leende.
(RA Heeze R 79; map 3; d.d. 19-9-1670)

 

Ga terug